Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку
НазваЗагальні принципи побудови та організації управлінського обліку
Сторінка1/9
Дата конвертації11.07.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Криворізький економічний інститут
Методичні вказівки та навчальні завдання

для проведення практичних занять

з дисципліни “Управлінський облік”

для студентів спец. “Контроль та ревізія”


Затверджено

на засіданні кафедри


Контролю та ревізії

Протокол № 9

від 26.01.2004р.

Кривий Ріг – 2004

Методичні вказівки та навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спец. “Котроль та ревізія”

Укладачі: Шкіря Н.Л., Бондаренко Т.Ю. – Кривий Ріг, Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2004


Укладачі: к.е.н., доцент Шкіря Н.Л.,

ст. викладач Бондаренко Т.Ю.

Рецензент: к.е.н., доцент Погрібна О.П.


Відповідальна за випуск: к.е.н., доцент Мезенцева Н.М.

^ Загальна частина
В Україні відбуваються радикальні зміни в системі бухгалтерського обліку та економічного контролю з метою одержання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Ухвалення відповідного управлінського рішення можливе лише за умови наявності інформації, яка раніше зосереджувалася в понятті собівартості. Формування собівартості окремих видів продукції належить до сфери внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

“... внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством...”(ст.1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-Х1V від 16.07.99р.). Цим самим законом підприємствам надано самостійність у частині розробки системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій.

Впровадження системи управлінського обліку на підприємстві – це сукупність заходів по комплексному приведенню умов функціонування підприємства у відповідність до умов ринку, що змінюється, та розробленої стратегії розвитку.

Оволодіння необхідними теоретичними та практичним знаннями зумовило необхідність вивчення дисципліни “Управлінський облік” студентами спеціальності “Облік та аудит” спеціалізації “Контроль та ревізія”.

Практичні заняття охоплюють питання для обговорення, задачі для розв’язання, тестові завдання. Виконані завдання виконуються в окремому зошиті і надаються викладачу для перевірки. Підготовку до практичних занять студент повинен поєднувати з самостійною роботою та виконанням індивідуальних завдань.

^ Практичне заняття № 1
Тема: Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку.
Мета: ознайомитися з основним призначенням управлінського обліку на підприємстві, розвивати вміння виявляти відмінні та спільні риси управлінського та фінансового обліку та визначати споживачів інформації в управлінському обліку, вивчити підсистеми управлінського обліку .

^

Теоретична частинаДати відповіді на питання:

  1. Поняття управлінського обліку, його мета, принципи та функції.

  2. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку.

  3. Споживачі інформації в управлінському обліку. Комерційна таємниця підприємства.

  4. Підсистеми управлінського обліку.^

Практична частина


1. Рішення завдань

Завдання 1.


Пов’язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміна відповідну літеру.

Термін
Зміст

1
2

_(1) ^ Бухгалтерський облік

А. Відокремлене утворення систематичного і проблемного обліку

_(2) Управлінський облік

Б. Система, яка об’єднує систематичний та проблемний облік на основі прямого та зворотного зв’язку на рахунках бухгалтерського обліку

_(3) ^ Предмет управлінського обліку

В. Традиційний облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості з поділом витрат на прямі та непрямі

_(4) Інтегрована система обліку

Г. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень

_(5) ^ Автономна система обліку

Д. Бухгалтер, наділений управлінськими функціями

_(6) Система обліку стандартних витрат

Є. Процес розробки стандартів по витратах, складання калькуляцій собівартості за нормативними витратами і обліку фактичних витрат з виділенням відхилень від нормативів і кошторисів

1

2

_(7) Облік повних витрат

Е. Процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства

_(8) ^ Облік часткових витрат

Ж. Сукупність об’єктів в процесі всього циклу управління виробництвом

_(9) Бухгалтер-аналітик

З. Підхід коли проводиться підбір окремих елементів витрат, які носять прямий характер та включаються до собівартості окремих видів продукціїЗавдання 2.


Пов'язати наведені визначення із змістом діяльності. Для цього проставити ліворуч від номеру виду діяльності відповідну літеру.

Термін

Зміст

_(1) ^ Постачальницько-заготівельна діяльність

А. Маркетингові дослідження та операції по вивченню та формуванню ринку збуту продукції; безпосередньо збутові операції, включаючи упаковку, транспортування та інші види робіт; операції, що сприяють зростанню обсягу продаж, починаючи з реклами продукту і закінчуючи встановленням прямих зв'язків із споживачами; контроль якості продукції, що випускається

_(2) ^ Виробнича діяльність

Б. Придбання, зберігання, забезпечення виробництва сировинними ресурсами, допоміжними матеріалами та виробничим обладнанням з запасними частинами для його утримання і ремонту, а також маркетингову діяльність, пов'язану з процесами постачання

_(3) ^ Фінансово-збутова діяльність

В. Створення організаційної структури підприємства, відокремлення з системи підприємства функціональних відділів, служб, цехів, дільниць; організація інформаційної системи на підприємстві з прямим і зворотнім зв'язком, що відповідає вимогам внутрішніх комунікаційних зв'язків між структурними підрозділами, різними рівнями управління, що відповідає функціям планування, контролю, оцінки виконання плану, стимулювання; операції координування дій внутрішніх виконавців, спрямованих на виконання основної мети підприємства

_(4) ^ Організаційна діяльність

Г. Процеси, що обумовлені технологією виробництва продукції та складаються з основних та допоміжних операцій; операції по удосконаленню продуктів, що випускаються, та розробка нових


Завдання 3.

Пов'язати наведені визначення із змістом функції управлінського обліку. Для цього проставити ліворуч від номеру функції відповідну літеру.

Термін

Зміст

_(1) Інформаційна функція

А. Перспективне планування і координування розвитку підприємства в майбутньому на підставі аналізу і оцінки фактичних результатів діяльності

_(2) ^ Комунікаційна функція

Б. Забезпечення керівників всіх рівнів управління інформацією, яка необхідна для поточного планування, контролю і прийняття оперативних управлінських рішень

_(3) ^ Контрольна функція

В. Формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв'язку між рівнями управління і різними структурними підрозділами одного рівня

_(4) ^ Прогнозна функція

Г. Оперативний контроль і оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому в досягненні метиЗавдання 4.


Знайти відповідне визначення для виду інформації. Для цього проставити ліворуч від номеру виду інформації відповідну літеру.
Термін

Зміст

_(1) ^ Економічна інформація

А. Вид інформації, яка пов'язує різні види економічної інформації та є основною для організації виробництва та його обліку

_(2) ^ Планова інформація

Б. Інформація, що забезпечує вихідними даними фінансовий і управлінський облік

_(3) Облікова інформація

В. Інформація, що містить відомості для вибору дій, які можуть бути здійснені в майбутньому

_(4) ^ Первинна інформація

Г. Вид інформації, що послідовно і повно відображає виробничо-господарську діяльність підприємства

_(5) ^ Нормативно-довідкова інформація

Д. Інформація, що використовується в аналітичному та синтетичному обліку та для складання внутрішньої та зовнішньої звітності

Завдання 5.

Необхідно провести класифікацію об’єктів управлінського обліку за групами: І група – “Виробничі ресурси”, ІІ група – “Господарські процеси та їх результати”. Що з перерахованих об’єктів не є об’єктом бухгалтерського обліку? Відповідь оформити у вигляді наступної таблиці, для чого проставити знак “+” або “–“ у відповідних графах.

з/з


Об’єкти обліку


І група – “Виробничі ресурси”

ІІ група – “Господарські процеси та їх результати”

Не є об’єктом управлінського

1

2

3

4

5

1

Деталі


2

Основні виробничі робітники


3

Дослідження ринку


4

Право користування землею


5

Виробництво


1

2

3

4

5

6

Заготівля ТМЦ


7

Готова продукція


8

Напівфабрикати власного виробництва


9

Упакування продукції


10

Реклама


11

Сировина і матеріали


12

Будівля цеху


13

Ремонт обладнання


14

Товарний знак


15

Розробка нового виду продукції


16

Збут готової продукції


17

Зберігання запасу ТМЦ


18

Інфляційні процеси


19

Вантажний автомобіль


20

Управлінський персонал


21

Запасні частини


22

Виробнича дільниця


23

Відділ технічного контролю


24

Нарахування податку на прибуток


25

Молодший обслуговуючий персонал


26

Транспортування готової продукції


27

Допоміжні матеріали


28

Внутрішнє ціноутворення


29

Внутрішня звітність підрозділів^ Рекомендована література:

Практичне заняття № 2
Тема : Склад та класифікація витрат діяльності.
Мета: вивчити основні принципи класифікації витрат для прийняття управлінських рішень та витрат на виробництво, навчитися розрізняти види витрат, класифікувати їх за статтями та елементами.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку iconПлан Сутність, мета І завдання управлінського обліку Принципи І система...
Управлінський облік є складовою облікової системи кожного суб'єкта господарювання, до якої також належать виробничий (оперативно-технічний),...
Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку icon«Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж»

Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку iconКафедра обліку у виробничій сфері
Тема витрати, доходи та фінансові результати як об’єкти управлінського обліку
Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку iconЛекція 1 Тема : Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Характеристика фінансового управлінського та податкового обліку їх взаємозв’язок
Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Управлінський облік»
Класифікація підсистем управлінського обліку за ознакою оперативності обліку витрат
Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку icon7. Облік фінансових інвестицій
Характеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку
Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку icon8. Облік операцій з цінними паперами
Характеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку
Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку iconПлан: Загальні положення організації розрахунків та зобов’язань Організація...
Тема Організація обліку грошових коштів, розрахунків з дебіторами І кредиторами
Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку iconПлан Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні...
Бухгалтерський облік — це система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність...
Загальні принципи побудови та організації управлінського обліку icon1. Загальні основи І принципи бухгалтерського обліку в банках Організація...
Облік в банках” обирається для вивчення студентами спеціальності 050100 “Облік І аудит” за власним бажанням. Вивчення цієї дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка