9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Скачати 407.65 Kb.
Назва9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Сторінка2/2
Дата конвертації22.06.2013
Розмір407.65 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы
1   2

Запаси матеріальних цінностей визнаються активом, якщо є ймовірність того, що банк отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх вико­ристанням, а їх вартість можна достовірно визначити.

До складу запасів матеріальних цінностей включаються матеріальні цін­ності, призначені для забезпечення безперервної роботи банку, надання по­слуг. Запаси матеріальних цінностей складаються з господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.

До запасів господарських матеріалів належать товарно-матеріальні цін­ності, потрібні для діяльності банку, для ремонту приміщень та інших основ­них засобів (канцелярське та інше приладдя).

До складу запасів малоцінних предметів включаються предмети дрібного інвентарю за вартістю нижчою від граничної вартості предметів, що належать до основних засобів, установленої Міністерством фінансів України.

Швидкозношуваними вважаються предмети зі строком служби менше від одного року.

Операцій з придбання матеріальних цінностей впливають на фундаменталь­ну облікову модель так:

Основними завданнями при організації обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями та малоцінними швидкозношуваними предметами є:

 • методи визначення вартості товарно-матеріальних цінностей і малоцінних і швидкозношуваних предметів на складі;

 • правильність оцінки товарно-матеріальних цінностей та малоцінних і швидкозношуваних предметів при їх придбанні (отри­манні) або виготовленні та при переданні зі складу в експлуатацію, під час продажу або іншого вибуття та відображення їх у бухгалтерському обліку;

 • правильне і своєчасне оформлення відповідних первинних документів за операціями руху запасів товарно-матеріальних цін­ностей і малоцінних та швидкозношуваних предметів і відображення їх у бухгалтерському обліку;

 • дотримання встановлених правил обліку операцій у бухгалтерському обліку;

 • контроль за залишками, надходженнями і витратами запасів;

 • контроль за зберіганням запасів.

Порядок обліку установами банків запасів матеріальних цінностей регла­ментується Інструкцією з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цін­ностей банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 р. № 625.

Облік операцій за матеріальними цінностями ведеться за рахунками 3-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

34 Запаси матеріальних цінностей

Запаси матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерському обліку за їх первісною вартістю і не переоцінюються.

Для визначення вартості одиниці запасів матеріальних цінностей (однорід­них, придбаних за різними цінами матеріальних цінностей, виданих зі складу в експлуатацію або для реалізації та оцінки їх кінцевих запасів) застосовують­ся такі методи:

 • метод «перше надходження — перший видаток» (ФІФО) передбачає, що цінності, які надійшли на склад першими, першими і передаються в екс­плуатацію;

 • метод «останнє надходження — перший видаток» (LIFO) передбачає, що цінності, які надійшли на склад останніми, першими і передаються в екс­плуатацію;

 • метод середньозваженої вартості передбачає, що під час кожного над­ходження матеріальних цінностей на склад середньозважена вартість кожної одиниці товару на складі має бути перерахована. Надалі запаси зі складу в екс­плуатацію передаються за цією вартістю доти, доки на склад не надійдуть нові матеріальні цінності й не відбудеться новий перерахунок середньої вартості цінностей. Вартість кожної одиниці запасів визначається як середня величина вартості цінностей на початок облікового періоду та вартості подібних ціннос­тей, придбаних протягом цього облікового періоду. Середньозважена вартість одиниці запасів матеріальних цінностей дорівнює сумі вартості наявних та отриманих запасів, розділеній на кількість одиниць запасу цінностей;

 • метод ідентифікованої вартості передбачає ведення записів за кож­ною окремою одиницею запасів, що придбані, передані в експлуатацію або ре­алізовані. За ідентифікованою вартістю оцінюються запаси, що не можуть за­мінювати один одного.

 • нормативних затрат.

Для всіх одиниць запасів матеріальних цінностей, що мають однакове при­значення та однакові умови використання, застосовується лише один із наве­дених методів. Вибраний метод визначення вартості запасів матеріальних цін­ностей обумовлюється обліковою політикою банку.

Аналітичний облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться в інвентарних картках. Записи в інвентарних картках здійснюються на кожну товарно-матеріальну цінність окремо або на групу однорідних цінностей. Ін­вентарні картки можуть вестися автоматизовано або вручну. Будь-яка форма ведення цього регістру має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів і можливість звіряння аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату.

Придбані матеріальні цінності, що надходять на склад у запас, у бухгал­терському обліку оприбутковуються за первісною вартістю за рахунком 3400 А «Запаси матеріальних цінностей на складі».

У разі відсутності в розпорядженні банку складу придбані матеріальні цін­ності відображаються за балансовим рахунком 3402 А «Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб».

^ Бухгалтерські проводки

  1. Придбання матеріальних цінностей:

 • попередня оплата:

Д-т 3510

К-т 1200, 2600

 • отримання матеріальних цінностей:

Д-т 3400

К-т 3510

 1. Якщо оплата за матеріальні цінності здійснюється після їх отримання:

 • отримання матеріальних цінностей:

Д-т 3400

К-т 3610

 • перерахування коштів за отримані матеріальні цінності:

Д-т 3610

К-т 1200, 2600

 1. Якщо банк не має складу, придбані матеріальні цінності відображаються бухгалтерськими проводками:

 • за умовою попередньої оплати:

Д-т 3402

К-т 3510

 • у разі передавання матеріальних цінностей в експлуатацію:

Д-т 7405, 7409, 7420, 7421, 7431, 7432, 7433, 7442, 7454, 7455, 7499

К-т 3402

Запаси товарно-матеріальних цінностей можуть вибувати з балансу внаслі­док передавання їх в експлуатацію, списання за непридатністю для подальшо­го їх використання, недостачі, безоплатного передавання філіям (відділенням) банку та іншим банкам і організаціям, реалізації тощо.

Передача матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію, їх реалізація тощо здійснюються за вартістю, яка визначається за допомогою методів визна­чення вартості запасів матеріальних цінностей.

Вартість матеріальних цінностей, переданих в експлуатацію, відображаєть­ся за рахунками витрат, а використаних на створення та поліпшення основних засобів — за рахунками капітальних вкладень.

Пошкоджені, застарілі та зіпсовані матеріальні цінності підлягають спи­санню з балансу. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) матеріальних цінностей списується на витрати звітного періоду. Суми витрат від псування цінностей до часу встановлення осіб, які мають від­шкодувати нестачі або втрати, відображаються за позабалансовими рахунка­ми. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, належну до від­шкодування суму відносять до дебіторської заборгованості та доходу звітного періоду.

У разі реалізації запасів матеріальних цінностей дохід або витрати від ре­алізації визначаються як різниця між вартістю продажу та вартістю, обчисле­ною одним із методів визначення вартості запасів матеріальних цінностей.

^ Бухгалтерські проводки

  1. Видача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію:

Д-т 7405, 7409, 7420, 7421, 7431, 7432, 7433, 7442, 7454, 7455, 7499

К-т 3400

  1. Використання матеріальних цінностей на створення та поліпшення ос­новних засобів:

 • на суму вартості матеріальних цінностей, виданих зі складу:

Д-т 3402

К-т 3400

 • на суму вартості матеріальних цінностей, використаних на створення та поліпшення основних засобів:

Д-т 4430, 4530

К-т 3402

на суму створення та поліпшення об'єкта основних засобів:

Д-т 4400, 4500

К-т 4430, 4530

3. Видача господарських матеріалів зі складу у підзвіт підзвітній особі:

Д-т 3402

К-т 3400

 1. Повернення підзвітною особою отриманих господарських матеріалів на

склад:

Д-т 3400

К-т 3402

 1. Використання підзвітною особою отриманих господарських матеріалів за призначенням:

Д-т Рахунки витрат залежно від використання цінностей за призначенням

К-т 3402

 1. Списання з балансу пошкоджених, застарілих та зіпсованих товарно-ма­теріальних цінностей:

 • визнання витрат звітного періоду:

Д-т 7499

К-т 3400, 3402

 • одночасно:

Д-т 9617

К-т 9910

 • у разі встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки:

Д-т 3552

К-т 6499

одночасно:

Д-т 9910

К-т 9617

у разі відшкодування вартості матеріальних цінностей:

Д-т 1001, 1200

К-т 3552

 • якщо невідшкодована частина збитків визнана сумнівною щодо її пога­шення боржником:

Д-т 3580 К-т 3552

7. Реалізація запасів матеріальних цінностей:

 • у разі перевищення визначеної вартості матеріальних цінностей над ви­ручкою від реалізації:

Д-т 1001, 1200,2600,2620

Д-т 7499

К-т 3400

 • у разі перевищення виручки від реалізації визначеної вартості матеріаль­них цінностей:

Д-т 1001, 1200,2600,2620

К-т 3400

К-т 6499
1   2

Схожі:

9. Облік основних засобів та нематеріальних активів icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconПлан Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", для підтвердження правильності та
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconПро Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товар

9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconЗатверджено
Об’єкт основних засобів (нематеріальних активів), коротка характе-ристика об’єкта
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconЛекція Облік основних засобів
Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка