Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни
Сторінка1/17
Дата конвертації04.07.2013
Розмір2.2 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільський національний економічний університет

Факультет обліку і аудиту
Кафедра обліку у

виробничій сфері

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”
(для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» )


Затверджено на засіданні

кафедри обліку у виробничій

сфері

Протокол № 11 від 9.02.2010 р.

ТЕРНОПІЛЬ-2010

Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання / Укл. Питель С.В., Панасюк В.М., Мужевич Н. В. –Тернопіль: ТНЕУ, 2010.-120с.

Укладачі: Питель С. В.,

доцент, кандидат економічних наук

Панасюк В. М.,

доцент, кандидат економічних наук

Мужевич Н. В.,

аспірант

Рецензети:

Мельник Р.О.

доцент, кандидат економічних наук

Дерій В. А.

доцент, кандидат економічних наук


Відповідальний за випуск –Задорожний Зеновій Васильович, професор, доктор економічних наук.

Рекомендовано до видання науково –методичною радою факультету обліку і аудиту

Протокол №___ від _______________2010 року
Бухгалтерський облік є основною інформаційною базою для пізнання людиною економічної дійсності, оскільки ставить нові проблеми, спонукає до формування інформації для управління, контролю та аналізу господарських фактів.

У зв'язку з цим підвищується роль викладання базової дисципліни бухгалтерського обліку, яка дає можливість показати різноманітність економічних процесів, їх облікове відображення та розкриття теорії і практики обліку в контексті політичних, економічних та соціальних перетворень у суспільстві, без вирішення яких не можливо підготувати висококваліфікованого гармонійного та всесторонньо-розвинутого спеціаліста.

Визначальне завдання курсу „Бухгалтерський облік” полягає у вивченні студентами наукової методології, методики і техніки ведення бухгалтерського обліку. Освоєння студентами основних облікових категорій, закономірностей їх взаємозв'язків, організації первинного обліку, а саме первинної документації, раціональної організації документообороту, організації синтетичного і аналітичного обліку окремих об'єктів, складання відомостей, журналів, форм звітності, вивчення способів обробки облікової інформації з допомогою комп'ютеризації облікового процесу. Важливим завданням є вивчення структури затрат за економічними елементами, методів обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, порядку визначення фінансового результату діяльності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" студенти повинні:

  1. знати теоретичні основи обліку, його інструментарій;

  2. розширити й деталізувати знання облікової теорії та практики;

  3. розвинути ініціативу до самостійного опрацювання нормативно правової бази обліку;

  4. розкрити свій інтелектуальний рівень;

  5. виробити вміння та навики самостійно та систематично здобувати знання облікової теорії та практики з допомогою підготовки рефератів, доповідей, виступів.

Методичні вказівки складаються з переліку тем та питань відповідних занять, тестових завдань та задач, що розглядатимуться на заняттях.

Змістовий модуль 1 „Основи фінансового обліку”

Плани практичних занять
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод.
Практичне заняття 1 – 2 год.

1.Види обліку та їх характеристика. Особливості бухгалтерського обліку.

2. Мета та завдання бухгалтерського обліку, його функції, вимоги, що ставляться до обліку.

Тестові завдання

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

а) фінансовий, податковий, управлінський;
б) оперативний, статистичний, бухгалтерський;
в) бухгалтерський, виробничий, управлінський;
г) немає правильної відповіді.
2. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

а) податковий облік;
б) фінансовий облік;
в) господарський облік;
г) немає правильної відповіді.
3. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

а) аналітичним;
б) зведеним;
в) статистичним;
г) немає правильної відповіді.
4. Не є етапами (стадіями) господарського обліку:

а) спостереження, вимірювання;
б) групування і узагальнення;
в) реєстрація фактів господарського життя;
г) немає правильної відповіді.
5. Упорядкована і регламентована система збирання, вимірюван ня, обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт ко ристувачам для прийняття управлінських рішень — це:

а) одне з відомих визначень бухгалтерського обліку;
б) визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі Украї ни "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
в) визначення завдання курсу "Теорія бухгалтерського обліку";
г) немає правильної відповіді.
6. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники:

а) грошові;
б) натуральні;
в) трудові;
г) всі зазначені вище.
7. Натуральні вимірники використовуються для:

а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей;
б) розрахунку погодинної заробітної плати;
в) складання фінансової звітності;
г) немає правильної відповіді.
8. Яке з наведених нижче тверджень правильне:

а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошо вий вимірник;
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із натуральними;
в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не за стосовуються;
г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі госпо дарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудо вих вимірниках?
9. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі вимірники:

а) натуральні й вартісні;
б) умовно-натуральні;
в) трудові;
г) всі перелічені вище.
10. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні по казники:

а) гривня, копійка, метр;
б) кілограм, умовна банка, метр;
в) долар, людино-день, штука;
г) у жодному з наведених?
11. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:

а) суворо документальний;
б) вартісний;
в) суцільний, безперервний;
г) всі перелічені.
12. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження ха рактерне для:

а) бухгалтерського обліку;
б) статистичного обліку;
в) аналітичного обліку;
г) фінансового обліку.
13. Який з видів господарського обліку може мати суцільний характер:

а) статистичний;
б) бухгалтерський;
в) всі наведені вище;
г) немає правильної відповіді?
14. Виключно документальне спостереження за фактами госпо дарської діяльності використовують у:

а) бухгалтерському обліку;
б) статистичному обліку;
в) оперативному обліку;
г) в усіх наведених.
15. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:

а) аналітичний та синтетичний;
б) зведений та пооб'єктний;
в) фінансовий, податковий, управлінський;
г) оперативний та статистичний.
16. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а та кож визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:

а) фінансового обліку;
б) управлінського обліку;
в) податкового обліку;
г) всіх перелічених вище видів обліку.
17. Основною метою фінансового обліку є:

а) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінан сової звітності;
б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;
в) складання податкових декларацій;
г) все перелічене вище.
18. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

а) фінансова звітність;
б) дані управлінського обліку;
в) податкові декларації;
г) все наведене вище?
19. Не є обов'язковим і використовується виключно для внутріш ніх потреб управління:

а) податковий облік;
б) управлінський облік;
в) фінансовий облік;
г) всі наведені вище.
20. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за кріплена в:

а) Законі України "Про податкову службу";
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;
г) Конституції України.
21. Доповніть твердження: "Міжнародні стандарти бухгалтер ського обліку є...":

а) обов'язковими для використання в усіх країнах — членах ООН;
б) обов'язковими для використання в Україні;
в) набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності;
г) набором рекомендацій про організацію податкової системи.
22. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

а) урядом України;
б) спеціальною комісією ООН;
в) Міністерством фінансів України;
г) Президентом України.
23. Доповніть речення: "Державне регулювання бухгалтерсько го обліку і фінансової звітності в Україні...":

а) здійснюється на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
б) здійснюється на підставі Закону України "Про податкову службу";
в) не здійснюється;
г) заборонено Конституцією України.
24. Правила ведення податкового обліку визначаються в:

а) Законі України "Про податкову службу";
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
в) Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств";
г) Законі України "Про податковий облік та суміжні права".
25. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгал терську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються:

а) користувачами бухгалтерської інформації;
б) потенційними інвесторами;
в) власниками підприємства;
г) пов'язаними особами.
26. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

а) дійсних і потенційних;
б) внутрішніх та зовнішніх;
в) прямих та опосередкованих;
г) постійних та випадкових.
27. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є вну трішніми:

а) апарат управління підприємством;
б) власники;
в) керівники структурних підрозділів;
г) всі перелічені вище?
28. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є зовнішніми:

а) потенційні інвестори;
б) постачальники;
в) професійні спілки;
г) жоден із перелічених вище?
29. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насам перед цікавить:

а) акціонерів;
б) покупців продукції;
в) постачальників;
г) аудиторські фірми.
30. Здатність підприємства забезпечувати оплату праці та зай нятість цікавить:

а) працівників;
б) профспілкові організації;
в) всіх зазначених вище;
г) жодного з перелічених користувачів.
31. Постачальники та клієнти зацікавлені у:

а) виконанні підприємством договірних зобов'язань;
б) своєчасності сплати податків підприємством;
в) дивідендній політиці підприємства;
г) своєчасності виплати заробітної плати.
32. Доповніть речення: "Кредитори — це...":

а) внутрішні користувачі бухгалтерської інформації;
б) зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до підприємства;
в) зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяль ності підприємства;
г) не є користувачами бухгалтерської інформації.
33. Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства:

а) аудиторські фірми, які підтверджують звітність підприємства;
б) потенційні інвестори;
в) постачальники;
г) покупці.
34. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгал терську інформацію, що становить комерційну таємницю:

а) засоби масової інформації;
б) менеджери компанії;
в) кредитори;
г) покупці.
35. Бухгалтерський облік належить до циклу:

а) юридичних дисциплін;
б) математичних дисциплін;
в) філософських дисциплін;
г) економічних дисциплін.
36. Як наукова та навчальна дисципліна бухгалтерський облік жодного відношення не має до:

а) теорії економічного аналізу;
б) математичного моделювання;
в) геології;
г) фінансового права.
37. Доповніть речення: "Бухгалтерський облік є основою для вивчення таких дисциплін...":

а) економічна теорія, економічна політика;
б) менеджмент та маркетинг;
в) аудит, ревізія і контроль;
г) теорія ймовірностей, математична статистика.
38. Бухгалтерський облік входить у групу:

а) гуманітарних дисциплін;
б) природничих дисциплін;
в) фундаментальних дисциплін;
г) економічних.
Практичне заняття 2 – 2 год.

3. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

4. Елементи методу бухгалтерського обліку.
Тестові завдання

1. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета бухгалтерського обліку:

а) стан господарських засобів, їх використання і результати, узагальнені для потреб управління;
б) стан і використанні засобів підприємства у процесі відтворення;
в) факти господарської діяльності з одного боку і процес відтворення з іншого;
г) всі наведені твердження є визначеннями предмета бухгалтерського обліку?
2. Яке з наведених нижче тверджень про предмет бухгалтерського обліку правильнее:

а) визначення предмета бухгалтерського обліку законодавчо регламентоване і визначається в Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність";
б) поняття предмета бухгалтерського обліку в науковій літера турі відсутнє;
в) у науковій літературі існує багато визначень предмета бухгалтерського обліку;
г) жодне з тверджень не можна вважати правильним?
3. Доповніть речення: "Предмет бухгалтерського обліку скла дається з окремих складових, які називаються...":

а) джерелами господарських засобів;
б) об'єктами бухгалтерського обліку;
в) активами;
г) господарськими процесами.
4. Не є об'єктами бухгалтерського обліку:

а) господарські засоби і їхні джерела;
б) господарські процеси;
в) активи, зобов'язання і капітал;
г) немає правильної відповіді.
5. Які класифікації господарських засобів (майна) використовують у бухгалтерському обліку:

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування;
б) за функціональною роллю у процесі відтворення;
в) не використовують жодної;
г) за джерелами формування?
6. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається:

а) кредиторською;
б) дебіторською;
в) бюджетною;
г) відстроченою.
7. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило змінюють свою форму, і свою вартість повністю переносять на вартість продукції, вони називаються:

а) оборотними;
б) основними;
в) залученими;
г) вилученими.
8. Не належать до основних засобів:

а) будівлі, споруди;
б) грошові кошти;
в) автотранспорт;
г) меблі.
9. Майно підприємства формується за рахунок:

а) власних коштів;
б) власних і залучених джерел господарських засобів;
в) прибутку;
г) кредитів банків.
10. Не належать до залучених засобів:

а) кошти, отримані від випуску облігацій;
б) кошти, отримані від випуску акцій;
в) кредити банків;
г) немає правильної відповіді.
11. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а) зобов'язання і активи;
б) активи і капітал;
в) капітал;
г) зобов'язання і капітал.
12. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а) операційним циклом;
б) циклом формування капіталу;
в) середнім терміном зберігання запасів;
г) терміном комерційного кредиту.
13. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:

а) господарською діяльністю;
б) господарською практикою;
в) господарською операцією;
г) господарським процесом.
14. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а) купівля, виробництво, розподіл прибутку;
б) купівля, виробництво, формування резервів;
в) постачання, виробництво, реалізація;
г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.
15. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у звітності, — це:

а) принцип бухгалтерського обліку;
б) правило бухгалтерського обліку;
в) припущенням бухгалтерського обліку;
г) немає правильної відповіді.
16. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов'язань здійснюється, виходячи з такого припущення:

а) підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою діяльність;
б) підприємство має намір або потребу ліквідуватися;
в) підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно скорочувати свою діяльність;
г) всі наведені припущення не відповідають дійсності.

17. Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою активів має бути:

а) оцінка за поточною ринковою вартістю;
б) проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції;
в) оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання;
г) пріоритетного способу оцінки активів не виділяється.
18. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності:

а) обачності;
б) автономності;
в) повного висвітлення;
г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не висувається.
19. Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку:

а) відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;
б) у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;
в) за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б);
г) на власний розсуд підприємства.
20. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність має містити:

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій;
б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та інших подій;
в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, здатних вплинути на рішення користувачів.
21. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів:

а) послідовності;
б) автономності;
в) повного висвітлення;
г) обачності.
22. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

а) оцінка;
б) калькуляція;
в) дисконтування;
г) подвійний запис.
23. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а) документації та інвентаризації;
б) оцінки та калькуляції;
в) рахунків та подвійного запису;
г) балансу та звітності.
24. З якою метою застосовують рахунки та подвійний запис господарських операцій:

а) для систематичного та хронологічного спостереження за фактами господарського життя;
б) для вимірювання економічних процесів і господарських засобів;
в) для реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації;
г) для узагальнення даних з метою формування звітності.
25. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно:

а) своєчасно складати звітність;
б) проводити інвентаризацію;
в) відкрити бухгалтерські рахунки;
г) мати у штатному розкладі посаду аудитора.
26. Суть оцінки полягає:

а) у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;
б) в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий;
в) в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у про цесі виготовлення продукції;
г) у проведенні перевірок наявного майна.
27. Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським процесом, забезпечує:

а) калькуляція;

б) система рахунків;

в) суцільна документація;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти та науки України Львівський національний університет...
Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході підготовки до практичних занять з Особливої частини кримінального права України,...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconКонспект лекцій
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси»...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconБ ухгалтерськ ий облік Методичні вказівки та завдання для практичних занять
Радченко О. Д., Душкевич В. Г. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Господарське право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І виконання контрольних та індивідуальних завдань із дисципліни «Фінансовий менеджмент»...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І виконання контрольних та індивідуальних завдань із дисципліни «Фінансовий менеджмент»...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет Факультет обл іку І аудиту Кафедра о бліку у виробничій сфері методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І виконання контрольних та індивідуальних завдань із дисципліни «Фінансовий менеджмент»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка