Державний вищий навчальний заклад
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Сторінка1/4
Дата конвертації27.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

ім. В.Гетьмана

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТКафедра обліку і аудиту

Методичні вказівки та навчальні завдання


з виконання індивідуальної та самостійної роботи

з дисципліни "Облік в банках" для студентів

спеціальності 6.106 “Облік і аудит”
денної форми навчанняЗатверджено на засіданні кафедри "Обліку і аудиту"
протокол № ___

від
^Кривий Ріг


2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

ім. В.Гетьмана

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
^Кафедра обліку і аудиту


Методичні вказівки та навчальні завдання


з виконання індивідуальної та самостійної роботи

з дисципліни "Облік в банках" для студентів

спеціальності 6.106 “Облік і аудит”
денної форми навчання

^
Кривий Ріг


2007
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів 6.106 "Облік і аудит" денної форми навчання// Укладачі: Турило А.А., Гриценко М.В. - Кривий Ріг, Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2007


Укладачі: Турило А.А. - старший викладач

Гриценко М.В. - асистент

Рецензент: Ткач В.В. - старший викладач

Відповідальний за випуск: Осмятченко Л.М. – доц., к.е.н.

^

Зміст


стор.

Вступ 4


1. Загальні умови для виконання індивідуальної роботи 5

1.1 Завдання для виконання першої частини індивідуальної роботи 6
1.2 Завдання для виконання другої частини індивідуальної роботи 7
2. Завдання для виконання самостійної роботи 12
Список використанни джерел 16
Додатки 19ВступКурс “Облік в банках” є однією з професійно орієнтованих дисциплін для студентів, що навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”.

Мета курсу – вивчення теоретичних основ та набуття практичних знань, що охоплюють: побудову плану рахунків кредитних установ згідно міжнародних стандартів; аналітичний та синтетичний облік готівкових та безготівкових операцій, що відображаються на поточних, депозитних, валютних, позикових рахунках юридичних та фізичних осіб; активні та пасивні операції банків; особливості міжбанківських розрахунків; визначення прибутковості та надійності банку на підставі його валових доходів та валових витрат.

Основними формами вивчення курсу є лекції, практичні та індивідуальні заняття. Вивчення курсу завершується іспитом.

При виконанні індивідуальних завдань викладач націлює студентів на використання знань, здобутих на лекціях, семінарських заняттях і у самостійній роботі, на творчий пошук оптимальних рішень практичних завдань. Індивідуальні роботи сприяють розвитку творчої активності, самостійності мислення. Поряд з тим, ця організації навчання здатна виявити недоліки у системі професійної підготовки студентів. Вивчаючи їх, викладач вносить певні зміни в організацію діяльності студентів на заняттях, дає нові вказівки для подальшої самостійної роботи студентів. Виконання індивідуальних завдань студентами дозволяє викладачеві виявити та подолати формалізм та неповноту знань, в процесі їх проведення розкриваються особистісні здібності, якості студентів. Пізнавальні, контрастні, стимулюючі, виховні, функції індивідуальної роботи виступають у єдності.

^ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Для виконання індивідуальної роботи кожному студентові пропонується виконати конкретні завдання, відповідно порядковому номеру його прізвища в академічному журналі успішності. Індивідуальна робота складається з двох частин. Перша частина виконується за допомогою програми ЕОМ “Баланс – Банк” облікового центру КЕІ КНЕУ. Захист першої частини сплановано на сьомий тиждень восьмого семестру.Формою звіту виконаної індивідуальної роботи є вихідний документ у машинному виконанні у вигляді Балансу комерційного банку на початок та кінець операційного дня банківської установи.

Друга частина індивідуальної роботи потребує доцільного вивчення на практичних заняттях основних тем навчального курсу і складається з виконання трьох завдань. Тому виконання другої частини індивідуальної роботи сплановано на останній тиждень восьмого семестру. Дані методичні вказівки містять конкретні індивідуальні завдання для виконання роботи (30 варіантів), рекомендації по підготовці та виконанню цих завдань.

Метою даних методичних вказівок є допомога студентам у виконанні індивідуальної роботи, методичні вказівки складені згідно навчальної програми курсу “Облік в банках.”

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ ІНДИВІДУЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання до виконання першої частини індивідуальної роботи складається із двох частин: із наведених залишків на рахунках комерційного банку на початок операційного дня та переліку господарських операцій, здійснених комерційним банком за операційний день.
^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Програма з виконання індивідуальної роботи складається з 4 листів:

  • Інструкція

  • Баланс та операції

  • Вхідні дані

Для виконання роботи необхідно активувати лист “Баланс та операції”. Розрахунок визначається за такими етапами:

 1. Потрібно рознести сальдо на початок дня по активу та пасиву балансу. Для цього проставляємо в актив або пасив суму сальдо відповідного варіанту (лист “Вхідні дані”). Після того, як ітогові суми активу та пасиву зійшлись переходимо до пункту 2.

 2. Рознести сальдо на початок дня по синтетичним рахункам.

 3. Згідно операціям за 14.07.2007р (10 операцій лист “Вхідні дані”) рознести відповідні суми в дебет і кредит відповідних рахунків.

 4. Складаємо баланс на кінець дня. Для цього суми сальдо на кінець дня проставляємо в актив чи паси балансу. Якщо актив і пасив балансу не зійшлись, перевіряємо операції починаючи з пункту 2.

 5. Активуємо Лист “Звіт по роботі”, вибираємо опції Файл, Печать, ОК, та виводимо звіт по роботі на принтер.


Правила внесених даних:

1


. Дані вносимо тільки в ячейки, які виділено сірим кольором ( )

2
Х
. В ячейки дані не вносяться

 1. Зміст всіх останніх ячейок не змінювати.

 2. Дані які заносяться можуть бути як додатними, так і від’ємними.

Дані для розрахунків наведені в додатку А.
^ ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Індивідуальна робота повинна бути зроблена у машинописному вигляді (роздрукована на принтері безпосередньо з програми де вона виконувалась), акуратно оформлена й зброшурована. На основі захисту викладач робить висновок у вигляді оцінки індивідуальної роботи, яка проставляється в журнал академічної групи у спеціально відведеній для цього графі. Наявність індивідуальної роботи та її захист є допуском студента для отримання допуску з даної дисципліни.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДРУГОЇ ЧАСТИНИ ІНДИВІДУЛЬНОЇ РОБОТИ
Друга частина індивідуальної роботи складається з трьох завдань, які потребують теоретичних і практичних знань курсу.
Завдання 1
Банк залучає депозит у фізичної особи обсягом Р грн. на 6 місяців за річною ставкою і % з виплатою в разі погашення процентів, які нараховуються щомісяця. При визначенні кількості днів дії депозиту розрахунок виконують за методом “30/360”.

Розрахунок процентів провести за допомогою метода рівних частин та актуарного метода. Результати обчислень представити у вигляді таблиці 1.


Таблиця 1

Процентні витрати за депозитною операцією


Період (місяць)

Метод рівних частин

Сума витрат за нарахованими процентами, грн

Сума зобов`язань банку, грн

Ставка витрат до сумарних зобов`язань, %

1-й


2-й


3-й


4-й


5-й


6-й


Період (місяць)

Актуарний метод

Сума витрат за процентами, грн

Сума зобов`язань банку, грн

Ставка ви­трат до зобов'язань, %

1-й


2-й


3-й


4-й


5-й


6-йНехай банк залучає депо­зит фізичної особи обсягом Р грн. на 6 місяців за ставкою і % річних з капіталізацією процентів щоквартально. Нарахування про­центів проводиться в останній день місяця. Кількість днів у розра­хунку береться за методом «30/360».Розрахувати річну процентну ставку.Виконання розрахунків і здобуті результати занести до таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахунок процентних витрат у разі капіталізації процентів

Період

Номінал депозиту, грн.

Процентна ставка

Метод підрахунку днів

Сума процентних виплат, грн.

1-й30/360
2-й30/360
3-й30/360
4-й30/360
5-й30/360
6-й30/360

Провести розрахунок витрат за процентами за актуарним методом за кожний місяць дії депозитної угоди. Отримані результати занести в таблицю 3.
Таблиця 3

Витрати банку за нарахованими процентами при використанні актуарного методу, грн.


Період (місяць)

Нарощена сума депозиту

Витрати за процентами

Усього

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й


По наведеним вище операціям скласти бухгалтерські записи.

Дані для розрахунку наведені у додатку Б.
Завдання 2
Скласти бухгалтерські записи за наведеними операціями банку з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів, а саме:


 • дол. США — код валюти 840;

 • євро — код валюти 280;

 • російських рублів — код валюти 810;

 • українська гривня має код валюти 980.


На замовлення клієнта банк А купує Х дол. США на УМВБ (курс долара до гривні У).

 • Задепонквати гривневу суму на рахунку кредиторської заборгованості.

 • Проплати за операцією з купівлі валюти банк проводитиме зі свого рахунку ностро, який відкрито в АБ «Кліринговий дім». У разі необхідності він забезпечує залишок за рахунком, що необхідний для розрахунку, тобто переказує кошти на поповнення рахунку.

 • Після встановлення курсу торгів УМВБ (наприклад USD/UАН - 3,3592) АБ «Кліринговий дім» дебетує кореспондент­ський рахунок банку А. Відобразити дану операцію за балансом банку А, котрий виконує замовлення клієнта.

 • Крім цього, АБ «Кліринговий дім» стягує комісію в розмірі 0,15 % від суми гривневого еквівалента. Записати зміст цієї операції за ба­лансом банку А бухгалтерським проведенням.

 • Банк А, у свою чергу, стягує з клієнта комісію за придбання ва­люти в розмірі 0,3 %

 • Залишок невикористаних коштів у національній валюті банк А зараховує на поточний рахунок клієнта

 • У день торгів (для доларів США) або наступного банківського дня (для інших валют) АБ «Кліринговий дім» перераховує банку А куплену валюту на його кореспондентський рахунок. Надходження валюти відобразити проведенням


Продаж на УМВБ Х дол. США за дорученням клієнта:

 • Згідно із заявою клієнта валюта, що призначена на продаж, списується з валютного рахунку клієнта

 • У день торгів банк перераховує валютні кошти на кореспон­дентський рахунок АБ «Кліринговий дім» у зарубіжному банку-кореспонденті. Записи в бухгалтерському обліку виконуються за да­тою валютування

 • У день торгів УМВБ стягує з учасників операції продажу валю­ти 0,15 % гривневого еквівалента проданої валюти (курс, установ­лений на торгах - 5,6598 USD/UАН). АБ «Кліринговий дім» спи­сує, у свою чергу, відповідну суму комісії з кореспондентського рахунку банку

 • Наступного дня після зарахування проданої валюти на корес­пондентський рахунок АБ «Кліринговий дім» за результатами торгів виконуються розрахунки в національній валюті

 • Банк стягує комісію в розмірі 0,2 % з продавців валюти

 • Банк перераховує гривневий еквівалент проданої валюти за ви­рахуванням комісії (0,2 %) на поточний рахунок клієнта-продавця валюти

Дані для розрахунку наведені в додатку В.
Завдання 3.
Скласти бухгалтерські записи за наведеними операціями банку з купівлі акцій:

 • 1 грудня 1998 року банк «Новий» придбав Х акцій відкри­того акціонерного товариства «Укррічфлот», сплативши за них У

 • 31 грудня цього самого року поточна ринкова вартість зросла до 13 грн. за акцію. В обліку дана ситуація не відображається

 • 20 січня 1999 року ВАТ «Укррічфлот» оголосив дивіденди за 1998 рік із розрахунку 15 копійок на акцію

 • 2 лютого 1999 року на кореспондентський рахунок КБ «Новий» зараховано суму дивідендів

 • 5 лютого 1999 року банк «Новий» продав 1250 акцій по 14 грн. за акцію

 • 28 лютого 1999 року поточна ринкова вартість акцій Z знизилась до 11 грн

 • 15 березня 1999 року банк реалізував решту акцій за ціною 10 грн. за акцію


Дані для розрахунку наведені в додатку В.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Відповідно даному плану з дисципліни, самостійній роботі відводиться значна частина курсу .

Робочою програмою передбачаються наступні елементи самостійної ро­боти: освоєння нових розділів теми, а також деяких питань з теми, що розгля­далися на лекції, вивчення основної та додаткової літератури, підготовка до практичних занять та домашніх завдань, підготовка рефератів, під­готовка до заліку тощо.
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ.
З метою поглибленого вивчення теоретичного і практичного матеріалу студент пише реферат або робить доповідь.

Самостійне опрацювання один з етапів вивчення курсу «Облік в банках». Його метою є розширення і поглиблення теоре­тичних знань та практичних навичок аналітичної роботи з певної теми на основі самостійного узагальнення зібраного матеріалу.

Реферат виконується студентами бакалаврами денної форм навчання і є результатом самостійного дослідження з обраної теми.

При написанні реферату студент повинен показати вміння ко­ристуватися нормативними документами, літературними джере­лами, узагальнювати матеріали, формулювати обґрунтовані ви­сновки і пропозиції.

Тема реферату обирається студентом з переліку тем самостій­но або з допомогою наукового керівника.

При виборі теми реферату необхідно враховувати науково-дослідні інтереси студента і актуальність теми для практичної ді­яльності.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
Обсяг роботи 8-10 стор. друкованого тексту, надрукованого на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Шрифт – Times New Roman, розмір 14.

Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30мм, праве – 10мм, верхнє - 20мм, нижнє – 20мм.

Зміст реферату повинен поділятися на наступні логічні частини:

 • Вступ, де необхідно окреслити проблематику реферату та обгрунтувати актуальність обраної теми;

 • Основна частина, де викладається основна частина матеріалу за проблемою, що досліджується;

 • Висновки, де необхідно підбити підсумки дослідження та окреслити можливі шляхи вирішення поставленої проблеми;

 • Перелік використаних джерел.


1. Міжнародні принципи бухгалтерського обліку комерційного банку: сутність та характеристика.

2. Особливості обліку нематеріальних активів комерційного банку. Визначення та їх характеристика.

3. Вирішальні моменти, що їх дотримується керівництво банку при формуванні облікової політики.

4. Резерви банку: утворення та використання.

5. Видача і одержання кредитів на міжбанківському ринку.

6. Валютні операції на міжнародному ринку.

7. Неторгові операції з валютними цінностями.

8. НБУ як емісійний центр та регулятор готівково-грошового обігу.

9. Особливості обліку доходів і витрат комерційних банків.

10. Роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації.

11. Банківський ризик. Сутність та прогнозування.

12. Кредитний ризик. Сутність та визначення.

13. Характерні особливості розрахунків за факторинговими операціями.

14. Ресурси комерційних банків, їх формування та прогнозування.

15. Неторгові операції з валютними цінностями.

16. Основні розходження в обліку акредитивних операцій і розрахунків з використанням банківських гарантій.

17. Види міжбанківських відношень.

18. Сутність і роль системи лімітів і нормативів у системі управління ризиками.

19. Процедура прийняття рішення про надання кредиту.

20. Сутність та управління ризиком ліквідності.

21. Вимоги щодо кредитів в інвестиційну діяльність та вимоги до проектів, що фінансуються за рахунок кредиту.

22. Основні принципи формування системи лімітів і нормативів.

23. Аналіз операцій, котрі впливають на валютну позицію банку.

24. Функції НБУ на валютному ринку.

25. Облік операцій з векселями.

26. Сутність та принципи регулятивної функції центрального (національного) банку стосовно розміру власного капіталу комерційного банку.

27. Пошук пропозицій на позабіржовому ринку цінних паперів. Аналіз

отриманої інформації.

28. Принципи та економічна сутність проведення вексельних операцій.

29 Облік операцій з забезпеченням. Форми забезпечення повернення банківських позик.

30. Основні форми міжнародних розрахунків.

31. Аналіз фондових інструментів, котрі найчастіше використовуються комерційними банками для проведення активних операцій з цінними паперами.

32. Основні принципи формування системи нормативів, котрі використовуються в процесі управління активами.

33. Основні принципи формування системи нормативів, котрі використовуються в процесі управління пасивами.

34. Облік кредитних операцій.

35. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості операцій в комерційному банку.
^Основна література


 1. Герасимович А.М., Кривов'язТ.В., Мазур О.А. та ін. Облік та аудит у комерційних банках. Навч. посібник; За ред. д-ра економ. наук, проф. А.М. Герасимовича. – Львів; Видавництво "Фенікс", 2004. – 512 с.

 2. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вич. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 404 с.

 3. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 432 с.  1   2   3   4

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад «національний гірничий університет»...
Плани семінарських занять з дисципліни «Адміністративне право» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство» / Упорядн.: В....
Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка