1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Назва1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Сторінка1/6
Дата конвертації09.11.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6
Тема 1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках

1. Сутність банківської системи України. Зміст і вимоги до операційної діяльності в банках

2. Поняття бухгалтерського обліку в банках


3. Організація обліку в комерційних банках

4. Послідовність опрацювання комерційної інформації

5. Об’єкти бухгалтерського обліку комерційних банків

6. Основні положення та особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках

7. Організація аналітичного і синтетичного обліку в банках

8. Первинні документи, регістри обліку

9. Необхідність запровадження контррахунків та їх використання під час облікуСутність банківської системи України.

Банківська система – це сукупність банківських установ, що є внутрішньо організованими, об’єднаними загальною метою, які існують в межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного механізму. Банківська система – основна ланка кредитно-фінансової системи країни. В Україні банківська система – дворівнева.

Дайте відповідь на питання:

  1. Які ви знаєте види комерційних банків?

  2. Перерахуйте основні банківські операції.

  3. Які операції називають активними?

  4. Які операції називають пасивними?

  5. Якими бувають банки за формою власності?

  6. Що таке банківські ресурси?

  7. Назвіть найбільші банки України.

  8. Назвіть принципи функціонування комерційних банків.

  9. Назвіть мінімальний розмір статутного капіталу банківської установи


Зміст і вимоги до операційної діяльності в банках

Основний нормативний акт: Положення про організацію операційної діяльності в банках України затверджене Постановою правління НБУ від 18.06.2003 р. за №254.

Під операційною діяльністю банку слід розуміти сукупність технологічних процесів, пов'язаних з документуванням інформа­ції за операціями банку, їх реєстрацією у відповідних регістрах, перевіркою та вивіркою. Важливим елементом операційної дія­льності є також здійснення контролю за операційними ризиками, пов'язаними з порушенням банківських правил та/або систем ко­нтролю за обробкою, проведенням операцій, їх документацією. Загалом операційні ризики можуть виникати як унаслідок зовні­шніх причин, так і через помилки працівників банку.

^ Елементи операційних процедур:

• опис операції;

• розподіл повноважень між виконавцями операцій;

• окреслення відповідальності осіб, що здійснюють операції;

• документування інформації за операцією;

• механізми внутрішнього контролю за проведенням операції.

Іншими словами, операційні процедури базуються на конкре­тних принципах, які обов'язково передбачають наявність дозволу на здійснення операцій, їх запис та контроль виконання.

^ Банківські операції поділяються на:

внутрішньобанківські — ті, що виконуються за ініціативою банку, отже, їх зміст відбивається на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, які не належать до клієнтських рахунків;

клієнтські — пов'язані з веденням клієнтських особових ра­хунків, за якими обліковуються кошти клієнтів банку.

До клієнтських рахунків належать:

— кореспондентські;

— поточні (зокрема рахунки за спеціальним режимом їх вико­ристання);

— вкладні (депозитні).

^ Всі банківські операції здійснюються за участі відповідально­го виконавця. Саме він відповідно до службових обов'язків та/або розпорядження керівництва банку має повноваження на здійснення конкретних операцій, отже, несе відповідальність за їх належне виконання. Повноваження відповідальних працівників банку щодо виконання ними функціональних обов'язків визначаються вну­трішніми документами та посадовими інструкціями. Право на підписання документів надається працівникам банку за роз­порядженням керівника. Оскільки структурні підрозділи тех­нологічно пов'язані єдиним контрольним процесом за ви­конанням операцій, то зразки підписів відповідальних вико­навців для виконання контролю, повинні мати всі задіяні під­розділи.

^ Надання права контрольного підпису тій чи іншій особі за одними операціями не позбавляє її права виконувати функції відповідального виконавця за іншими операціями. У цьому ра­зі відповідальний виконавець здійснює контроль за операція­ми, що їх виконує інший виконавець. У банках чітко дотриму­ються такого правила: одна особа не може виконувати повного комплексу функцій при здійсненні операції, починаючи з її ініціювання і закінчуючи відображенням результату за опера­цією в балансі. Це призвело б до порушення загального меха­нізму контролю за здійсненням кожної конкретної банківської операції.

Виконання банківських операцій забезпечується через функ­ціонування фронт- та бек-офісів банку. Якщо підрозділ або його уповноважені особи, які належать до фронт-офісів, ініціюють та/або організовують операцію через укладання відповідних угод, то бек-офіси (підрозділи або їх відповідальні виконавці) згідно з їхніми функціями забезпечують реєстрацію, перевірку, звіряння, облік операцій та контроль за процесом їх здійснення і завершення. Функції фронт-офісів можуть виконувати праців­ники казначейства, кредитного підрозділу, відділів операцій з цінними паперами, а також інших підрозділів банку, які відпо­відають за ініціювання активних і пасивних операцій з клієнта­ми банку.

^ Операції здійснюються у такій послідовності:

— надання (отримання) дозволу на проведення операції;

— безпосередньо виконання операції, укладання договорів, складання первинних документів, відкриття рахунків, запуск ін­формації в облікову систему, опрацювання інформації;

—здійснення внутрішнього контролю протягом усього опера­ційного процесу, від ініціювання до відображення інформації про операцію в облікових регістрах.

Оскільки працівники фронт-офісів є ініціаторами операцій, то вони забезпечують їх ідентифікацію, формування первинних до­кументів і виконують процедуру оцінювання ризику за операцією. У процесі ідентифікації операції проводять її докладний опис з метою надання різним підрозділам банку та внутрішньому ауди­ту потрібної інформації для здійснення контрольних процедур. Зокрема, в описі виокремлюється така інформація: тип операції (міжбанківські розрахунки, операції з клієнтами банку, розрахун­ки за власними операціями); номер і дата договору, терміни по­чатку та завершення операції за договором; дані про контрагента; зміст операції (кредитна, депозитна, тип процентної ставки); пер­винні документи; відповідальні виконавці за ініціювання опера­ції, її реєстрацію, контроль за процесом здійснення.

Ефективність операції досягається завдяки взаємодії фронт-офісів із бек-офісами, які об'єднані загальною технологією вико­нання банківської операції. Працівники, які виконують функції бек-офісів, взаємодіють із податковими органами та органами статистики, а в технологічному процесі виконання операції без­посередньо відповідають за:

— перевірку документів на паперових та/або електронних но­сіях, отриманих від фронт-офісів, щодо достовірності наданої інформації;

—реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автома­тизованої системи;

— перевірку підтверджень про здійснення операцій, що на­дійшли від контрагентів;

— надсилання підтвердження контрагенту про надходження коштів;

—своєчасну підготовку, перевірку та оформлення платіжних інструментів відповідно до нормативно-правових актів Націона­льного банку;

— вивіряння залишків за рахунками клієнтів;

— підготовку відповідних розпоряджень для здійснення роз­рахунків;

— перевірку правильності відображення операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку;

—зберігання інформації про операції;

— нарахування процентів за кредитами, депозитами, комісій­них (доходів, витрат);

— контроль за обробкою даних, здійснення розрахунків, ви­конанням договорів.

Усі операції, що їх здійснює банк, виконуються протягом опе­раційного дня, який складається з операційного часу та часу за­вершення технологічної обробки облікової інформації. При цьо­му формується оборотно-сальдовий баланс, регістри аналітич­ного обліку.

Оперативність системи бухгалтерського обліку досягається завдяки тому, що операції банку реєструються та відображаються в день їх здійснення або наступного робочого дня, якщо операція здійснена після закінчення операційного дня (часу) або у святкові чи вихідні дні.

^ Важливим елементом функціонування системи обліку є вста­новлення правил документообороту за операціями з урахуванням вимог нормативно-правових актів НБУ; договорів між банком і клієнтом, між банками-кореспондентами. Чіткий механізм доку­ментообороту забезпечує своєчасне формування (одержання) пер­винних документів, відображення інформації про операції в облі­кових регістрах та виконання процедур контролю.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках icon1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Сутність банківської системи України. Зміст І вимоги до операційної діяльності в банках
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках iconЛекція 1 Тема : Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Характеристика фінансового управлінського та податкового обліку їх взаємозв’язок
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках icon1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Банківська система – основна ланка кредитно-фінансової системи країни. В україні банківська система – дворівнева
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках icon1. Загальні основи І принципи бухгалтерського обліку в банках Організація...
Облік в банках” обирається для вивчення студентами спеціальності 050100 “Облік І аудит” за власним бажанням. Вивчення цієї дисципліни...
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках iconТема Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Групування синтетичних даних у табличній формі з розмежуванням на активи, капітал І зобов'язання здійснюють за допомогою такого методичного...
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках iconТема Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Групування синтетичних даних у табличній формі з розмежуванням на активи, капітал І зобов'язання здійснюють за допомогою такого методичного...
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках iconТема Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Групування синтетичних даних у табличній формі з розмежуванням на активи, капітал І зобов'язання здійснюють за допомогою такого методичного...
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках iconТема Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Групування синтетичних даних у табличній формі з розмежуванням на активи, капітал І зобов'язання здійснюють за допомогою такого методичного...
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках icon1. Метою ведення бухгалтерського обліку І складання фінансової звітності
Обов’язки головного бухгалтера по веденню бухгалтерського обліку І поданню фінансової звітності
1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках icon" Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках"
Основні положення та особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка