9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Скачати 407.65 Kb.
Назва9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Сторінка1/2
Дата конвертації22.06.2013
Розмір407.65 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы
  1   2
Тема 9. Облік основних засобів та нематеріальних активів

 1. Критерії визнання та правила обліку необоротних активів банку

 2. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів

 3. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів

 4. Порядок та облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів

 5. Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів

 6. Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

 7. Облік матеріальних цінностей


1. Критерії визнання та правила обліку необоротних активів банку

Основні засоби та нематеріальні активи — це необоротні активи, які мо­жуть бути придбані або створені банком самостійно.

Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив визнається активом, якщо є ймовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, і його вартість можна достовірно визначити.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікують за групами:

 • основні засоби: земельні ділянки; будинки, споруди і передавальні при­строї; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, ін­вентар (меблі); інші основні засоби;

 • інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні не­оборотні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи;

 • незавершені капітальні інвестиції.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться за такими групами:

 • права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);

 • права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);

 • авторське право та суміжні з ним права (право на комп'ютерні програ­ми, компіляції даних (бази даних) тощо);

 • незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;

 • інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, вико­ристання економічних та інших привілеїв тощо).

Облік операцій за основними засобами та нематеріальними активами ве­деться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нема­теріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління На­ціонального банку України від 20 грудня 2005 р. № 480.

Для обліку основних засобів і нематеріальних активів використовуються рахунки 4-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280:

4 Фінансові та капітальні інвестиції

  1. Нематеріальні активи

  2. Основні засоби

  3. Інші необоротні матеріальні активи

Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються баланс банку за первісною вартістю, яка включає всі витрати, пов'язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт основних засобів.

Необоротні активи обліковуються на підставі затверджених актів приймання-передавання (типових форм первинного обліку, встановлених нормативними актами України). В акті зазначається основна інформація про необоротний актив, зокрема характеристика об'єкта, дата введення в експлуатацію, необхідні відомості про нарахування амортизації, у тому числі про визначену лікві­даційну вартість об'єкта необоротного активу, первісну вартість, строк корисного використання тощо. На підставі даних акта приймання-передавання та іншої інформації про об'єкт відкривається інвентарна картка.

Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках. У цілях контролю та з метою забезпечення реєстрації інвентарних карток банки можуть вести опис інвентарних карток з обліку не­оборотних активів (інвентарна книга). Записи в інвентарній книзі здійсню­ються за кожним предметом окремо. Ведення інвентарної книги та інвентар­них карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення цих регістрів має забезпечувати наявність усіх необ­хідних реквізитів та звіряння даних аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату. Інвентарні картки та інвентарна книга роздруковуються у разі потреби. В обов'язковому порядку роздруковуються інвентарні картки у разі вибуття об'єкта необоротних активів, які разом з іншими документами, на під­ставі яких актив списується з балансу банку, вміщуються в документи дня.

Кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний інвентарний но­мер, який проставляється на предметі, в інвентарній книзі та інвентарній карт­ці. Ці номери зберігаються за об'єктом на весь період його знаходження в цій установі. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не можна присвоювати ін­шим об'єктам, які надійшли в банк.

Інвентарні книги обліку основних засобів і нематеріальних активів напри­кінці року не закриваються і записи в них продовжуються в новому році.

Облік об'єктів основних засобів за місцем їх експлуатації (знаходження) здій­снюється в інвентарному списку. Дані обліку об'єктів основних засобів за їх міс­цезнаходженням мають відповідати записам в інвентарних картках (книгах).
2. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів

Основні засоби та нематеріальні активи можуть бути придбані або створені банком самостійно.

Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат: сума, що сплачується постачальникам активів та підрядникам за ви­конання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з при­дбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; сума ввізного мита; сума непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку); витрати на страхування ризиків до­ставки основних засобів; витрати на установку, монтаж, налагодження основ­них засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних за­собів до придатного для використання за призначенням стану.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання об'єкта чи доведення його до робочого стану, не включаються до первісної вартості цього об'єкта.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання мита, непрямих податків, що не підлягають відшкоду­ванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням та дове­денням до придатного для використання за призначенням стану.

Створені основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс банку за їхньою первісною вартістю.

Первісна вартість об'єкта основних засобів і нематеріальних активів, створеного банком, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріаль­ні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього акти­ву та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану.

Придбані або створені банком самостійно основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за рахунками:

4300 А Нематеріальні активи

4400 А Основні засоби

4500 А Інші необоротні матеріальні активи

Бухгалтерські проводки

   1. Придбання основних засобів і нематеріальних активів:

 • передоплата:

Д-т 3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами,

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

К-т 1200, 2600, 2620

 • визнання основних засобів і нематеріальних активів у балансі банку:

Д-т 4300, 4400, 4500

К-т 3510, 4310, 4430

  1. Створення основних засобів і нематеріальних активів:

 • передоплата:

Д-т 4310, 4430 К-т 1200, 2600, 2620

 • нарахування заробітної плати працівникам:

Д-т 4310, 4430

К-т 3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою,

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

 • нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування:

Д-т 4310, 4430

К-т 3622 П Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:

Д-т 4300, 4400 К-т 4310, 4430

Облік витрат, пов'язаних із поліпшенням основних засобів та вдосконаленням нематеріальних активів, здійснюється за рахунками обліку капітальних інвестицій.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні ви­годи, первісно очікувані від використання цього об'єкта.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід.

Витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів та удосконаленням не­матеріальних активів, відображаються за рахунками:

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріаль­ними активами

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введени­ми в експлуатацію основними засобами

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта основних засобів і не­матеріальних активів у придатному для використання стані та одержання пер­вісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залиш­кову вартість.

Витрати для підтримання основних засобів і нематеріальних активів у робо­чому стані відображаються за рахунком 7420 А «Витрати на утримання влас­них основних засобів і нематеріальних активів».

Бухгалтерські проводки

1. Поліпшення основних засобів і вдосконалення нематеріальних активів:

 • передоплата:

Д-т 4310, 4430

К-т 1200,2600,2620

 • віднесення суми витрат на поліпшення та вдосконалення на збільшення вартості об'єкта:

Д-т 4300, 4400 К-т 4310, 4430

2. Проведення робіт для підтримання об'єкта основних засобів і нема­теріальних активів у робочому стані:

 • передоплата:

Д-т 3519 А Дебіторська заборгованість за послуги

К-т 1200, 2600

 • виконані роботи:

Д-т 7420 А Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

К-т3519
3. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів

Після первісного визнання об'єкта основних засобів як активу його подаль­ший облік має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:

а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амор­тизації та накопичених збитків від зменшення корисності;

б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням на­копиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Переоцінку потрібно здійснювати, якщо залишкова вартість об'єкта суттє­во відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу.

Порядок переоцінки банк визначає самостійно з урахуванням вимог зако­нодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку. Під час переоцінки основних засобів накопичена амортизація відобра­жається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки за одним з таких ме­тодів.

Перший метод. Накопичена амортизація перераховується пропорційно до зміни балансової вартості об'єкта основних засобів так, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості. Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням пер­вісної вартості та суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Такий метод не потребує перегляду норми амортизації.

Другий метод. Накопичена амортизація вираховується з первісної (пере­ціненої) вартості об'єкта основних засобів, а отримана на нетто-основі балан­сова вартість переоцінюється до його справедливої вартості. За цим методом переоцінена вартість об'єкта дорівнює його справедливій вартості, а накопиче­на амортизація дорівнює нулю. Норми амортизації потребують перегляду. Цей метод, як правило, використовується для будівель та споруд.

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вар­тості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зно­су об'єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включаєть­ся до складу додаткового капіталу, а сума уцінки — до складу витрат. Якщо балансова вартість об'єкта основних засобів збільшується в результаті пере­оцінки (дооцінки), то збільшення має відображатись як зростання додаткового капіталу.

Уцінка основних засобів здійснюється за рахунок дооцінки за цими об'єктами, а в разі недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку.

Бухгалтерські проводки

 1. Дооцінка основних засобів:

А) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амор­тизації:

Д-т 4400, 4500

К-т 5100 П Результати переоцінки основних засобів

 • одночасно:

Д-т 5100

К-т 4409 КА Знос основних засобів,

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

Б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої аморти­зації:

Д-т 4409, 4509 К-т 4400,4500

 • одночасно:

Д-т 4400, 4500 К-т 5100

 1. Уцінка основних засобів:

А) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амор­тизації:

Д-т 5100, 7499 А Інші витрати (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100)

К-т 4400, 4500

 • одночасно:

Д-т 4409, 4509 К-т 5100

Б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої аморти­зації:

Д-т 4409, 4509 К-т 4400, 4500

 • одночасно:

Д-т 5100, 7499 (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100)

К-т 4400, 4500

Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:

а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амор­тизації та накопичених збитків від зменшення корисності;

б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням на­копиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Банки оцінюють нематеріальні активи за справедливою вартістю, якщо для таких активів є активний ринок. Під час переоцінки нематеріальних активів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки одним з двох методів відображення накопиченої амортизації.

Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів ображається в складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду.

Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об’єктом, а в разі недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку.

Бухгалтерські проводки

1 Дооцінка нематеріальних активів:

А) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т 4300 К-т 5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів

одночасно:

Д-т 5101 К-т 4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

Б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої аморти­зації:

Д-т 4309 К-т 4300

 • одночасно:

Д-т 4300 К-т 5101

2. Уцінка нематеріальних активів:

 • якщо використовується перший метод відображення накопиченої амор­тизації:

Д-т 5101, 7499 К-т 4300

одночасно:

Д-т 4309 К-т 5101

якщо використовується другий метод відображення накопиченої аморти­зації:

Д-т 4309 К-т 4300

одночасно:

Д-т 5101, 7499 К-т 4300
4. Порядок та облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів

Амортизація — систематичний розподіл вартості основних засобів і нема­теріальних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Знос — результат накопичення амортизаційних відрахувань.

Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортиза­ції (крім землі та незавершених капітальних інвестицій).

Амортизації основних засобів і нематеріальних активів нараховується що­місяця протягом строку корисного використання об'єкта. Строк корисного ви­користання визначається банком самостійно.

Амортизація основних засобів банками нараховується із застосуванням та­ких методів:

 • прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів;

 • зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації ви­значається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у процентах) обчислюєть­ся як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта у результаті ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

 • прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної його вартості на дату, з якої починається нараху­вання амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюється залежно від строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

 • кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добу­ток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятив­ний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму кількості років його корисного використання;

 • виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очі­кує виробити (виконати) із використанням об'єкта основних засобів.

Метод амортизації основних засобів і нематеріальних активів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигід. Якщо для нематеріальних активів ці умови визначити неможливо, то аморти­зація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Нарахована сума амортизації основних засобів і нематеріальних активів відображається за рахунком 7423 А «Амортизація».

Результат амортизації основних засобів і нематеріальних активів відобра­жається за рахунками:

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

4409 КА Знос основних засобів

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

Бухгалтерська проводка

1. Нарахована сума амортизації основних засобів і нематеріальних ак­тивів:

Д-т 7423 К-т 4309, 4409, 4509
5. Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів

Об'єкти основних засобів і нематеріальних активів можуть вибувати з ба­лансу внаслідок продажу, безоплатного передавання, втрати або невідповід­ності критеріям їх визнання як активів.

При реалізації основних засобів і нематеріальних активів фінансовий ре­зультат від вибуття об'єктів визначається як різниця між доходом від вибуття основних засобів і нематеріальних активів (за вирахуванням непрямих подат­ків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їх залишковою вартістю.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів і нематеріаль­них активів визначається як різниця між надходженням коштів за основні за­соби і нематеріальні активи (з вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їх за­лишковою вартістю.

Сума залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від його ре­алізації, відображається за рахунком 7490 А «Негативний результат від вибут­тя нематеріальних активів та основних засобів», а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, — за рахунком 6490 П «Позитивний ре­зультат від продажу нематеріальних активів та основних засобів».

Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів здій­снюється аналогічно до їх реалізації (крім передавання між підвідомчими уста­новами). Результат від безоплатного передавання визначається залежно від за­лишкової вартості об'єкта та його справедливої вартості на дату передавання.

Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими установами визначається банком самостійно.

Основні засоби і нематеріальні активи, непридатні для роботи в результаті зносу чи старіння, підлягають списанню. Порядок списання необоротних ак­тивів залежить від облікової політики банку. Вибуття активів оформляється відповідно до чинного законодавства України.

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоці­нена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

Бухгалтерські проводки

 1. Реалізація основних засобів і нематеріальних активів:

 • у разі перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно із сумою виручки від його реалізації:

Д-т 1200, 2600, 2620

Д-т 4309, 4409, 4509

Д-т 7490

К-т 4300, 4400, 4500

 • у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно з сумою за­лишкової вартості об'єкта:

Д-т 1200, 2600, 2620

Д-т 4309, 4409, 4509

К-т 4300, 4400, 4500

К-т 6490

 • за переоціненими основними засобами і нематеріальними активами:

Д-т 5100, 5101 К-т5030

 1. Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів ін- :пій організації (якщо залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів перевищує справедливу вартість):

 • на суму зносу:

Д-т 4309, 4409, 4509 К-т 4300, 4400, 4500

 • на залишкову вартість:

Д-т 7490 К-т 4300, 4400, 4500

 1. Списання з балансу основних засобів:

 • на суму зносу:

Д-т 4409, 4509 К-т 4400, 4500

 • на залишкову вартість:

Д-т 7490 К-т 4400,4500
6. Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

Інвентаризація здійснюється для встановлення і приведення у відповід­ність даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю основних засобів.

Інвентаризація проводиться:

 1. не рідше одного разу на рік перед складанням річного звіту;

 2. у разі зміни матеріально відповідальних осіб;

 3. при встановленні фактів крадіжок, зловживань, пошкодження ціннос­тей;

 4. у разі пожежі або стихійного лиха;

 5. у разі реорганізації чи ліквідації установи банку;

 6. у разі передавання майна банку в лізинг (оренду) та в інших випадках, передбачених законодавством України.

Для проведення інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія.

Основні засоби і нематеріальні активи реєструються в інвентаризаційних описах. Після звіряння даних описів з даними обліку встановлюються розбіж­ності, причини яких з'ясовуються.

Результати інвентаризації відображаються у протоколі засідання інвента­ризаційної комісії. Протокол інвентаризаційної комісії має розглянути і за­твердити керівник банку в 5-денний строк.

Затверджені результати інвентаризації мають відображатися в обліку та звітності того місяця, в якому проведена інвентаризація, але не пізніше груд­ня місяця звітного року.

Основні засоби та нематеріальні активи, виявлені у надлишку, підлягають оприбуткуванню.

Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) необо­ротних активів списується на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати, відображаються за позабалансовими рахунками.

Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, належна до відшкодування сума відображається за рахунком 3552 А «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» та зараховується до доходу звітного пе­ріоду.

Бухгалтерські проводки

 1. Оприбуткування виявлених у надлишку основних засобів та нематеріаль­них активів:

Д-т 4300, 4400, 4500 К-т 6499

 1. Виявлення нестач і втрат від псування цінностей:

 • до встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати:

Д-т 7490, 4309, 4409, 4509 К-т 4300, 4400, 4500

 • одночасно:

Д-т 9617 К-т 9910

 • після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки:

Д-т 3552 К-т 6499

 • одночасно:

Д-т 9910 К-т 9617

 • у разі відшкодування вартості основних засобів винними особами:

Д-т 1200, 2600, 2620, 1001 К-т 3552

 • якщо невідшкодована частина збитків визнана сумнівною до отримання:

Д-т 3580 К-т 3552

 • формування резерву на суму сумнівної дебіторської заборгованості:

Д-т 7705 К-т 3590

 • у разі визнання дебіторської заборгованості безнадійною:

Д-т 3590 К-т 3580

 • одночасно:

Д-т 9617 К-т 9910


 1. ^ Облік матеріальних цінностей

Порядок відображення в бухгалтерському обліку запасів матеріальних цінностей банку
  1   2

Схожі:

9. Облік основних засобів та нематеріальних активів icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconПлан Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", для підтвердження правильності та
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconПро Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товар

9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconЗатверджено
Об’єкт основних засобів (нематеріальних активів), коротка характе-ристика об’єкта
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
9. Облік основних засобів та нематеріальних активів iconЛекція Облік основних засобів
Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка