Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки
Скачати 165.26 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки
Дата конвертації22.06.2013
Розмір165.26 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр, Спеціаліст”

спеціальності “Облік і аудит”,

спеціалізації “Контроль та ревізія”

денної форми навчання


Затверджено на засіданні кафедри обліку та державного фінансового контролю

Протокол № 8

від 11 березня 2013 р.


Кривий Ріг

2013
Методичні вказівки і програма переддипломної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр», «Спеціаліст” спеціальності “Облік і аудит”, спеціалізації “Контроль та ревізія” денної форми навчання. Кривий Ріг: Криворізький економічний інститут, 2013. - 12с.
Укладачі: Тищенко Н.Л., к.е.н., доцент

Бондаренко Т.Ю., к.е.н., доцент

Волков Д.П., к.е.н., ст. викладач

ЗМІСТ

Стор.

1. Мета і задачі переддипломної практики 4

2. Бази практики, робочі місця і бюджет часу 4

3. Обов’язки студентів – практикантів 5

4. Інструкція старшому групи студентів на період практики 5

5. Керівництво практикою:

5.1. Обов'язки керівника практики від інституту 6

5.2. Обов'язки керівника практики від бази практики 7

6. Основна частина практики 8

7. Зміст переддипломної практики 8

8. Упорядкування звіту про практику і його захист 10

ДОДАТКИ 12

^ 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Однією зі складових частин підготовки студентів у вузі є переддипломна практика.

Тривалість її визначається навчальним планом і становить 4 тижні.

Метою практики є подальше поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання в інституті, з фінансового обліку, обліку в бюджетних установах, фінансового аналізу, внутрішньогосподарського контролю, державного фінансового контролю, контролю та ревізії, аналізу господарської діяльності, аналізу виконання кошторису, а також придбання необхідних практичних і організаційних навичок самостійної роботи.

За час переддипломної практики студенти повинні ознайомитися з організацією і технологією планування контрольно – ревізійної роботи; порядком проведення ревізій і перевірок; узагальненням матеріалів контролю; розглянути вплив галузевих особливостей на методику обліку і контролю господарських операцій; організацію документообігу; порядок узагальнення первинної інформації та її відображення у реєстрах синтетичного й аналітичного обліку; станом внутрішньогосподарського контролю; механізмом упорядкування матеріалів внутрішньогосподарського контролю, бухгалтерської і статистичної звітності підприємства.
^ 2. БАЗИ ПРАКТИКИ, РОБОЧІ МІСЦЯ І БЮДЖЕТ ЧАСУ
Базою проходження переддипломної практики для студентів спеціалізації «Контроль та ревізія» можуть бути як територіальні органи державного фінансового контролю, так і підприємства основних галузей економіки (промисловості, будівництва, транспорту, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування). У якості робочих місць для студентів використовуються структурні підрозділи органів ДФК, бухгалтерії та відділи внутрішнього контролю на підприємствах.

Робочий день студентів-практикантів установлюється відповідно до розпорядку і режиму роботи бази практики.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом (розділ 1 щоденника), що складається до початку практики.

Порядок проходження практики визначається календарним планом, а контроль за виконанням визначених завдань та етапів здійснюється згідно графіку, затвердженого на кафедрі.

Зміст практики визначається тематичним планом, який відображає структура звіту, та напрямками дослідження, які відповідають обраній темі дипломної роботи.

Основними задачами практики є подальше поглиблення і закріплення теоретичних знань з обліку, внутрішньогосподарського контролю, надбання необхідних практичних і організаційних навичок самостійної роботи та збір і обробка матеріалів для написання магістерської дипломної роботи.
^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ
Студент-практикант зобов'язаний:

1. Прибути на місце практики в термін, встановлений кафедрою, попередньо оформивши необхідні документи.

2. Вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки.

3. Разом із керівником бази практики на підставі тематичного плану скласти індивідуальний план проходження практики й узгодити його з керівником практики від інституту.

4. Суворо дотримуватися індивідуального плану проходження практики і усіх вказівок керівників практики від бази практики й інституту.

5. Вести щоденник проходження практики установленої форми і подавати його безпосередньому керівнику для оцінки виконання роботи і підпису. По закінченні практики щоденник завіряється підписом керівника бази практики.

6. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку на базі практики.

7. Оформити матеріали до звіту одночасно з закінченням розгляду окремих питань програми.

8. Брати участь у громадському житті колективу підприємства.

9. Підтримувати постійний зв'язок із керівником практики від інституту, інформувати його з питань виконання і порядку проходження практики.
^ 4. ІНСТРУКЦІЯ СТАРШОМУ ГРУПИ СТУДЕНТІВ НА ПЕРІОД ПРАКТИКИ
Старшого групи студентів, що є безпосереднім помічником керівника практики від інституту, призначає завідувач кафедри.

У період підготовки до практики старший групи зобов'язаний:

- проконтролювати повернення студентами книг у бібліотеку;

- зібрати групу студентів у призначений час і в призначеному місці для відправлення на бази практики.

- забезпечити своєчасне прибуття студентів на бази практики в м. Кривий Ріг й інших містах;

- про час прибуття на бази практики (за межами м. Кривого Рогу) повідомити старшого лаборанта кафедри по телефону.

У період проходження практики (за відсутності керівника) старший групи повинен:

- представити студентів начальнику відділу кадрів бази практики;

- взяти участь в інструктажі з техніки безпеки;

- надати допомогу керівнику бази практики в організації табельного обліку відвідування студентами робочих місць практики;

- забезпечити виконання студентами розпорядку дня, розпоряджень керівника бази практики і всіх робіт у межах програми практики;

- доповідати завідувачу кафедри і декану про випадки порушення студентами трудової дисципліни.

Старший групи повинний довести до відома студентів таке:

- для одержання консультацій керівника практики від інституту визначено день - п’ятниця щотижня; в інші дні передбачено роботу на базі практики;

- студентам, що пропустили декілька днів практики без поважних причин, час практики на кількість пропущених днів продовжує завідувач кафедри за узгодженням з деканатом. Питання про подальше проходження практики при тривалій відсутності з поважної причини вирішується персонально на кафедрі й у деканаті.
^ 5. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
Загальне організаційне й навчально-методичне керівництво практикою здійснює завідувач кафедрою обліку та ДФК.

На місцях практики студентами керують: від інституту - викладачі кафедри, які призначаються наказом директора по інституту; від бази практики – керівники відповідних структурних підрозділів підприємства або органів ДФК, що призначаються наказом керівника бази практики.

Виконання програми практики контролюють декан обліково-економічного факультету і відповідальний викладач від кафедри.
^ 5.1. Обов'язки керівника практики від інституту
При підготовці до проведення практики керівник від інституту зобов'язаний:

1. Одержати від завідувача кафедри вказівки з проведення практики.

2. Вивчити програму й навчально-методичну документацію.

3. Підібрати студентів для призначення їх старшими і затвердити даний перелік осіб у завідувача кафедри.

4. Взяти участь в організаційних зборах, на яких завідувач кафедри або його заступник доводить до відома студентів:

програму, мету і час проходження переддипломної практики;

порядок і час прибуття на бази практики в м. Кривий Ріг й інших містах;

вимоги по дотриманню трудової дисципліни, правил охорони праці і техніки безпеки;

порядок збору матеріалів і упорядкування звіту з практики.

5. Видати студентам щоденники і викласти рекомендації щодо їх заповнення.

6. Нагадати, які документи повинні мати із собою студенти (паспорт, студентський квиток ).

7. Представити студентам призначеного завідувачем кафедри старшого групи.

8. Прибути на базу проходження переддипломної практики в перший день практики.

9. У перший день перебування на базі практики керівник від інституту зобов'язаний:

ознайомити керівників практики від бази практики з програмою практики і погодити з ними зміст індивідуальних завдань;

ознайомити студентів з остаточно погодженим графіком проходження практики і видати кожному індивідуальне завдання з практики;

видати керівнику практики від підприємства, програму практики.

Під час практики керівник від інституту зобов'язаний:

систематично контролювати виконання студентами графіка практики і правил внутрішнього розпорядку, дотримання трудової дисципліни;

не рідше одного разу на тиждень перевіряти ведення щоденників і упорядкування звіту студентами;

допомагати студентам у виконанні програми переддипломної практики і науково-дослідній роботі;

систематично інформувати завідувача кафедри про хід практики студентами. Про випадки порушення студентами дисципліни повідомляти особисто завідувача кафедри;

на заключному етапі практики перевірити і підписати щоденник та звіт; організувати захист звітів з практики (при наявності можливостей - безпосередньо на базі практики), перевірити повернення всіма студентами перепусток, літератури і майна бази практики;

по закінченні практики надати письмовий звіт про результати проходження і захисту практики, що містить такі дані: прізвища кращих студентів за підсумками практики, кількість проведених заходів, тощо.
^ 5.2. Обов'язки керівника практики від бази практики
Керівництво переддипломною практикою покладається відповідно до наказу на одного з керівних робітників бази практики.

Керівникові практики від підприємства необхідно:

1. Забезпечити проведення обов'язкового інструктажу студентів з охорони праці і техніки безпеки.

2. Ознайомити студентів із особливостями діяльності бази практики.

3. Разом із керівником практики від інституту скласти індивідуальний план проходження практики для студентів за формою, передбаченою в щоденнику, відповідно до тематичного плану практики.

4. Контролювати роботу студента на базі практики.

5. При виникненні відхилень у виконанні програми або порушенні трудової дисципліни студентами-практикантами - інформувати кафедру обліку та ДФК.

6. Після завершення практики перевірити і підписати звіт з практики, складений студентом.

7. Підготувати відгук на кожного студента, у якому відзначити: рівень теоретичної підготовки студента; виконання програми практики; вірність освітлення і достовірність наведеного в звіті практичного матеріалу; ініціативність студента і його зацікавленість в отриманні практичних навичок і умінь; участь у проведенні перевірок, інвентаризацій; дотримання трудової дисципліни; виявлений рівень фахової підготовки студента; оцінку з позицій керівника. Відгук підписується і завіряється печаткою.

6. Основна частина практики
Студент за час проходження переддипломної практики повинен підготувати звіт. Звіт з практики складається з двох самостійних частин: текстової і додатків.

Структура текстової частини звіту наступна.

^ Зміст, в якому вказуються сторінки і перелічуються складові звіту.

Вступ, який містить обґрунтування обліку і контролю господарських операцій, проблем їх організації та напрямки вдосконалення; визначає предмет дослідження (економічну категорію або процес, що досліджується, у відповідності до теми дипломної роботи); містить обґрунтування важливості обраного напрямку контролю; вказує на необхідність та напрямки подальшого удосконалення діючої методики обліку і контролю об’єкту дослідження.

Текстова частина звіту повинна включати питання згідно затвердженої програми практики.

Додатки, як складова частина звіту, повинні містити:

систематизований перелік первинних документів, облікових регістрів, форм звітності та документів з контролю, які складаються на підприємстві (за темою дипломної роботи);

копії первинних документів, облікових регістрів, форм звітності, документів з контролю та машинограми за темою дипломної роботи.

Детальна характеристика складових розділів звіту наведена у п. 7-8 даних методичних вказівок.

Висновки містять узагальненні положення щодо характеристики об’єкта дослідження та результатів його діяльності, а також - узагальнені положення дослідженої методики обліку і контролю; систематизовані висновки результатів аналізу; пропозиції щодо удосконалення методики обліку і контролю.

^ Список використаних джерел наводиться перелік законодавчих і нормативних актів, навчально-методичної літератури та періодичних видань.

В другу частину звіту «Додатки» включаються практичний матеріал об’єкту дослідження: первинні документи, облікові регістри, форми звітності, групувальні відомості порушень за темами програми практики, акти ревізії (перевірки) і т.д. На додатки надаються посилання в текстовій частині. На першій сторінці другої частини звіту поміщається перелік додатків.
^ 7. Зміст переддипломної практики
Для студентів, які проходять практику на підприємствах
1. Ознайомлення з підприємством, характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління.

На початковому етапі проходження переддипломної практики необхідно ознайомитись з історією створення і розвитку підприємства, його спеціалізацією (переліком видів продукції), виробничою структурою.

2. Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики (згідно з обраною темою дипломної роботи)

Необхідно ретельно ознайомитись зі структурою бухгалтерської служби, обліковим апаратом, посадовими інструкціями (обов'язками) й індивідуальним графіком роботи, а також із системами та формами організації бухгалтерського обліку на підприємстві, оцінити стан автоматизації обліку, правильність та доцільність формування облікової політики.

3. Методика внутрішнього контролю об’єкта дослідження (за темою дипломної роботи).

Охарактеризувати порядок здійснення внутрішнього контролю за темою дипломної роботи.

4. Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві та типові порушення (за темою дипломної роботи).

Ознайомитися з організацією внутрішнього контролю на підприємстві, охарактеризувати основні напрямки і дати оцінку його дієвості.

5. Рекомендації по вдосконаленню внутрішнього контролю на підприємстві. (для магістрів)

Запропонувати напрямки вдосконалення внутрішнього контролю (доповнення посадових функцій бухгалтерів контрольними функціями, графіки проведення перевірок окремих питань керівниками економічних підрозділів та ін..)
Для студентів, які проходять практику в ДФІ
1. Ознайомлення з територіальним органом ДФІ, характеристика структури, напрямами діяльності.

На початковому етапі проходження переддипломної практики необхідно ознайомитись зі структурою територіального органу ДФІ, напрямами діяльності, посадовими інструкціями фінансових інспекторів, нормативною базою, плануванням роботи.

2. Ознайомлення з організацією, методикою проведення та результатами планової ревізії.

На матеріалах попередніх ревізій ретельно ознайомитись з організацією ревізії, основними питаннями перевірки, методикою, результатами та документальним оформленням перевірки.

3. Проблемні питання методики (процедур) контролю економічної категорії, за обраною темою дипломної роботи

Охарактеризувати порядок здійснення контролю за темою дипломної роботи та визначити основні його проблемні питання.

4. Проблемні питання з організації контрольно-ревізійної роботи в ДФІ (для магістрів)

Розглянути проблемні питання з організації контрольно-ревізійної роботи в ДФІ та визначити напрями їх вирішення.


^ 8. УПОРЯДКУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ І ЙОГО ЗАХИСТ
Практика завершується упорядкуванням розділів звіту.

Звіт здається на перевірку керівникам практики від підприємства та інституту. Недоліки, виявлені керівниками в звіті, студенти повинні усунути.

Зразок титульного аркушу звіту з практики наведено у дод. А.

Текстова частина звіту виконується відповідно до програми. Обсяг її не повинний перевищувати ^ 20-25 сторінок, написаних з однієї сторони стандартного аркушу паперу (формат 210*297 мм.)

Переписування з підручників, інструкцій і методичних вказівок, дублювання і переписування звітів, надання того самого звіту двома і більше студентами не припускається.

Матеріал першої частини звіту розміщується в такому порядку: титульний аркуш; зміст, у якому вказуються сторінки і перелічуються структурні складові звіту; вступ; текстова частина за питаннями програми практики; висновки; список використаних джерел.

На останній сторінці списку використаних джерел студент ставить свій підпис і дату написання звіту. Нумерація сторінок текстової частини - наскрізна і починається з титульного листа, на якому номер не ставиться.

Перша і друга частини звіту скріплюються разом, а сторінки їх нумеруються.

Крім звіту про практику студенти подають щоденник проходження практики з відгуком керівника практики від бази практики про роботу студента-практиканта.

На титульному аркуші першої частини звіту повинні бути підписи практиканта і керівників практики від бази практики та інституту.

Захист звітів з переддипломної практики відбувається згідно розпорядження завідувача кафедри у присутності комісії.

Результати практики оцінюються по чотирьохбальній системі. Студентам виставляються оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінка повинна відбивати ступінь підготовленості студента-практиканта до практичної роботи.

На студента, що не виконав програму практики і отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, надається інформація декану на розгляд доцільності подальшого перебування його в інституті.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
^

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТКафедра обліку та ДФК


^ ЗВІТ

з переддипломної практики

на __________________________________

(найменування бази практики)

_________________________________________________
з _____________ 2013 р. по ___________ 2013 р.


Студента V курсу

обліково-економічного факультету

спеціальності

_______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________

Керівник практики

від інституту _______________________

(вчений ступінь, звання)

_______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

від підприємства _______________________

(займана посада)

_______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Кривий Ріг

2013

Додаток Б
Перелік документів, які включаються до додатку звіту з переддипломної практики


 1. Організаційно - виробнича структура підприємства

 2. Структура бухгалтерії та відділу внутрішньогосподарського контролю

 3. Посадова інструкція головного бухгалтера

 4. Посадова інструкція інспектора, контролера ( внутрішнього ревізора)

 5. План ревізії (перевірки ) виробничої і фінансово - господарської діяльності підприємства

 6. Наказ на проведення ревізії (перевірки) підприємства (структурного підрозділу)

 7. Програма ревізії (перевірки)

 8. Робочий план проведення ревізії (перевірки)

 9. Вступна частина акту ревізії чи звіту (висновків) за результатами перевірки

 10. За темою дослідження дипломної роботи надати первинні документи з проведення документального контролю (таблиці, розрахунки , форми звітності) та фактичного контролю (інвентарні описи, акти, довідки бухгалтерії, тощо)

 11. Перелік типових порушень, що виявляються під час контролю (у відповідності до теми дипломного дослідження)

 12. Наказ про облікову політику підприємства

 13. Наказ про відділ внутрішнього контролю


Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»...

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Програма виробничої практики та методичні вказівки з підготовки І захисту звіту з виробничої практики для студентів спеціальності...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
«Облік І аудит» всіх форм навчання / Укладачі Шайкан А. В., Кондратюк О. М., Руденко, В. В. Мельник, О. В., Шубенко Є. С. – Кривий...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, актуальною формою самостійної...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconД ержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний...
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconКриворізький економічний інститут двнз «Криворізький національний університет»
Поясніть сутність інтелектуальної власності та обґрунтуйте її значення для окремого суб’єкта господарювання І держави в цілому на...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» «затверджую»
Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «бакалавр», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка