План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Скачати 112.06 Kb.
НазваПлан Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Дата конвертації30.06.2013
Розмір112.06 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами.

План

1. Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів.

2. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку.

3. Удосконалення нематеріальних активів та підтримання об'єктів нематеріальних активів у робочому стані.

4. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів.

5. Відображення в обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів.

^ 6. Визначення вартості та облік запасів товарно-матеріальних цінностей.

Метою вивчення теми є набуття теоретичних знань щодо відображення операцій з об’єктами нематеріальних активів; операцій з придбання та списання матеріальних цінностей; облік результатів інвентаризації нематеріальних активів та облік господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Список рекомендованих джерел

 • Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р.

 • План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06 2004р.

 • Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06. 2004р.

 • Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затв. Постановою Правління НБУ №480 від 20.12.2005

 • Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затв. Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р.

 • Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затв. Постановою Правління НБУ №254 від 18.06.2003 р.

 • Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.

 • Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затв. Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р.

 • Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.

 • Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

Питання 1.Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів.

Згідно з «Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку» 8 «Нематеріальні активи», у складі нематеріальних активів відображаються придбані банком права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, місцем на фондовій біржі, об’єктами інтелектуальної власності на інші подібні майнові права, програмне забезпечення.

Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися безкоштовно, а також безоплатно передаватися і реалізовуватися . Безоплатне отримання їх ураховується за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за даними документів приймання-передавання (Д-т 4300 ; К-т 6490)

Нематеріальні активи можуть надходити у вигляді дарунка від фізичних та юридичних осіб.

^ Питання 2. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» амортизація нараховується щомісячно прямолінійним методом, тобто виходячи із вартості об’єкта під час зарахування на баланс і встановленої банком терміну його служби, але не більше 20 років.

 • Д-т 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів», субрахунок 7423 «Амортизація»;

 • К-т 4309 «Знос нематеріальних активів».

Вибуває повністю амортизований (зношений) об’єкт, розмір зношення якого досяг балансової вартості об’єкта:

 • Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів»;

 • К-т 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок).

Фінансовий результат від вибуття об’єктів визначається як різниця між доходом від вибуття основних засобів і нематеріальних активів (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їх залишковою вартістю.

Сума залишкової вартості об’єкта відображається за рахунком 7490 А «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів»,

а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, — за рахунком 6490 П «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів».

^ Питання 3. Удосконалення нематеріальних активів та підтримання об’єктів нематеріальних активів у робочому стані

Витрати, , пов’язані з удоскона­ленням нематеріальних активів, відображаються за рахунками: 4310 А Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами.

Приклади бухгалтерських проведень:

1. Удосконалення нематеріальних активів:

 • передоплата: Дт3511 К-т Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

 • виконані роботи: Дт 4310, 4430 Кт 3511

 • віднесення суми витрат, пов’язаних з поліпшенням та удосконаленням на збільшення вартості об’єкта:Дт 4300, 4400 Кт 4310, 4430

 1. Проведення робіт для підтримання нематеріальних активів у робочому стані:

передоплата:Дт 3519 Кт Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

виконані роботи: Дт 7420 Кт 3519.

Питання 4. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів

Відповідно до «Інструкції з бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей комерційних банків», затверджених Постановою НБУ № 419 від 20 серпня 1999 р. (з наступними змінами) до малоцінних та швидкозношуваних належать предмети, строк служби яких не перевищує одного року незалежно від вартості. І обліковуються на рахунку 3410 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (МШП).

Аналітичний облік здійснюється за наведеними субрахунками у розрізі їх місцезнаходження та матеріально-відповідальних осіб, які входять до складу кожної групи МШП (відповідно за номенклатурними номерами).

Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП:

 • Д-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП»; К-т 1200.

Одержані МШП оприбутковуються на склад (разом з витратами на доставку):Д-т 3410 К-т 3510 .

На безкоштовне одержання МШП збільшуються доходи банку: Д-т 3410 К-т 6499 «Інші небанківські операційні доходи».

 На дооцінку МШП на складі, яка може здійснюватися відповідно до чинних П(С)БО 9 «Запаси»:

 • Д-т 3410 К-т 3408 «Результати переоцінки вартості господарських матеріалів».

Питання 5.Відображення в обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів

Інвентаризація МШП здійснюється за місцем їх надходження.

Виявлені надлишки оприбутковуються:

 • Д-т 341 К-т 6800 «Непередбачені доходи», що підлягають оподаткуванню, згідно з чинним законодавством, податком на прибуток за ставкою 30 %.

Під час інвентаризації товарно-матеріальних цінностей низка об’єктів основних засобів за своєю балансовою вартістю підлягають переведенню в склад малоцінних і швидкозношуваних предметів, відображають:

 • а) на балансову вартість МШП, що вилучаються з розряду основних засобів: Д-т 341 К-т 4400 або 4500;

 • б) переведення суми зношення, що була нарахована на МШП, які вилучаються зі складу основних засобів:

 • Д-т 4409 Д-т 4509 К-т 341;

 • в) на суму зношення, що донараховується за МШП (колишні основні засоби):

 • Д-т 5020 «Загальні резерви» К-т 341;

 • г) на суму зношення надлишково нарахованого за МШП (колишні основні засоби): Д-т 341 К-т 6800 «Непередбачені доходи».

Питання 6. Визначення вартості та облік запасів товарно-матеріальних цінностей.

 • Запаси товарно-матеріальних цінностей — це активи, які визначаються як ресурси, що перебувають у власності банку в результаті його дій та поточної діяльності, що передбачають отримання економічної вигоди.

 • До складу запасів товарно-матеріальних цінностей включаються матеріальні активи, призначені для забезпечення безперервної роботи банку, надання послуг, а також отримані в заставу.

 • Обліковий механізм відображення запасів матеріальних цінностей містить елементи: облік придбання і облік списання матеріальних цінностей.

 • Обліковий механізм відображення операцій з придбання матеріальних цінностей зображено на рис.1.

Основними завданнями обліку запасів товарно-матеріальних цінностей є:

 • правильне і своєчасне документування і відображення операцій за рухом запасів товарно-матеріальних цінностей;

 • контроль за залишками, надходженням і витратами запасів;

 • контроль за зберіганням запасів.

Облік операцій ведеться за рахунками 3-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

Аналітичний облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеть­ся в інвентарних картках.

Списання запасів з балансу здійснюють внаслідок: передавання в експлуатацію; списання за непридатністю для подальшого використання; недостачі; безоплатного передавання філіям банку, іншим банкам; реалізації (рис.2).

Тема 12. Облік операцій з лізингу.

План

^ 1.Економічна сутність лізингу. Відмінності між оперативним та фінансовим лізингом.

2.Бухгалтерський облік операцій за основними засобами, переданими чи отриманими в лізинг. Облік операцій з фінансового лізингу. Відображення операцій лізингодавцем.

^ 3.Облік фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача.

4.Облік операцій з оперативного лізингу. Відображення операцій лізингодавцем та лізингоодержувачем.

^ 5.Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг (оренду).

Метою вивчення теми є набуття теоретичних знань щодо організації обліку фінансового лізингу на балансі лізингодавця та лізингоодержувача, облік операцій з оперативного лізингу, що сприятиме набуттю практичних навичок з запису проведень на балансових й позабалансових рахунках.

Список рекомендованих джерел

 • Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р.

 • План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06 2004 р.

 • Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06. 2004р.

 • Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затв. Постановою Правління НБУ №480 від 20.12.2005

 • Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затв. Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 р.

 • Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затв. Постановою Правління НБУ №254 від 18.06.2003 р.

 • Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.

 • Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затв. Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р.

 • Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33.

 • Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

Питання 1. Економічна сутність лізингу. Відмінності між оперативним та фінансовим лізингом.

Лізинг — господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату на певний період часу.

 • Термін «лізинг» походить від англійського дієслова «to lease», що означає «орендувати», або «брати в оренду».

До суттєвих відмінностей між орендою і лізингом можна віднести:

 1. Суб’єктами лізингових відносин є лізингодавець, лізингоотримувач та продавець лізингового майна; оренда передбачає два суб’єкти орендних відносин: орендодавець і орендар.

 2. За лізингової угоди лізингоодержувач виконує певні функції, характерні для власника.

 3. Хоча лізингодавець і залишається власником об’єкта лізингу протягом усього терміну дії лізингової угоди, проте ризик експлуатації усього об’єкта покладається на лізингоодержувача.

Розглядають прямий лізинг. - ідеться про лізингові угоди, за умовами яких власник самостійно передає майно у лізинг (це двосторонні угоди).

Непрямий лізинг - передавання майна відбувається за участі посередників, з урахуванням кількості учасників лізингового процесу укладаються тристоронні або багатосторонні лізингові угоди.

^ Лізингові операції це операції купівлі-продажу з відстроченням платежу з тією різницею, що власники змінюються наприкінці терміну угоди, а не на початку її дії.

У вітчизняній практиці види лізингу класифікують:

за характером лізингових платежів: (лізинг із грошовими, компенсаційними чи змішаними платежами або на основі надання зустрічних послуг);

за цільовими призначеннями (дійсний, фіктивний);

за умовами амортизації (лізинг з повною та неповною амортизацією);

залежно від намірів учасників щодо термінів угод (строковий і повноправний);

залежно від обсягу послуг із обслуговування майна, переданого в лізинг (чистий лізинг, лізинг із частковим, повним обслуговуванням, лізинг за рахунок власних чи залучених коштів, роздільний (пайовий)).

Розрізняють також внутрішній (національний) та зовнішній (міжнародний) лізинг, відповідно — експортний та імпортний лізинг.

Питання 2. Бухгалтерський облік операцій за основними засобами, переданими чи отриманими в лізинг. Облік операцій з фінансового лізингу. Відображення операцій лізингодавцем.

Бухгалтерські проведення

Відображення операцій лізингодавцем

 • ^ 1. Передача основних засобів у фінансовий лізинг:

 • у разі придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача, без оприбуткування їх у балансі лізингодавця: Д-т 1525, 2075 К-т 1200, 2600, 1001;

 • у разі, якщо основні засоби обліковувались у балансі лізингодавця: Д-т 1525, 2075 К-т 4400, 4500;

 • якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг: Д-т 1525,2075 К-т 4400,4500 К-т 3600;

 • якщо вартість лізингу буде визначена меншою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг: Д-т 1525,2075 Д-т 3500 К-т 4400, 4500

 1. Нарахування доходів за основними засобами, наданими у фінансовий лізинг: Д-т 1528, 2078 К-т 6018, 6028

3. Амортизація різниці між вартістю лізингу та балансовою вартістю основних засобів, наданих у фінансовий лізинг:

 • якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг: Дт 3600 Кт 6018, 6028

 • якщо вартість лізингу буде визначена меншою за балансову вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг: Дт 6018, 6028 Кт 3500

^ Питання 3. Облік фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача

Облікові процедури фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача групують:

1) оприбуткування об’єктів; 2) нарахування витрат за користування об’єктами лізингу; 3) нарахування амортизації за об’єктами фінансового лізингу; 4) погашення кредиторської заборгованості, що відповідає вартості прийнятих об’єктів; 5) сплата процентних витрат; 6) повернення лізингодавцю необоротних активів по закінченню терміну угоди про фінансовий лізинг.

Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних) платежів і вартістю об’єкта фінансового лізингу на початку строку фінансового лізингу — це фінансові витрати лізингоодержувача, які відображаються в бухгалтерському обліку лише на суму, що належить до звітного періоду.

^ Питання 4. Облік операцій з оперативного лізингу. Відображення операцій лізингодавцем та лізингоодержувачем.

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг ведеться лізингодавцем:

 • Д-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»;

 • Д-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»;

 • Д-т 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Власні основні засоби»;

 • Д-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Влас­ні основні засоби».

 • К-т 4300 «Нематеріальні активи», аналітичний рахунок «Власні нематеріальні активи»;

 • К-т 4400 «Основні засоби», аналітичний рахунок «Власні основні засоби»; 4309 «Знос нематеріальних активів», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)»;

 • К-т 4409 «Знос основних засобів», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг (оренда)».

Прийняті в оперативний лізинг основні засоби на підставі акта приймання передавання обліковуються лізингоодержувачем: Д-т 9840 «Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)»,

 • К-т 9910 «Контррахунки» (для рахунків розділів 96—98).

Питання 5. Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у лізинг (оренду).

^ Під час продажу необоротного активу з укладанням угоди про його одержання продавцем у фінансовий лізинг дохід від продажу визнається:

– у розмірі вартості продажу необоротного активу, якщо вартість продажу (після відрахування непрямих податків та інших відрахувань з доходу) нижча або дорівнює балансовій вартості проданого необоротного активу;

– у розмірі балансової (залишкової) вартості проданого необоротного активу, якщо вартість продажу (після відрахування непрямих податків та інших відрахувань з доходу) перевищує балансову вартість проданого необоротного активу.

Нарахування лізингових (орендних) платежів за оперативним лізингом (орендою) та їх сплата:

а) Д-т 7395 «Витрати на оперативний лізинг (оренду)»;

 • К-т 3678 «Інші нараховані витрати»;

б) Д-т 3678 «Інші нараховані витрати»;

 • К-т 1200 «Кореспондентський рахунок»;

 • К-т 1001 «Рахунок готівкових коштів»;

Схожі:

План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку iconВизначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи №242 від 18. 10. 99 р визначає методологію обліку нематеріальних...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань...
Рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань І господарських операцій підприємств І організацій
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку iconЛекція 3 Облік нематеріальних активів в лекції розглядаються
Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку icon1. Загальні основи І принципи бухгалтерського обліку в банках Організація...
Облік в банках” обирається для вивчення студентами спеціальності 050100 “Облік І аудит” за власним бажанням. Вивчення цієї дисципліни...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку iconДокументальне оформлення стану та руху нематеріальних активів
Питанням документального оформлення операцій з нематеріальними активами приділено багато уваги в
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка