= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється
Скачати 84.57 Kb.
Назва= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється
Дата конвертації19.07.2013
Розмір84.57 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

У разі значного відхилення (збільшення або зменшення) залишкової вартості об’єкта основних засобів від його справедливої вартості підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів на дату балансу.

При переоцінці об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить даний об’єкт. Тобто по всіх об’єктах основних засобів даної групи перевіряється, чи відповідає їх остаточна вартість справедливій вартості відповідних об’єктів. За наявності розбіжностей об’єкти основних засобів дооцінюються або уцінюються до справедливої вартості.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до реєстрів їх аналітичного обліку (інвентарна картка обліку основних засобів, книга обліку основних засобів).

При проведенні переоцінки об’єкта основних засобів змінюється в однакових пропорціях первісна вартість об’єкта та сума накопиченого зносу, крім випадку, коли залишкова вартість об’єкта, що переоцінюється, дорівнює нулю.

Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта на його залишкову вартість на дату переоцінки.

 

Індекс переоцінки

=

^ Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється

Залишкова вартість об’єкта, що переоцінюється

 

 

^ Переоцінена первісна вартість основних засобів (сума зносу)

=

Первісна вартість основних засобів (сума зносу)

х

Індекс переоцінки

 

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена первісна вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта, в результаті чого переоцінена залишкова вартість об’єкта буде дорівнювати його справедливій вартості.

 

Приклад 11. Приклад умовний. Його мета – показати можливі бухгалтерські записи для відображення переоцінки основних засобів

Станом на 31.12.2000 р. первісна вартість об’єкта “С” складала
100 тис. грн., накопичений знос 40 тис. грн. Об’єкт “С” придбаний 2.01.1999 р. Підприємство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Ліквідаційної вартості немає. Термін корисного використання 5 років. Підприємство прийняло рішення обліковувати основні засоби за переоціненою вартістю.


Справедлива вартість об’єкта “С” на 31.12.2000 р. склала 72 тис. грн.,

на 31.12.2001 р. – 30 тис. грн.,

на 31.12.2002 р. – 24 тис. грн.

Відповідно до ПБО 7 сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки – до складу витрат звітного періоду в тому випадку, якщо до цього дооцінка не проводилася.

Станом на 31.12.2000 р. підприємство повинне зробити такі розрахунки:

Залишкова вартість:                                       100 – 40 = 60 тис. грн.

Індекс переоцінки:                                         72 тис. грн./ 60 тис. грн. = 1,2

Переоцінена первісна вартість:                     100 тис. грн. х 1,2 = 120 тис. грн.

Сума дооцінки первісної вартості:                120 – 100 = 20 тис. грн.

Переоцінена сума накопиченого зносу:       40 тис. грн. х 1,2 = 48 тис. грн.

Сума дооцінки накопиченого зносу:            48 – 40 = 8 тис. грн.

Сума дооцінки залишкової вартості:             72 – 60 = 12 тис. грн.

^ Таблиця 16

Розрахунок сум переоцінки на 31.12.2000 р.

 

Показник

Об’єкт “С”

до переоцінки, грн.

Справедлива вартість об’єкта “С”, грн.

Індекс переоцінки

Об’єкт “С”

після переоцінки, грн.

Первісна вартість

100 000

 

 

120 000

Накопичений знос

40 000

 

 

48 000

Залишкова вартість

60 000

72 000

1,2

72 000

 

Результати дооцінки об’єкта “С” будуть відображені в обліку підприємства бухгалтерським записом:

Дебет 10 “Основні засоби”                                       20 000

Кредит 423 “Дооцінка активів”                      12 000

Кредит 131 “Знос основних засобів”             8 000

 

Відображення результатів наступних переоцінок залежить від тенденції і розміру змін справедливої вартості об’єкта основних засобів.

 

У разі уцінки об’єкта, що раніше був дооцінений, сума уцінки списується на зменшення суми іншого додаткового капіталу в сумі, що не перевищує суму попередніх дооцінок, а сума уцінки, що залишилася, – на витрати звітного періоду.

 

Станом на 31.12.2001 р. в обліку будуть зроблені такі розрахунки і записи:

Індекс переоцінки: 30 тис. грн. / 48 тис. грн. = 0,625

Переоцінена первісна вартість основних засобів: 120 тис. грн. х 0,625= 75 тис. грн.

Сума уцінки первісної вартості

Розрахуємо суму накопиченого зносу станом на 31.12.2001р.

 

Спочатку визначимо розрахункову суму амортизаційних відрахувань за 2001 рік. Оскільки в нашому прикладі метод нарахування амортизації прямолінійний, залишкову вартість об’єкта основних засобів поділимо на кількість років, що залишилися до кінця експлуатації: 72 тис. грн./ 3 роки = 24 тис. грн.

 

Сума накопиченого зносу:                                      48 тис. грн. + 24 тис. грн. = 72 тис. грн.

Переоцінена сума накопиченого зносу:                 72 тис. грн. х 0,625 = 45 тис. грн.

Сума уцінки накопиченого зносу:                          45 – 72 = - 27 тис. грн.

Сума уцінки залишкової вартості об’єкта “С”:  30 – 48 = - 18 тис. грн.

 

^ Таблиця 17

Розрахунок сум переоцінки на 31.12.2001 р.

 

Показник

Об’єкт “С”

до переоцінки, грн.

Справедлива вартість об’єкта “С”, грн.

Індекс переоцінки

Об’єкт “С”

після переоцінки, грн.

Первісна вартість

120 000

 

 

75 000

Накопичений знос

72 000

 

 

45 000

Залишкова вартість

48 000

30 000

0,625

30 000

 

Результати уцінки об’єкта “С” будуть відображені в обліку підприємства бухгалтерським записом:

Дебет 423 “Дооцінка активів”                                                               12 000

Дебет 131 “Знос основних засобів”                                                     27 000

Дебет 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”  6 000

Кредит 10 “Основні засоби”                                                       ^ 45 000

 

Наступна дооцінка об’єкта основних засобів визнається як дохід звітного періоду в сумі, що не перевищує суми попередніх уцінок цього об’єкта, віднесену на витрати, а різниця між сумою дооцінки та сумою раніше віднесеної на витрати уцінки відноситься до складу додаткового капіталу.

Використовуючи дані прикладу 11, здійснимо розрахунки станом на 31.12.02 р.:

Індекс переоцінки:                                          24 тис .грн. / 15 тис. грн. = 1,6

Переоцінена первісна вартість:                     75 тис. грн. х 1,6= 120 тис. грн.

Накопичений знос:                                         45 тис. грн. + (30 тис. грн. /2 р.) = 60 тис. грн.

Переоцінена сума накопиченого зносу:        60 тис .грн. х 1,6 = 96 тис. грн.

Сума дооцінки накопиченого зносу                     96 – 60 = 36 тис. грн.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта “С”:     24 – 15 = 9 тис. грн.

 

^ Таблиця 18

Розрахунок сум переоцінки на 31.12.2002 р.

Показник

Об’єкт “С”

до переоцінки, грн.

Справедлива вартість об’єкта “С”, грн.

Індекс переоцінки

Об’єкт “С” після переоцінки, грн.

Первісна вартість

75 000

 

 

120 000

Накопичений знос

60 000

 

 

96 000

Залишкова вартість

15 000

24 000

1,6

24 000

 

Результати дооцінки об’єкта “С” будуть відображені в обліку підприємства бухгалтерським записом:

 

Дебет 10 “Основні засоби”                                                              45 000

Кредит 423 “Дооцінка активів”                                              3 000

Кредит 131 “Знос основних засобів”                                    36 000

Кредит 746 “Інші доходи від звичайної діяльності” 6 000

 

На  кредит  746  рахунку  віднесена  сума  6 000  грн.,  оскільки  при  проведені попередньої уцінки об’єкта “С” було визнано витрати у сумі 6 000 грн. Решту дооцінки залишкової  вартості  об’єкта  “С”  (9 000 – 6 000 = 3 000  грн.)  віднесено  до  складу додаткового капіталу.

 

Приклад 12. Дооцінка об’єкта основних засобів, залишкова вартість якого дорівнює нулю

 

Підприємство має верстат, залишкова вартість якого дорівнює нулю.

 Станом на  31.12.2001 р.  первісна  вартість  верстата  12 000  грн.,  сума  накопиченого  зносу
12 000 грн., справедлива вартість становить 3 000 грн.


Дооцінка буде відображена записом:

 

Дебет 10 “Основні засоби”                           3 000

Кредит 423 “Дооцінка активів”                    3 000

 

Після переоцінки переоцінена первісна вартість верстату складає 15 000 грн., сума накопиченого зносу – 12 000 грн.

Схожі:

= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconПервісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає
Якщо залишкова вартість переда­ного об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого...
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconЧастина перша
Первісна вартість (ОФпер) визначається на момент уведення об’єкта в експлуатацію
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconОцінка вартості підприємства
Вартість бізнесу це вартість діючого підприємства або вартість 100 корпоративних прав у діловому підприємстві
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconТема Облік в управлінні інвестиційною та фінансовою діяльністю
Чиста теперішня(дисконтована) вартість= теперішня вартість майбутніх грошових надходжень – теперішня вартість чистих первісних інвестицій)...
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconТема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
Мета: навчитися складати баланс та звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва; вивчити вимоги, особливості та відмінності...
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconТуристичний збір б податок на прибуток в податок на додану вартість...
Назвіть функцію податків, суть якої полягає в тому, що через податки у держави з’являється можливість контролювати економічні, фінансові,...
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconПрактична робота Складання картки екскурсійного об’єкта
Збереженість об'єкта (стан обєкта й прилеглої території, дата останнього ремонту, реставрації)
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconПорядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі –декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу ІІ „Адміністрування...
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconПлан Сутність податку на додану вартість. Платники податку та порядок їх реєстрації
До універсальних акцизів відноситься податок на додану вартість, податок з обороту та податок з продажу; до специфічних акцизів –...
= Справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється iconПлан Сутність податку на додану вартість. Платники податку та порядок їх реєстрації
До універсальних акцизів відноситься податок на додану вартість, податок з обороту та податок з продажу; до специфічних акцизів –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка