Лекція 16 Облік забезпечення зобов'язань
Скачати 268.33 Kb.
НазваЛекція 16 Облік забезпечення зобов'язань
Дата конвертації22.06.2013
Розмір268.33 Kb.
ТипЛекція
mir.zavantag.com > Банк > Лекція
Лекція 16 Облік забезпечення зобов'язань

В лекції розглядаються наступні питання:

1. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

2. Бухгалтерський облік цільового фінансування та цільових надходжень

3. Облік страхових резервів

1. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

Під поняттям "забезпечення" слід розуміти зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Непередбачене зобов’язання - це:

 1. зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджене лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;

 2. теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

=> довгострокові;

=> поточні;

=> забезпечення;

=> непередбачені зобов'язання.

Розглянемо забезпечення зобов'язань. Забезпечення можуть створюватись для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:

=> виплату відпусток працівникам;

=> додаткове пенсійне забезпечення;

=> виконання гарантійних зобов'язань;

=> реструктуризацію;

=> виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого, імовірно, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюється у разі наявності затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання та сумою витрат, що будуть зазнані, і після початку реалізації цього плану.

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю підприємства, що триває.

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створене.

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується „або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Непередбачені зобов'язання відображаються на забалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.

У примітках до фінансової звітності розкривається інформація про зобов'язання по таких показниках:

=> залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду;

=> збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань;

=> сума забезпечення, що використана протягом звітного періоду;

=> невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді.

З метою правильного формування показників собівартості продукції (робіт, послуг) організація може створити наступні резерви:

=> на майбутню оплату відпусток працівникам;

=> на додаткове пенсійне забезпечення;

=> на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції;

=> на покриття майбутніх витрат по ремонту предметів прокату;

=> на покриття виробничих витрат з підготовчих робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва.

Відповідно до галузевих методологічних рекомендацій з планування, калькулювання і обліку собівартості продукції (робіт, послуг) організації окремих галузей народного господарства можуть створювати й інші додаткові резерви.

Відповідно до галузевих методологічних рекомендацій з планування, калькулювання і обліку собівартості продукції (робіт, послуг) організації окремих галузей народного господарства також можуть створити інші додаткові резерви:

=> на виплату у будівництві премій за введення об'єктів в експлуатацію;

=> на будівництво тимчасових (титульних) будівель і споруд; ,

=> на списання товарів в розмірах норм природного убутку;

=> на гарантійний ремонт реалізованої продукції (робіт, об'єктів);

=> на покриття передбачених витрат, пов'язаних із скороченням виробництва, консервацією виробничих потужностей і виплатою вихідних доплат звільненим працівникам;

=> на покриття витрат, пов'язаних із консервацією і утриманням машин і механізмів сезонного використовування;

=> на покриття витрат по перебазуванню підрозділів організації, а також машин і механізмів.

Організації зобов'язані проводити інвентаризацію майна і зобов'язань перед складанням річного звіту.

Інвентаризації, зокрема, підлягають суми створених резервів, що переходять на наступний звітний рік - на оплату відпусток працівників, виплату винагород за вислугу років і за підсумками роботи за рік, на ремонт основних засобів і інші резерви, передбачені галузевими вказівками по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

Узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду ведеться на рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

По кредиту рахунку відображається нарахування забезпечень, по дебету - їх використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки;

 1. "Забезпечення виплат відпусток"; ; -

 2. "Додаткове пенсійне забезпечення";

 3. "Забезпечення гарантійних зобов'язань";

 4. "Забезпечення інших витрат і платежів".

На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про обов'язкові відрахування (збори) від забезпечення виплат відпусток на: збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

Розмір кожної з резервних сум майбутніх витрат і платежів відображаються по кредиту рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Фактичні витрати і платежі, для яких був раніше створений резерв, відносяться в дебет рахунку 20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 31 "Рахунку в банках ",65 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 66 "Розрахунки з оплати праці" тощо.

Правильність утворення і погашення сум резерву перевіряється за даними кошторисів, розрахунків і при необхідності в кінці року коригується.

Забезпечення виплат відпусток

Резерв на майбутню оплату відпусток працівників визначається виходячи з суми витрат на оплату праці, які приймаються при розрахунку відпускних сум і відрахувань від них у фонди соціального страхування, пенсійний фонд і фонд зайнятості.

Резерв створюється щомісячно за відсотком, передбаченим у плані, від фактично нарахованої заробітної плати працівникам. Відсоток визначається як відношення річної планової суми відрахувань на оплату відпусток у звітному році в зазначені вище фонди до планового річного фонду оплати праці і суми відрахувань від нього у фонди.

Для визначення відсотку відрахувань до резерву відпусток необхідно згрупувати працівників за тривалістю днів відпусток; визначити чисельність працівників в розрізі кожної групи; розрахувати кількість людино-днів відпусток і фонд робочого часу працівників; встановити кількість робочих днів одного працівника на рік.

Методика визначення відсотку відрахувань показана в таблиці 1.

Таблиця 1.

^ Порядок визначення відсотку відрахувань у резерв відпусток

^ Тривалість відпусток

Кількість працівників

Кількість людино-днів відпусток

(гр1 х гр.2)

^ Календарний фонд робочого часу працівників при 283-ох робочих днях нарік (гр.2 х 283)

Середній відсоток

відрахувань (гр. 3: гр.4 х 100)

1

2

3

4

5

18

100

1800

X

X

24

80

1920

X

X

27

40

1080

X

X

X

220

4800

62260

7,71

Середній відсоток відрахувань = (Кількість людино – годин відпусток) / (Календарний фонд робочого часу працівників на рік) х 100

В бухгалтерському обліку створення даного резерву можна відобразити за допомогою наступної проводки: К-т pax. 47, Д-т pax. 814 "Оплата відпусток". На субрахунку 814 "Оплата відпусток" узагальнюється інформація про витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства.

Використання резерву можна відобразити за допомогою наступної проводки: Д-т pax. 47, К-т pax. 65 "Розрахунки за страхуванням" - в частині відрахувань до пенсійного фонду, фонди соціального страхування і зайнятості з відпускних сум; 66 "Розрахунки з оплати праці" - в частині відпускних сум, нарахованих працівникам.

Якщо на наступний звітний рік організація не має по цьому пункту змін в обліковій політиці, то такий резерв продовжує відображатися в обліку і звітності в розмірі, підтвердженому спеціальним розрахунком на 31-ше грудня за даними інвентаризації щодо кількості не використаних днів відпустки і середньоденного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому для визначення середньої заробітної плати (виходячи з трьох останніх місяців). У випадку зміни облікової політики на наступний звітний рік в частині створення даного резерву сальдо резерву на 31-ше грудня списується на збільшення фінансового результату. При цьому складається проводка: Д-т pax. 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", К-т pax. 71 "Інший операційний дохід".

Резерв на додаткове пенсійне забезпечення ведеться на підприємствах, які за рахунок коштів персоналу та доходів підприємства створюють резерв для додаткового пенсійного забезпечення.

Відрахування в пенсійний резерв відображають бухгалтерським записом: Д-т pax. 68 "Розрахунки за іншими операціями", К-т pax. 472 "Додаткове пенсійне забезпечення"; виплата пенсій: Д-т pax. 72 "Дохід від участі в капіталі" К-т pax. ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках".

2. Бухгалтерський облік цільового фінансування та цільових надходжень

До цільового фінансування та цільових надходжень відносять кошти, що отримуються підприємством на суворо визначені цілі: утримання дитячих установ, підготовку кадрів, науково-дослідні роботи, що мають народногосподарське значення та інші. їх фінансування здійснюється за рахунок асигнувань з бюджету, внесків батьків, плати за навчання, прибутку, що залишається в розпорядженні, коштів, отриманих від інших підприємств тощо.

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень витрачаються в суворій відповідності до встановлених кошторисів. Забороняється використання цільових коштів не за призначенням та направлення інших коштів на потреби, фінансування яких повинно здійснюватись тільки за рахунок цільових джерел.

Фонди цільового фінансування та цільових надходжень формуються за рахунок лише зовнішніх цільових надходжень (назва рахунку говорить сама за себе). У разі нецільового використання таких коштів відповідальні особи несуть відповідальність з усіма наслідками, що випливають, і в такому разі кошти підлягають поверненню тим, хто їх вносив.

Загальна схема формування і використання коштів цільового фінансування і цільових надходжень наведена на рис. 1^ Рис. 1. Схема узагальнення інформації по цільовому фінансуванню і цільових надходженнях
Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога) ведеться рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

По кредиту рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, по дебету - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат ведеться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Пайова участь в будівництві

При пайовій участі в будівництві організація, що є головним забудовником, за згодою учасників капітального будівництва акумулює грошові кошти інших учасників, з подальшою передачею збудованого об'єкту кожному з учасників у відповідності до його частки фінансування.

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку забудованого об'єкта й приймально - передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15 "Капітальні інвестиції".

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку забудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15 "Капітальні інвестиції".

Зарахування на баланс власної частки забудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка забудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування На баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.

У випадку вкладу учасником своєї частини майна, як внеску до статутного капіталу, по закінченню будівництва у забудовника робляться наступні записи: Д-т pax. 46 "Неоплачений капітал", К-т pax, 40 "Статутний капітал" - на суму внеску; закривають заборгованість: Д-т pax. 10 "Основні засоби", К-т pax. 46 "Неоплачений капітал",

На рахунку 48 можуть збиратися внески на будівництво житла за умови, що це будівництво фінансують самі майбутні його мешканці. При цьому всі витрати на будівництво в обліку збираються на рахунку 15 "Капітальні інвестиції". Після завершення будівництва ці два рахунки закриваються.

Позитивне сальдо між рахунком 48 і рахунком 15 розподіляють між вкладниками, кошти їм повертають, оскільки будинок вийшов дешевшим, ніж планувалося. Від'ємне сальдо покривається або за рахунок власних коштів підприємства (теж згідно з документальним рішенням), або оголошується розмір суми, яку кожен з учасників повинен внести додатково, тому що будинок вийшов дорожчий, ніж планувалося.

^ Цільове бюджетне фінансування

Суб'єкти господарювання можуть отримувати кошти з бюджетів, різних рівнів для будівництва об'єктів соцкультпобуту, особливо в сільській місцевості. Крім передбачених в бюджеті коштів на ці цілі може бути за постановами КМУ передбачено залік боргів підприємства перед бюджетом та направлення їх на фінансування таких об'єктів, а також будь-яка спонсорська допомога.

Розглянемо деякі господарські операції по руху коштів, отриманих для будівництва об'єктів соцкультпобуту, (див. табл. 20.2).

Якщо на балансі підприємства утримується дитячий садок, і частина витрат компенсується батьками, то грошові кошти, внесені ними до каси, обліковується по Д-т pax. 30, К-т pax. 48. Так само відображається в обліку плата за проживання в гуртожитках.

Таблиця 2.

^ Основні бухгалтерські проводки по цільовому бюджетному фінансуванню

on.

Зміст господарської операції

^ Кореспондуючі рахунки -

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Отримане бюджетне фінансування для будівництва школи (фінансування надходить в міру виконання робіт)

311 "Поточні рахунки в національній валюті" .

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

5000000

2

Підприємці міста безкоштовно передали для будівництва: а) різні матеріали

20 "Виробничі запаси"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50000б) інструмент

22 "Малоцінні та швидкозношува ні предмети"

48 "Цільове фінансування і цільові

надходження"

2000

3

Міська рада передала для будівництва школи кошторис та

фундамент

15 "Капітальні інвестиції"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

1000000

Продовження таблиці 2.

1

2

3

4

5

4

В касу надійшли добровільні внески жителів району на будівництво школи

30 "Каса"

48-"Цільове фінансування і цільові надходження"

5000

5

Підприємство направило на фінансування школи короткотермінову позику

60 "Короткострокові позики"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

100000

6

Згідно з чинним законодавством підпри-ємство направило заборгованість перед бюджетом по податках на розвиток соціальної сфери (будівництво школи]

64 "Розрахунки за податками й платежами"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50000

7

Постачальник "Облпостачбуд" запропонував направити заборгованість підприємства за одержані матеріали як цільовий вклад в будівництво школи

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

40000

8

Структурна одиниця підприємства, що є юридичною особою запропонувала заборгованість перед нею направити як цільові кошти на будівництво школи

68 "Розрахунки за іншими операціями

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

20000

9

Списані витрати по будівництву школи за рахунок цільового фінансування

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

15 "Капітальні інвестиції"

6200000

10

Повернуті бюджету невикористані суми

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

31 "Рахунки в банках"

67000

11

Зараховано на баланс підприємства школу

10 "Основні засоби"

424 "Безоплатно одержані необо-ротні активи"

6267000


Понесені витрати, зібрані попередньо на рахунку 23, списуються бухгалтерською проводкою Дт 48 Кт 23.

Облік гуманітарної допомоги показано на рис. 2.

^ Дебет | Кредит

Гуманітарна допомога, отримана у вигляді активів

1, 2, 3 класи рахунків (за видами отриманих активів)

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Гуманітарна допомога, отримана у вигляді виконання робіт, надання послуг

23 "Виробництво"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

Гуманітарна допомога, отриману вигляді виконання робіт, які мають капітальний характер

15 "Капітальні інвестиції"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Передача одержувачу гуманітарної допомоги у вигляді грошових коштів і ТМЦ

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

1, 2, 3 клас рахунків (за видами переданих активів)

Грошові кошти і ТМЦ, використані одержувачем на забезпечення статутної діяльності

23 "Виробництво", 10 "Основні засоби"

1, 2, 3 клас рахунків (за видами переданих або використаних активів)

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

^ Рис. 2. Відображення в бухгалтерському обліку гуманітарної допомоги

3. Облік страхових резервів

Облік страхових резервів ведеться на рахунку 49 "Страхові резерви". Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до законодавства є страхувальниками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 "Страхові резерви" має такі субрахунки:

 1. "Резерви незароблених премій";

 2. "Резерви збитків";

 3. "Інші страхові резерви";

 4. "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій";

 5. "Частка перестраховиків у резервах збитків";

 6. "Частка перестраховиків в інших страхових резервах";

 7. "Результат зміни резервів незароблених премій";

 8. "Результат зміни резервів збитків".

По дебету субрахунків 491 "Резерви незароблених премій" і 492 "Резерви збитків" відображаються суми резервів незароблених премій і резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат змін резервів незароблених премій" і 498 "Результат змін резервів збитків" відповідно.

По дебету субрахунку 494 "Частка перестраховиків в резервах незароблених премій" відображається сума часток перестраховиків в резервах незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".

По дебету субрахунку 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображається сума часток перестраховиків в резервах збитків на ЗЕІтну дату в кореспонденції з субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".

По кредиту субрахунків 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" і 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображається сума часток перестраховиків в резервах незароблених збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" і 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.

Щомісячно субрахунок 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг", а субрахунок 498 "Результат зміни резервів збитків" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати".

На субрахунках 493 "Інші страхові резерви" і 496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах" ведеться облік всіх інших страхових резервів (крім технічних), які формуються страхувальниками у випадках, передбачених діючим законодавством.

Бухгалтерський облік сум часток страхових платежів, оплачених перестрахувальниками, ведеться на рахунку 97 "Інші витрати", рахунку другого порядку 979 "Перестрахування", на субрахунках по видах страхування.

По дебету субрахунка відображаються суми часток страхових платежів, які виплачуються перестрахувальникам, по кредиту відображаються повернені перестрахувальниками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у випадку дострокового припинення договору перестрахування. Щомісячно сальдо субрахунку списується в кореспонденції з субрахунком 703 "Доход від реалізації робіт і послуг".

У відповідності з пунктом 5 Інструкції № 32 і новим Планом рахунків бухгалтерський облік сум часток перестраховиків в страхових резервах ведеться на рахунку 49 "Страхові резерви", на субрахунках 494 "Частка перестраховиків в резервах незароблених премій" і 495 "Частка перестраховиків в резервах збитків" (табл. 3).

Таблиця 3.

^ Бухгалтерський облік часток пестраховиків в страхових резервах

оп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Сума часток перестраховиків в резервах незароблених премій на звітну дату

494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій"

497 "Результат змін резервів

незароблених премій"

2

Сума часток перестраховиків в резервах збитків на звітну дату

495 "Частка перестраховиків в резервах збитків"

498 "Результат змін резервів збитків"

3

Суми часток перестраховиків в резервах незароблених премій, розраховані на минулу звітну дату

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

494 "Частка перестраховиків у

резервах незароблених премій"

4

Суми часток перестраховиків в резервах збитків, розраховані на минулу звітну дату

79 "Фінансові результати"

495 "Частка перестраховиків в

резервах збитків"


Суми часток перестраховиків в резервах незароблених премій і резервах збитків на звітну дату розраховується відповідно до Положення Про порядок формування, розміщення і обліку страхових резервів за милами страхування, які відрізняються від страхування життя, стверджений наказом Укрстрахнадзора від 26 травня 1997 року № 41 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 1997 року № 1/2025 (далі-Положення).

Бухгалтерський облік виплат страхових сум і страхових відшкодувань ведеться на рахунку 978 "Виплати страхових сум і страхових відшкодувань" за видами страхування. По дебету рахунку відображаються страхові суми і страхові відшкодування, які виплачені страхувальниками за договорами страхування (перестрахування), по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Слід звернути увагу, що згідно з п. 7 Інструкції № 32 бухгалтерський облік витрат страхувальника, які включаються до собівартості страхової діяльності, ведеться на рахунку 23 "Виробництво" субрахунок 231 "Страхова діяльність".

На субрахунку 231 "Страхова діяльність" ведеться облік собівартості страхової діяльності. По дебету рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати страхувальника, по кредиту - суми фактично, здійсненої собівартості виконаних робіт і послуг (в дебет рахунку 90).

Бухгалтерський облік технічних резервів ведеться на рахунках: 491 "Резерви незароблених премій" і 492 "Резерви і збитки".

Розрахована на звітну дату величина резервів незароблених премій, які включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не пройшли на звітну дату, відображається по кредиту рахунку 491 "Резерви незароблених премій" і дебету рахунку 497 "Результат змін резервів незароблених: премій".

Розрахована на звітну дату величина резервів збитків, які включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за певними вимогами страхувальників, відображається по кредиту рахунку 492 "Резерви збитків" в кореспонденції з рахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".

Схожі:

Лекція 16 Облік забезпечення зобов\План заняття. I. Розгляд теоретичних питань Поняття, загальна характеристика...
Співвідношення понять «способи забезпечення виконання зобов’язань» та «забезпечувальні обтяження»
Лекція 16 Облік забезпечення зобов\Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»
Тема Загальні положення про зобов’язання та забезпечення виконання зобов'язань
Лекція 16 Облік забезпечення зобов\Не : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань
Закон України “Про заставу” №2654-xii від 02. 10. 1992 // Українська Інвестиційна Газета 2001, N27 від 03. 07. 2001
Лекція 16 Облік забезпечення зобов\2. забезпечення виконання зобов’язань
Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Форми та види неустойки
Лекція 16 Облік забезпечення зобов\Форми забезпечення кредиту
Застава це спосіб забезпечення зобов'язань. У силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем)...
Лекція 16 Облік забезпечення зобов\4. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
Відповідно до ст. 549 Цк україни неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник зобов'язаний передати кредиторові...
Лекція 16 Облік забезпечення зобов\4. Облік довгострокових зобов’язань

Лекція 16 Облік забезпечення зобов\4. Облік довгострокових зобов’язань

Лекція 16 Облік забезпечення зобов\Актуальність даної теми полягає в тому що забезпечення виконання...
Практично в кожному господарсько-правовому договорі зустрічаємо положення про неустойку, яку навіть називали «царицею» серед способів...
Лекція 16 Облік забезпечення зобов\5. Облік короткострокових зобов’язань
Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка