Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
Скачати 128.69 Kb.
НазваТема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
Дата конвертації22.06.2013
Розмір128.69 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
Самостійна робота № 3 (12 годин)
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
Мета: навчитися складати баланс та звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва; вивчити вимоги, особливості та відмінності фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва; засвоїти сутність та роль складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.
Теоретичне обґрунтування
Господарська діяльність суб’єктів підприємництва через відносини купівлі-продажу з постачальниками ресурсів (іншими суб’єктами господарювання працівниками власниками та державою) і покупцями товарів (іншими суб’єктами господарювання, працівниками, власниками та державою). Суб’єкт господарювання є одночасно покупцем і продавцем.

Норми П(С)БО 25 поширюються на всі підприємства, що відповідають критеріям віднесення до розряду суб’єктів малого підприємництва. Суб’єктами малого підприємництва визначаються юридичні особи - суб’єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми власності, у яких:

 • середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб;

 • обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.

У відповідності до П(С)БО 25 всі підприємства, до яких відносіться вищенаведені обмеження, складають фінансову звітність в тис. грн. з одним десятковим знаком у скороченому вигляді: форма № 1-м “Баланс” і форма № 2-м “Звіт про фінансові результати” без згортання статей активів та зобов’язань.

Обидві форми значно скорочені порівняно з формами фінансової звітності, які здають великі підприємства, на яких не розповсюджується визначення суб’єкта малого підприємництва. Скорочення здійснено шляхом обєднання декількох статей в одну. Коди рядків при цьому збережені.

Фінансовий звіт подається:

 • до державних органів статистики;

 • в органи, до сфери управління яких належить підприємство;

 • трудовим колективам на їх вимогу;

 • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

 • до інших державних органів (при наявності асигнувань з бюджету).


Питання для самоконтролю


 1. Характеристика П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

 2. Мета складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

 3. Склад фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

 4. Критерії визначення суб’єктів малого підприємництва

 5. Строки складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

 6. До яких органів подається фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва


Індивідуальні завдання
У всіх завданнях номери варіантів відповідають номеру студента по журналу.
Завдання № 1

Дати письмові відповіді на наступні питання. Відповіді повинні бути повними та обґрунтованими.

Для всіх варіантів.

 1. Опишіть які випадки представлення скороченої форми звітності суб’єктами малого підприємництва передбачені П(С)БО 25 “Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва”.

 2. Критерії визнання суб’єкта малого підприємництва

 3. Дати визначення таким термінам по варіантам.:


Варіант 1-11.

Активи, історична собівартість, справедлива вартість активу.
Варіант 12-22.

Власний капітал, чиста вартість реалізації, ринкова вартість активу.
Варіант 23-33.

Зобов’язання, сума очікуваного відшкодування, поточна собівартість.
Завдання № 2

Варіант 1-11.

Охарактеризувати склад активу балансу форма № 1-м “Баланс”, який складається суб’єктом малого підприємництва.

^ Варіант 12-22

Охарактеризувати склад пасиву балансу форма № 1-м “Баланс”, який складається суб’єктом малого підприємництва. [

Варіант 23-33

Охарактеризувати склад форми № 2-м “Звіт про фінансові результати”, який складається суб’єктом малого підприємництва.
Завдання № 3

Варіант 1-11

Схема бухгалтерських проводок для обліку витрат, пов’язаних з виробництвом продукції у суб’єктів малого підприємництва

^ Варіант 12-22

Схема бухгалтерських проводок для обліку витрат, пов’язаних з виконанням робіт, наданням послуг у суб’єктів малого підприємництва

Варіант 23-33

Схема бухгалтерських проводок для обліку витрат, пов’язаних з торгівельною діяльністю
Завдання № 4
1 Скласти баланс, якщо малого підприємства за 2005 рік на підставі залишків по рахункам, які надані в таблиці 1

2 Скласти звіт про фінансові результати малого підприємства за 2005 рік на підставі даних таблиці 2 та 3
Таблиця 7.1. Залишки на рахунках за 2005 рік


Рахунок

Назва

На початок року

На кінець року

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

220,00+n
200,00+n
13

Знос необоротних активів
140,00+n
121,60+n

14

Довгострокові фінансові інвестиції

130,00+n
110,00+n
18

Інші необоротні активи

130,00+n
110,00+n
20

Виробничі запаси

130,00+n
150,00+n
23

Виробництво

160,00+n
121,00+n
261

Готова продукція

190,00+n
158,10+n
262

Товари

160,00+n
-
31

Рахунки в банках

140,00+n
396,00+n
371

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

210,00+n
190,00+n
372

Резерв сумнівних боргів
10,00+n
10,00+n

374

Інша поточна дебіторська заборгованість

130,00+n
110,00+n
39

Витрати майбутніх періодів

150,00+n
122,50+n
401

Статутний капітал
150,00+n
130,00+n

403

Резервний капітал
122,00+n
102,00+n

44

Нерозподілені прибути (непокриті) збитки
125,00+n
202,3+n

641

Розрахунки за податками
120,2+n
134,9+n

645

Розрахунки зі страхування
120,025+n
100,025+n

66

Розрахунки з оплати праці
121,00+n
101,00+n

681

Короткострокові позики банку
420,00
345,00

682

Поточна заборгованість по довгостроковим зобов’язанням
180,00+n
160,00+n

683

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
121,00+n
160,00

684

Інші поточні зобов’язання
120,775+n
100,775+n
ВсьогоТаблиця 2 Витяг в журналу реєстрації господарських операцій за 2005 рік
^ Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Реалізовано товари

380,00+n

31

70
Нараховано ПДВ

?

70

641

2

Реалізовано готову продукцію

340,00+n

683

70
Нараховано ПДВ

?

70

641

3

Списано на фінансові результати відсотки банку за користування коштами підприємства

91,20+n

70

79

4

Матеріали на виробництво списані на виробництво

120,00+n

23

84

5

Списано нараховану заробітну плату на виробництво

20,20+n

23

84

6

Списано витрати на амортизацію на виробництво

20,60+n

23

84

7

Списані інші операційні витрати

50,20+n

23

84

8

Списані інші витрати

55,00+n

23

85


Таблиця 3 Дані аналітичного обліку виробництва і реалізації продукції та товарів

Показники

Сума, тис. грн.

Залишок незавершеного виробництва (рахунок 23) на 01.01.05

80,00+n

Залишок незавершеного виробництва (рахунок 23) на 31.12.05

61,00+n

Залишок готової продукції (рахунок 26) на 01.01.05

80,00+n

Залишок готової продукції (рахунок 26) на 31.11.05

61,80+n

Зміна залишків незавершеного виробництва

?

Собівартість реалізованих товарів (рахунок 26)

(60)Контрольні питання


 1. Характеристика П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

 2. Мета складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

 3. Склад фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

 4. Критерії визначення суб’єктів малого підприємництва

 5. Строки складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

 6. До яких органів подається фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

 7. Визначення термінів: активи, історична собівартість, справедлива вартість активу, власний капітал, чиста вартість реалізації, ринкова вартість активу, зобов’язання, сума очікуваного відшкодування, поточна собівартість.

 8. Охарактеризувати склад активу та пасиву балансу форма № 1-м “Баланс”, який складається суб’єктом малого підприємництва

 9. Охарактеризувати склад форми № 2-м “Звіт про фінансові результати”, який складається суб’єктом малого підприємництва

 10. Характеристика інформаційної бази про фінансові результати за фінансовою звітності суб’єкта малого підприємництва.

 11. Характеристика інформаційної бази про активи та пасиви за показниками фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.Література

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV, від 16.07.1999 року.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджено наказом МінФін України № 39 від 25.02.2000р.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. 608-609.

 4. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Т. Фінансова звітність підприємств. – Київ, 2005 р.

 5. Ю.С. Цал-Цалко. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002. – с. 60-75.
Схожі:

Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва iconН. Горицька Бухгалтерський облік І фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва
Крім того, наведено порядок аналізу діяльності суб'єктів малого підприємництва на основі діючих форм звітності
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва iconЗміст, структура І порядок складання фінансового звіту суб'єкта малого...
Зміст, структура І порядок складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва iconН а к а з
Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Офіційний вісник України,...
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва iconПитання для складання тестів з курсу «Звітність підприємств»
Фінансова звітність підприємств забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва iconТема 2: Суб’єкти господарювання з навчальної дисципліни
...
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва iconЗавідувачу кафедри бухгалтерського
Прошу Вас закріпити за мною тему курсової роботи «Фінансова звітність підприємства про доходи І фінансові результати» з дисципліни...
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів напряму «Фінанси...
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва icon1. Філософія пізнання: діалог підходів. Значення епістемології для наукового пізнання
Поняття «суб'єкта» І «об'єкта»: підходи І багаторівневість. Шляхи подолання традиційної опозиції «суб'єкт об'єкт»
Тема: Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва icon1. Філософія пізнання: діалог підходів. Значення епістемології для наукового пізнання
Поняття «суб'єкта» І «об'єкта»: підходи І багаторівневість. Шляхи подолання традиційної опозиції «суб'єкт об'єкт»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка