Лекція Облік основних засобів
НазваЛекція Облік основних засобів
Сторінка1/6
Дата конвертації22.06.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипЛекція
mir.zavantag.com > Банк > Лекція
  1   2   3   4   5   6
Лекція 1. Облік основних засобів
В лекції розглядаються наступні питання:

1.1.Визначення основних понять

1.2.Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"

1.3.Документування господарських операцій з обліку основних засобів

1.4.Аналітичний облік основних засобів

1.5.Облік капітальних інвестицій в придбання (виготовлення) основних засобів

1.6.Облік переоцінки та руху основних засобів

1.7.Знос (амортизація) основних засобів

1.8.Облік оренди (лізингу) основних засобів
1.1. Визначення основних понять

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в П(С)БО 7 "Основні засоби".

^ Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними. Це інвестиції підприємства в матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, термін використання яких перевищує 12 місяців (або операційний цикл).

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико-ристання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік).

^ Клас основних засобів ~ сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання основних засобів.

П(С)БО 7 визначені наступні види оцінки основних засобів.

^ Чиста балансова вартість основних засобів визначається як сума, за якою об'єкт основних засобів обліковується на балансі підприємства за вирахуванням суми накопиченої амортизації.

^ Вартість, яка амортизується, представляє собою фактичну собівартість об'єкта основних засобів або іншу його оцінку, відображену у фінансовій звітності замість фактичної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості. Якщо величина ліквідаційної вартості є незначною, то при розрахунку вартості, що амортизується, її можна не враховувати.

^ Ліквідаційна вартість визначається як чиста сума, яку підприємство розраховує отримати за об'єкт основних засобів в кінці періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об'єкту.

Показники ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, є розрахунковими, оскільки їх значення визначаються на підставі приблизних розрахунків, а не за допомогою безпосереднього вимірювання. Використання показників ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, дозволяє більш обґрунтовано визначити ту частину вартості об'єкту, яка повинна бути віднесена на витрати протягом періоду його використання підприємством (за умови достатньо точного визначення ліквідаційної вартості).

^ Справедлива (реальна) вартість об'єкту основних засобів дорівнює сумі, за якою актив може бути обміняний при здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедливою вартістю в більшості випадків є ринкова вартість за умови тривалого збереження способу господарського використання відповідних об'єктів, тобто використання для ведення одного і того ж або аналогічного виду діяльності. Ринкова вартість визначається професійними оцінювачами. При неможливості отримання інформації про ринкову вартість яких-небудь об'єктів через їх специфічний характер, вони переоцінюються за відновленою вартістю з врахуванням фактичного зносу.

Сума грошових коштів (їх еквівалентів), або інших форм компенсації, яку необхідно було б витратити для придбання (або створення) такого ж активу на дату складання звітності, називається відновлюваною вартістю.

Отже, собівартість основного засобу - це сума сплачених грошових коштів (їх еквівалентів) або справедлива вартість інших форм компенсації за актив на час його придбання або створення.

^ Чиста вартість реалізації основного засобу - дохід від реалізації основного засобу, зменшений на суму витрат, пов'язаних з його реалізацією.

Чистий дохід від ліквідації - сукупність доходів, одержаних від ліквідації активу, зменшена на суму витрат, пов'язаних з його ліквідацією.

1.2. Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції"

Рахунок 10 "Основні засоби" призначений для обліку господарських засобів, тобто узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів. Рахунок 10 є активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів.

По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкту, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкту; сума дооцінки вартості об'єкту основних засобів. По кредиту - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкту основних засобів, сума уцінки основних засобів.

У табл. 1.1 наведені субрахунки, які відкриваються до рахунку 10, та їх характеристика.

^ Таблиця 1.1.

Субрахунки рахунку 10 "Основні засоби"

субрахунку

^ Назва субрахунку

Характеристика

1

2

3

101

Земельні ділянки

Відображається вартість земельних ділянок, які було придбано відповідно до Указу Президента від 19 січня 1999 року № 32/99 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення"

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

До цієї групи основних засобів відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані зі створенням споруд) на культурно-технічні заходи щодо поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського користування, здійснювані за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізування купин, розчистка заростей, очищення водосховищ та інше)

103

Будинки та споруди

Ведеться облік наявності та руху будівель, споруд, їх структурних компонентів і передаваль­них пристроїв, а також житлових будинків

104

Машини та обладнання

Ведеться рух машин та обладнання

105

Транспортні засоби

До транспортних засобів належать засоби пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, а також магістральні трубопроводи, призначенням яких є транспортування рідких і газоподібних речовин від постачальника до місця їх перебування

106

Інструменти, прилади та інвентар

До інструментів відносяться: ріжучі, ударні, давлючі та ущільнюючі знаряддя праці, включаючи ручні механізовані знаряддя, які працюють за допомогою електроенергії, стисненого повітря тощо, а також будь-які пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та інше. До виробничого інвентарю і приналежностей належать предмети виробничого призначення, які використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці, ємності для зберігання рідких і сипких тіл

107

Робоча і продуктивна худоба

До цієї групи належать: робоча худоба - коні, воли, верблюди, віслюки та інші робочі тварини, продуктивна худоба - корови, бики-плідники, буйволи та яки, жеребці-плідники та племінні кобили та інші

108

Багаторічні насадження

До цієї групи основних засобів відносяться всі штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку

109

Інші основні засоби

Всі інші основні засоби, що не обліковуються на зазначених вище субрахунках рахунку 10 "Основні засоби"


Для відображення в бухгалтерському обліку сум
амортизаційних відрахувань використовують рахунок 13 "Знос необоротних активів", який призначено для обліку господарських засобів. Рахунок 13 пасивний, (контрактивний), балансовий, регулюючий.

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби".

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу нематеріальних активів.

По кредиту рахунку записують суми щомісячних амортизаційних відрахувань на реконструкцію та модернізацію основних засобів. При цьому дебетують рахунки основного і допоміжного виробництва, загальновиробничих і загальногосподарських витрат, обслуговуючих виробництв та господарств, витрат обігу тощо - в залежності від того, де знаходяться ті чи інші основні засоби.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку господарських засобів, тобто для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Рахунок 15 активний, балансовий.

На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 155 "Формування основного стада" обліковуються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі").
1.3. Документування господарських операцій з обліку основних засобів

Рух основних засобів, пов'язаний із здійсненням господарських операцій з надходження, внутрішнього переміщення та вибуття основних засобів, оформлюють за допомогою типових форм первинної облікової документації, затверджених Наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352 (табл. 1.2).

^ Таблиця 1.2.

Типові форми первинного обліку основних засобів


фор


Назва

03-2

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

03-3

Акт на списання основних засобів

03-4

Акт на списання автотранспортних засобів

03-5

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

03-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

03-7

Опис інвентарних карток по обліку основних засобів

03-8

Картка обліку руху основних засобів

03-9

Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації)

03-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

03-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

03-16

Розрахунок амортизації по автотранспорту


У наведених в табл. 1.2 актах вказують найменування об'єкта, рік спорудження або дату випуску підприємством, коротку характеристику об'єкту, його первісну вартість, присвоєний інвентарний номер, місце використання та інші відомості, необхідні для аналітичного обліку основних засобів.

Картка обліку руху основних засобів (ф. № 03-8) заповнюється на підставі даних інвентарних карток основних засобів і звіряється з даними синтетичного обліку основних засобів.

При ліквідації основних засобів у картці обліку руху основних засобів здійснюється відповідний запис про вибуття на підставі акту на списання основних засобів (ф. № 03-3) або акту на списання автотранспортних засобів (ф. № 03-4).

Інвентарний список основних засобів (ф. № 03-9) застосовується для пооб'єктного обліку основних засобів у місцях їх знаходження (експлуатації) за матеріально відповідальними особами. Інвентарні списки підлягають періодичному (не менше двох разів на рік) звірянню із записами в інвентарних картках обліку основних засобів (ф. № 03-6).

Проектування нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переобладнання діючих підприємств, будівель та споруд здійснюється при наявності та на підставі рішень, прийнятих організацією техніко-економічного обґрунтування (далі - ТЕО).

Для складання ТЕО замовник повинен мати документ на відведення земельної ділянки, зібрати технічні умови на підведення енергозабезпечення, водопостачання, каналізації та транспортних артерій для проектування підключень до таких комунікацій, архітектурне завдання з архітектурного управління, та визначити виконавця-підрядчика, який має ліцензію на даний вид будівництва.

Ці документи передаються проектній організації, яка буде вести проектування. Проект (робочий проект) видається замовнику в чотирьох примірниках з наступними розділами:

=> загальна пояснювальна записка;

=> організація будівництва;

=> кошторисна документація;

=> робоча документація;

=> архітектурно-будівельні рішення;

=> технологічні рішення.

Розрахунки між замовником та виконавцем здійснюються на підставі договору підряду.
1.4. Аналітичний облік основних засобів

Аналітичний облік основних засобів ведеться окремо щодо кожного об'єкту.

^ Об'єкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів, що представляють собою єдине ціле і спільно виконують певну роботу.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то в бухгалтерському обліку кожна з цих частин може визнаватись як окремий об'єкт основних засобів.
1.5. Облік капітальних інвестицій в придбання (виготовлення) основних засобів

Більшість основних засобів надходять на підприємство внаслідок здійснення капітальних інвестицій.

^ Капітальні інвестиції - це сукупність витрат на відтворення і поліпшення якісного стану основних засобів.

Собівартість об'єкту основних засобів складається з ціни придбання, включаючи мита та податки на придбання, що не відшкодовуються, а також витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням активу до стану придатного до використання. При визначенні ціни придбання будь-які знижки вираховуються.

Витратами, які включаються до собівартості та утворюють капітальні інвестиції, є:

=> вартість підготовки будівельного майданчика;

=> початкові витрати на транспортування та заготівельні витрати;

=> витрати по страхуванню ризиків;

=> витрати на установку, монтаж та налагодження;

=> витрати на послуги спеціалізованих підприємств та фахівців (архітекторів, інженерів, юристів, проектантів та інших).

Нижче наведено приклад збирання витрат по капітальному будівництву.

Собівартість активу, створеного власними силами визнається як сума прямих та накладних витрат, пов'язаних зі створенням активу. В цьому випадку собівартість активу не повинна перевищувати його справедливої вартості.

Кошти, які забудовник отримав для пайової участі в будівництві об'єкту від пайовика, відображаються по дебету рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредиту рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкту і приймально-передавального акту забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.

Кошти, передані забудовнику для пайової участі в будівництві об'єкту, пайовик відображає по кредиту рахунку в обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності і приймально-передавального акту пайовика на відповідну частку збудованого об'єкту кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається по дебету рахунку 10 "Основні засоби" та кредиту рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об'єкту (квартири, нежитлові приміщення) призначена пайовиком для продажу, то її зарахування на баланс пайовика відображається по дебету рахунку 28 "Товари" та кредиту рахунку 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).
оп.

Зміст господарської операції

^ Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Придбано матеріали для будівництва

205 "Будівельні матеріали"

631 "Розрахунки з вітчизняними

постачальниками"

2

Відображено податковий кредит в сумі ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними

постачальниками"

3

Відображено капітальні вкладення на вартість матеріалів

151 "Капітальне будівництво"

205 "Будівельні матеріали"

4

Відображено капітальні вкладення на суму оплати праці виробничого персоналу

151 "Капітальне будівництво"

66 "Розрахунки з оплати праці"

5

Відображено капітальні вкладення на вартість монтажних і проектно-будівельних робіт

151 "Капітальне будівництво"

631 "Розрахунки з вітчизняними

постачальниками"

6

Відображено податковий кредит в сумі ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними

постачальниками"

7

Відображено капітальні вкладення на вартість державної реєстрації

151 "Капітальне будівництво"

631 "Розрахунки з вітчизняними

постачальниками"

8

Відображено капітальні вкладення на вартість страхування

151 "Капітальне будівництво"

655 "Розрахунки за страхуванням майна"

9

Відображено податковий кредит в сумі ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

655 "Розрахунки за страхуванням майна"

10

Відображено введення в експлуатацію будівлі

103 "Будинки та споруди"

151 "Капітальне будівництво"

11

Списано на інші витрати різницю між собівартістю будівництва і справедливою вартістю

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

151 "Капітальне будівництво"


1.6. Облік переоцінки та руху основних засобів

Підприємство може здійснювати переоцінку основних засобів. Частота проведення переоцінки залежить від коливань справедливої (реальної) вартості основних засобів. Подальша переоцінка об'єкту є необхідною, якщо його справедлива вартість суттєво відрізняється від балансової вартості.

У разі переоцінки об'єкту основних засобів здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Переоцінка груп основних засобів, однакових за призначенням і способом використання, повинна проводитись на одну і ту ж саму або близькі дати, але в межах однієї групи всі об'єкти повинні переоцінюватись на одну дату.

При переоцінці основних засобів накопичена амортизація повинна бути скоригована. Це пов'язано з тим, що в результаті переоцінки балансова вартість доводиться до справедливої вартості з врахуванням ступеню зношуваності об'єкту на дату переоцінки.

^ Переоцінена сума первісної вартості та зносу об'єкта основних засобів визначається як добуток первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкту, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Розглянемо кілька прикладів, які ілюструють облік переоцінки основних засобів.

Приклад

Первісна вартість обладнання - 800 тис грн., сума його зносу на дату першої переоцінки - 200 тис грн.

У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість експертної оцінки на дату переоцінки дорівнює 900 тис грн.

При застосуванні пропорційної переоцінки первісної вартості та зносу основних засобів первісна вартість та знос основних засобів в результаті переоцінки зростають пропорційно збільшенню чистої балансової вартості, тобто у 1,5 рази (900 тис.: 600 тис).

Зробивши перерахунок первісної вартості та зносу, отримаємо:


Показник

До переоцінки

^ Після переоцінки

Первісна вартість

800000

1200000

Знос

200000

300000

Чиста балансова вартість

600000

900000


Приклад

Первісна вартість споруди 400 тис. грн., а сума її зносу на дату переоцінки дорівнює 100 тис грн.

Після переоцінки чиста балансова вартість споруди знизилась до 210 тис. грн., тобто в 0,7 рази (210 тис. : 300 тис). При цьому вартість споруди зменшилась на 120 тис. грн. (400 тис. - 0,7 х 400 тис.), а сума зносу на 30 тис. грн. (100 тис. - 0,7x100 тис).

В бухгалтерському обліку слід зробити наступні записи:
оп.

Зміст господарської операції

^ Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Зменшено первісну вартість основних засобів на суму уцінки

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

10 "Основні засоби"

90000

2

Зменшено нарахований знос основних засобів на суму уцінки

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

30000
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Лекція Облік основних засобів iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
Лекція Облік основних засобів iconТема: Облік необоротних активів та запасів
Мета: визначити порядок надходження та вибуття основних засобів, нараховувати знос основних засобів, навчитися складати первинні...
Лекція Облік основних засобів iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Лекція Облік основних засобів icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
Лекція Облік основних засобів icon10. Облік та документування основних засобів на підприємстві 8
Бухгалтерський облік (загальна теорія). Робочий зошит для студентів окр “Бакалавр” спеціальності 030509“Облік І аудит” денної форми...
Лекція Облік основних засобів iconЗнос І амортизація основних засобів
Як уже було сказано, розрізняють два види зносу основних засобів фізичний І моральний
Лекція Облік основних засобів icon10 Облік операцій з основними засобами
Об'єкт основних засобів (придбаний чи створений) визнається активом за таких умов
Лекція Облік основних засобів iconПитання до екзамену з дисципліни «Фінансовий облік»
Відображення операцій з руху основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку
Лекція Облік основних засобів iconТема контроль наявності та руху основних засобів І запасів бюджетних установ
Завдання та напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів І запасів
Лекція Облік основних засобів icon9. Облік основних засобів
Відображення даних про основні засоби в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка