Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки
Скачати 388.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки
Сторінка1/4
Дата конвертації29.10.2013
Розмір388.26 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки
«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Проректор з науково-методичної Вченою радою Педагогічного інституту

та навчальної роботи протокол № від вересня 2012 р.

«___»_______________ 2012 р.

_______________О.Б. Жильцов Вчений секретар___________


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

для підготовки фахівців галузі знань 0202 Мистецтво

спеціальності 8.02020401 Музичне мистецтво
( освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» )

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № 1 від « 29» серпня 2012 р.

завідувач кафедри________ Г.І. Іванюк

Київ – 2012
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Нові педагогічні технології навчання»

Разом 108 год., лекції 10 год., семінарські заняття  4 год., практичні – 10год., ІНДЗ – 4 год., самостійна робота – 40год., консультації – 6год., консультація до екзамену – 2год., ПМК  4 год., семестровий контроль – 36 год.


Тиждень

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Модулі

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
Назва

Загальні засади педагогічної інноватики

Нові педагогічні технології навчання

Лекції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Теми лекцій

Педагогічна інноватика у структурі наукового знання

Технологічний підхід у освіті
Особистісно орієнтовані технології реалізації навчального процесу

Технологія модульного навчання


Особливості інноваційної педагогічної діяльності
Теми семінарів
Технологічний підхід у освіті

Технологія дистанційного навчання


Теми практичних

Технологія модульного навчання

Технологія проблемного навчання
Інформаційно-предметне забезпечення технологій навчання

Алгоритм впровадження інновацій в освітній процес ВНЗ

Діагностика готовності педагога до інновац. проф. діяльності

Максимальна кількість балів за видами робіт

Лекції (присутність)

1

1
1

1


1
Семінари (присутність)
1
11


Семінари (відповідь)
10

10


Практичні

(присутність)

1

1
1

1

1

Практичні

(відповідь)

10

10
10

10

10

Виконання СРС

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Інд. робота

30балів

Модульний контроль

25


25Екзамен – 40 балів. Максимальна кількість балів – 212. К= 212 : 60= 3, 53. Розрахунок 180: 3, 53= 50, 9. Оцінка за екзамен – 40 балів. Всього – 90, 9. Оцінка за шкалою А

V. ПЛАНИ

^ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І

Загальні засади педагогічної інноватики
Семінар 1.

Тема: Педагогічна технологія

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Генеза поняття «технологія». Технологія як мистецтво володіння процесом.

 2. Історичні аспекти педагогічної технології. Рівні використання поняття «педагогічна технологія».

 3. Зміст поняття «педагогічна технологія». Особливості педагогічного технологічного процесу. Педагогічні технології – якісно новий ступінь розвитку «виробничого апарату» педагогіки.

 4. Класифікація педагогічних технологій.

 5. Головні ознаки сучасних педагогічних технологій. Відмінність педагогічної технології від педагогічної дидактичної і методичної систем.


ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література:

Основна л-ра: 2, 3, 6, 9, 12.

Додаткова л-ра: 1, 2, 8.


Змістовий модуль ІІ

Нові педагогічні технології навчання

Семінар 2.

Тема: Технологія дистанційного навчання  2 год.
План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Теоретичні підходи до вирішення проблеми дистанційного навчання.

2 Дидактичні особливості дистанційного навчання.

3. Основні компоненти дистанційної технології.

4. Моделі дистанційного навчання.

5.Технологія дистанційного навчання на основі комп’ютерних телекомунікацій.

6. Особливості віртуального навчання.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література:

Основна л-ра: 6, 7, 8, 9, 14.

Додаткова л-ра: 5, 8.

Практичне заняття 1.

Тема: Технологія модульного навчання – 2год.
Мета : формування вмінь аналізувати педагогічну технологію; проектувати навчальну програму за модульною технологією навчання.
План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Аналіз технології модульного навчання.

2.Аналіз робочої програми, розробленої за кредитно-модульною технологією навчання.

3.Презентація фрагменту (модуля) робочої навчальної програми за кредитно-модульною технологією навчання ( дисципліна на вибір студента).

4. Аналіз розробленої робочої програми за кредитно-модульною технологією навчання (фрагменту) за критеріями, визначеними студентами.

Рекомендована література:

Основна л-ра: 1, 4, 5, 9, 12, 14.

Додаткова л-ра: 4, 5.


Практичне заняття 2.

Тема : Технологія проблемного навчання – 2 год.
Мета : формування вмінь аналізувати педагогічну технологію; проектувати технологію проблемного навчання, творчо підходити до вирішення поставлених завдань..

^ Попередня робота. Самостійне ознайомлення студентів із педагогічною технологією проблемного навчання.

Робота в малих групах.
План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Аналіз технології проблемного навчання

2. З’ясування структури проблемного навчання .

3.Конструювання та презентація групами можливих варіантів вирішення пізнавальної проблеми, формулювання гіпотези, її теоретична перевірка, формулювання пізнавальних висновків ( дисципліна за вибором студентів).

4. Аналіз бінарного процесу взаємодії між студентами та викладачем за умови проблемного та частково пошукового методу викладу навчального матеріалу (дисципліна за вибором студентів).
Рекомендована література:

Основна л-ра: 6, 9, 12, 13, 14.

Додаткова л-ра: 2, 5, 8.

Практичне заняття 3 .

Тема: Інформаційно-предметне забезпечення технологій навчання – 2год.
Мета : формування у студентів вмінь орієнтуватися, аналізувати та добирати зміст навчальної інформації для нових освітніх технологій згідно сучасних дидактичних вимог.

^ Робота в малих групах.

Попередня робота. Підбір студентами навчальної літератури для нових освітніх технологій (дисципліна і технологія за вибором студентів).
^ План заняття

І. Виконання практичної роботи.

 1. Охарактеризувати дидактичні функції та вимоги до навчальної літератури.

2. (Перша група). Презентувати підбір електронних навчальних засобів для дистанційного навчання (дисципліна за вибором студентів).

3.Здійснити експертну оцінку підібраних електронних засобів для дистанційного навчання (дисципліна за вибором студентів) за критеріями, визначеними студентами (друга група).

4.(Друга група). Презентувати підбір навчальних друкованих засобів (дисципліна і технологія за вибором студентів).

5.Здійснити експертну оцінку підібраних навчальних друкованих засобів за критеріями, визначеними студентами (перша група).

6. Проведення дискусії на тему: «Електронні навчальні засоби: «за» і «проти».
Рекомендована література:

Основна л-ра: 2, 3, 7, 9, 13.

Додаткова л-ра: 2, 8.

Практичне заняття 4 .

Тема: Алгоритм впровадження інновацій в освітній процес навчального закладу – 2год.
Мета : формування інноваційної компетентності магістрантів щодо впровадження нововведень в освітній процес вищого навчального закладу, набуття практичних навичок колективної діяльності у прийнятті рішень.

^ Робота в малих групах.

План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Охарактеризувати проблеми сучасної музично-педагогічної освіти студентів ВНЗ. Сформулювати дві актуальні проблеми. Скласти тезаурус цих проблем (кожній команді визначити 10 ключових понять).

2. Кожній підгрупі розробити свій педагогічний проект вирішення конкретної проблеми.

3. Проведення «аукціону проектів» та здійснення їх експертної оцінки на загальному пленумі.

4. Розробити алгоритм впровадження інновації, що витримала експертизу, в освітній процес вищого навчального закладу.

5. Рефлексія учасників («Які процеси відбувалися у групі?», «Як організаційно була упорядкована група ?», «Які ідеї забезпечували групову роботу ?»).

Рекомендована література:

Основна л-ра: 2, 3, 6, 7, 13, 14.

^ Додаткова л-ра: 6, 8.

Практичне заняття 5 .

Тема: Діагностика готовності педагога до інноваційної педагогічної діяльності – 2год.
Мета : формування здатності до педагогічної рефлексії, аналізу власної педагогічної діяльності та здійснення діагностики готовності до інноваційної педагогічної діяльності.

^ Робота в малих групах.

Попередня підготовка . Визначення структури та етапів підготовки педагога до інноваційної професійної діяльності в освітньому процесі ВНЗ.
План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Розробити тестове завдання для перевірки готовності педагога до інноваційної професійної діяльності ( перша група ).

2. Розробити критерії для перевірки готовності педагога до інноваційної професійної діяльності ( друга група ).

3. Презентація та аналіз студентами розробленого тестового завдання для перевірки готовності педагога до інноваційної професійної діяльності за критеріями, визначеними студентами.

4. Запропонувати шляхи формування індивідуального стилю діяльності педагога вищого навчального закладу.
Рекомендована література:
Основна л-ра: 2, 3, 9, 11.

Додаткова л-ра: 2, 6.

^ VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Загальні засади педагогічної інноватики
Тема 1. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання – 4 год.

1.Довести необхідність створення науки, що вивчає інновації в освіті ( письмово).

2. Навести приклади новацій в освіті, безпосереднім учасником яких Ви були

( письмово).

3. Розробити концепцію модернізації української вищої школи на 2020 рік.
Тема 2. Технологічний підхід у освіті  4 год.

 1. Простежити еволюцію поняття «педагогічна технологія» (письмово).

 2. Зробити порівняльний аналіз різних підходів до розкриття поняття «педагогічна технологія» (письмово).

 3. Визначити спільне і відмінне у поняттях «педагогічна система», «методика», «педагогічна технологія» (письмово).

 4. Обгрунтувати своє ставлення до проблеми технологізації виховного процесу.^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Нові педагогічні технології навчання
Тема 3. Традиційні та інноваційні технології навчання у вищій школі: особливості, порівняльна характеристика – 4 год.

 1. Відвідати заняття викладачів (лекції, семінари, практичні) і проаналізувати методи, засоби та прийоми навчання, які були ними використані (письмово).

 2. З’ясувати, як на профільній кафедрі здійснюється розробка і методичне забезпечення проведення практичних занять.

3. Здійснити порівняльний аналіз логіки навчального процессу традиційних та інноваційних технологій ( письмово).

Тема 4. Особистісно-зорієнтовані технології реалізації педагогічного процесу. Технології активного навчання – 4 год.
1. З’ясувати відмінність активних технологій навчання від традиційних (письмово).

2. На конкретному прикладі з окремої дисципліни розробити технологію активного навчання.

3. Підібрати наукову літературу з технологій активного навчання.
Тема 5. Технологія модульного навчання – 4 год.

1.Обгрунтувати сутність дидактичного процесу на модульній основі ( письмово).

2. З’ясувати переваги переходу на кредитно-модульну систему навчання

( письмово).

 1. Окреслити педагогічні умови функціонування технології кредитно-модульного навчання ( письмово).

 2. Підготувати методичну розробку практичного або лабораторного заняття за кредитно-модульною системою навчання ( дисципліна за вибором студентів).


Тема 6. Технологія проблемного навчання – 4 год.
1.Обгрунтувати сутність та принципи проблемного навчання ( письмово).

2.Проаналізувати переваги методів та форм проблемного навчання над традиційними.

3.Здійснити аналіз логіки навчального процесу за традиційною та проблемною технологією навчання ( письмово).
Тема 7. Технологія дистанційного навчання – 4 год.
1.Обгрунтувати спільні та відмінні риси між заочною та дистанційною освітою ( письмово).

2. Схарактеризувати базову модель передачі знань при дистанційному навчанні.

3. Дати характеристику технології віртуального навчання ( письмово).

4. Скласти дві групи засобів навчання, що використовуються при дистанційному навчанні, при цьому до першої групи віднести традиційні засоби навчання, а до другої – засоби навчання, пов’язані з телекомунікаційними технологіями.
^ Тема 8 . Інформаційно-предметне забезпечення технологій навчання – 4год.

1. Проаналізувати один із посібників, яким Ви користуєтеся, з позицій психолого-педагогічних вимог, що ставляться до друкованих видань ( письмово).

2. Написати рецензію на досліджуваний посібник з конструктивними пропозиціями щодо покращення його якості ( письмово).
Тема 9. Особливості інноваційної педагогічної діяльності – 4 год.
1.Охарактеризувати особливості інноваційної діяльності педагога (письмово).

2. Навести приклади інноваційних стереотипів (письмово).

3.Запропонувати шляхи успішного подолання психологічних бар’єрів у професійній діяльності педагога.
Тема 10. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності –4год.
1.Дати власне визначення поняттю «інноваційна компетентність педагога».

2.Уявіть, що Ви ректор ВУЗу. Які нововведення, або яку модель функціонування вузу буде запропонована Вами для його успішного процвітання ?
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський...
Метою конференції є популяризація багатогранної спадщини видатного письменника, педагога, вченого І громадсько-політичного діяча...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки,молоді І спорту України Національний...
Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій навчання”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський...
Метою конференції є активізація наукової роботи студентів І підтримка наукових інтересів обдарованої студентської молоді, створення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconЩоденник
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconРобочий зошит
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський...
Підготувати приклади сучасних педагогічних спеціальностей І коротку характеристику закладів, у яких вони можуть працювати
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародної післядипломної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський...
Вивчення кожної теми необхідно розпочинати з ознайомлення із її програмними положеннями, які містять стислу І конкретну інформацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка