Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи
НазваМетодичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи
Сторінка1/9
Дата конвертації04.07.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільський національний економічний університет

Факультет обліку і аудиту


Кафедра обліку у виробничій сфері


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”
(для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.030.508. "Фінанси і кредит" )

Затверджено на засіданні

кафедри обліку у виробничій сфері

протокол №1 від 28.08.2009 р.

ТЕРНОПІЛЬ-2009

Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи з дисципліни «бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030.508. "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Укл. Питель С.В., Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Богуцька Л.Т. –Тернопіль: ТНЕУ, 2009.-52с.

Укладачі: Питель С.В.,

доцент, кандидат економічних наук

Панасюк В.М.,

доцент, кандидат економічних наук

Ковальчук Є.К..

доцент, кандидат економічних наук

Богуцька Л.Т.

викладач –стажист

Рецензети:

Мельник Р.О.

доцент, кандидат економічних наук

Дерій В.А.

доцент, кандидат економічних наук


Відповідальний за випуск –Задорожний Зеновій Васильович,

професор, доктор економічних наук.

Рекомендовано до видання науково –методичною радою факультету обліку і аудиту

Протокол №3 від 31.08.2009 року
Мета курсу „Бухгалтерський облік” –дати студентам теоретичні знання і практичні навики щодо всебічного розкриття суті й змісту предмету „Бухгалтерський облік”, закономірностей його розвитку на сучасному етапі, підвищення цінності облікової інформації в управлінні діяльністю підприємства.

Процес освоєння дисципліни «Бухгалтерський облік» передбачає аудиторне та самостійне опрацювання матеріалу студентами.

Аудиторна робота включає лекційні та практичні заняття.

Індивідуальна робота студентів полягає у поглибленні і закріпленні знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях, виконанні індивідуальних завдань.

Контрольна і індивідуальна робота включає дві частини:

  1. Тестові завдання;

  2. Практичну задачу.


Тестові завдання

Студенти прізвище яких починається з букв:

^ А,Е,Л,Р,Х,Ч –виконують перший варіант тестових завдань;

Б,Ж,Ї,М,Є,Ц –другий варіант;

В,К,Н,Т,Щ,І –третій варіант;

Г,З,Й,О,У,Е,Ю –четвертий варіант;

Д,П,Ш,Я,Ф –пятий варіант.
Практичні завдання

Варіанти практичних завдань визначають за останньою цифрою залікової книжки

Завдання:

1.Записати господарські операції в реєстраційний журнал господарських операцій.

2. Визначити типи змін під впливом господарських операцій.

3. Визначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями.

4. Відкрити рахунки синтетичного й аналітичного обліку.

5. Відобразити господарські операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку.

6. Підрахувати обороти і вивести залишки за синтетичними і аналітичного рахунками.

7. Скласти відомість за аналітичними рахунками.

8. Скласти відомість за синтетичними рахунками

9. Скласти баланс на кінець звітного періоду

Перелік теоретичних питань з курсу „Бухгалтерський облік”
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод.

Облік як інформаційна система управління підприємством. Мета системи обліку. Види обліку та їх характеристика. Особливості бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Завдання бухгалтерського обліку. Функції обліку господарської діяльності. Вимоги, що ставляться до обліку.

Предмет бухгалтерського обліку у широкому і вузькому розумінні. Різні підходи до визначення предмету бухгалтерського обліку.

Конкретизація предмету бухгалтерського обліку в об’єктах управління. Класифікація активів, капіталу і зобов’язань та їх характеристика. Факти господарської діяльності як основа обліку.

Поняття про метод бухгалтерського обліку. Елементи методу бухгалтерського обліку. Обліковий цикл та його етапи.
^ Тема 2. Бухгалтерський баланс як метод відображення господарських фактів.

Використання прийому балансового узагальнення в системі економічної інформації. Суть бухгалтерського балансу. Балансове рівняння та його модифікації. Структура і зміст балансу. Структурні елементи балансу. Методика балансового узагальнення.

Вплив господарських операцій на зміни в балансі.
^ Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Рахунки як інструмент групування фактів за окремими об’єктами обліку. Принципи класифікації рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку.

Структурна побудова бухгалтерських рахунків за двоїстим (балансовим) принципом. Поділ рахунків на активні і пасивні.

Сутність подвійного запису та його значення. Кореспонденція та відображення проводок у системі рахунків Методика складання бухгалтерського проведення. Відображення господарських операцій на рахунках. Види бухгалтерських проводок. Виправлення помилок в бухгалтерських записах.

Обліковий процес в умовах наявності аналітичних та синтетичних рахунків. Взаємозв’язок аналітичного та синтетичного обліку. Методика аналітичного та синтетичного обліку. Взаємозв’язок між рахунками і формами фінансової звітності.
^ Тема 4.Оцінка в обліку та калькуляція.

Оцінка, як інструмент грошового вираження фактів та класифікація видів оцінок. Сутність і значення вартісної оцінки. Мета оцінки. Причини існування множини оцінок.

Види оцінок в обліку: історична (фактична) собівартість; поточна собівартість; вартість реалізації; теперішня вартість. Оцінка окремих об’єктів обліку

Поняття про калькуляцію та калькулювання. Види калькуляцій. Методи калькулювання.
^ Тема 5. Первинне спостереження в обліку та узагальнення облікових даних в системі регістрів (форм обліку).

Поняття про первинне спостереження в обліку. Сутність і призначення документів. Роль документів в обліку. Документування господарських операцій, його значення в управлінні підприємством. Вимоги до змісту і оформлення документів. Уніфікація і стандартизація документів. Класифікація документів. Організація документообороту та архівного збереження документів.

Інвентаризація: суть, види, порядок проведення.

Узагальнення даних поточного обліку. Регістри обліку – інструмент нагромадження та систематизації даних. Класифікація регістрів та способи запису в них. Оборотні відомості. Сальдові відомості. Шахові відомості.

Форми ведення бухгалтерського обліку.
^ Тема 6. Облік необоротних активів.

Поняття про необоротні активи та їх види. Методологічні засади формування в обліку інформації про основні засоби, визначені в П(С)БО 7 “Основні засоби”. Класифікація та оцінка основних засобів. Облік руху основних засобів в системі рахунків. Облік зносу (амортизації) основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік оренди основних засобів.

Поняття нематеріальних активів, їх оцінка та переоцінка відповідно до П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. Облік нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік інших необоротних активів.
^ Тема 7. Облік виробничих запасів.

Виробничі запаси підприємства та їх класифікація.

Оцінка запасів в обліку. Склад первісної вартості виробничих запасів залежно від способу надходження на підприємство. Транспортно-заготівельні запаси та методика їх розподілу. Оцінка запасів при їх вибутті. Методи оцінки запасів при відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходжень запасів (FІFО); нормативних витрат; ціни продажу. Оцінка запасів на дату балансу.

Документальне оформлення надходження виробничих запасів. Облік запасів на складі і в бухгалтерії. Облік руху запасів. Облік розрахунків з постачальниками.

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.
^ Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Роль грошових коштів в господарському обороті підприємства та основні завдання їх обліку.

Форми здійснення розрахункових операцій.

Облік операцій на поточних рахунках в банках. Облік на інших рахунках в банках.

Документальне оформлення та облік касових операцій.

Облік підзвітних сум та розрахунків з підзвітними особами.

Визначення дебіторської заборгованості, її класифікація та оцінка. Поняття про резерв сумнівних богів та способи його визначення. Їх переваги й недоліки.

Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи й послуги. Облік розрахунків з іншими дебіторами.
^ Тема 9. Облік фінансових інвестицій.

Поняття, класифікація та оцінка фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Відображення фінансових інвестицій у звітності
^ Тема 10. Облік власного капіталу та зобовязань.

Характеристика власного капіталу та його складових. Формування статутного капіталу. Облік формування та збільшення статутного капіталу. Облік зменшення статутного капіталу. Облік інших видів власного капіталу в системі рахунків.

Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів. Облік цільового фінансування та цільових надходжень. Облік страхових резервів.

Поняття про зобов’язання, їх види. Облік кредитів банку. Облік розрахунків за податками й платежами. Облік розрахунків з іншими кредиторами.
^ Тема 11. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

Законодавче визначення заробітної плати. Фонд оплати праці. Форми і системи оплати праці. Погодинна і відрядна оплата праці.

Оперативний облік особового склад, використання робочого часу та виробітку робітників.

Документальне оформлення і порядок нарахування заробітної плати за відпрацьований час і виконаний обсяг робіт.

Розрахунок заробітної плати за невідпрацьований час. Розрахунок заробітної плати за час відпустки. Порядок та особливості розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу суб’єктів господарю Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Облік обов'язкових нарахувань на заробітну плату та утримань із заробітної плати. Облік податку на доходи фізичних осіб.

Аналітичний облік розрахунків із заробітної плати з робітниками і службовцями. Порядок складання розрахунково-платіжних відомостей.

Синтетичний облік розрахунків, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати.
^ Тема 12. Облік процесу виробництва і витрат діяльності.

Поняття витрат, їх класифікація та основні вимоги до їх визнання та оцінки відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати”. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

Організаційні моделі обліку витрат і доходів. Склад виробничої собівартості та продукції. Облік прямих виробничих витрат. Порядок списання та облік загальновиробничих витрат.

Зведений облік витрат на виробництво і розрахунок фактичної собівартості випущеної з виробництва продукції.
^ Тема 13. Облік готової продукції, її реалізації та доходів діяльності.

Поняття готової продукції та її оцінка. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції. Визначення фактичної собі вартості реалізованої продукції. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції. Облік реалізованої продукції та визначення фінансових результатів від реалізації.

Поняття доходів, їх склад та оцінка відповідності до вимог П(С)БО 15 “Дохід”. Облік доходів від операційної діяльності. Облік доходів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності. Облік використання прибутку.
^ Тема 14. Фінансова звітність.

Бухгалтерська звітність – інструмент комунікації менеджменту підприємства з користувачами інформації. Склад та призначення фінансової звітності, порядок її формування відповідно до вимог П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5, П(С)БО 6, П)С)БО 20. Характеристика основних форм звітності.

^ Варіанти тестових завдань

I варіант

1. При здійсненні яких операцій використовується справедлива вартість?


а) безоплатно одержані активи;

б) внески в статутний капітал;

в) обмін активів;

г) всі відповіді вірні.

2. Рахунки, які узагальнюють інформацію про активи і пасиви – це:


а) синтетичні рахунки;

б) аналітичні; рахунки

в) сальдові рахунки;

г) оборотні рахунки.

3. При вибутті активів застосовують такі види оцінок:


а) середньозважена собівартість, ціна реалізації;

б) справедлива вартість, історична собівартість;

в) ідентифікованої собівартості, FIFO;

г) вірні відповіді а і в.

4. В залежності від звітного періоду фінансову звітність поділяють на:


а) щоденну, тижневу, річну;

б) річну, проміжну;

в) щоденну, місячну, річну;

г) нема вірної відповіді.

5. Розрізняють ще такі види оцінок:


а) економічні, юридичні, статистичні;

б) кореспондуючі, аналітичні, синтетичні;

в) страхові, експертні;

г) вірні відповіді а і в.

6. Основним джерелом поступлення грошей в касує:


а) з поточного рахунку;

б) у вигляді виручки;

в) від підзвітних осіб;

г) вірні відповіді а і б.

7. Перед отриманням грошей з розрахункового рахунку в банку оформляється:

а) звіт про рух грошових коштів;

б) видатковий касовий ордер;

в) прибутковий касовий ордер;

г) заявка на видачу грошей..

8. Підзвітною особою може бути:


а) працівник банку;

б) будь-яка особа, якій доручено виконати операцію з грошовими коштами підприємства;

в) вірні відповіді а і г;

г) тільки працівник підприємства.

9. За рівнем використання основні засоби є:


а) виробничі та невиробничі;

б) діючі і недіючі;

в) власні та орендовані;

г) матеріальні та нематеріальні.

10. Списується залишкова вартість об’єкта:


а) Дт 13 Кт 10;

б) Дт 79 Кт 97;

в) Дт 20 Кт 74;

г) Дт 97 Кт 10;

12. Амортизаційні відрахування – це:

а) системний розподіл первісної вартості за мінусом її ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання;

б) вартісне вираження зносу, яке включається у собівартість продукції;

в) категорія, яка показує на скільки змінюється вартість основних засобів у результаті їх участі у процесі виробництва;

г) системний розподіл первісної вартості за мінусом її первісної вартості протягом строку корисного використання.

13. При інвентаризації виявлено об’єкт основних засобів, який раніше не був взятий на облік:

а) Дт 10 Кт 74;

б) Дт 10 Кт 68;

в) Дт 10 Кт 62;

г) Дт 10 Кт 75.

14. При тарифній системі виділяють такі види підсистем:


а) пряма відрядна і відрядно-преміальна;

б) відрядно-прогресивна і акордна;

в) відрядна і погодинна

г) погодинна і преміальна;

15. Основним документом на відрядну працю є:


а) наряд;

б) рапорт;

в) маршрутний лист;

г) трудовий договір.

16. Податок з доходу фізичних осіб становить:


а) 20 %;

б) 15 %;

в) 13 %;

г) немає правильних відповідей.

17. Щоб розрахувати заробітну плату погодинника треба мати:


а) відпрацьований час;

б) кількість операцій;

в) тарифну ставку або оклад;

г) а) і в) правильні.

18. Надання творчих відпусток надається на термін:


а) 5 років;

б) до 1 року;

в) 6 місяців;

г) 2-3 роки.

19. Запаси,які одержано безкоштовно оцінюються за:


а) відновлювальною вартістю,

б) залишковою вартістю,

в) справедливою вартістю,

г) собівартістю їх виробництва.

20. При внутрішньому переміщені запасів оформляється :

а) лімітно-забірна картка,

б) накладна вимога на відпуск,

в) картка складського обліку,

г) немає вірної відповіді.


21. Яким бухгалтерським записом відображаються оприбутковані виробничі запаси з основного виробництва?

а) Дт 20 Кт 74

б) Дт 23 Кт 20

в) Дт 20 Кт 23

г) Дт 20 Кт 71


22. Виробнича собівартість реалізованої продукції визначається за допомогою:


а) суми залишків готової продукції на початок місяця і на кінець місяця;

б) добутку залишків готової продукції на початок місяця і на кінець місяця;

в) процентного співвідношення;

г) нема вірної відповіді.


22. До витрат операційної діяльності належать:


а) адміністративні витрати;

б) витрати на збут;

в) інші операційні витрати;

г) всі відповіді вірні.


23. Для списання витрат від інвестиційної діяльності на фінансовий результат використовують:

а) Д т 91 К т 79

б) Д т 79 К т 90

в) Д т 96 К т 79

г) Д т 79 К т 96.

24. Який з договорів укладають із завскладом?


а) про відрядження

б) про матеріальну відповідальність

в) про надання відпустки

г) про використання матеріалів

25. На кінець якого періоду виводиться залишок ТМЦ?

а) робочого дня

б) робочого тижня

в) робочого місяця

г) робочого кварталу

26. Що таке «фрахт»?


а) страхування ризиків транспортних запасів

б) витрати на заготівлю запасів

в) оплата тарифів за транспортування запасів

г) вантажно – розвантажувальні роботи

27. Відповідальним етапом роботи відділу постачання є укладення

договорів, пов’язаних з:

а) купівлею

б) поставками

в) збутом

г) виробництвом

28. Списуються послуги на опалення цехів основного виробництва:


а) Дт23,91,92,93 Кт63

б) Дт20 Кт63

в) Дт63 КТ23,91,92,93

г) Дт36 Кт63

29. Ліміт каси при створенні підприємства та при відкритті поточних рахунків встановлює:

а) держава;

б) Національний банк;

в) підприємство самостійно

г) нема вірної відповіді.

30. Законодавством України кількість відкритих рахунків у банках обмежується:

а) до трьох;

б) до п’яти;

в) до одинадцяти;

г) не обмежується.ІІ варіант


1. Яка з вимог бухгалтерського обліку до оцінки забезпечує однаковість та незмінність оцінки протягом тривалого часу?

а) цілеспрямованість;

б) єдність оцінки;

в) реальність;

г) раціональність.


2. Історична собівартість – це


а) очікувана ціна реалізації за умов звичайної діяльності, в основі якої лежать витрати виробництва;

б) сума за якою можна здійснити обмін активу або оплата зобов’язань;

в) собівартість активів в сумі грошових коштів або справедливої вартості активів, сплаченої на дату їх прийняття;

г) оцінка в основі якої лежать витрати виробництва на придбання активів.


3. Суть попереднього запису полягає в тому, що:


а) коли в бухгалтерській проводці взаємодіють два рахунки;

б) дані синтетичного рахунку деталізуються окремо за дебетом і кредитом;

в) одна ї та ж господарська операція відображається за дебетом одного рахунку і за кредитом іншого рахунку;

г) записи за дебетом і кредитом здійснюються на різних сторонах реєстрування.

4. Які відомості складаються за даними синтетичного і аналітичного рахунків, і в них відображається сальдо на початок кожного періоду?

а) оборотні;

б) шахові;

в) сальдові;

г) аналітичні.

5. За видами обліку, облікові регістри поділяються на:


а) хронологічні, синтетичні;

б) фінансові, управлінські, стратегічні;

в) односторонні, двосторонні, багатосторонні;

г) хронологічні, фінансові, комбіновані.

6. Який нормативний документ регулює правила розрахунків готівкою?


а) Положення про ведення касових операцій в національній валюті;

б) обліковий регістр;

в) договір про матеріальну відповідальність;

г) Інструкція про порядок ведення касових операцій

7. Підзвітна особа – це


а) довірена особа, яка має сукупність прав і обов’язків по відношенню до підприємства;

б) довірена особа банку, яка отримує грошові кошти на підприємстві;

в) особа, яка здійснює розрахунки між банками і підприємствами;

г) нема вірної відповіді.

8. Перераховано кошти з розрахункового рахунку в соціальні фонди:


а) Д т 64 К т 31;

б) Д т 65 К т 31;

в) Д т 63 К т 31;

г) Д т 31 К т 64;

9. Законодавством України кількість відкритих рахунків у банках обмежується:


а) до трьох;

б) до п’яти;

в) до одинадцяти;

г) не обмежується.

10. Основні засоби – це:


а) активи, які функціонують в незмінній речовій формі протягом більше року від дати введення в експлуатацію;

б) активи, які утримуються з метою подальшого продажу;

в) об’єкти довгострокового вкладення, що мають вартісну оцінку, але не є речовими цінностями:

г) готівкові кошти і інші фінансові активи, що належать підприємству.


11. Нарахована заробітна плата за монтаж обладнання:


а) Дт 66 Кт 15;

б) Дт 15 Кт 66;

в) Дт 15 Кт 65;

г) Дт 15 Кт 68;


12. Щодо можливості достовірної оцінки, виходячи з положень П(с)БО № 7 та Інструкції про застосування Плану рахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291, підприємство повинне використовувати оцінки вартості основного засобу:

а) історичну собівартість;

б) справедливу собівартість;

в) історичну та справедливу собівартість;

г) відновлювальну собівартість;


13. До складу інших необоротних активів відносять:


а) бібліотечні фонди;

б) малоцінні необоротні активи;

в) тимчасові не титульні споруди;

г) усі відповіді вірні;

14.3а якими системами може бути організована заробітна плата на підприємстві:


а) відрядною та погодинною;

б) тарифною та безтарифною;

в) прямою відрядною та безтарифною;

г) тарифною та погодинною;

15. Що виписують працівнику на постійному місці роботи?


а) рапорт на виготовлення продукції;

б) маршрутний лист;

в) трудову книжку;

г) табель обліку;

16. Утримання із заробітної плати у Пенсійний фонд становить:


а) 33,2 %;

б) 2 %;

в) 1,5 %;

г) 1,3 %.


17. Штатний розклад являється документом:


а) який відображає господарські операції;

б) у якому встановлено перелік посад і окладів на певний період (рік);

в) який підтверджує здійснення господарських операцій;

г) який відображається на рахунках господарських операцій.


18. У якому документі передбачаються форми й системи оплати праці, які можна застосовувати на підприємстві?


а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) штатний розклад;

г) контрактний договір.


19. На підприємство виробничі запаси надходять на основі таких документів:


а) транспортна накладна,

б) технічного паспорта,

в) податкова накладна,

г) вірні відповіді а і в.

20 .До виробничих запасів відносять:


а) готова продукція,

б) незавершене виробництво,

в) МШП,

г) дебіторська заборгованість.


21. Яким бухгалтерським записом відображається вибуття виробничих запасів із складу на виробництво?


а) Дт 24 Кт 20

б) Дт 20 Кт 23

в) Дт 23 Кт 20

г) Дт 20 Кт 71


22. До собівартості реалізованої продукції відносять:


а) виробничу собівартість реалізованої продукції;

б) загальні виробничі витрати;

в) наднормативні витрати;

г) всі відповіді вірні.

23. Готова продукція з виробництва на склад оприбутковується за фактичною собівартістю на основі наступних документів:

а) накладна-вимога на відпуск;

б) приймально-здавальний акт;

в) видаткових касових ордерів;

г) вірні відповіді а і б.

24. Доходи від реалізації фінансових інвестицій необоротних активів, доходи від не операційних курсових різниць, від безоплатно отриманих активі, від вартості негативного гудвілу належать до:

а) фінансової діяльності;

б) іншої звичайної діяльності;

в) інвестиційної діяльності;


25. Що присвоюється кожному складу?

а) номер

б) площа

в) територія

г) назва

26. Хто відповідає за правильність руху і обліку ТМЦ?

а) керівник підприємства

б) завідувач складом

в) касир

г) головний бухгалте

27. Що належить до статті «ТЗВ»?


а) витрати на заготівлю запасів

б) вантажно – розвантажувальні роботи

в) страхування ризиків транспортів запасів

г) всі відповіді вірні


28.Як розрахувати середній відсоток ТЗВ?


а) сер. відсоток ТЗВ = залишок ТЗВ на початок місяця + ТЗВ за

місяць / залишок виробничих запасів на поч.місяця по облікових

цінах + надійшли виробничі запаси по облікових цінах

б) сер. відсоток ТЗВ = залишок запасів за місяць / ТЗВ за місяць

в) сер. відсоток ТЗВ = ТЗВ на початок місяця - залишок за місяць

г) немає правильної відповіді


29.За Кт63 рахунку відображається:

а) зменшення заборгованості перед постачальником

б) ліквідація заборгованості

в) збільшення заборгованості перед постачальником

г) ваш варіант

30.Субрахунок ТЗВ (до рахунку Виробничі запаси) є:


а) доповнюючим регулюючим активним рахунком

б) доповнюючим регулюючим пасивним рахунком

в) порівняльним регулюючим

г) грошовим регулюючим


ІІІ варіант


1. За якою вартістю оцінюють активи при їх надходженні?


а) чистою вартістю;

б) ідентифікованої собівартості;

в) справедливою вартістю;

г) первісною вартістю.

2. Сальдо на кінець в активному рахунку розраховується за формулою:


а) Сп + Д.О. – К.О.;

б) Сп – Д.О. – К.О.;

в) Сп + К.О. – Д.О.;

г) Сп + К.О. + Д.О.

3. Те, що об’єкти обліку відображають в грошовому вимірнику дійсну величину активів і пасивів означає:

а) єдність оцінки;

б) цілеспрямованість оцінки;

в) реальність оцінки;

г) економічність оцінки.

4. Обліковий регістр – це


а) система таблиць, що призначені для групування і зведення даних, що відображаються в первинних документах;

б) обов’язкова складова річної звітності для всіх підприємств, крім бюджетних установ;

в) попереднє значення кореспондуючих рахунків і суми на яких вони відображаються;

г) нема вірної відповіді.

5. У Звіті про власний капітал міститься інформація про:


а) додатковий аналіз статтів звітності;

б) рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

в) розрахунок показників прибутковості акцій;

г) нема вірної відповіді.

6. Ліміт каси при створенні підприємства та при відкритті поточних рахунків встановлює:


а) держава;

б) Національний банк;

в) підприємство самостійно

г) нема вірної відповіді.

7. Чек із чекової книжки, який призначений для зняття з розрахункового рахунку грошей на виплату заробітної плати, підписується:


а) керівником підприємства та головним бухгалтером;

б) керівником підприємства;

в) головним бухгалтером і керівником підприємства;

г) касиром і головним бухгалтером.

8. Максимальний термін відрядження поза межі України становить:


а) 30 днів;

б) 60 днів;

в) 80 днів;

г) необмежений.

9. Підприємство повинно відшкодувати працівнику, який перебував у відрядженні наступні витрати:

а) витрати на проїзд;

б) витрати на проживання в готелі;

в) добові витрати;

г) всі відповіді вірні.


10. За характером участі в процесі виробництва основні засоби поділяються на:

а) виробничі та невиробничі;

б) діючі і недіючі;

в) власні та орендовані;

г) матеріальні та нематеріальні.

11. Нематеріальні активи – це:


а) активи, які можуть в майбутньому приносити економічну вигоду, вартість яких може бути достовірно визначена, строк служби складає більше 1 року;

б) немонетарний актив, який не має матеріальної форми і утримується підприємством протягом періоду більше 1 року;

в) готівкові кошти і інші фінансові активи, що належать підприємству;

г) активи, які утримуються з метою подальшого продажу.

12. При підрядному способі здійснення ремонту складається бухгалтерський запис:


а) Дт 23 Кт 201;

б) Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 63;

в) Дт 23 Кт 65;

г) Дт 10 Кт 13;

13. Термін дії права на знаки для товарів і послуг:


а) 11 років;

б) 5 років;

в) 10 років;

г) 18 років

14.Тарифна ставка-це...


а)сукупність тарифних розрядів;

б) розмір заробітної плати за одну годину часу;

в) посади та оплати за ними;

г) кількість виконаних робіт;

15. Прожитковий мінімум з 1 листопада 2009р. становить:


а) 825 грн.;

б) 647 грн.;

в) 744 грн.;

г) 669 грн.

16. Яка проводка відповідає операції: «нарахована заробітна плата бухгалтеру»:


а) Дт 93 Кт 66;

б) Дт 66 Кт 92;

в) Дт 92 Кт 66;

г) Дт 23 Кт 66.

17. Що не оподатковується і не включається у Фонд оплати праці:


а) допомога при настанні стихійного лиха;

б) допомога при аваріях катастрофах;

в) допомога працевлаштування;

г) всі правильні відповіді.

18. Яка тривалість робочого часу з розрахунку на тиждень повинна бути встановлена керівництвом підприємства для штатних працівників, які працюють повний робочий день?

а) не більше 40 годин;

б) не більше 48 годин;

в) не більше 42 годин;

г) не більше 50 годин.

19.Придбані виробничі запаси оцінюються за:


а) фактичною собівартістю,

б) первісною вартістю,

в) залишковою вартістю,

г) відновлювальною вартістю.

20. Матеріали в балансі відображаються за найменшою з двох оцінок:


а) ліквідаціюною і чистою вартістю,

б) чистою вартістю реалізації і залишковою,

в) первинною і чистою вартістю,

г) відновлюваною і первинною вартістю

21. Яким бухгалтерським записом відображається списання виробничих запасів на загальновиробничі потреби?

а) Дт 91 Кт 20

б) Дт 92 Кт 20

в) Дт 93 Кт 20

г) Дт 23 Кт 20


22. Доходи від реалізації продукції належать до:


а) доходів від операційної діяльності;

б) доходів від фінансової діяльності;

в) доходів від іншої звичайної діяльності;

г) до доходів від надзвичайної діяльності.


23. Готова продукція списується зі складу за методом:


а) ідентифікованої собівартості;

б) середньозваженої собівартості;

в) нормативних витрат;

г) всі відповіді вірні.

24. Відображено інвестором збиток від участі в капіталі:


а) Д т 96 К т 14;

б) Д т 14 К т 96;

в) Д т 14 К т 72;

г) вірної відповіді нема.

29..Щоб визначити фактичну вартість витрачених запасів необхідно:

а) списати частину ТЗВ

б) списата частину ТМЦ

в) списати частину первісної вартості

г) списати частину доходу

26. За якою вартістю оприбутковуються запаси?


а) первісною

б) залишковою

в) відновлювальною

г) справедливою

27. Підприємство обирає метод обліку ТЗВ при:


а) надходженні ТЗВ

б) вибутті ТЗВ

в) затвердженні облікової політики

г) розподілі ТЗВ

28. Відділ постачання, вибираючи постачальників, особливу увагу звертає на:

а) умови розрахунків

б) доставку економічним способом

в) зниження транспортних витрат

г) всі відповіді вірні

29. За якою формолою розраховується ТЗВ?

а) ТЗВ = сума сумарного доходу - всі соціальні внески

б) ТЗВ = середній відсоток ТЗВ * на вартість списаних виробничих запасів за місяць

в) ТЗВ = сума років, що залишились до кінця використання / суму чисел років використання

г) ТЗВ = виробничій ставці

30. ТЗВ відносять до:


а) прямих витрат

б) непрямих витрат

в) можуть бути прямими і непрямими

г) адміністративнихІV варіант


1. Рахунок бухгалтерського обліку?


а) підсумок змін в балансі з метою відображення стану та змін як в активах так і в пасивах;

б) вірні відповіді а і в;

в) порядок записів в балансі з метою відображення стану та змін як в активах так і в пасивах;

г) спосіб групування об’єктів з метою відображення стану та змін як в активах так і в пасивах.

2. Рахунки, які деталізують зміст синтетичних рахунків за окремими активами і пасивами – це:


а) шахові рахунки;

б) оборотні рахунки;

в) аналітичні рахунки;

г) сальдові рахунки.

3. Сальдо на кінець в пасивному рахунку розраховується за формулою:


а) Сп – Д.О. – К.О.;

б) Сп + К.О. + Д.О.;

в) Сп + К.О. – Д.О.;

г) нема вірної відповіді.

4. Основний звітний документ, який відображає фінансово-господарський стан підприємства на певну дату називається:

а) звітом про фінансові результати4

б) обліковим регістром;

в) звітом про рух грошових коштів;

г) балансом.

5. Те, що об’єкти обліку відображають в грошовому вимірнику дійсну величину активів і пасивів означає:

а) єдність оцінки;

б) цілеспрямованість оцінки;

в) реальність оцінки;

г) економічність оцінки.

6. Прибутковий касовий ордер є дійсним:


а) на протязі тижня;

б) на протязі одного дня;

в) на протязі трьох днів;

г) доти, доки гроші не будуть внесені в касу.

7. Видача готівки з каси оформляється:


а) договором про матеріальну відповідальність;

б) касовою книгою;

в) видатковим касовим ордером;

г) прибутковим касовим ордером.

8. Максимальний термін відрядження в межах України становить:


а) 30 днів;

б) 20; днів;

в) 60 днів;

г) необмежений.

9. На основі опрацьованих касиром видаткових та прибуткових касових ордерів заповнюється:


а) касова книга;

б) книга про матеріальну відповідальність;

в) книга про ведення касових операцій;

г) нема вірної відповіді.

10. Надходження готівки в касу оформляється:


а) договором про матеріальну відповідальність;

б) касовою книгою;

в) видатковим касовим ордером;

г) прибутковим касовим ордером.

11. Первісна вартість основних засобів – це:


а) вартість об’єкта у момент введення його в експлуатацію;

б) різниця між первісною вартістю і сумою нарахованого зносу;

в) вартість відтворюваних об’єктів в сучасних умовах господарювання;

г) оцінка, в основі якої лежать витрати виробництва та витрати на придбання активів.

12. Амортизація – це:


а) системний розподіл первісної вартості за мінусом її ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання;

б) вартісне вираження зносу, яке включається у собівартість продукції;

в) категорія, яка показує на скільки змінюється вартість основних засобів у результаті їх участі у процесі виробництва;

г) системний розподіл первісної вартості за мінусом її первісної вартості протягом строку корисного використання.

13. Назвіть господарську операцію, яка представлена кореспонденцією рахунків Дт 74 Кт64:


а) нараховано ПДВ на реалізовану продукцію;

б) списується залишкова вартість об’єкта;

в) списані витрати, пов’язані ліквідацією;

г) реалізовано об’єкт за договірною ціною;

14. На скільки груп згідно податкового законодавства поділяють основні засоби, для кожної з яких встановлюється своя норма амортизації:

а) 4 групи;

б) 2 групи;

в) 5 груп;

г) 6 груп.

15.Тарифна сітка-це...


а) розмір заробітної плати за одну годину часу;

б) сукупність тарифних розрядів;

в) перелік робітничих посад;

г) розмір заробітної плати у % до певного показника

16. До необов’язкових утримань із заробітної плати відносять:


а) податок з доходу фізичних осіб;

б) утримання в Пенсійний фонд;

в) профспілкові внески;

г) утримання на соціальне страхування.

17. Утримання із заробітної плати на соціальне страхування на випадок безробіття становить:

а) 0,6 %;

б) 1 %;

в) 0,5 %;

г) 2 %.

18. Записи у трудовій книжці роблять після:

а) 10-ти робочих днів;

б) 5 робочих днів;

в) 3 робочих днів;

г) 28 робочих днів.

19. Чи враховуються при розрахунку середньої заробітної плати для нарахування відпускних суми виплачених доплат за роботу в святкові дні, а також премії?

а) премії враховуються, а доплати за роботу в святкові дні – ні;

б) враховуються і премії, і доплати за роботу в святкові дні;

в) доплати за роботу в святкові дні враховуються, а премії – ні;

г) жодна з них невірна.

20. Вироблені власними силами виробничі запаси на підприємстві оцінюються за:

а) первісною вартістю,

б) залишковою вартістю,

в) відновлювальною вартістю,

г) собівартістю їх виробництва.

21. Вибуття виробничих запасів проходить на основі таких документів:


а) лімітно-забірна картка,

б) довіреність на відпуск,

в) актом про вибуття,

г) карткою складського обліку.

22. Яким бухгалтерським записом відображається списання виробничих запасів на загальновиробничі потреби?

а) Дт 91 Кт 20

б) Дт 92 Кт 20

в) Дт 93 Кт 20

г) Дт 23 Кт 20

23. Доходи від участі в капіталі належать до:

а) доходів від операційної діяльності;

б) доходів від фінансової діяльності;

в) доходів від іншої звичайної діяльності;

г) до доходів від надзвичайної діяльності.

24. Збільшення економічної вигоди у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яке призведе до зростання власного капіталу – це:

а) прибуток діяльності;

б) витрати діяльності;

в) виручка діяльності;

г) дохід діяльності.

25. Для списання доходів від іншої звичайної діяльності на фінансовий результат використовують:

а) Д т 74 К т 79;

б) Д т 75 К т 79;

в) Д т 70 К т 79;

г) Д т 79 К т 74

26. Де ведеться аналітичний облік руху ТМЦ?


а) в трудових книжках

б) в лімітно – забірних картках

в) в накладній – вимозі на відпуск

г) в картках складського обліку

27. Який з видів контролю можна здійснити на основі карток складського

обліку?

а) фінансовий

б) операційний

в) податковий

г) банківський

28. Яким методом обліковуються ТЗВ?


а) на окремому субрахунку, який відкривається до 20 рахунку

б) на резервному 29 рахунку

в) збирають загальну суму на 20 або 29 рахунку

г) всі відповіді вірні

29. Облік і аналіз ТЗВ сприяє зниженню:


а) собівартості

б) рентабельності

в) фондомісткості

г) амортизації

30. Основним завданням постачальника є:

а) забезпечити потребу виробничого процесу в різноманітних факторах виробницства

б) страхування транспортних засобів

в) допомога по соціальному страхуванні

г) немає жодної правильної відповіді


^ V варіант

1. Які вимоги бухгалтерський облік ставить до оцінки?


а) автономність, обачність, послідовність;

б) своєчасність, точність, об’єктивність;

в) реальність, єдність, цілеспрямованість;

г) економічність, реальність, раціональність.

2. У яких випадках активи відображаються за чистою вартістю реалізації?

а) при надходженні активів;

б) коли вони втратили свою первісну очікувану економічну вигоду;

в) при вибутті активів;

г) нема вірної відповіді.

3. Бухгалтерська проводка – це


а) регістр, який групує господарські операції за економічним змістом;

б) попереднє значення кореспондуючих рахунків і суми на яких вони відображаються;

в) реєстрація господарських операцій;

г) всі відповіді рівні.

4. Зі скількох частин складається баланс?

а) з трьох;

б) з п’яти;

в) з двох;

г) з восьми.

5. Очікувана ціна реалізації за умов звичайної діяльності і за мінусом очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізації – це


а) чиста вартість реалізації;

б) справедлива вартість;

в) історична собівартість;

г) первісна вартість

6. В залежності від ступеня деталізації інформації рахунки поділяються на:

а) оборотні, сальдові;

б) синтетичні, аналітичні;

в) шахові, хронологічні;

г) вірні відповіді а і в


7. Грошові кошти підприємства повинні зберігатись:


а) в касі;

б) у власника підприємства;

в) в касі або на розрахунковому рахунку в банку;

г) лише на розрахунковому рахунку в банку.

8. Перераховано з розрахункового рахунку гроші постачальнику:


а) Д т 64 К т 31;

б) Д т 65 К т 31;

в) Д т 63 К т 31;

г) Д т 31 К т 64;


9. Для ведення касових операцій наказом керівника підприємства призначається матеріально відповідальна особа:

а) касир;

б) бухгалтер;

в) підзвітна особа;

г) всі відповіді вірні.


10. Працівник, після повернення з відрядження, повинен подати в бухгалтерію авансовий звіт на протязі:

а) одного тижня;

б) трьох днів;

в) одного дня;

г) трьох тижнів.


11. Методологічною основою формування інформації про необоротні активи є:


а) П (с) БО №2;

б) П (с) БО №4;

в) П (с) БО №6;

г) П (с) БО №7.

12. Первісна вартість основних засобів включає:


а) суми сплачені постачальником без ПДВ;

б) реєстраційні збори;

в) амортизаційні відрахування;

г) витрати на установку і монтаж основних засобів

13. Суть прямолінійного методу нарахування амортизації:


а) річна сума амортизації визначається шляхом множення первісної вартості на норму амортизації;

б) річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок періоду і річної норми амортизації;

в) амортизація розраховується за допомогою виробничої ставки;

г) сума амортизації визначається шляхом множення балансової вартості групи основних засобів на початок розрахункового періоду та норми амортизації.

14. Гудвіл – це:


а) право на користування природними ресурсами;

б) ділова репутація фірми;

в) право на користування майном;

г) вірної відповіді немає;

15/ Розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 листопада 2009 р. становив:

а) 744 грн;

б) 847 грн;

в) 715 грн;

г) 625 грн

16. Оподаткований дохід визначається як:


а) різниця сумарного доходу і всіх соціальних внесків;

б) сума сумарного доходу і всіх соціальних внесків;

в) добуток сумарного доходу і всіх соціальних внесків;

г) немає правильної відповіді.

17. Облік особового складу ведеться у:


а) відділі кадрів;

б) економічному відділі;

в) особовій картці;

г) фінансовому відділі.

18. Соціальна пільга надається:


а) якщо заробітна плата більша суми, що розраховується шляхом множення прожиткового мінімуму на кінець року.

б) якщо заробітна плата не більша суми, що розраховується шляхом множення прожиткового мінімуму на початок року;

в) якщо заробітна плата менша прожиткового мінімуму;

г) якщо заробітна плата більше прожиткового мінімуму.

19.Запаси—це


а) активи,які в майбутньому принесуть матеріальну вигоду,і вартість яких можна достовірно визначити,

б)активи,які не мають матеріальної форми,але мають цінність,

в)активи,які призначені для подальшого перепродажу,

г)активи,вартість яких може бути визначена,але вони не беруть участі у процесі виробництва.

20.Документи по надходженню запасів реєструються в:


а) в журналі видаткових реєстрів,

б) в журналі обліку вантажів,

в) в інвентарних книгах,

г) немає вірної відповіді.

21. Які договори укладаються з працівниками, діяльність яких пов’язана із зберіганням, обробкою та відпуском запасів?

а) Договори про матеріальну відповідальність.

б) Договори про відповідальність за діяльність.

в) Договори про відповідальність за зберігання.

г) Договори про відпуск запасів.

22. Яким бухгалтерським записом відображаються оприбутковані виробничі запаси від ліквідації:

а) Дт 20 Кт 63

б) Дт 20 Кт 74

в) Дт 20 Кт 23

г) Дт 23 Кт 20

23. Витрати певного періоду, які визначають одночасно з визначенням доходів – це


а) витрати діяльності;

б) доходи діяльності;

в) амортизація виробництва;

г) нема вірної відповіді.24. Визначення фінансового результату полягає у визначенні:


а) чистого прибутку або збитку в звітному періоді;

б) чистого прибутку або збитку в майбутньому періоді;

в) доходу від реалізації;

г) валового прибутку.

25. Одержані відсотки, дивіденди, інші фінансові доходи, дохід від спільної діяльності, дохід від участі в капіталі належать до:

а) операційної діяльності;

б) надзвичайної діяльності;

в) фінансової та інвестиційної діяльності;

г) іншої звичайної діяльності.

26. Залежно від розміщення на території склади є:


а) центральні

б) цехові

в) перевалочні

г) всі відповіді вірні

27. Який відділ може здійснити контроль за повнотою оприбуткування вантажів

а) контролю

б) споживання

в) постачання

г) збуту

28. Естакади, майданчики, термінали відносяться до:

а) закритих складів

б) відкритих складів

в) цехових складів

г) перевалочних складів

29..Щоб визначити фактичну вартість витрачених запасів необхідно:

а) списати частину ТЗВ

б) списата частину ТМЦ

в) списати частину первісної вартості

г) списати частину доходу

30. До собівартості реалізованої продукції відносять:


а) виробничу собівартість реалізованої продукції;

б) загальні виробничі витрати;

в) наднормативні витрати;

г) всі відповіді вірні.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної І самостійної роботи з дисципліни «Банківська система» для...
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconМетодичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи...
Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconЗавдання І методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з інженерної геології
Д а н о: індивідуальне завдання та методичні вказівки для виконання контрольної (075-56) та розрахунково-графічної роботи
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconЕстетика та дизайн товарів народного споживання. Методичні вказівки,...
Методичні вказівки, завдання, тематика рефератів для самостійної роботи й виконання індивідуальних завдань студентами денної І заочної...
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання та завдання для самостійної та індивідуальної роботи

Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconДержавний вищий навчальний заклад
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconПрограма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи з дисципліни «Основи статистики» для студентів інституту заочного та дистанційного...
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconКількість годин
Методичні вказівки для практичної, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів для студентів...
Методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи iconМетодичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи студентів дніпропетровськ 2011
Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи студентів / Укладач: Легеза Ю. О. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка