Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
НазваМетодичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації15.07.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Банк > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний економічний університет


Методичні рекомендації

до виконання практичних та ситуаційних завдань

з навчальної дисципліни

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

для студентів спеціальності

«Менеджмент організацій і адміністрування»

денної форми навчання


Укладачі В.О. Коюда

О.М. Костіна
Відповідальний за випуск

зав. кафедрою В.М. Гриньова

Харків, ХНЕУ, 2012
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол №1 від 26 серпня 2011 р.
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання / Уклад. В.О. Коюда, О.М. Костіна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. Укр. мов. – 40 c.

Запропоновано до розв’язання практичні й ситуаційні завдання, що будуть сприяти закріпленню набутих теоретичних знань та формуванню вмінь та навичок для самостійного вирішення й обґрунтування висновків щодо прийняття відповідних управлінських рішень. Наведені методичні рекомендації нададуть можливість щодо засвоєння інструментів для проведення варіативних розрахунків поетапно та відбору оптимальних варіантів.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.


Вступ
Вивчення теоретичного курсу «Інноваційний розвиток підприємства» повинне закріплюватися практичними розрахунками на основі даних господарських і виробничих ситуацій господарюючих суб’єктів, що допоможе майбутньому фахівцю сформувати навички й економічну орієнтацію в прийнятті рішень. А це особливо важливо при визначенні економічної доцільності вибору інноваційних проектів та формування портфелю проектів підприємства.

Найбільшим дефіцитом в умовах ринкової економіки є грошові, матеріальні і майнові кошти, тому студенти повинні вміти чітко, лаконічно й економічно вірно обґрунтувати ухвалення рішень у обґрунтованому виборі інвестиційно-інноваційних проектів.

Запропоновані практичні завдання допоможуть майбутнім фахівцям сформувати визначені вміння і здібності в проведенні необхідних розрахунків з інвестування в інновацій ні програми господарюючих суб’єктів.

Практичні завдання засновані на реальних даних підприємств України, що дозволить студентам відчути реальність деяких господарських і виробничих ситуацій в інвестуванні та обґрунтованому вибору інноваційних проектів на основі системи економічної ефективності.

Вивчення системи показників економічної доцільності інвестування інноваційних проектів господарюючих суб’єктів і бізнес-планів інноваційних проектів допоможе сформувати самостійність студентів у проведенні розрахунків, обґрунтуванні управлінських рішень щодо вибору інноваційних проектів за пріоритетами.

Вихідні дані кожного завдання повинні бути скоректовані на поправочний коефіцієнт. Цей коефіцієнт у кожного студента(магістра) свій згідно академічного журналу. Наприклад, студент за списком 5, то його коефіцієнт для коректування 1,05 і т.д.

Практичні завдання будуть виконуватися на практичних заняттях протягом семестру студентами та магістрами денної форми навчання. Студент(магістр) зобов’язаний здати індивідуально кожне завдання і захистити його у викладача згідно графіка здачі на протязі семестру.
^ Завдання 1. Обґрунтування доцільності закупівлі імпортного устаткування
Для створення вітчизняного виробництва виробів з пенопропілена на одному з підприємств України шляхом закупівлі по імпорту із зарубіжжя сучасного устаткування потрібен кредит.

Потреба в кредиті включає:

а) 850,000 тис. дол. США – для закупівлі устаткування;

б) 42,500 тис. дол. США – для виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;

в) 120,000 тис. дол. США – для придбання оборотних коштів;

г) банківська ставка за 1-й рік з початку виділення кредиту (15% річних – банківська ставка) – розрахувати розмір плати;

д) 10% від загальної потреби фінансових ресурсів – непередбачувані витрати.

Передбачуваний чистий прибуток складе 1387 дол./т.

Річний випуск продукції за 1-й рік експлуатації складе 607,5 т.;

за 2-й рік – 1080 т.

Період життя проекту – 2 роки.

Необхідно визначити суми повернення заборгованості 1-го і 2-го року, а також строк окупності проекту. Визначити доцільність передбачуваного проекту і зробити відповідні висновки.
^ Методичні рекомендації
Загальна потреба в інвестиціях () – включає кошти на придбання основних, оборотних коштів, плату за користування кредитом та інші витрати.

Чистий прибуток підприємства – це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, який буде направлятися на погашення боргів за використовування інвестицій і відсотків за кредит.

Повернення суми заборгованості за користування кредитом складає суму чистого (ЧП(1,2)) прибутку, отриманого від виробництва продукції по роках, визначається:
, (1.1)

, (1.2)

де – чистий прибуток на одну тонну продукції 1-го і 2-го року, дол./т.

– запланований обсяг випуску та продажу продукції 1-го та 2-го року, т.
Термін повернення () заборгованості 1-го і 2-го років визначається за формулами:
, (1.3)

, (1.4)

де – сума повернення боргів у 1-м року;

– сума повернення боргів у 2-му року;

– загальна потреба в інвестиціях підприємства.
, (1.5)

де 0,15 – відсоток оплати за користування кредитом (15% річних);

– строк окупності боргів 2-го року життя проекту.
Показники доцільності запропонованого проекту наступні:

^ NPV – чистий приведений ефект; PI – індекс рентабельності; РР – строк окупності; ARR – коефіцієнт ефективності інвестицій. Формули розрахунків цих показників наведені нижче.
(1.6)

де – прогнозування доходів по роках, тис. грн.;

– дисконтна ставка (15% річних);

– величина вихідних інвестицій, тис. грн.;

= 15% – (коефіцієнт рентабельності авансованого капіталу).

Якщо NPV > 0 – то проект варто прийняти;

NPV < 0 – те проект варто відхилити;

NPV = 0 – проект не прибутковий і не збитковий.
(1.7)

якщо >1 – то проект варто прийняти;

< 1 – то проект варто відхилити;

= 1 – проект не прибутковий і не збитковий.
Індекс рентабельності характеризує доход на одиницю витрат.

Строк окупності визначається по формулі:
, при якому , (1.7)

де n – кількість років, на протязі яких інвестиції будуть погашені кумулятивним доходом.
– має дві характерні риси: не припускає дисконтування показників доходу; доход характеризується показником чистого прибутку (балансового прибутку (БП) за винятком відрахувань до бюджету).
(1.8)

де – середньорічний прибуток, тис. дол. США;

– залишкова чи ліквідаційна вартість, тис. дол. США

Провести розрахунок показників доцільності інвестиційного проекту та зробити висновки.
Завдання 2. Визначення показників доцільності

запропонованих проектів або ситуацій
Задача 1. Для організації нового підприємства необхідно вкласти 8000 тис. грн. Згідно даного інноваційного проекту за чотири роки грошові потоки відповідно будуть складати:

1 рік – 3000 тис. грн.;

2 рік – 3000 тис. грн.;

3 рік – 4000 тис. грн.;

4 рік – 4000 тис. грн.

Дисконтна ставка – 70%. Визначити економічну доцільність впровадження даного інноваційного проекту.
Задача 2. Визначити чисті інвестиції суб’єкту господарювання та прокоментувати ситуації (базові дані):

1 ситуація – обсяг валових інвестицій – 300 тис. грн.; амортизаційні відрахування – 320 тис. грн.

2 ситуація – обсяг валових інвестицій – 400 тис. грн.; амортизаційні відрахування – 400 тис. грн.

3 ситуація – обсяг валових інвестицій – 300 тис. грн.; амортизаційні відрахування – 180 тис. грн.
Задача 3. У результаті здійснення реконструкції цеха приріст прибутку буде складати 8150,0 тис. грн. за рік. Процентна ставка за кредит 25% та ризик його неповернення – 35%. Період розрахунку – 5 років. Капітальні вкладення на реконструкцію цеха складатимуть 4190 тис. грн.

Необхідно, визначити доцільність передбачуваного інвестиційного проекту щодо реконструкції цеха.
Задача 4. На основі вихідних даних табл. 2.1 та 2.2 визначити чисту дійсну вартість (NPV) по запропонованому інноваційному проекту. Зробити обґрунтований висновок про доцільність чи недоцільність впровадження даного проекту.
^ Таблиця 2.1

Надходження та витрати у цінах базового періодуз/п

Роки

Надходження, млн. грн.

Витрати, млн. грн.

1

1-й рік

7,0

3,0

2

2-й рік

8,0

4,0


Таблиця 2.2

^ Прогнозуючий рівень інфляції


з/п

Роки

Надходження, %

Витрати, %

1

1-й рік

220

150

2

2-й рік

170

140


Первинні витрати на проект – 8 млн. грн.;

Життєвий цикл проекту – 2 роки;

Амортизаційні відрахування за рік – 2 млн. грн.;

Ставка оподаткування прибутку – 30%;

Середньозважена вартість капіталу (СВК) з врахуванням інфляційної премії – 250%.
Задача 5. Для організації нового підприємства необхідно вкласти 9000 тис. грн. За даними інноваційного проекту за п’ять років грошові потоки відповідно будуть складати:

1 рік – 4000 тис. грн.;

2 рік – 4000 тис. грн.;

3 рік – 1000 тис. грн.;

4 рік – 1000 тис. грн.;

5 рік – 1000 тис. грн.

Облікова ставка НБУ – 12%, ризик щодо зростання цін на сировину та матеріали – 13%, ризик неповернення кредиту – 40%. Необхідно визначити економічну доцільність впровадження даного інноваційного проекту.
Задача 6. Визначити чисту теперішню вартість (NPV) інноваційного проекту за такими даними табл. 2.3 та 2.4.
^ Таблиця 2.3

Надходження та витрати у цінах базового періодуРоки

Надходження, млн. грн.

Витрати, млн. грн.

1– й

6

3

2 – й

7

2


Таблиця 2.4

^ Прогнозуючий рівень інфляції наступний


Роки

Надходження, млн. грн.

Витрати, млн. грн.

1- й

170%

130%

2 – й

150%

110%


Первинні витрати – 10 млн. грн. Амортизація – 2 млн. грн. Ставка оподаткування – 30%. Середньовиважена вартість капіталу підприємства складає 300%. Життєвий цикл проекту 2 роки. Провести відповідні розрахунки та зробити висновок про доцільність впровадження інноваційного проекту.
Задача 7. Визначити внутрішню ставку рентабельності (IRR) запропонованого інноваційного проекту графічним методом за такими показниками:

1. Чиста теперішня вартість (NPV) – 2,85 млн. грн.

2. ^ IRR – 2,5 (250%), що відповідає СВК підприємства.

Коли внутрішня ставка рентабельності (IRR) дорівнює 6,5 (650%), то NPV складає – 5,44 млн. грн., тобто він збитковий.

Зробити обґрунтований висновок про доцільність впровадження інноваційного проекту.
Задача 8. Визначити внутрішню ставку рентабельності (IRR) запропонованого інноваційного проекту графічним методом за такими показниками:

1. Чиста теперішня вартість (NPV) – 4,00 млн. грн.

2. IRR – 3,5 (350%)%), що відповідає СВК підприємства.

Коли внутрішня ставка рентабельності (IRR) дорівнює 6,5 (650%), то NPV складає – 8,50 млн. грн., тобто він збитковий.

Зробити обґрунтований висновок про доцільність впровадження цього інноваційного проекту.
Задача 9. Компанія має чотири альтернативних інноваційних проектів «А», «Б», «В», «Е». Чистий приведений дохід та інвестиційні витрати відповідно до проектів розподіляються таким чином: 4040 і 5050 тис. грн.; 1000 і 650 тис. грн.; 500 і 555 тис. грн.; 2000 і 1000 тис. грн. Можливий обсяг інвестиційних ресурсів компанії – 6700 тис. грн.

Визначити, які проекти доцільно включити в інноваційний портфель підприємства з урахування ресурсних можливостей даного підприємства.
Задача 10. Компанії необхідно визначити найбільш доцільний інноваційний проект перепрофілювання цеху. За інноваційним проектом «А» інвестиційні витрати складають 600 тис. грн. і здійснюються два роки (1 рік – 250 тис. грн., 2 рік – 350 тис. грн.). За інноваційним проектом «Б» інвестиційні витрати складають 650 тис. грн. Інвестиції здійснюються один рік. Ставка доходності – 40%. Грошові потоки по роках (тис. грн.) наведені в табл. 2.5.
^ Таблиця 2.5

Грошові потоки по інноваційним проектамРоки

Проект «А»

Проект «Б»

1 рік

270

400

2 рік

200

350

3 рік

120

100

4 рік

90

50

5 рік

70

0


Після проведення розрахунків зробити обґрунтований висновок щодо вибору інноваційного проекту.
Задача 11. Визначити норму рентабельності інвестицій (IRR) для інноваційного проекту, розрахованого на 3 роки. Потрібні інвестиції у розмірі 20 млн. грн. (базові дані), передбачаються такі грошові надходження: 6 млн. грн.; 8 млн. грн.; 14 млн. грн.(базові дані). Довільні значення коефіцієнта дисконтування: r1 =10%; r2=20%. Розрахувати найближчі цільові значення коефіцієнта дисконтування, при яких чистий наведений ефект (NPV) змінює знак, і розрахувати уточнене значення IRR. Дані для розрахунку наведені в табл. 2.6.
(2.1)
^ Таблиця 2.6

Дисконтуючий множникr

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

20%

п, років1 рік

0,917

0,909

0,901

0,893

0,885

0,877

0,870

0,862

0,855

0,833

2 рік

0,842

0,826

0,812

0,797

0,783

0,769

0,756

0,743

0,731

0,694

3 рік

0,772

0,751

0,731

0,712

0,693

0,675

0,658

0,641

0,624

0,576

4 рік

0,708

0,683

0,659

0,636

0,613

0,592

0,572

0,552

0,534

0,482


Задача 12. Запропонований інноваційний проект передбачає впровадження нової технології управління виробництвом продукції при середньозваженої вартості капіталу 250%. Визначити внутрішню ставку рентабельності (IRR) запропонованого інноваційного проекту графічним методом за такими показниками:


Ставка дисконтування(IRR)

2,5

3,2

5,0

6,5

NPV

2,85

1,75

-1,34

-5,44


На основі розрахунків зробити висновки та відповідні пояснення про доцільність впровадження цього інноваційного проекту.
Задача 13. Визначити доцільність інноваційного проекту, який передбачає впровадження нової технології виробництва продукції і це дозволить отримати:

1. приріст прибутку по роках: 1-й рік – 3150 тис. грн.; 2-й рік – 3600 тис. грн.; 3-й рік – 4600 тис. грн., 4-й рік – 5500 тис. грн.; 5-й рік – 7151 тис. грн.;

2. ставка за кредит – 14%, рівень інфляції – 6%, ризик неповернення кредиту – 7%;

3. період розрахунку – 5 років;

4. початкові інвестиційні ресурси для даного інноваційного проекту складатимуть 2590 тис. грн.

Необхідно, визначити доцільність запропонованого інноваційного проекту на основі розрахованих показників та зробити відповідний висновок про інноваційний проект до впровадження або його відхилення.
^ Методичні рекомендації

1. Показники доцільності запропонованого інноваційного чи інвестиційного проекту наступні:

NPV – чистий приведений ефект; PI – індекс рентабельності; РР – строк окупності; ARR – коефіцієнт ефективності інвестицій в проект. Формули розрахунків цих показників наведені нижче.
(2.2)

де прогнозування доходів по роках, тис. грн.;

– дисконтна ставка (15% річних);

– величина вихідних інвестицій, тис. грн.;

= 15% – (коефіцієнт рентабельності авансованого капіталу).

Якщо NPV > 0 – то проект варто прийняти;

NPV < 0 – то проект варто відхилити;

NPV = 0 – проект не прибутковий і не збитковий.
(2.3)

якщо >1 – то проект варто прийняти;

< 1 – то проект варто відхилити;

= 1 – проект не прибутковий і не збитковий.
Індекс рентабельності характеризує дохід на одиницю витрат.

Строк окупності визначається по формулі:
, при якому , (2.4)

де n – кількість років, на протязі яких інвестиції будуть погашені кумулятивним доходом.
– має дві характерні риси: не припускає дисконтування показників доходу; дохід характеризується показником чистого прибутку (балансового прибутку (БП) за винятком відрахувань до бюджету).
(2.5)

де – середньорічний прибуток, тис. грн.;

– залишкова чи ліквідаційна вартість, тис. грн.
Провести розрахунок показників доцільності інноваційного чи інвестиційного проекту та зробити висновки.

2. Валові інвестиції ( ВІ) – це загальний обсяг інвестованих коштів в певному періоді на нове будівництво, придбання засобів виробництва та приросту товарно-матеріальних цінностей.

Чисті інвестиції (^ ЧІ) – це сума валових інвестицій, зменшених на суму амортизаційних відрахувань ( АВ) в певному періоді.

Динаміка показника відображає характер економічного розвитку суб’єкту на тому або іншому етапі розвитку. Бувають три ситуації:

1) ^ ЧІ < 0, тобто це негативна величина, а отже  ВІ <  АВ;

2) ЧІ=0, тобто  ВІ=АВ;

3) ЧІ > 0, тобто  ВІ > АВ.

Коли ЧІ<0, то це зниження виробничого потенціалу і як наслідок – зменшення обсягу продукції, що випускається, тобто суб’єкт «проїдає» свій капітал.

Коли ^ ЧІ=0, це відсутність економічного росту, виробничий потенціал незмінний, тобто суб’єкт «топчеться» на місці.

Коли ЧІ>0, економіка знаходиться на стадії розвитку, тобто забезпечується розширене відтворення виробничого потенціалу і відповідно зростання обсягу виробництва та продажу.

Зріст  ^ ЧІ призводить до збільшення доходів і при цьому темп росту суми доходів значно перевищують темпи росту  ЧІ.

3. Визначення чистої дійсної (теперішньої) вартості та внутрішньої ставки дохідності інноваційного проекту в інфляційному середовищі поєднано зі значними труднощами. Універсальна формула визначення чистої дійсної вартості (NPV) проекту дозволяє оцінити цю величину у випадку неоднакового інфляційного викривлення доходів і витрат. Формула дозволяє одночасно провести інфляційну корекцію грошових потоків і дисконтування на основі середньозваженої вартості капіталу (СВК), що включає інфляційну премію.
(2.6)

де – номінальний виторг t-гo року, оцінений для без інфляційної

ситуації, тобто в цінах базового періоду;

– темпи інфляції доходу r-го року;

– номінальні грошові витрати t-гo року в цінах базового року;

– темпи інфляції витрат r-го року;

– ставка оподатковування прибутку;

первісні витрати на придбання основних та оборотних коштів;

– середньозважена вартість капіталу, що включає інфляційну премію;

амортизаційні відрахування t-го року.
На практиці будь-яке підприємство фінансує свою діяльність із різних джерел. Це підприємство сплачує відсотки, дивіденди, заохочення тощо і відповідно несе деякі витрати на підтримання свого економічного потенціалу. Показник, що характеризує відносний рівень цих витрат, називають ціною авансованого капіталу і визначають як середньозважену величину.

Під нормою рентабельності інвестицій (IRR) розуміють значення коефіцієнту дисконтування, при якому NPV проекту дорівнює нулю: IRR = r, при якому NPV = f (r) = 0.

Зміст розрахунку цього коефіцієнту при аналізі запланованих інвестицій полягає в такому: IRR показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути асоційовані з даним проектом.

Так, якщо проект повністю фінансується за рахунок позички комерційного банку, то значення IRR показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.

Внутрішня ставка рентабельності (IRR) проекту – це та ставка дисконтування, при якій чиста справжня вартість проекту дорівнює нулю (всі витрати, з обліком тимчасової вартості грошей, окупаються). Для визначення (IRR) графічним методом потрібно:

визначити NPV проекту відповідно заданої ставки дисконтування;

помітити відповідну точку на графіку (по осі ординат – ставка прибутковості (дисконтування), по осі абсцис – ^ NPV;

задати значно більшу (6,5 у даному випадку) ставку дисконтування (тоді NPV різко зменшиться) і розрахувати NPV та помітити відповідну точку на графіку;

з’єднати ці дві точки і, якщо необхідно, продовжити графік ^ NPV до перетину з віссю IRR. У точці перетину графіку з віссю IRR чиста справжня вартість (NPV) проекту дорівнює нулю.

Якщо NPV > 0 – то проект можна прийняти; якщо NPV<0, то даний проект недоцільний і не зможе забезпечити виражені інтереси і сподівання інвесторів, тому проект слід відхилити; NPV=0 – проект не прибутковий і не збитковий.

Після проведення розрахунку і побудови графіку треба зробити відповідні висновки.

4. Методом послідовних ітерацій з використанням табульованих значень множника, що дисконтують, проводиться розрахунок IRR при довільних значеннях коефіцієнта дисконтування r1=10%, r2=20%. Для розрахунку використовується формула:
, (2.7)

де – значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при

якому >0 ( <0);

– значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому <0 ( >0).
Після проведення розрахунку норми рентабельності інвестицій (^ IRR1) необхідно уточнити одержані значення (IRR2) за допомогою декількох ітерацій. Спочатку потрібно визначити найближчі цільові значення коефіцієнта дисконтування, при якому NPV змінює знак з «+» на «-».

Точність обчислень зворотно пропорційна довжині інтервалу (, ), а найкраща апроксимація з використанням табульованих значень досягається у випадку, якщо довжина інтервалу мінімальна (дорівнює 1%), тобто і – найближчі один до одного значення коефіцієнта дисконтування, які задовольняють умовам (зміна знака функції з «+» на «-»).

значення табульованого коефіцієнта дисконтування, що мінімізує позитивне значення показнику NPV, тобто f = min ( >0);

значення табульованого коефіцієнта дисконтування, що максимізує позитивне значення показнику NPV, тобто  = max. ( <0).

Шляхом взаємної заміни коефіцієнтів та аналогічні умови виписуються для ситуації, коли функція змінює знак з «-» на «+».

Ітерація проводиться доти, поки NPV буде змінювати знак з «+» на «-». На основі розрахункових ближчих цільових значень коефіцієнта дисконтування уточнюється норма рентабельності інвестицій (IRRуточн1).

Звести всі розрахунки в таблицю і зробити висновки.

5. Розрахунок – чистого приведеного доходу (ЧПД); індексу доходності (ID); періоду окупності (ПО).
, (2.8)

де – сума грошового потоку (дійсної вартості) на весь період

експлуатації інноваційного (інвестиційного) проекту;

– сума інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію інноваційного (інвестиційного) проекту.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни icon2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни iconМетодичн І рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни iconЗавдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання...
Завдання для практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації, щодо виконання індивідуальних завдань з астрономії
Методичні рекомендації, щодо виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Астрономія». Розробив викладач Ю. В. Уколова – Горлівка:...
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами...
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Фінансовий облік в галузях народного господарства» розробила асистент...
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни icon4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань срс
...
Методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації по виконанню індивідуальних завдань. Всі індивідуальні...
Головною метою індивідуальної роботи з макроекономіки є активізація оволодіння теоретичним матеріалом шляхом виконання практичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка