1. (6 годин)
Скачати 308.52 Kb.
Назва1. (6 годин)
Сторінка1/3
Дата конвертації22.11.2013
Розмір308.52 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

Кафедра: загальної педагогіки та андрагогіки

Методичні вказівки та зміст завдань для самостійної роботи з курсу

«Вища освіта і болонський процес»Для студентів V курсу

історичного факультету

Розробник: доц. Цина В.І.

Полтава 2013

ЗАВАДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Завдання: проаналізуйте місце даних положень в історії входження України в Болонський процесс. Проаналізуйте основні досягнення процессу. Дослідіть основні переваги та недоліки, запропонуйте ваш варіант розвитку входження України в Болонський процес. Виділіть основні положення адаптація законодавства України до законодавства ЄС.

^ Тема 1. (6 годин)

Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

1. Європейський вибір України — невід'ємна складова її подальшого роз-витку.

2. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження спів¬робітництва України і ЄС.

3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС — один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства.

4. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Входження освіти і науки України в європейський інформаційний та освітній простір як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

Література

Основна

1. Активізація навчального процесу в зарубіжній вищій школі / О. Бугрій // Вища школа. – 2008. – №5. – С.70-78.

2. Болонский процесс в смысловом пространстве современного образования / Г. А. Праздников // Социологические исследования. – 2005. – №10. – С.42-47.

3. Болонський процес як гармонізація європейської системи вищої освіти / Г. Крючков // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – №1. – С.4-8.

Додаткова

 1. Болонський процес як засіб об'єднання та осучаснення європейської вищої освіти / Г. Г. Поберезька // Нові технології навчання. – К. : НМЦ ВО, 2004. – №Вип.36. – С.254-262. Буряк В. Формування методологічної культури майбутнього вчителя // Рідна школа. — 2005. — № 1. – С. 3-7.

 2. Формувати єдину європейську систему освіти (Правові аспекти функціонування Болонської декларації на території України) / І. Г. Кириченко // Гуманітарні науки. – 2005. – №1. – С.31-36.

 3. Хронологія подій Болонського процесу // Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна- Болонья- Саламанка- Прага- Берлін). – К.- Т. : Екон. думка, 2003.

Завдання: до кожного з положень подайте схему у вигляді таблиці, в якій показані всі зв’язки. Складіть план за яким здійснювалося формування системи вищої освіти європейських країн. Дослідіть та законспектуйте доступ громадян до освіти. Заклади освіти.

Тема 2. (6 годин)

Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки.

 1. Формування системи вищої освіти європейських країн.

 2. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти в розвинених країнах. Доступ громадян до освіти. Заклади освіти. Ступеневість освіти.

3. Система та струк¬тура кваліфікацій. Організація навчання: академічний рік, іспити, ме¬тоди і засоби навчання, навчання студентів-іноземців.

Література

Основна

 1. Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу. // Вища школа. – 2005. – № 3. – с. 36-54.

 2. Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу. // Вища школа. – 2005. – № 6. – С.28 – 43.

Додаткова

 1. Атаманчук П. та інші. Дидактика фізики в умовах Болонського процесу. // Фізика та астрономія. – 2006. – № 1. – С. 12-15.

 2. Бебик В. “Болонізація” молодших спеціалістів у бакалаври. // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 45 (7 вересня). – С. 5.

 3. Андрущенко В. Вища освіта в пост - Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 6-12.

 4. Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу. // Вища школа. – 2005. – № 6. – С.28 – 43.

 5. Бабкіна О.   Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ// Освіта і управління.- 2006.- №1.Т9.- С. 91-95.

Завдання: законспектуйте основні положення з даних тем. Проаналізуйте основні документи Болонського процессу, виявіть можливі закономірності та недоліки. Дослідіть чинники євроінтеграції вищої освіти.

^ Тема 3. (6 годин)

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Основні документи Болонського процесу.

1. Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники євроінтег-рації вищої освіти. Хронологія подій Болонського процесу та залучення європейських держав у Болонський процес.

2. Основні документи Болонського процесу:

- Гармонізація архітектури європейської системи вищої освіти: Спіль¬на декларація міністрів Великобританії, Німеччини, Італії та Франції, які відповідають за сферу вищої освіти (Париж, 25 травня 1998 р.);

-Зона європейської вищої освіти: Спільна заява міністрів європейсь¬ких країн, які відповідають за сферу вищої освіти.

Література

Основна

 1. Белоусова А. Два диплома и три года обучения: Такие перспективы ждут студентов в соотвествии с Болонским процесом // Сегодня.-2005.-26 мая.-С.21 2.

 2. Макаренко А.С. „Проектировать лучшее в человеке...”. – М.: Университетское, 1989. – 416 с. – (Б-чка сер. „Университет- школе”).

3. Бех В. На шляху до європейського простору вищої освіти. // Пам'ять століть. – 2005. – № 2. – С 57-62.

Додаткова

1. Богданов І. Курс "Інформаційно-комунікаційні технології навчання фізики в середній загальноосвітній школі" у контексті кредитно-модульної системи освіти// Рідна школа.- 2006.- №6.- С. 53-56.

2. Болонская декларация // Весник Российского философского общества.-2005.-№ 1.-С.74-77

 1. Болонський процес: цикли, ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко – Харків: вид-во НТІ «Харківський політехнічний інститут», 2007. – 143 с.

4. Бондар В. Стратегія: тактика підготовки вчителя для реалізації завдань Болонського процесу // Освіта: управління. – 2006. – № 3-4. – С. 19-24.

5. Брюховецький В. “Європа знань” – це не тільки знання… (Болонський процес) // Урок української. – 2007. – № 1. – С. 57-58.

Завдання: проаналізуйте та виділіть головні апекти даних положень. Законспектуйте ключові особливості ЄКТС. Дослідіть підтримку процесів перезарахування кредитів між різними навчальними середовищами.

^ Тема 4. (6 годин)

Основні завдання, принципи та етапи формування євро¬пейського простору вищої освіти.

1. Ключові особливості ЄКТС. Узгодження базових понять, взаємне виз¬нання та однакове тлумачення основних понять: кредити ЄКТС, навчаль¬не навантаження студента, результати навчання.

2. Болонський процес та ЄКТС: цілі європейської системи трансферу та накопичення кредитів, суть європейської системи трансферу та накопи¬чення кредитів, кредити в європейській системі, кредити та їхні рівні, кредити та забезпечення якості.

3.Підтримка процесів перезарахування кредитів між різними навчаль¬ними середовищами (дистанційне навчання, самонавчання, практика).

Література

Основна

 1. Вища освіта України і Болонський процес / За ред. В.Кременя. - К., 2004. - 388 с

 2. Высшее образование в Украине: европейский выбор, культурологические парадигмы. // Персонал. – 2005. – № 1. – С. 81-84.

 3. Гавриленко О.Ф., Халмурадов Б.Д., ін. Особливості впровадження положень булонської декларації у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю // Безпека жиитєдіял.-2005.-№5.-С.8-12

 4. Головатий М. Болонські домовленості в українському контексті / М. Головатий //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України.-Киiв, 2007. -N245/28 груд./. -  С. 11.

 5. Голубенко О.  Етапи інтеграції Далівського університету в європейський освітній простір// Вища школа.- 2005.- №5.- С.10-20.

Додаткова

 1. Гордиенок Н.И., Москинов В.А. Болонский процесс и отечественное высшее образование. // Экономика образования. – 2005. – № 6. – С. 16-20

 2. Громовий В. Паращенко Л. Європейська освіта для Європейської України // Директор школи. – 2006. – С. 3-7.

 3. Давыдов Ю.С. Болонский процесс и новые реформы российского образования. // Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 3-11.

 4. Данилишин Б.  Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації/ Б.Данилишин, В.Куценко// Вісник НАН України.- 2007.- №3.- С. 14-23.

Завдання: у вигляді таблиць подайте основоположні аспекти даних структур. Проаналізуйте та дослідіть інноваційні документи та рекомендації з питання ЄКТС. Законспектуйте роль основних інструментів ЄКТС у забезпеченні мобільності студентів.

^ Тема 5. (6 годин)

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС-ECTS), її ключові особливості та основні інструменти. Рекомендації щодо впровадження ЄКТС.

1. Європейська кредитно-трансферна система, її зміст та завдання. Структурні елементи ЄКТС та основні функції ЄКТС.

2. Роль основних інструментів ЄКТС у забезпеченні мобільності студентів.

3. Механізми перезарахування кредитів між:

а) різними секторами на національному рівні;

б) різними секторами на міжнародному рівні;

в) різними навчальними середовищами.

4. Інноваційні документи та рекомендації з питання ЄКТС. Додаток до диплома європейського зразка (Diploma Supplement).

Література

Основна

 1. Болонський процес: історія питання та проблеми реалізації / В. В. Єгорова, М. О. Голубєва // Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Упорядник: Голубєва М.О.; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – Т.71. – С.37-44.

 2. Деякі аспекти впровадження європейської системи ЕСТS у вищу освіту України / Л. Гурч // Освіта і управління. – 2005. – №3-4. – С.185-189.

 3. Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищій освіті України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2006. – №2. – С.76-88.

 4. Болонський процесс: культурологічні парадигми / І. Найдьонов // Освіта і управління. – 2004. – №Т.7, №2. – С.60-66.

Додаткова

 1. Дидактичні поняття кредиту і модуля в контексті Болонського процесу / П. Сікорський // Шлях освіти. – 2004. – №2. – С.15-19.

 2. Експертна оцінка інноваційної діяльності ВНЗ як умова приєднання до Болонського процесу / О. М. Касьянова // Управління школою: Науково-методичний журнал. – 2005. – №19-21. – С.25-27.

 3. Європейський вибір вищої освіти / В. Паламарчук, Л. Даниленко // Управління освітою. – 2004. – №18. – С.4-5.

Класична і корпоративна освіта у ХХI столітті - трансформація розвиткових засад функціонування сфери / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2005. – №3. – С.161-176.

Завдання: проаналізуйте місце даних положень в історії входження України в Болонський процесс. Проаналізуйте основні досягнення процессу. Дослідіть основні переваги та недоліки, запропонуйте ваш варіант розвитку входження України в Болонський процес. Виділіть основні положення адаптація законодавства України до законодавства ЄС.

^ Тема 6. (6 годин)

Забезпечення якості вищої освіти.

1. Якість освіти як визначальний чинник вищої освіти ЄПВО. Якість підготовки спеціалістів з вищою освітою (якість вищої освіти у вузькому змісті).

2. Системне дослідження вищої освіти. Норми якості вищої освіти. Критерії якості вищої освіти. Оцінювання якості вищої освіти. Моніто¬ринг якості вищої освіти.

3. Концептуальні засади створення системи із забезпечення якості ви¬щої освіти відповідно до вимог ЄПВО та Європейської мережі із забезпе¬чення якості (ENQA).

4. Створення національної мережі забезпечення якості та співробітницт¬во з Європейською мережею забезпечення якості (ENQA).

Література

Основна

 1. Добрынин М.А. Болонская декларация как фактор формирования европейского образовательного пространства. // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 103-108.

 2. Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей / Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти м.Берген, 19-20 травня 2005р. / // Освіта України.- 2005.-5 липня.- С.4-5.

 3. Загородній А.  Європейська система забезпечення якості вищої освіти// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 15-22.- [Віща освіта України і Болонський процес].

Додаткова

 1. Ершов С.Г. Языковая проблема вхождения в европейское образовательное пространство/ С.Г.Ершов, Е.С.Ершова// Економіка розвитку.- 2006.- №1.- С. 56-57.

 2. Євнух М. Болонський процес: Стратегічні цілі й тактика реалізації. // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – Т. 8. – С 181-184.

Євнух М., Волощук І. Методологічні засади трансформації Вищої освіти України в контексті Болонського процесу. // Освіта України. – 2006. – 14 листопада. – С. 6.

Завдання: систематизуйте знання про структуру кваліфікаційних рівнів європейського простору вищої освіти. До кожного з положень подайте схему у вигляді таблиці, в якій показані всі зв’язки. Складіть план за яким здійснювалося формування системи вищої освіти європейських країн. Дослідіть та законспектуйте доступ громадян до освіти. Заклади освіти.

^ Тема 7. (4 годин)

Система та структура кваліфікаційних рівнів європейського простору вищої освіти.

1. Характеристика трициклової (триступеневої) системи підготовки фахівців:

а) ступень бакалавра;

б) ступень магістра;

в) ступень доктора філософії (PhD);

г) поєднаний ступень;

д) ступень інтегрованих магістрів.

 1. Створення і запровадження норм і стандартів якості освіти в європейському просторі вищої освіти. Сучасні тенденції створення рамкових стандартів.

 2. Механізми створення переліку бакалаврських, магістерських та докторських програм. Структура та зміст цих програм. Зміст та формування навчальних планів (діаграми підготовки).

 3. Інноваційні документи та рекомендації з питання трициклової підготовки фахівців.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Вища освіта України- європейський вимір:стан, проблеми , перспективи//Вища школа. - 2010. - №4. – С.91-111.

 2. Вільський Г. особливості сучасного етапу розвитку вищої освіти України[Текст]/ Вільський Г.//Вища школа.- 2010.-№3.-С.57-63.

 3. Гамзюк М. Навчання за кредитно-модульною системою. Підсумки [Болонський процес] [Текст]/Гамзюк М.//Освіта.-№4.-С.2

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Джура О. демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовій освітній простір [Текст]/О.Джура//Вища освіта України.-2009.-№2.-С.38-44.

 2. Згуровський М. «Вища освіта в Україні: реалії тенденції, перспективи розвитку».- К.,2009

 3. Корсак К.,Поберезька Г. «Світло і тіні болонського процесу»//науковий світ. 2010.-№12.-с.8

 4. Кремень В. «Вища освіта України і Болонський процес».- Тернопіль:Богдан.2009

Статистичний щорічник України за 2010 рік.-К.:-2010.-С.525
  1   2   3

Схожі:

1. (6 годин) iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин
Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...
1. (6 годин) iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202 “міжнародне право”
Міжнародне право” напряму підготовки “Міжнародні відносини”. Викладається на ІІ курсі ІІІ семестру в обсязі 180 годин, з них 34 годин...
1. (6 годин) iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202 “міжнародне право”
Міжнародне право” напряму підготовки “Міжнародне право”. Викладається на ІІ курсі ІІІ семестру в обсязі 180 годин, з них 34 годин...
1. (6 годин) iconПлани
Семінарським та практичним заняттям загалом відводиться 44 годин, у тому числі: семінарським – 10 годин, практичним – 34 години....
1. (6 годин) iconКурс I i I семестр V кількість годин, з них: № Всього годин у семестрі 126 Лекції

1. (6 годин) iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030201 “міжнародна інформація ”
Міжнародна інформація” напряму підготовки − “Міжнародна інформація”. Викладається на ІV курсі 7 семестру в обсязі 72 години, з них...
1. (6 годин) icon3. Після опрацювання цих тем, студент може отримати такі бали
Загальне поняття про психологію виховання. – 2 годин лекцій, 5 годин самостійної роботи
1. (6 годин) iconКурс III семестр V кількість годин, з них: № Всього годин у семестрі 60 Лекції
Тематичний план дисципліни «Трудове право» для відділення «Правознавства І соціальна робота»
1. (6 годин) iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут...
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІІ...
1. (6 годин) iconТематичний план № з/п Назва тем Всього годин Всього годин з викладачем
Тема Поняття та загальна характеристика державного будівництва І місцевого самоврядування України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка