A. Закон України „Про лікарські засоби
НазваA. Закон України „Про лікарські засоби
Сторінка6/11
Дата конвертації09.11.2013
Розмір2.15 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ Основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Облік доходів, витрат і фінансових результатів аптек
1. Завідувачу представлено на підпис фінансову звітність аптеки за 200Х рік. Назвати складові частини фінансової звітності згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку.

A. Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт провласний капітал, Звіт про рух грошових коштів.

B. Баланс, Звіт про фінансові результати.

C. Звіт про власний капітал, баланс.

D. Баланс, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів.

E. Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про фінансово-майновий стан, пояснювальна записка.
2. Бухгалтер аптеки, яка працює за спрощеною формою бухгалтерського обліку (на єдиному податку) оформляє звітність за перший квартал. Назвати складові частини фінансової звітності згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку.

A. Баланс, Звіт про фінансові результати.

B. Активи, зобов’язання, власний капітал, доходи і витрати.

C. Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт провласний капітал, Звіт про рух грошових коштів.

D. Баланс, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух грошових коштів.

E. Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про фінансово-майновий стан, пояснювальна записка.
3. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку „Баланс” визначено зміст та форму балансу. Згідно з ним величина активу аптеки завжди:

A. Дорівнює сумі зобов ‘язань і власного капіталу.

B. Дорівнює сумі власного капіталу і необоротних активів.

C. Дорівнює сумі обігових коштів.

D. Більша суми зобов ‘язань і власного капіталу.

E. Менша суми зобов ‘язань і власного капіталу.
4. Для складання балансу необхідно визначити залишкову вартість основних засобів, яка розраховується як:

A. Різниця між оптовою і роздрібними цінами

B. Сума ліквідаційної вартості та нарахованого зносу

C. Різниця між ліквідаційною вартістю та сумою нарахованого зносу

D. Різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу

E. Різниця між первісною та ліквідаційною вартостями
5. В аптеці складається звіт про рух тари. Куди слід віднести тару вартістю до 500 гривень, що знаходиться в постійному користуванні (інвентарну)?

А. Молоцінний інвентар

В. Допоміжні матеріали

С. Основні засоби

D. Товарні запаси

E. Матеріальні активи
6. При заповнені “Товарного звіту” завідуючий аптекою відобразив ряд господарських операцій у прихідній частині. Вкажіть цю операцію:

А. Закупівля медикаментів та товарів аптечного асортименту

В. Розхід товару на господарські потреби

С. Сума реалізованих торгівельних накладень

D. Уцінка по лабораторно-фасувальним роботам

Е. Сума проданого товару
7. Аптека з правом роздрібної реалізації забеспечує амбулаторних хворих препаратами. Величина доходу ідентифікується як:

А. Сума залишку товарів у роздрібних цінах

В. Сума виторгу

С. Сума витрат

D. Сума торгової націнки

Е. Сума залишку товарів у оптових цінах
8. В бухгалтерському обліку використовують активні і пасивні рахунки.Чому дорівнює сума всіх дебетових залишків активних рахунків?

A. Підсумок активу балансу

B. Підсумок пасиву балансу

С Сума першого розділу активу балансу

D. Сума другого розділу активу балансу

E. Дохід від реалізації
9. В кінці кварталу аптека представляє свою звітність. Вкажіть, до якого виду обліку відноситься складений товарний звіт аптеки?

A. Управлінський

B. Бухгалтерський

C. Фінансовий

D. Статистичний

E. Податковий
10. В Звіті про фінансові результати аптеки за перший квартал 200Х року є наступні записи: дохід від реалізації товарів - 91,5 тис.грн., податок на додану вартість - 1,5 тис.грн., собівартість реалізованих товарів - 60 тис.грн., витрати - 25 тис.грн., прибуток від операційної діяльності - 3,5 тис.грн. Встановіть суму валового прибутку (реалізованої торгової націнки) аптеки за звітний період.

A. 30 тис.грн.

B. 33 тис.грн.

C. 35 тис.грн.

D. 3,5 тис.грн.

E. 91,5 тис.грн.
11. За даними бухгалтерського обліку на початок звітного періоду в аптеці "Арніка" виявлено наступні суми залишків: основні засоби - 25000 грн., нематеріальні активи - 10000 грн., товар - 15000 грн., гроші - 85000 грн., статутний капітоал - 35000 грн., кредиторська заборгованість - 10000 грн., резервний капітал - 13500 грн. Встановити суму обігових коштів аптеки.

A. 23500 грн.

B. 35000 грн.

C. 58500 грн.

D. 15000 грн.

E. 8500 грн.
12. В звітній формі "Баланс" є наступна інформація про суми залишків засобів і джерел їх утворення: основні засоби - 46,800 грн., товар - 29200 грн., кредиторська заборгованість - 26000 грн., грошові кошти - 2000 грн. Визначити величину власного капіталу аптеки.

A. 52000 грн.

B. 46800 грн.

C. 78000 грн.

D. 2000 грн.

E. 76000 грн.
13. Завідувач аптеки спілкується зі студентами під час заліку з практики стосовно основних положень бухгалтерського обліку. Вказати на неправильне твердження.

A. Кредити банку відносяться до власних засобів.

B. Товар є складовою частиною обігових коштів.

C. Кредити банку відносяться до зобов ‘язань.

D. Грошові кошти є складовою частиною активу.

E. основні засоби відносяться до необоротних активів.
14. Завідувач знайомиться з показниками діяльності аптеки за звітний період: сума доходу від реалізації товару - 50000 грн., рівень собівартості - 70%, сума витрат - 9500 грн. Яку суму прибутку (до оподаткування) отримано аптекою?

A. 5500 грн.

B. 4760 грн.

C. 24750 грн.

D. 25500 грн.

E. 33800 грн.
15. У звіті про фінансові результати аптеки за І квартал 200Х року є наступні записи: дохід від реалізації товарів - 44,1 тис.грн., собівартість реалізованих товарів - 30,1 тис.грн., прибуток від операційної діяльності - 2,1 тис.грн. Встановіть суму витрат аптеки:

A. 11,9 тис.грн.

B. 30,1 тис.грн.

C. 44,1 тис.грн.

D. 14,0 тис.грн.

E. 28,0 тис.грн.
16. Аптека готових лікарських форм успішно функціонує на фармацевтичному ринку. Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікується як дохід аптеки.

A. Виторг структурного підрозділу аптеки.

B. Списання собівартості реалізованого товару.

C. Надходження авансу від покупця.

D. Нарахування на заробітну плату.

E. Нарахування заробітної плати.
17. Аптека "Фарміда" забезпечує населення готовими лікарськими засобами. Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікується як витирати аптеки.

A. Списання собівартості реалізованого товару.

B. Виторг аптеки.

C. Авансова плата за товар.

D. Утримання прибуткового податку.

E. Погашення одержаних позик.
19. На рахунок аптеки в банк надійшло 4 тис.грн. від дебітора. Дана операція буде відображена у складі:

A. Операційної діяльності.

B. Інвестиційної діяльності.

C. Фінансової діяльності.

D. Надзвичайної діяльності.

E. Позапланової діяльності.
20. Діюча система оподаткування аптек передбачає своєчасну сплату податків, зборів, обов’язкових платежів. Вкажіть податок, який відноситься до місцевих:

A. Комунальний податок.

B. Податок на додану вартісті.

C. Прибутковий податок.

D. Податок на прибуток підприємств.

E. Податок на нерухоме майно.
21. З поточного рахунку аптеки №5 погашена заборгованість постачальнику в сумі 3000 грн. Як зміниться підсумок активу і пасиву балансу?

А. Зменшиться на 3000 грн.

B. Не зміниться

C. Збільшиться на 3000 грн.

D. Підсумок активу зменшиться, а пасиву збільшиться на 3000 грн.

E. Підсумок активу збільшиться, а пасиву зменшиться на 3000 грн.
22. Фармацевтична фірма володіє пакетом документів, які підтверджують право власності на опрацьовані (придбані) комп’ютерні програми. Вкажіть статтю балансу, в якій відображається вартість програм?

A. Нематеріальні активи

B. Основні засоби

C. Обігові кошти

D. Малоцінний інвентар

E. Товар
23. З першого січня 2000 року набрав чинності закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, який надав юридичної сили національним стандартам. Серед нових визначень сформульоване наступне - "частина в активах підприємств, що залишається після вирахування його зобовязань". Якому терміну відповідає дане формулювання?

A. Власний капітал.

B. Актив.

C. Витрати.

D. Доходи

E. Зобов’язання
24. Під час службової наради виникло питання щодо фінансового стану аптеки, а саме суми боргів. В якомі документі зовнішньої фінансової звітності наводиться дана інформація?

A. Баланс, сума II і III розділів Пасиву

B. Баланс, сума Пасиву.

C. Баланс, сума Активу

D. Баланс, сума І розділу Пасиву

E. Звіт про фінансові результати
25. ТзОв „Аптека № 10” з правом роздрібної реалізації готових лікарських препаратів протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару з 20 гуртовими фармацевтичними фірмами. В перших числах місяця отримано товар від фірми на суму 5 тис.грн. на умовах відтермінування оплати на 20 банківських днів. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція?

А Збільшення активу і пасиву.

B.Зменшення активу і пасиву.

C. Тільки в активі.

D. Тільки в пасиві.
26. Завідувач аптекою проводить аналіз фінансового стану аптеки на кінець року за даними зовнішньої фінансової звітності "Баланс". Яку інформацію можна отримати із II і III розділів активу балансу?

A. Суму обігових коштів.

B. Суму господарських засобів.

C. Суму власного капіталу

D. Суму джерел утворення засобів

E. Суму зобов’язань
27. Звітність аптек передбачає складання різних звітів за певний період діяльності. Який період установлений для складання підсумкової фінансової звітності підприємства згідно з законодавством?

A. Календарний рік

B. Квартал

C. Місяць

D. Декада

E. Тиждень
28. Баланс є однією зі складових фінансової звітності підприємства. Як називається права частина таблиці балансу?

А. Пасив

B. Актив

C. Дебет

D. Кредит
29. В бухгалтерському обліку для відображення руху товарно-матеріальних цінностей, коштів і господарських процесів використовують наступні вимірники:

A. Натуральні, грошові, трудові

B. Грошові.

C. Прості і складні

D. Трудові

E. Статистичні.
30. Рахунки, які призначені для ведення обліку і контролю за джерелами утворення господарських засобів, називаються:

A. Пасивними

B. Активними

C. Активно-пасивними

D. Банківськими

E. Аналітичними
31. Аптеки як юридичні особи для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал:

A. Сума, що зареєстрована в установчих документах

B. Сума необоротних активів підприємства

C. Сума джерел утворення засобів підприємства

D. Сума активу підприємства

E. Сума заборгованості підприємства
32. Спосіб економічного групування та відображення у грошовому виразі на певну дату активів (засобів) та пасивів (джерел) – це:

A. Бухгалтерський баланс

B. Звіт про рух грошей

C. Товарний звіт

D. Місячний звіт

E. Звіт про фінансові результати
33. В аптеці проводиться економічний аналіз діяльності. Яку інформацію для його проведення можна одержати із даних пасиву балансу?

A. Коротко- и довготермінові кредити банку

B. Залишкова вартість основних засобів

C. Рентабельність

D. Сума амортизації основних засобів

E. Розрахунки з постачальниками
34. Вкажіть показники, які знаходять своє відображення в активі бухгалтерського балансу.

A. Залишкова вартість основних засобів

B. Роздрібний товарообіг

C. Оптовий товарообіг

D. Виторг аптеки

E. Витрати на зарплату
35. Завідувач аптекою проводить аналіз господарських засобів аптеки. До якої групи господарських засобів належить віднести грошові засоби на рахунку в банку?

A. До ненормованих оборотних засобів

Б. До основних засобів

B. До позаобігових засобів

Г. До нормованих оборотних засобів

Д. До інших активів
36. В плані рахунків наведено класифікацію всіх рахунків бухгалтерського обліку за відповідними класами. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках 1-го, 2-го та 3-го класів?

A. Засоби підприємства

B. Джерела утворення засобів підприємства

C. Власний капітал

D. Витрати за елементами

E. Доходи і результати діяльності
37. Одним з результатів господарської діяльності аптеки є прибуток. Вкажіть складову частину бухгалтерського балансу, де вказується сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства

A. Власний капітал

B. Необоротні активи

C. Оборотний капітал

D. Позиковий капітал

E. В балансі не вказується
38. Отримання прибуку - є метою діяльності. Що таке прибуток?

A. Позитивна різниця між доходами підприємства та його витратами;

B. Сума дооцінки необоротних активів;

C. Сума заборгованості засновників;

D. Сума доходів та витрат підприємства;

Е. Негативна різниця між доходами підприємства та його витратами.
39. Для складання зовнішньої бухгалтерської звітності виводяться залишки на синтетичних рахунках. Вкажіть місце запису суми всіх дебетових залишків активних рахунків

A. Підсумок активу балансу

B. Перший розділ активу балансу

C. Другий розділ активу балансу

D. Перший розділ пасиву балансу

E. Четвертий розділ пасиву балансу
40. В Україні прийнято цифрове позначення рахунків бухгалтерського обліку згідно з класами. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках 7-го класу ?

A. Доходи і результати діяльності

B. Засоби підприємства

C. Витрати за елементами

D. Власний капітал

E. Джерела утворення засобів підприємства
41. Аптечні заклади в бухгалтерському обліку діяльності використовують синтетичні рахунки дев’яти класів. Які об’єкти обліку відображаються на рахунках 4-го -6-го класів?

A. Джерела утворення господарських засобів

B. Засоби підприємства

C. Витрати за елементами

D. Матеріальні витрати

E. Доходи і результати діяльності
42. Кожне функціонуюче підприємство володіє власним капіталом. Вкажіть його складову частину, розмір якої не може бути нижче встановленої законодавством суми.

A. Статутний капітал

B. Додатковий капітал

C. Резервний капітал

D. Вилучений капітал

E. Нерозподілений прибуток
43. Директор аптеки вивчає матеріали фінансової звітності. Вкажіть, яке з наведених тверджень неправильне:

A. Кредити банку є складовою власного капіталу аптеки

B. Додатковий капітал є складовою власного капіталу аптеки

C. Резервний капітал є складовою власного капіталуаптеки

D. Нерозподілений прибуток є складовою власного капіталу аптеки

E. Статутний капітал є складовою власного капіталу аптеки
44. Звітна форма „Баланс” складається з двох частин -активу та пасиву. Назвіть тільки пасивні статті балансу.

A. Кредит банку, кредиторська заборгованість

B. Статутний капітал, основні засоби

C. Дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів

D. Основні засоби, дебіторська заборгованість

E. Нерозподілений прибуток, нематеріальні активи
45. Вкажіть господарську операцію, здійснену аптекою, що викликає зменшення активу і пасиву балансу.

A. Виплата заробітної плати.

B. Утримання із заробітної плати прибуткового податку.

C. Реалізація товару за готівку.

D. Надходження в касу аптеки готівки з банку.

E. Отримання товарно-матеріальних цінностей (рахунки не оплачені).
46. Вкажіть господарську операцію, здійснену аптекою що викличе зміни тільки в активі балансу

A. Надходження в касу аптеки готівки з банку.

B. Отримання товарно-матеріальних цінностей (рахунки не оплачені).

C. Реапізація товару за готівку.

D. Утримання із заробітної плати прибуткового податку.

E. Виплата заробітної плати.
47. Вкажіть господарську операцію, здійснену аптекою що викличе зміни тільки в пасиві балансу

А. Утримання із заробітної плати прибуткового податку.

B. Отримання товарно-матеріальних цінностей (рахунки не оплачені).

C. Реалізація товару за готівку.

D. Надходження в касу аптеки готівки з банку.

E. Виплата заробітної плати.
48. Вкажіть господарську операцію, здійснену аптекою що викликає збільшення активу і пасиву балансу

A. Отримання товарно-матеріальних цінностей(рахунки не оплачені).

B. Утримання із заробітної плати прибуткового податку.

C. Реалізація товару за готівку.

D. Надходження в касу аптеки готівки з банку

E. Виплата заробітної плати.
49. Аптекою за звітний період здійснено ряд господарських операцій. Вкажіть господарську операцію, що викличе зміни тільки в активі балансу

A. Надходження в касу аптеки грошової готівки з банку

B. Отримання товарно-матеріальних цінностей (рахунки не оплачені).

C. Реалізація товару за готівку

D. Утримання із заробітної плати прибуткового податку

E. Виплата заробітної плати.
50. Вкажіть бухгалтерський рахунок, залишки в якому завжди записують по дебету

A. Рахунок в банку.

B. Фінансовий результат від основної діяльності.

C. Розрахунки з бюджетом.

D. Розрахунки з постачальниками за товар.

E. Дохід від реалізації.
51. Вкажіть бухгалтерський рахунок, залишки в якому завжди записують по кредиту

A. Розрахунки з постачальниками за товар.

B. Фінансовий результат від основної діяльності.

C. Товар.

D. Рахунок в банку.

E. Дохід від реалізації.
52. Назвіть показник, який не враховується для розрахунку реалізованої торгової націнки

A. Залишок товару в роздрібних цінах на кінець місяця.

B. Залишок товару в роздрібних цінах на початок місяця.

C. Залишок товару в оптових цінах на початок місяця.

D. Сума поступлення товару в роздрібних і оптовихцінах.

E. Сума реалізації товару.
53. Вкажіть умову, що не враховується при переведенні аптеки на спрощену систему оподаткування (сплату єдиного податку).

A. Організаційна структура аптеки.

B. Структура статутного капіталу.

C. Об’єм реалізації.

D. Відсутність податкової заборгованості.

E. Кількість працівників.
54. В аптеці складається „Звіт про фінансові результати”. Як визначається сума реалізованої торгової націнки за звітний період?

A. Дохід від реалізації товарів - (ПДВ+собівартість реалізованих товарів+ адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати)

B. Дохід від реалізації товарів - (адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати)

C. Прибуток від операційної діятльності + собівартістьреалізованих товарів

D. Прибуток від операційної діятльності (адміністративні витрати + витрати на збут)

E. Дохід від реалізації товарів - прибуток від операційної діятльності
55. Торгова націнка визначається як:

A. Різниця між роздрібною і оптовою ціною

B. Різниця між прибутками і збитками

C. Різниця між рівнем торгових накладень і рентабельності

D. Співвідношення між роздрібною та оптовою ціною

E. Різниця між доходами і витратами
56. З метою підвищення ефективності роботи завідувач аптекою проводить аналіз торгових націнок. Вкажіть, який показник вливає на суму реалізованих торгових націнок.

A. Об’єм товарообігу за період, який аналізується

B. Сума витрат за період, який аналізується

C. Сума податку на додану вартість

D. Величина середнього товарного запасу

E. Розмір податкових відрахувань
57. В кінці місяця в аптеці розраховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який не використовується для цього розрахунку?

A. Сума готівки в касі аптеки

B. Сума поступления товару в роздрібних і оптових цінах

C. Залишок товару в роздрібних цінах на початокмісяця.

D. Залишок товару в оптових цінах на початок місяця

E. Сума реалізації товару
58. При розрахунку рівня витрат використовуються наступні показники:

A. Сума витрат і загальний товарообіг

B. Сума витрат і вартість товарних запасів

C. Прибуток і загальний товарообіг

D. Товарообіг в роздрібних і оптових цінах

E. Залишки товарів и реалізація за звітний період
59. Аптекою придбані нові холодильники та компютер. Ці основні засоби зараховуються на баланс аптеки за :

А. Первісною вартістю

В. Залишковою вартістю

С. Ліквідаційною вартістю

D. Амортизаційною вартістю

E. Ринковою вартістю.
60. Фармацевтична фірма володіє пакетом документів, які підтверджують право власності на придбані комп’ютерні програми. Вкажіть статтю балансу, в якій відображається вартість програми:

А. Нематеріальні активи

В. Товар

С. Обігові кошти

D. Основні засоби

Е. Малоцінний інвентар
61. При аналізі результатів господарської діяльності аптеки за квартал визначають рентабельность. Для цього використовують наступні дані: товарообіг - 100 тис.грн., сума реалізованих торгових націнок - 25 тис.грн., сума витрат - 10 тис.грн. Вкажіть рентабельність аптеки,?

A. 15%

B. 20%

C. 10%

D. 22%

E. 25%
62. За звітний період підрахований прибуток аптеки. Вкажіть процент оподаткування прибутку аптеки?

A. 25 %

B. 20 %

C. 15 %

D. 10 %

E. 0 %
63. При розрахунку податкових зобовязань аптеки бухгалтер проводить розрахунок усіх видів податків. Вкажіть ставку податку на землю для аптек:

А. 0%

В. 20%

С. 10%

D. 30%

Е. 25%
64. Бухгалтер аптеки проводить реєстрацію господарських операцій. Яка операція знаходить своє відображення по дебету рахунку“Товар”?

A *Сумма товару, що надійшов

B роздрібна реалізація товару

C Оптова реалізація товару

D Списання товару на госппотреби

E Списання товару на надання долікарської допомоги

65. Бухгалтер проводить реєстрацію господарських операцій аптеки. Яка операція відображається по кредиту рахунку“Каса”?

A *Виплата зарабітної плати

B Виручка аптеки

C Виручка дрібнороздрібної мережі

D Поступлення грошей на зарплату

E Повернення грошей підзвітною особою
66. В аптеку надійшло обладнання для асистентської кімнати. Вкажіть характерну особливість цих основних засобів?

A *переносять свою вартість частинами у відповідності з нормами амортизації

B В процесі виробництва змінюють свою натуральну форму

C Приймають участь в процесі виробництва одноразово

D Переносять свою вартість на виготовленупродукцію за один оборот

E Вартість їх не менше 15 мінімальних зарплат
67. Звітна форма “Баланс” складається з двох частин – активу та пасиву. Назвіть тільки статті пасиву балансу.

A *Кредит банку

B Основні засоби

C Товари

D Грошові кошти

E Нематеріальні активи


68. Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція?

A *Збільшення активу і пасиву.

B Зменшення активу і пасиву.

C Зміни тільки в активі.

D Зміни тільки в пасиві.


69. Відповідно до Плану рахунків охарактеризуйте рахунок, за дебетом якого відображається надходження товару в аптеку, за кредитом – його вибуття.

A * активний рахунок 282 “Товари в торгівлі”

B пасивний рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”

C пасивний рахунок 40 “Статутний капітал”

D пасивний рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками”

E пасивний рахунок 60 “Короткострокові позики”

70. Для відображення господарських операцій використовуються бухгалтерські рахунки. Як називається частина активного бухгалтерського рахунку, де записуються факт надходження господарських засобів:

A *Дебет

B Сальдо

C Кредит

D Актив

E Пасив
71. Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій із них відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар?

A * У балансі Ф 1

B У звіті про фінансові результати Ф 2

C У звіті про фінансові результати Ф 2м

D У звіті про власний капітал Ф 3

E У активі балансу Ф 1
72. Бухгалтер визначає фінансовий результат господарської діяльності аптеки. Що буде відображено по кредиту рахунку 791 „Результат основної діяльності”?

A Чистий дохід (виручка від реалізації)

B Собівартість реалізованих товарів

C Адміністративні витрати

DВитрати на збут

E Податок на прибуток

73. Одним із звітних документів аптеки є Баланс (Ф 1), який складається з активу і пасиву. Назвіть складові частини активу балансу аптеки:

A *Оборотні та необоротні засоби

B Власні та позикові засоби

C Оборотні засоби та власний капітал

D Позаоборотні і позикові засоби

E Оборотні і позикові
74. Студенти-практиканти запитують в головного бухгалтера аптеки про облікування у бухгалтерських рахунках Прав на знаки для товарів і послуг. Його правильна відповідь повинна бути: для їх обліку використовується синтетичний рахунок першого порядку...

A * 12 „Нематеріальні активи”

B 10 „Основні засоби”

C 22 „Малоцінні та видкозношувані предмети”

D 28 „Товари”

E 20 „Виробничі запаси”
75. Механізм дії подвійного запису полягає в одночасному і взаємопов’язаному відображенні кожної господарської операції в дебеті одного рахунку і в кредеті іншого в однакових сумах. Як називається такий взаємозв’язок рахунків?

A * кореспонденція рахунків

B інвентариація

C калькуляція

D балансове узагальнення

E документація
76. Господарську операцію щодо перетворення одного виду майна підприємства в інше бухгалтер відобразить бухгалтерських рахунках:

A *Тільки на активних

B Тільки на пасивних

C На активно-пасивних

D Спочатку на активному, а потім на пасивному

E -
77. Щоб здійснити будь-яку бухгалтерську проводку потрібно знати, що механізм подвійного запису полягає в одночасному і взаємопов’язаному відображенні кожної операції:

A *В дебеті одного рахунку і в кредиті іншого в однакових сумах

B В дебеті рахунків в однакових сумах

C В кредиті рахунків в однакових сумах

D В дебеті рахунків порівну (по ? суми)

E В дебеті та кредиті одного й того ж рахунку в однакових чи різних сумах

78. Відомо, що кожна господарська операція змінює баланс підприємства. Скільки можливих типів змін у балансі можуть викликати господарські операції:

A *Чотири

B Три

C Дві

D Один

E П’ять
79. Сальдо балансових рахунків відповідає сумам, які відображуються у статтях Балансу. Таку рахунки формують розділи активу та пасиву Балансу. На підставі даних яких класів рахунків Плану рахунків заповнюються розділи активу Балансу:

A *1 - 3

B 4,5,6

C 7,8

D 1 - 6

E 1 - 8
80. Сальдо балансових рахунків відповідає сумам, які відображуються у статтях Балансу. Такі рахунки формують розділи активу та пасиву Балансу. На підставі даних яких класів рахунків Плану рахунків заповнюються розділи пасиву Балансу:

A *4,5,6

B 1 - 6

C 7,8

D 1 - 3

E 1 - 8
81. Форма бухгалтерського обліку, що базується на використанні принципу систематизації і нагромадження даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і систематичного обліків має назву:

A *Журнально – ордерна

B Меморіальна

C Комп’ютерна

D Синтетична

E Аналітична
82.Підкажіть своєму бухгалтерові, що активні рахунки мають сальдо:

A *Дебетове

B Кредитове

C Дебетово – кредитове

D Безсальдові

E Сальдо завжди рівне 0

83. При складанні Балансу розподіляються дані бухгалтерського обліку на господарські засоби та джерела їх утворення. Виберіть складові пасиву балансу:

A *Прибуток, кредити банків, кредитори

B Транспорт, інвентар, товар, тара

C Гроші

D Будинки

E Дебіторська заборгованість
84. При складанні Балансу розподіляються дані бухгалтерського обліку на господарські засоби та джерела їх утворення. Виберіть складові активу балансу:

A *Гроші, товар

B Прибуток

C Кредити банку

D Кредитори

E Статутний капітал
85.Аптека працює на звичайній системі оподаткування. Вкажіть показник, який дозволено зменшити на вартість придбаного аптекою торгового патенту

A *Нарахований до сплати податок на прибуток

B Загальну суму валових витрат звітного періоду

C Загальну суму валових доходів

D Дохід від реалізації товару

E Собівартість реалізованого товару
86.Одним з важливах показників діяльності аптеки є дохід. Як розраховується чистий дохід від реалізації товару ?

A *Дохід від реалізації мінус ПДВ

B Дохід від реалізації мінус собівартість реалізованого товару

C Дохід від реалізації мінус витрати обігу

D Дохід від реалізації мінус податок на прибуток

E Дохід від реалізації мінус валовий дохід
87. Звітність аптек є квартальною та річною. У якій із форм фінансової звітності відображається сума дебіторської заборгованості аптеки за відпущені лікувально-профілактичним закладам лікарські засоби ?

A * У балансі ф 1

B У звіті про фінансові результати ф 2

C У звіті про фінансові результати ф 2м

D У звіті про власний капітал ф 3

E У пасиві балансу ф 1


88. В які інстанції аптечна установа подає звітність?

A *до бухгалтерії аптек, до вищої установи, місцевих фінансових органів за

підпорядкованістю

B В бухгалтерію ЦРА

C До вищої установи і до бухгалтерії аптек

D В місцеві фінансові органи, вищу інстанцію

E В бухгалтерію ЦМА
89. Які дані записуються в рахунки на початку звітного періоду?

A *дані щодо початкових залишків господарських коштів і джерел їх утворення („сальдо”)

B Залишкі коштів на певний звітний період

C Сума залишків господарських коштів

D Сума залишків джерел утворення коштів

E Суми залишків інших господарських коштів
90.Зав. аптеки проводить аналіз операційної діяльності аптеки. Як буде визначатися операційний прибуток ?

A Різниця між сумою торгових накладень і сумою витрат

B Різниця між т/оборотом в роздрібних цінах і т/оборотом в цінах собівартості

C Різниця між валовим доходом і валовими витратами

D Різниця між товарообігом в роздрібних цінах і витратами

E Різниця між товарообігом в цінах собівартості і витратами
91.Відповідно до приведеної в П(С) БО 2 обліковій формулі балансу вкажіть суму активів аптеки, якщо капітал = 7 500 грн., а зобов'язання – 2 500 грн.

A 10 000

B 4 000

C 7 500

D 2 500

E 12 000
92.Вкажіть, яким терміном називається сума записів господарських операцій по дебету або кредиту бухгалтерського рахунку за певний період

A Оборот

B Сальдо

C Дебет

D Кредит

E Залишок
93.В бухгалтерському обліку подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується:

A По дебету одного рахунку і кредиту іншого

B По дебету або кредиту одного рахунку двічі

C У активі і пасиві балансу

D-

E -
94.За формою бухгалтерський баланс – таблиця, яка складається з двох частин: ліва – актив, а права – пасив. Вказати на невірну облікову формулу бухгалтерського балансу:

A *Прибуток= Об’єм реалізації – витрати

B Активи= Зобов’язання + Власний капітал.

C Зобов’язання = Активи - Власний капітал

D Власний капітал = Активи - Зобов’язання

E -
95. Підставою для складання балансу є:

A * Головна книга;

B Інвентарна картка;

C Обліковий регістр;

D Журнали-ордери;

E Товарно-касова книга;
96.При підведенні підсумків діяльності аптеки використовуються такі терміни як прибуток і дохід від реалізації. Прибуток відрізняється від доходу тим, що вказує на:

A * Яку суму доходи перевищують пов’язані з ним витрати

B Збільшення економічних вигід

C Надходження активів

D Зменшення зобов’язань

E Збільшення зобов’язань
97.Для здійснення своєї діяльності аптеки повинні володіти певними засобами. Нематеріальні активи є складовою :

A * Необоротних активів

B Оборотних активів

C Позикового капіталу

D Власного оборотного капіталу

E Пасиву балансу
98. За матеріалами звітності оцінюється ефективність роботи аптек. Оцінку змін вартості, складу та структури основного капіталу дають на основі:

A * І розділу активу

B І розділу пасиву

C ІІ розділу активу + ІІІ розділу активу

D ІУ розділу пасиву

E І розділу пасиву + ІУ розділу пасиву
99. Одним із звітних документів аптеки є Баланс (ф1), який складається з активу і пасиву. Вкажіть які зміни у пасиві, оцінюються позитивно:

A * Зростання власного капіталу

B Зниження доходів майбутніх періодів

C Зростання кредиторської заборгованості

D Зниження прибутку

E Зростання дебіторської заборгованості
100. Баланс (ф1) є обов’язковою звітною формою аптеки. Вкажіть статті пасиву, зростання яких оцінюються негативно:

A * Кредиторська заборгованість

B Власний капітал

C Доходи майбутніх періодів

D Дебіторська заборгованість

E Оборотні активи
101.У процесі функціонування аптеки може виникнути дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за змістом це:

A *Заборгованість підприємств, організацій, осіб аптеці

B Заборгованість аптеки іншим підприємствам, організаціям

C Тимчасово залучені аптекою кошти, які підлягають сплаті відповідним юридичним або

фізичним особам

D Не здійснені своєчасно платежі постачальникам за поставлені товари

E Складова частина позикових коштів
102.Одним із звітних документів аптеки є Баланс (ф1), який складається з активу і пасиву. Назвіть складові частини активу балансу аптеки:

A *Оборотні та необоротні засоби

B Власні та позикові засоби

C Оборотні та власні оборотні засоби засоби

D Поза оборотні і позикові засоби

E Оборотні і позикові
103.Ресурси, що контролюються підприємством, використання яких призведе до отримання економічних вигод у майбутньому називають:

A * Активом;

B Зобов'язанням;

C Прибутком;

D Власним капіталом;

E Доходами майбутніх періодів.
104.Що відображується у балансі?

A *склад та розміщення коштів (актив) джерело їх утворення (пасив)

B Джерело відтворення коштів

C Рух ТМУ у грошовому вираженні

D Стан господарських засобів підприємства за їх складом і призначенням

E Нічого не відображається
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про лікарські засоби»
В якому діапазоні може коливатись маса дозованих:: в якому діапазоні може коливатись маса дозованих порошків рослинного походження...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
A. Закон України „Про лікарські засоби icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconПлан лекції: І. Протисифілітичні засоби >ІІ. Протитуберкульозні засоби...
Протисифілітичні — це лікарські засоби, які вибірково діють на трепонему бліду І належать до групи протиспірохетозних засобів. їх...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconТема №4 : Правові засоби державного регулювання економіки
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про заставу»
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка