Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає
Скачати 393.43 Kb.
НазваПервісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає
Сторінка1/4
Дата конвертації16.06.2013
Розмір393.43 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
  1   2   3   4
Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з:

-    ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок);

-    мита;

-    непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню;

-    інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для викори­стання за призначенням.

Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включа­ються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в ре­зультаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості пе­реданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переда­ного об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об' єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінан­сових результатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справед­ливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (змен­шеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була переда­на (отримана) під час обміну.

Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріаль­них активів є їх справедлива вартість на дату отримання.

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновни­ками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об' єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаче­ної суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об' єктів.

^ Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає:

-    прямі витрати на оплату праці;

-    прямі матеріальні витрати;

-    інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних ак­тивів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх еко­номічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в при­датному для використання стані та одержання первісно визначено­го розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нема­теріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існуєак­тивного ринку).

^ Активний ринок — ринок, якому притаманні такі умови:

-    предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

-    у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і по­купців;

-    інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній пере­оцінці.

Переоцінена первісна вартість та знос об'єкта нематеріаль­ного активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу нема­теріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду, крім випадків:

-    у разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попе­редніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над су­мою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об' єкта і вигід від відновлення його корисності, сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу до­ходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) до­оцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу;

-    у разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об' єкта нематеріальних активів) перевищення суми попе­редніх дооцінок об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (остан­ньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до вит­рат звітного періоду.

При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попе­редніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних ак­тивів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта нематеріаль­них активів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цьо­го об'єкта нематеріальних активів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням до­даткового капіталу. При цьому, до складу нерозподіленого прибут­ку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі додаткового капіталу. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку нематеріальних ак­тивів.

Відповідно до ПБО 8 первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати. До первісної вартості включаються також інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій, збір за подання заявки про реєстрацію об'єкта права інтелектуальної власності як нематеріального активу, збір за публікацію відомостей про видачу свідоцтва, патенту, сплата державного мита за видачу свідоцтва, патенту).

 

Склад прямих матеріальних витрат і прямих витрат на оплату праці визначено ПБО 16. Тобто до складу прямих матеріальних витрат включається вартість купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які безпосередньо використані при створенні конкретного нематеріального активу. До складу прямих витрат на оплату праці включаються зарплата та інші виплати працівникам, зайнятим створенням конкретного об'єкта нематеріальних активів.

 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) передбачає, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів та порядок їх застосування затверджено наказом Мінфіну України «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 р. № 732 (зареєстровано в Мін'юсті України 14.12.2004 р. за № 1580/10179).

 

Первинні документи про витрати на створення нематеріальних активів повинні, зокрема, містити інформацію про зміст витрат (виконання робіт зі створення нематеріального активу, витрачання матеріальних цінностей на створення нематеріального активу), кількісні й вартісні показники таких витрат. Загальна первісна вартість об'єкта нематеріальних активів зазначається комісією з прийняття (введення) об'єкта в господарський оборот в Акті (типова ф. № НА-1).

Адміністратор

25.06.2009

^ Первісна вартість нематеріальних активів

На минулому уроці ми закінчили розгляд порядку визначення первісної вартості нематеріальних активів. До сказаного можна тільки додати, що первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їхніх можливостей і строку використання, які будуть сприяти збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід. Витрати, які здійснюються для підтримки об’єкта в придатному для використання стані й одержання спочатку певного розміру майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду (п. 18 П(С)БО 8). Тут мається на увазі, що істотні витрати, пов’язані з модернізацією, удосконаленням нематеріальних активів, які розширюють їхні можливості або подовжують строк їхнього використання (аналогічно капітальному ремонту основних засобів), збільшують вартість нематеріального активу з подальшою амортизацією таких витрат. А витрати, які просто підтримують нематеріальний актив у придатному для використання стані ("поточний ремонт", "технічне обслуговування"), списуються на поточні витрати.

^ Переоцінка нематеріальних активів

Переоцінка нематеріальних активів не є обов’язковим заходом і здійснюється вона тільки тими підприємствами, які бажають показати своїм партнерам, кредиторам й інвесторам реальний стан нематеріальних активів підприємства.

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тільки тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.

Активним ринком є ринок, якому властиві наступні умови:

- предмети, які продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

- у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;

- інформація про ринкові ціни загальнодоступна.

Це значить, що переоцінку придбаного права на знак на товари й послуги виконати неможливо через відсутність активного ринку щодо такого виду нематеріальних активів. Але цілком можливо переоцінити право на комп’ютерну програму або право на літературний твір, щодо яких звичайно існує активний ринок. Так, багато детективних оповідань настільки схожі одне на одне, що видавництво, яке має на балансі безліч авторських прав на детективні оповідання, при бажанні може виконати їхню уцінку або дооцінку.

У випадку переоцінки окремого об’єкта нематеріального активу варто переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку). Тобто, якщо підприємство бажає здійснити переоцінку права на винахід, то переоцінюються всі права на об’єкти промислової власності цієї групи, щодо яких існує активний ринок: права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау й ін. Така "групова" переоцінка передбачена для того, щоб не було перекосу вартості групи: всі об’єкти однієї групи відображаються або за первісною, або за справедливою (ринковою) вартістю.

Якщо підприємством проведена переоцінка об’єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Розглянемо процедуру проведення переоцінок на прикладах.

Приклад 1

Підприємство займається розведенням і продажем квітів. На балансі підприємства є патент на сорт троянди "Помаранчевий ранок". В 2004 році продаж троянд сорту "Помаранчевий ранок" різко зросла, що призвело до збільшення справедливої вартості патенту.

Умови прикладу. Первісна вартість патенту - 25000,00 грн.; щорічна амортизація - 2500,00 грн.; сума накопиченої амортизації - 5000,00 грн.; залишкова вартість - 20000,00 грн.; справедлива вартість патенту - 50000,00 грн.

Тому що підприємство мало намір співробітничати з великим інвестором, то воно вирішило зробити переоцінку патенту на сорт троянди "Помаранчевий ранок" й, відповідно, всієї групи нематеріальних активів.

Відповідно до п. 21 П(С)БО 8 переоцінена первісна вартість і накопичена амортизація об’єкта нематеріального активу визначаються як добуток, відповідно, первісної вартості або накопиченої амортизації й індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість.

Отже, індекс переоцінки патенту на троянду "Помаранчевий ранок" складе 2,5 (50000,00 / 20000,00). Вартість патенту після переоцінки:

Первісна вартість патенту

-

62500,00 грн.

Сума накопиченої амортизації

-

12500,00 грн.

Залишкова вартість

-

50000,00 грн.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів відображається в складі додаткового капіталу.

Таблиця 1

з/п

Зміст операції

^ Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Придбаний патент на сорт троянди "Помаранчевий ранок" став придатним до використання

124

154

25000,00

-

-

2

Сума накопиченої амортизації

23

133

5000,00

-

-

3

Дооцінка первісної вартості патенту з одночасним збільшенням накопиченої амортизації

124

133

7500,00

-

-

4

Збільшення додаткового капіталу на суму дооцінки патенту до справедливої вартості

124

423

30000,00

-

-
  1   2   3   4

Схожі:

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає iconОблік переоцінки нематеріальних активів
У разі переоцінки одного нематеріального активу слід переоцінити І всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством...
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає icon1. Допомога з тимчасової непрацездатності працівнику нараховується
Визначити річну суму амортизації основного засобу прямолінійним методом, якщо його первісна вартість – 6000 грн., ліквідаційна вартість...
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає iconЧастина перша
Первісна вартість (ОФпер) визначається на момент уведення об’єкта в експлуатацію
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає icon1. Предмет фінансової науки. Суть І функції фінансів
Вартість товарів І послуг виготовлених суб’єктами економічних відносин у сфері матеріального І нематеріального виробництва за певний...
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає icon1. Предмет фінансової науки. Суть І функції фінансів
Вартість товарів І послуг виготовлених суб’єктами економічних відносин у сфері матеріального І нематеріального виробництва за певний...
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає iconОблік необоротних активів
Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості активів,...
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає iconТема 9 Витрати виробництва. Ціни І прибуток
Особистісний фактор виробництва під час свого функціонування, тобто жива праця (або робоча сила у процесі її використання) у формі...
Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає iconОцінка вартості підприємства
Вартість бізнесу це вартість діючого підприємства або вартість 100 корпоративних прав у діловому підприємстві
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка