Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/18
Дата конвертації22.06.2013
Розмір2.16 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра фінансів

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фінансовий аналіз”

для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів

напряму 030508 "Фінанси і кредит"

спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”


Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 09. лютого 2011 року

ЛЬВІВ – 2011

Фінансовий аналіз: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів напряму 030508 "Фінанси і кредит" спеціальності 6. 030508 “Фінанси і кредит” // Укл. І. Б.Хома, В. В. Турко, Я. П. Ухачевич, І. Я. Цигиль, К. М. Слюсарчик, В. І. Босак, О. О. Лопата, А. І. Хоменко– Львів: видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 82 с.

Укладачі: Хома І.Б., канд.екон.наук, доц.

Турко В. В., ст . викл.

Ухачевич Я. П., асист.

Цигиль І. Я., асист.

Слюсарчик К. М., асист.

Босак В. І., асист.

Лопата О. О., асист.

Хоменко А. І. асист.
^ Відповідальний за випуск: Алєксєєв І. В., д.е.н., проф.
Рецензенти: канд. екон.наук, доц. Рудницька О. М.

канд.екон.наук, доц. Скибінський О. С.
Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри фінансів.

Протокол № 17 від 14 березня 2011 року
Програма рекомендована до друку на засіданні методичної комісії напряму "Фінанси і кредит"

Протокол № 4 від 15 березня 2011 року
ЗМІСТ

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

5

Лабораторна робота № 1

Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності

5

Лабораторна робота № 2

Аналіз стану майна підприємства

6

Лабораторна робота № 3

Аналіз фінансової стійкості підприємства

9

Лабораторна робота № 4

Аналіз руху елементів оборотних активів

15

Лабораторна робота № 5

Аналіз ділової активності підприємства

23

Лабораторна робота № 6

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

28

Лабораторна робота № 7

Аналіз ймовірності настання банкрутства на підприємстві

32

Лабораторна робота № 8

Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності

36

Лабораторна робота № 9

Методи виміру показників рентабельності

40

Лабораторна робота № 10

Аналіз та оцінка ринкової вартості підприємства

46

Лабораторна робота № 11

Розрахунок ефекту фінансового важеля

49

Лабораторна робота № 12

Аналіз точки беззбитковості підприємства

52

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА ЇХ ЗАХИСТУ

59

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

61

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

68

ДОДАТКИ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою вивчення навчальної дисципліни “Фінансовий аналіз” є оволодіння студентами теоретико-методологічних основ здійснення аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання, розкриття його сутності, методів, прийомів та розрахунку основних показників, що мають вплив на структуру формування загального фінансового результату.

В даному методичному матеріалі подані вказівки до виконання лабораторних робіт та задач для самостійного опрацювання з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів очної, заочної форм навчання та екстернів спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”. Студенти даної спеціальності вивчають вище вказану дисципліну протягом одного семестру, яка відноситься до основних базових дисциплін 4-го курсу і займає відповідне місце в професійній підготовці бакалавра зі спеціальності “Фінанси і кредит”. Вони виконують дванадцять лабораторних робіт з дисципліни, що передбачені у даних методичних вказівках.

Запропонована послідовність виконання лабораторних робіт має рекомендаційний характер і може змінюватись залежно від кількості навчальних годин, відведених на лабораторні заняття та обсягу пройденого матеріалу.
Мета і завдання лабораторних робіт

Метою лабораторних робіт є засвоєння і поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків та вмінь щодо організації фінансового стану підприємства.
Технічні засоби

Комп’ютер, принтер, статистичні форми звітності, форми для заповнення.
Техніка безпеки

На першому занятті викладач повинен ознайомити студентів з правилами техніки безпеки під розписку в журналі обліку.

Забороняється сідати за комп’ютер, розпочинати і закінчувати роботу без дозволу викладача або лаборантів.

Забороняється запускати програми, що непередбачені планом лабораторної роботи.

Забороняється знищувати файли без дозволу викладача.

Забороняється змінювати настройки операційної системи.

Забороняється користуватись дискетами без дозволу викладача або лаборантів.

Забороняється працювати з мережею без дозволу викладача або лаборантів.

При виникненні будь-яких проблем при роботі негайно звертатись до викладача або лаборантів.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1

Тема: “Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності”
Мета роботи: на основі теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо побудови аналітичних таблиць з метою виявлення абсолютних та відносних змін величин різних статей фінансової звітності за певний період та оцінити ці зміни.
Завдання роботи: на основі запропонованих вихідних даних (балансу та звіту про фінансові результати) побудувати аналітичні таблиці, в яких абсолютні показники будуть доповнюватись відносними; розрахувати питому вагу статей балансу та оцінити їх зміну; скласти звіт про виконання лабораторної роботи у електронному та письмовому вигляді.
Зміст лабораторної роботи:

 1. Розрахувати і заповнити дані, яких не вистачає у балансі та звіті про фінансові результати;

 2. Проведення горизонтального аналізу балансу;

 3. Проведення горизонтального аналізу звіту про фінансові результати;

 4. Проведення вертикального аналізу балансу;

 5. Проведення вертикального аналізу елементів операційних витрат;

 6. Підведення висновків за результатами розрахунків.


Послідовність виконання лабораторної роботи
Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №1 знаходяться в Додатках А і Б та у файлі формату Exel.

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи №1 необхідно створити власний файл на диску __________________________________ _________________ \ Lab1.xls.
Проведення горизонтального аналізу

Горизонтальний аналіз має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів).

Для проведення горизонтального аналізу у електронному звіті до таблиці вихідних даних додаються наступні колонки: “Абсолютне відхилення, грн.”, “Темп росту, %”, “Темп приросту, %”.
Проведення вертикального аналізу

Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об’єкта, наприклад, структури активів, пасивів, операційних витрат та ін.

При проведенні вертикального аналізу за сто відсотків береться сума балансу і потім знаходиться відносне значення кожної статті балансу. Аналогічно розраховується структура елементів операційних витрат.

Для розрахунку відносних показників у електронному звіті в таблиці вихідних даних додаються дві колонки “Частка на початок звітного періоду, %”, “Частка на кінець звітного періоду”, %” та “Зміни в структурі, процентних пунктів”.

Лабораторна робота № 2

Тема: “Аналіз стану майна підприємства
Мета роботи: на основі аналізу теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо оцінки та розрахунку показників стану майна підприємства.
Завдання роботи: на основі балансу та звіту про фінансові результати розрахувати аналітичні показники стану майна підприємства; оцінити стан майна підприємства та охарактеризувати напрямок його змін з допомогою розрахованих показників; скласти звіт про виконання лабораторної роботи у електронному та письмовому вигляді.
Зміст лабораторної роботи:

 1. Розрахунок показників:

  1. Частка основних засобів в активах;

  2. Коефіцієнт зносу основних засобів;

  3. Коефіцієнт оновлення основних засобів;

  4. Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах;

  5. Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах;

  6. Частка оборотних виробничих активів;

  7. Коефіцієнт мобільності активів.

 1. Оцінка стану майна підприємства та його зміни.


Послідовність виконання лабораторної роботи

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №2 знаходяться в Додатках А і Б (аналогічно до лабораторної роботи №1).

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи №2 необхідно створити власний файл на диску __________________________________ _________________ \ Lab2.xls.
Частка основних засобів в активах

Частка основних засобів в активах (Чоз) характеризує: яка частка коштів інвестована в основні засоби. Розраховується за формулою:
Чоз = ОЗЗВ / А , (2.1)
де ОЗЗВ – залишкова вартість основних засобів, А - активи (підсумок балансу).

Коефіцієнт зносу основних засобів

Коефіцієнт зносу основних засобів (^ Кз) характеризує рівень фізичного і морального зносу основних фондів. Цей коефіцієнт розраховується за формулою:
Кз = Зоз / ОЗПВ, (2.2)
де Зоз - знос основних засобів; ОЗПВ - первісна вартість основних засобів.

Зменшення цього показника є позитивним для підприємства.
Коефіцієнт оновлення основних засобів

Коефіцієнт оновлення основних засобів (Кон) характеризує рівень фізичного і морального оновлення основних фондів, розраховується за формулою:

Кон= ∆ОЗПВ (з) / ОЗПВ, (2.3)
де ∆ОЗПВ (з) – збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів;

Позитивним є збільшення цього показника за умов відсутності інфляційного фактора.
Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах (ЧДФІ) показує: яка частка фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу. Цей показник розраховується за формулою:

ЧДФІ = ДФІ/ А, (2.4)
де ДФІ– довгострокові фінансові інвестиції.

Збільшення цього показника є позитивним тільки за умов збільшення доходів від фінансових інвестицій.
Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах (ЧОВФ) характеризує: яка частка обігових коштів використовується у виробництві і розраховується за формулою:

ЧОВФ = ОВФ /ОА, (2.5)
де ОВФ – оборотні виробничі фонди (виробничі запаси + незавершене виробництво); ^ ОА - оборотні активи.
Частка оборотних виробничих фондів в активах

Цей показник визначає частку мобільних виробничих фондів у валюті балансу. Частка оборотних виробничих активів (ЧОВА) розраховується за формулою:

ЧОВА = ОВФ / А, (2.6)
де ОВФ – оборотні виробничі фонди.
Коефіцієнт мобільності активів

Коефіцієнт мобільності активів (КМОБ) визначає скільки обігових коштів припадає на одиницю не обігових. Розраховується за формулою:
КМОБ = ОА / НА, (2.7)
де ОА – мобільні активи (сума розділу ІІ “Оборотні активи”),

НА – немобільні активи ( сума розділу І “Необоротні активи”).
На основі вихідних даних необхідно розрахувати та проаналізувати всі показники майнового стану на початок та на кінець звітного періоду, створивши табл. 2.1 в електронному вигляді.

Таблиця 2.1

Показники майнового стану


№ п/п

Показник

Умовне позна-

чення

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхи-лення

1

2

3

4

5

6

1

Частка основних засобів в активах

Чоз


2

Коефіцієнт зносу основних засобів

Кз


3

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Кон


4

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

ЧДФІ


5

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

ЧОВФ


6

Частка оборотних виробничих активів

ЧОВА


7

Коефіцієнт мобільності активів

КМОБЛабораторна робота № 3

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Фінанси І кредит” ден та заоч форм навчання / Л. О. Омелянович, Г.Є. Долматова, К. С. Лук’яненко, Н.І. Білозерова; м-во освіти І...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівська державна...
«Економіка та підприємництво» за напрямами 0305048 «Фінанси І кредит», складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) / [уклад. О. Ю....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка