3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ
Скачати 87.95 Kb.
Назва3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ
Дата конвертації04.11.2013
Розмір87.95 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
РОЗДІЛ Ш. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

3.1. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент».

ВСТУП.

Невід’ємним завданням магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент» є удосконалення практичної підготовки студентів, що має сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці України і за її межами. Конкурентоспроможність випускників названої магістерської програми сьогодні обумовлюється якістю отриманих знань і вмінням поєднувати дані знання із сучасними вимогами підприємств до спеціалістів. Магістерська програма «Міжнародний фінансовий менеджмент» має сприяти адаптуванню випускників до нових потреб, до запитів суспільства і до необхідності розвитку наукових знань і здобуття практичних навичок.

Сприяти вирішенню завдання магістерської програми може проведення загального тренінгу по спеціальним дисциплінам обраної магістерської програми. Тренінг проводиться із запрошенням фахівців певних установ, в яких студенти проходять виробничу і переддипломну практику. Організація тренінгів за участю представників виробництва сприяє зацікавленості в них студентів. Присутність фахівців з установ бази практики дозволяє студентам перевірити свої професійні знання і практичні навички, отримані у процесі навчання і проходження практики, бо тренінги на магістерській програмі мають суто практичний характер і розробляються за участю представників підприємництва.

Взагалі, тренінг – ( від англ. train, training – навчання, виховання, тренування, дресирування) - це форма проблемного навчання, що орієнтована на відпрацювання й закріплення ефективних моделей поведінки, максимально активну участь студентів, взаємообмін досвідом та використання ефективної групової взаємодії. Тренінг – це система вправ з метою формування максимальної роботоздатності і підготовки до випробувань, спеціальний тренувальний режим.

  1. ^ Навчальні та фахові завдання тренінгу.

Назва тренінгу вибирається залежно від мети, яка переслідується при проведенні тренінгу. Тренінг носить комплексний характер, як було зазначено вище, і його тема вибирається, таким чином, щоб вона могла охопити максимально питання всіх спеціальних дисциплін магістерської програми.

^ Загальна мета тренінгу полягає у органічному поєднанні набутих теоретичних знань під час навчання на бакалаврській та магістерській програмах та професійно-практичної підготовки студентів.

Під час підготовки до тренінгу студент має:

 • закріпити теоретичний матеріал;

 • провести аналітичний огляд наукових вітчизняних і зарубіжних публікацій із запропонованої теми;

 • здійснити пошук, підбір та огляд законодавчих актів за заданою тематикою;

 • зробити пошук і підбір сучасного аналітичного матеріалу із запропонованої теми;

 • визначити, як вирішуються питання поставлені тренінгом на базі практики;

 • скласти звіт.


Після тренінгу студент зможе знання , що отримані та закріплені під час його проведення, залучити на практиці, при написанні магістерської дипломної роботи і у своїй подальшій професійній кар’єрі.

Тренінг магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент», в першу чергу, пов’язаний із спеціальними дисциплінами, що викладаються:

 • Міжнародний фінансовий ринок.

 • Фінансовий інжиніринг.

 • Міжнародні біржові технології.

 • Управління міжнародними інвестиційними проектами.
  1. Змістовна структура тренінгу.

^ АЛГОРИТМ РОБОТИ.

ЕТАПИ ТРЕНІНГУ

МЕТОДИ РОБОТИ

^ I. Вступ до тренінгу

Міні-лекція на тему тренінгу. Дискусія щодо окремих питань тренінгу.

II. Постановка проблеми ( відображає основну мету тренінгу)

Мозкова атака: пропозиції вирішення певної проблеми. Дискусія щодо окремих питань тренінгу.


Ш. Аналіз складових проблеми.

Мозкова атака. Обговорення окремих елементів проблеми.

^ IV. Робота за визначеними напрямками.

Всебічний аналіз існуючої

інформації .Робота малих груп.

Рольові ігри.

Обговорення досвіду.

Презентація.

^ V. Підбиття підсумків.


Презентація.

Спільне обговорення.
  1. Передумови ефективного тренінгу.

До основних передумов ефективного тренінгу відноситься:

 • участю всіх студентів в його роботі;

 • участь представників - фахівців з питань, що розглядаються на тренінгу;

 • розподіл студентів на групи залежно від бази практики і від кількості студентів, які вибрали магістерську програми «Міжнародний фінансовий менеджмент»;

 • розподіл на групи має також відбуватися з врахуванням інтересів студентів, щоб у групі були відповідні соціально-психологічні умови, відчувалась згуртованість групи;

 • визначення керівника групи, який керує всіма організаційними процесами, зокрема складанням загального звіту, його своєчасним поданням і презентацією.


Тренінг оцінюється максимально в 100 балів.
на додатково поставлені йому запитання;

85-100 балів - студент отримує , якщо студент склав і своєчасно здав змістовний звіт, в якому відображена діюча нормативно-правова база, приведені практичні приклади, використана сучасна література і підібраний новітній аналітичний матеріал і одночасно відповідь студента була вдалою і він відповів на всі поставлені йому додаткові запитання;

80 балів - студент отримує при вище названих умовах, але якщо його звіт відповідає всім вимогам , але студент не чітко відповів на додатково поставлені йому запитання;

65-75 балів - студент отримує якщо його звіт має певні недоліки і він не чітко відповів 50-60 балів - студент отримує якщо звіт має певні недоліки і студент не відповів на додаткові запитання;

0 балів - студент отримує у разі відсутності звіту і якщо він не з’явився на тренінг.

1.4.Зведена методична карта тренінгу.

Етапи і завдання

Зміст

Час

I.Організаційний етап:

 • вступ до тренінгу

 • ознайомлення з структурою тренінгових завдань і порядком їх виконання

Учасники тренінгу отримують комплексне завдання, яке відображає головну мету тренінгу.

20 хв


ІІ. Вимоги до організації групової роботи на тренінгу:

 • організація малих груп, особливості групової ;роботи на тренінгу;

 • принципи і правила групової роботи на тренінгу

 • цілі і завдання групової роботи;

 • формування складу команд;

 • розподіл за ролями та роз’яснення їх функціональних обов’язків;

 • спрацьованість, розігріваючі та організаційні вправи
На даному етапі викладач розповідає про теоретичні положення, які дозволяють ефективно підготуватися до тренінгу. Паралельно учасники готуються до виконання комплексного завдання тренінгу: поділяються за командами та ролями, отримують інструкції, обговорюють принципи і правила роботи, виконують організаційні вправи.

40хв

Ш.Підготовка до організації групової роботи

На даному етапі йде обговорення викладача і студентів, яку інформацію необхідно отримати і із яких джерел, щоб виконати завдання.


20хв.

ПЕРЕРВА
IV. Пошук студентами матеріалу для відповіді

На даному етапі студенти шукають від повідь на поставлені питання, розробляють спосіб презентації проведених досліджень.


протягом 2-3 х тижнів

V.Демонстрація результатів проведеної роботи

Команди по черзі презентують

результати проведених досліджень:

представляють нормативну базу стосовно питання, що розглядається; наводять сучасні статистичні дані і практичні приклади ( бажано на основі бази практики) .

30 хв. на кожну групу

VI. Підведення підсумків і обговорення результатів.

Обговорюється ефективність здійсненої роботи, загальна результативність тренінгу.

Заключне слово запрошеного фахівця за результатами тренінгу.

20 хвІІ. Кейс

Кейсова ситуація підбирається чи складається залежно від теми і мети тренінгу.


ІІІ. Організаційний план проведення тренінгу.

Тренінг розрахований на 3 академічні години .

Тема тренінгу , формулювання завдань тренінгу, критерій розподілу студентів за групами , література , яка необхідна для тренінгу будуть запропоновані на першому академічному часі тренінгу.

^ Перший етап тренінгу: розподіл студентів на малі групи в залежності від бази практики і інтересів студентів. Кількість груп визначається базами практики (залежно від баз практики студенти об’єднуються у 7-10 груп кількістю не більше 15 чоловік) Студентам пропонується розподілити ролі залежно від мети тренінгу і від бази практики.

Кожна мала група, на яку поділені студенти – це певний професійний колектив, який виконує покладені на нього функції.

^ Далі студенти отримують картки із завданням, виконання яких дозволить закріпити теоретичний матеріал, проаналізувати певну нормативну базу, підібрати сучасні статистичні дані , набути професійних навичок стосовно того чи іншого питання.

^ Приклади завдань:

ГРУПА 1. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку. (11 студентів)

 1. Особливості створення ринку цінних паперів в Україні у порівнянні з іншими країнами з новою ринковою економікою (Угорщина, Чехія чи Польща)

 2. Аналіз сучасного стану фондового ринку України.

 3. Інфраструктура ринку цінних паперів України.

 4. Роль фінансового посередництва на фондовому ринку України.

 5. Сегментація фондового ринку України.

 6. Фондові індекси українського ринку і ринків розвинутих країн.

 7. Державне регулювання фондового ринку. Як здійснюється державне регулювання емісії цінних паперів? Яку роль грають фондові біржі в державному регулюванні обігу цінних паперів ?

ГРУПА 2 . Національний банк України та комерційні банки. 14 студентів.

 1. Аналіз ефективності розміщення ресурсів комерційного банку.

 2. Ресурси комерційного банку та джерела їх формування.

 3. Формування стратегій управління ризиками банку .

 4. Роль ВАТ КБ «Хрещатик» у формування ринку фінансових послуг в Україні.

 5. Аналіз фінансової діяльності комерційного банку ВАТ КБ Хрещатик.

 6. Аналіз фінансової діяльності комерційного банку АКІБ «УкрСиббанк»

 7. Аналіз фінансової діяльності ЗАТ «ОТП Банк».

ГРУПА 3 . Компанії

Кожний учасник групи має зробити аналіз діяльності підприємства ( інвестиційної компанії ), де він проходить практику за такими параметрами і скласти звіт.

1.Аналіз інвестиційної приваблива отсі суб’єкта господарювання.

2.Аналіз джерел формування інвестиційних ресурсів компанії.
Результати проведеної роботи оцінюються під час презентації на другому етапі тренінгу. Кожен учасник групи складає індивідуальний звіт про свої дослідження і доповідає перед аудиторією. Індивідуальні звіти об’єднуються в загальний звіт малої групи. Підсумком має бути загальний висновок, який висловлює основні характерні риси даного питання .

Кожен учасник має висловити свою думку, враження від тренінгу: що нового він здобув для себе, які перепони здолав. Організатор тренінгу ще раз підкреслює, що було зроблено, аналізує й обґрунтовує результати проведеної роботи.
Кафедрою відповідно навчальному плану встановлюється дата проведення першого та другого етапів тренінгу
Схожі:

3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconМетодичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту, вимог...
Фінанси І кредит”, „Облік І аудит”, „Економічна кібернетика”, „Менеджмент”, „Міжнародна економіка”
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconВступ Дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
Дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку» належить до нормативних навчальних дисциплін програми професійної підготовки спеціалістів,...
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconМетодичні рекомендації щодо змісту та організації виробничої практики...
Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 0306 „Менеджмент І адміністрування” (варіативна компоненту до гсво...
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ icon8 Поняття про міжнародний фінансовий менеджмент та його основні функції
Міжнародний менеджмент — це теорія І практика управління міжнародним бізнесом, тобто діяльністю, пов'язаною з переміщенням ресурсів...
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних...
Додаток Зрозок заяви на затвердження теми та наукового керівника дипломної роботи
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconІнструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів...
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconМетодичні рекомендації щодо проведення перевірок додержання законів...
Вступ
3 методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв оцінювання міжпредметного тренінгу магістерської програми «Міжнародний фінансовий менеджмент». Вступ iconМетодичні рекомендації розроблено у відповідності до вимог галузевого...
«Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності». Вони призначенні для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка