Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів
НазваМетодичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів
Сторінка1/15
Дата конвертації02.07.2013
Розмір2.07 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Банк > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра податків та оподаткування

До друку

Проректор з навчальної та методичної роботи

________________/М. М. Касьяненко/

«____» ___________2011 р.

Навчально-методичний комплекс дисципліни
курсу «Основи оподаткування»

для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр»

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)

статус дисципліни: вибіркова
Ірпінь 2011


Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи оподаткування» містить:

 • робочу навчальну програму (основна частина), куди входить: перелік тем та анотації до них, опис навчальної дисципліни та її структура, зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, методи оцінювання та розподіл балів, перелік тем рефератів, контрольні питання;

 • опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни;

 • методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів;

 • тести для контролю знань студентів;

 • перелік рекомендованої літератури.


Автор _______________ О.В. Сторожук, к. е. н. , доцент кафедри податків ста оподаткування

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри податків та оподаткування

Протокол № __ від «____» ______ 2011 р.

В. о. завідувача кафедри ____________ П. В. Мельник, д. е. н. , професор
Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування Протокол № ___ від «____» ______ 2011 р.
Голова вченої ради факультету

економіки та оподаткування _____________ Г. М. Калач, к. е. н. , доцент


В. о. завідувача навчально-

методичного відділу _____________ Є. В. Козятинська

Реєстраційний № ____

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………….
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА……………………………………
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ……………………………………….
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……………………………………………………..
ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ……………………..
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………..
ПЕРЕДМОВА
На сьогодні важливо усвідомити, що податки й оподаткування загалом є тонкою і професійною складною справою. З переходом до ринкових методів ведення економіки змінюються підходи і принципи щодо справляння податків і податкових платежів. Важливе значення при цьому повинно надаватися підготовці фахівців з оподаткування та податкового регулювання, що мають глибокі теоретичні знання та практичні навички, можуть узагальнити набутий вітчизняний та зарубіжний досвід і творчо підійти до розв’язання складних завдань сьогодення у сфері управління оподаткуванням.

^ Мета дисципліни: надання студентам початкових знань щодо сутності податків і оподаткування, їх місце і ролі в системі економічних важелів розвитку економіки, взаємозв’язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики держави.

^ Предмет дисципліни: відносини, що виникають між платниками та державою в процесі оподаткування.

Завдання курсу:

 • засвоєння основних результатів розвитку оподаткування як всесвітньо історичного процесу;

 • розуміння фіскально-історичних особливостей України на тлі історії податків у інших народів, в інших державах;

 • вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування;

 • засвоєння сутності, принципів і функцій оподаткування;

 • оволодіння нормативно-правовою базою щодо встановлення та скасування загальнодержавних та місцевих податків і зборів в Україні;

 • визначення ролі та функцій органів державної податкової служби, яка уповноважена здійснювати контроль за правильністю нарахування, своєчасним та повним надходженням податків і платежів до бюджетів та державних цільових фондів;

 • вивчення актуальних проблем формування податкової політики

Вивчення курсу пов’язане з такими дисциплінами як «Податкова система», «Економічна теорія», «Історія оподаткування», «Фінанси підприємств», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз»тощо.

Вивчення матеріалів курсу передбачено на лекціях та практичних (семінарських) заняттях. Крім того, студенти самостійно поглиблюють знання за допомогою рекомендованої літератури та інших інформаційних джерел.

Індивідуальна робота студентів полягає в написанні рефератів, доповідей та підготовці виступів на науково-практичних конференцій та семінарах, засіданнях «круглого столу» з актуальних проблем податкової політики та оподаткування.

Студенти повинні знати:

 • економічну сутність податків і оподаткування;

 • функції податків;

 • історію оподаткування;

 • податки в економічній теорії;

 • елементи податку як економічної категорії;

 • класифікацію податків та ї завдання;

 • перекладання податків;

 • теоретичні основи побудови податкових систем;

 • податкову політику;

 • оподаткування в зарубіжних країнах;

 • податки і оподаткування в умовах формування ринкових відносин.

Студенти повинні вміти:

 • самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування юридичних та фізичних осіб;

 • виявляти недоліки технологічної організації оподаткування;

 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення регулюючого та стимулюючого механізму оподаткування, діяльності податкової служби, спрямованої на забезпечення ефективності процесу адміністрування податків і платежів.

Вивчення курсу та контроль знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою.

Курс «Основи оподаткування» розраховано на два семестри. У семестрі передбачено два модулі, які включають залікові кредити, виходячи із вивчених тем курсу (змістовних модулів).

Кожний змістовний модуль оцінюється в межах залікового кредиту.

Контроль знань студентів (у межах модулю) поділяється на поточний та проміжний (проведення контрольного заходу).

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях через оцінювання знань студентів під час розв’язування тестів, творчих завдань, дискусій на лекціях, виконання індивідуальної та самостійної роботи (підготовка рефератів, доповідей тощо), а також шляхом усного опитування.

Контрольні заходи проводяться в письмовій формі у вигляді підсумкового письмового тестування, відповідей на теоретичні запитання за всіма темами (змістовними модулями) в межах даного залікового кредиту.

Остаточний підсумковий контроль – ПМК.

^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

курсу «Основи оподаткування»

для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр»

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)

статус дисципліни: вибіркова

^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи оподаткування»

для підготовки студентів за напрямом підготовки

6. 030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)

денної форми навчання

Предмет: відносини, що виникають платниками податків і державою в процесі оподаткування.

Мета: набуття знань щодо сутності податків і оподаткування, їх місця і ролі в системі економічних важелів розвитку економіки, взаємозв’язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики держави.

Програмою дисципліни «Основи оподаткування» передбачається дати студентам знання з питань, пов'язаних з теоретичними засадами процесу оподаткування, сутністю і видами податків, податкової політики та податкової системи держави.

для груп – ОБА-21, ОБАі – 22, ОБА – 23.

^ Змістовно-модульна структура дисципліни

Курс підготовки: бакалавр

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • Національних: 2,66

 • ECTS: 4

Модулів: 2

Змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин: 144

Шифр та назва галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво»
Шифр та назва напряму підготовки: 6. 030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки

Рік підготовки:2

Семестри: 3

^ Лекції: (теоретична підготовка): 30 годин

Семінарські заняття: 24 годин

Самостійна робота: 78 годин

Індивідуальна робота: 12 годин

Вид контролю: ПМК


^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи оподаткування»

для групи ОБА-33к

Змістовно-модульна структура дисципліни

Курс підготовки: бакалавр

^ Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів:

 • Національних: 3,33

 • ECTS: 5

Модулів: 2
Змістовних модулів: 2
Загальна кількість годин: 180

Шифр та назва галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво»
Шифр та назва напряму підготовки: 6. 030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)
^ Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки

Рік підготовки:2

Семестри: 3

Лекції: (теоретична підготовка): 36 годин

Семінарські заняття: 24 годин

Самостійна робота: 104 годин

Індивідуальна робота: 16 годин

Вид контролю: екзамен

Між предметні зв’язки: «Історія України», «Історія оподаткування» «Економічна теорія», «Податкова система», «Бухгалтерський облік» тощо.

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи оподаткування»

для підготовки студентів за напрямом підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)

денної форми навчання

для груп ОБА-21; ОБАі-22; ОБА-23

п/п

Змістовні модулі

Кількість годин

Всього

Лекції

Семінарські заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

^ Модуль І= 2 залікових кредити (72 години)

ЗМ 1 (тема 1-5) Теоретичні аспекти процесу оподаткування. Сутність та види податків

Тема 1

Економічна сутність податків і оподаткування

13

2

2

1

8

Тема 2

Функції податків

13

2

2

1

8

Тема 3

Історія оподаткування

13

2

2

1

8

Тема 4

Податки в економічній теорії

15

4

2

1

8

Тема 5

Елементи податку як економічної категорії

18

4

2

2

8

^ Модульна контрольна робота №1

2
2Всього по модулю

72

14

12

6

40

Модуль ІІ= 2 залікових кредити (72 години)

^ ЗМ 2 (теми 6-11) Податкова політика та податкова система держави

Тема 6

Класифікація податків та її завдання

11

2

2

1

6

Тема 7

Перекладання податків

11

2

2

1

6

Тема 8

Теоретичні побудови податкових систем

11

2

2

1

6

Тема 9

Податкова політика

13

4

2

1

6

Тема 10

Оподаткування в зарубіжних країнах

13

42


1

6

Тема 11

Податки і оподаткування в умовах формування ринкових відносин

13

2

1

8

Підсумкова модульна контрольна робота

2
2Всього по модулю

72

16

12

6

38

Разом годин з курсу

144

30

24

12

78

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи оподаткування»

для підготовки студентів за напрямом підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)

денної форми навчання
для групи ОБА-33к

п/п

Змістовні модулі

Кількість годин

Всього

Лекції

Семінарські заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

^ Модуль І= 2 залікових кредити (90 години)

ЗМ 1 (тема 1-5) Теоретичні аспекти процесу оподаткування. Сутність та види податків

Тема 1

Економічна сутність податків і оподаткування

15

2

2

1

10

Тема 2

Функції податків

18

4

2

2

10

Тема 3

Історія оподаткування

18

4

2

2

10

Тема 4

Податки в економічній теорії

18

4

2

2

10

Тема 5

Елементи податку як економічної категорії

19

4

2

1

12

Модульна контрольна робота №1

2
2^ Всього по модулю

90

18

12

8

52

Модуль ІІ= 2 залікових кредити (90 години)

^ ЗМ 2 (теми 6-11) Податкова політика та податкова система держави

Тема 6

Класифікація податків та її завдання

13

2

2

1

8

Тема 7

Перекладання податків

15

4

2

1

8

Тема 8

Теоретичні побудови податкових систем

14

2

2

1

9

Тема 9

Податкова політика

17

4

2

2

9

Тема 10

Оподаткування в зарубіжних країнах

17

422

9

Тема 11

Податки і оподаткування в умовах формування ринкових відносин

14

2

1

9

Підсумкова модульна контрольна робота

2
2Всього по модулю

90

18

12

8

52

Разом годин з курсу

180

36

24

16

104

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

“Основи оподаткуваня”

напрям підготовки 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)
для групи ОБАз-31кп/п

Назва теми

Кількість годин

Всього

В тому числі

Лекції

Семінарські заняття

Консультації

СРС

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1

Економічна сутність податків і оподаткування


16

2

22

15

Тема 2

Функції податків


16

15

Тема 3

Історія оподаткування


17

16

Тема 4

Податки в економічній теорії


17

16

Тема 5

Елементи податку як економічної категорії


17


2

16

Тема 6

Класифікація податків та її завдання


16

15

Тема 7

Перекладання податків


16


2

15

Тема 8

Теоретичні побудови податкових систем


16

15

Тема 9

Податкова політика


162

15

Тема 10

Оподаткування в зарубіжних країнах


16

15

Тема 11

Податки і оподаткування в умовах

формування ринкових відносин

17

15

Разом годин з курсу

180

6

4

2

168


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

Модуль І

Змістовий модуль № 1 ( теми 1-5)

Теоретичні аспекти процесу оподаткування. Сутність та види податків
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських І практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів економічного факультету підготували: кандидати...
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи...
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації роботи студентів з дисципліни «Основи конституційного права» (для студентів...
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до семінарських, практичних занять та самостійної...
Спеціаліст за спеціальністю 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) / [розр. І. Б. Ковтун]....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка