Бухгалтерський облік основних засобів
НазваБухгалтерський облік основних засобів
Сторінка1/6
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4   5   6
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття основних засобів, облік капітальних інвестицій, оцінка основних засобів, облік зношування (нарахування амортизації).

Основні засоби — це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), які підприємство утримує із метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.
^ КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються по таких групах (відповідно враховуються на рахунках і субрахунках):


 • Основні засоби

- рахунок 10

Земельні ділянки

101

Капітальні витрати на поліпшення земель

102

Будинки, спорудження і передатні устрої

103

Машини й устаткування

104

Транспортні засоби

105

Інструменти, прилади, інвентар

106

Робоча і продуктивна худоба

107

Багаторічні насадження

108

Інші основні засоби

109

 • Інші необоротні матеріальні активи

- рахунок 11

Бібліотечні фонди

111

Малоцінні необоротні матеріальні активи

112

Тимчасові (нетитульні) спорудження

113

Природні ресурси

114

Інвентарна тара

115

Предмети прокату

116

Інші необоротні матеріальні активи

117

 • Незавершені капітальні інвестиції

- рахунок 15

Капітальне будівництво

151

Придбання (виготовлення) основних засобів

152

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

153

Придбання (створення) нематеріальних активів

154

Формування основного стада

155


^ Об'єкт основних засобів — це: закінчений устрій з усіма пристосуваннями й приналежностями до нього; конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; або відособлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їхнього обслуговування загальні пристосування, приналежності, керування і єдиний фундамент, у результаті чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, контрольована підприємством. Національні стандарти бухгалтерського обліку до основних засобів відносять також і незавершені капітальні інвестиції, тобто витрати капітального характеру на придбання (створення) об'єктів основних засобів, введення в експлуатацію яких на дату складання звітності не відбулося.

Якщо один об'єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна із цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.
^ КЛАСИФІКАЦІЯ ПО ДОДАТКОВИХ ОЗНАКАХ
На підприємствах об'єкти основних засобів в аналітичному обліку можуть класифікуватися по додаткових ознаках, які підприємства встановлюють самостійно:

1) залежно від права власності на такі об'єкти:

 • власні основні засоби: придбані (створені) основні засоби;

- основні засоби, внесені в статутний капітал;

- отримані безкоштовно основні засоби;

- основні засоби, придбані за рахунок коштів цільового фінансування;

 • орендовані основні засоби: на умовах фінансової оренди; на умовах операційної оренди;


2) залежно від методу нарахування амортизації;
3) залежно від застосування:

 • основні засоби, використовувані у виробничій діяльності (у тому числі надані в операційну оренду);

 • основні засоби, які утримуються підприємством для здійснення соціально-культурних функцій;

 • основні засоби, які тимчасово не використовуються - консервація, реконструкція.


4) залежно від переоцінки:

 • основні засоби, які дооцінені;

 • знижені в ціні основні засоби.


^ ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОЗ
До введення в експлуатацію об'єктів основних засобів витрати підприємства на їхнє придбання (створення) відображаються в складі незавершених капітальних інвестицій — рахунок 15. Введення в експлуатацію об'єктів основних засобів в обов'язковому порядку повинне супроводжуватися оформленням облікової документації, передбаченої наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 року N 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку». До таких типових форм відносяться:

03-1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів »;

03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів (заповнюється в одному екземплярі на підставі «Акту (накладної) прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів » (форма N 03-1), технічної й іншої документації);

03-7 «Реєстр інвентарних карток по обліку основних засобів » (застосовується для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів (форма N 03-6);

03-8 «Картка обліку руху основних засобів »;

03-9 «Інвентарний список основних засобів » (застосовується для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріально відповідальних особах).
^ ОБЛІК ВЛАСНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Придбані (створені) об'єкти основних засобів.

Придбані (створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що складається з наступних витрат:

 • суми, які виплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

 • реєстраційні збори, державний збір й аналогічні платежі, які здійснюються у зв'язку із придбанням (одержанням) прав на об'єкт основних засобів;

 • суми ввізного мита;

 • суми непрямих податків у зв'язку із придбанням (створенням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству; зокрема, у первісну вартість об'єкта включаються сплачені суми ПДВ у випадках:

- коли підприємство не є платником ПДВ;

- якщо передбачається використати придбаний об'єкт у не оподатковуваних ПДВ операціях;

 • витрати по страхуванню ризиків доставки основних засобів;

 • витрати на транспортування, установку, монтаж, настроювання основних засобів;

 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Особливо відзначається, що у випадку придбання основних засобів за кредитні ресурси нараховані відсотки по кредиту не включаються в первісну вартість об'єкта основних засобів, а є для підприємства витратами періоду.

Вартість (первісна або переоцінена), по якій основні засоби відображаються в балансі, в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.

Оскільки операції з основними фондами відносяться до інвестиційної діяльності підприємства, то інформацію про розрахунки з постачальниками основних засобів рекомендується оформляти із застосуванням субрахунків:

377 «Розрахунки з різними дебіторами» - для оформлення в обліку перерахованих авансів на придбання основних засобів;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» - для оформлення в обліку операцій у випадку одержання об'єктів основних засобів до оплати.
^ Таблиця 1. Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів з попередньою оплатою


Зміст господарської операції

ДтПостачальник й одержувач - платники ПДВ

Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається

377

311

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

644

Отримано об'єкт ОЗ від постачальника

15

685

Списано податковий кредит по ПДВ

644

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Постачальники/або одержувач - неплатники ПДВ

Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається

377

311

Отримано об'єкт ОЗ від постачальника

15

685

Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу

685

377

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15


^ Таблиця 2. Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів до оплати


Зміст господарської операції

ДтПостачальник й одержувач – платники ПДВОтримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

685

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта

685

311

Постачальник й/або одержувач - не платники ПДВ

Отримано об'єкт основних засобів від постачальника

15

685

Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта

685

311


^ Таблиця 3. Оформлення в обліку операцій по створенню основних засобів


Зміст господарської операції

ДтПідприємство - платник ПДВ

Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта

15

20

Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій

15

661

Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій

15

65

Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій

15

68

Нараховано податковий кредит по ПДВ у сумі податку, сплаченого при придбанні послуг підрядника

641

685

Створений об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

Підприємство - неплатник ПДВ

Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта

15

20

Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій

15

661

Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій

15

65

Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій

15

68

Створений об'єкт уводиться в експлуатацію

10(11)

15

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Бухгалтерський облік основних засобів icon10. Облік та документування основних засобів на підприємстві 8
Бухгалтерський облік (загальна теорія). Робочий зошит для студентів окр “Бакалавр” спеціальності 030509“Облік І аудит” денної форми...
Бухгалтерський облік основних засобів icon1. Будівництво: основні поняття та завдання обліку І бухгалтерський...
Тема Будівництво: основні поняття та завдання обліку І бухгалтерський облік основних засобів у будівництві
Бухгалтерський облік основних засобів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
Бухгалтерський облік основних засобів iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", для підтвердження правильності та
Бухгалтерський облік основних засобів iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Бухгалтерський облік основних засобів icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
Бухгалтерський облік основних засобів iconНавчальний комплекс дисципліни за кредитно-модульною системою для...
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Уп­равлін­ський облік», «Бухгалтерський облік в торгівлі», «Бухгалтер­ський облік на...
Бухгалтерський облік основних засобів icon" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Бухгалтерський облік основних засобів iconПерелік питань для підготовки до комплексного державного іспиту за...
Бухгалтерський облік як система: функції, завдання та принципи її функціонування
Бухгалтерський облік основних засобів iconЗнос І амортизація основних засобів
Як уже було сказано, розрізняють два види зносу основних засобів фізичний І моральний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка