Рекомендована література
НазваРекомендована література
Дата конвертації13.12.2013
Розмір71.4 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Туризм > Документы

Рекомендована література:

 1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 464 с.

 2. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.

 3. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 255 с.

 4. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. – М.:Финансы и статистика, 2006. – 200с.

 5. Здоров А.Б. Экономика туризма: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2007. – 227с.

 6. Кауров А.Д. Организация сферы туризма: Учебное пособие. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2006. – 320 с.

 7. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 232 с.

 8. Кифяк В.Ф. Органiзацiя туристичної дiяльностi в Українi : Навчальний посiбник для вузiв. - Чернiвцi: Книги - XXI, 2003. - 298 с.

 9. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристсько-готельного підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.- 344с.

 10. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник. - К. : Грамота, 2006. - 264 с

 11. Экономика и организация туризма. Международный туризм / под ред. И.А.Рябовой, Ю.В.Забаева, Е.Л. Драчевой. – М.:КНОРУС, 2005. – 576с.

 12. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2006. – 264с.

 13. Щербакова С.А. Международный туризм: экономика и география: Учебное пособие . - М.: Финансы и статистика, 2007. – 144с.

 14. www.world-tourism.org
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання :

Для засвоєння навчального матеріалу курсу «Організація туристичних подорожей» студентам пропонується виконати індивідуальну самостійну навчально - дослідну роботу за одною із запропонованих тем.

Студенти самостійно обирають тему із запропонованого лектором списку.

Робота виконується українською або російською мовами.

Текст роботи друкується з використанням шрифтів текстового редактора Word (Times New Roman) розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Текст дослідження необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: з лівого боку - 30 мм, з правого - 15 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм, абзац – 1 мм. Не допускається будь-які підкреслювання, виділення по тексту, окрім вказаних у представлених рекомендаціях.

Вирівнювання тексту для заголовків – по центру, для основного матеріалу – по ширині.

Нумерація сторінок роботи наскрізна. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуш, на змісті, на додатках та на сторінці зі списком використаної літератури номер сторінки не ставлять, але всі вони включаються до загальної нумерації. На сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки арабськими цифрами без крапки в кінці.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок.

Навчально - дослідна робота повинна містити:

 • Титульний аркуш (назва навчального закладу, тема, дисципліна в рамках якої виконується робота, виконавець, керівник);

 • Зміст (містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів);

 • Вступ;

 • Основна частина;

 • Список використаної літератури;

 • Додатки (при необхідності).

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Джерела розміщують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Перелік використаної літератури наводиться в певному порядку, а саме:

  1. Першими наводяться нормативно-правові акти органів законодавчої та виконавчої влади в хронологічній послідовності;

  2. Спеціальна наукова література, книги, монографії, методичні посібники, статті з журналів та інших періодичних видань розміщуються в алфавітному порядку за прізвищем автора. Якщо автор відсутній – джерело включається в алфавітний список за першою літерою назви.

  3. Іншомовні джерела інформації, розміщені за абеткою відповідної мови (англійська, німецька, французька, іспанська, китайська та ін.)

  4. Інтернет – ресурси

Обов’язковими є посилання на літературні джерела в тексті, які позначаються в прямих дужках цифрами, перша з яких вказує на порядковий номер літературного джерела, з якого зроблено запозичення, друга – номер сторінки. Наприклад, [6, c.15]. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Запорукою успішного виконання контрольних робіт виступає повне дотримання вказаних методичних рекомендацій.

Форма проведення підсумкового оцінювання виконаного дослідження – публічна доповідь (3-4 хвилини) з подальшим відкритим обговоренням або індивідуальна співбесіда на тему контрольної роботи.

При оцінці контрольної роботи враховується ступінь розкриття теми та відображення головного змісту, глибина опрацювання відповідних тематичних джерел інформації, вміння застосовувати теоретичний матеріал для вирішення практичних проблем, логічність викладу, здатність робити висновки з проведеного дослідження, відповідність технічного оформлення зазначеним нормам, якість підсумкової співбесіди або доповіді. Оцінка дається кожному з вказаних елементів виконаної роботи.

Загальна кількість балів за виконане завдання – 20-25.


Перелік тем для індивідуального завдання з курсу «Організація туристичних подорожей»

1. Особливості функціонування туристичних підприємств в Україні різних форм власності.

2. Основні організаційно-правові форм господарювання туристичної діяльності.

3. Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні.

4. Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми.

5. Туроперейтинг та його види.

6. Агентський бізнес в туризмі.

7. Туристична освоєність території України.

8. Основні туристичні регіони та райони України.

9. Асортимент послуг туристичної фірми: особливості формування.

10. Аквізиція туристів та засоби залучення туристів.

11. Культура обслуговування клієнтів.

12. Програмне обслуговування в туризмі.

13. Програми перебування туристів в залежності від видів туризму.

14. Програми перебування туристів в залежності від інфраструктури курорту.

15. Програмні заходів в туризмі: види та характеристика.

16. Партнерська робота з підприємствами розміщення туристів.

17. Партнерська робота з транспортними компаніями.

18. Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі.

19. Методи продажу та основні канали збуту туристичного продукту.

20. Форми та стилі обслуговування клієнтів.

21. Типовий портрет основної клієнтури туристичної фірми.

22. Комунікаційні навички менеджера з продажів туристичної фірми.

23. Професійна етика та культура обслуговування клієнтів.

24. Професійні стандарти працівників туристичної фірми.

25. Система транспортного забезпечення в туризмі .

26. Види транспортних подорожей.

27. Перевізні документи та правила їх оформлення.

28. Діяльність міжнародних організацій з питань безпеки перевезень різними видами транспорту.

29. Система міжнародних транспортних перевезень.

30. Сучасний стан ринку авіаперевезень.

31. Технологія обслуговування туристів на авіатранспорті.

32. ІАТА як базової організації щодо регулювання міжнародних авіаперевезень.

33. Стан розвитку залізнодорожніх сполучень..

34. Перевезення та обслуговування туристів на залізнодородньому транспорті.

35. Перевезення туристів залізнодорожнім транспортом за кордоном.

36. Обслуговування водним транспортом та формування круїзних територій.

37. Основні круїзні території світу.

38.Ресурсний потенціал України щодо організації круїзних подорожей.

39. Ринок туристичних послуг морських (річкових) круїзів України.

40. Автотранспортні перевезення в туризмі.

41. Розробка туристичного автотранспортного маршруту.

42. Організація перевезень на регулярних автотранспортних маршрутах.

43. Організація спеціалізованого автотранспортного маршруту.

44. Прокат автомобілів при здійсненні туристичної подорожі.

45. Фрахтування суден на короткострокові перевезення в туризмі.

46. Поведінка туристів при транспортуванні різними видами транспортних засобів.

47. Безпека туристичних транспортних подорожей.

48. Міжнародні та внутрішні перевезення на авіатранспорті.

Схожі:

Рекомендована література iconРекомендована література Базова
Артемова Л. В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 424 с
Рекомендована література iconРекомендована література підручники, навчальні посібники
Аксенов А. И. Очерк истории генеалогии в России //История и генеалогия. Сб ст. – М., 1977. – С. 57-80
Рекомендована література iconРекомендована література з курсу «менеджмент»
Бідняк М. Н. Організація управління: Навч посібник. К.: А. С. К., 2003. 176с. 966-539-455-Х
Рекомендована література icon10. Рекомендована література Основні законодавчі та нормативно-правові акти
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Рекомендована література icon3. Рекомендована література Базова
Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись І правильно говорити: Посібник / За заг ред. О. А. Сербенської. – Львів, 2011. – 312 с
Рекомендована література iconРекомендована література
Господарський кодекс України: Офіційне видання “Кодекси України”. – К.: Форум, №1 / 2004
Рекомендована література iconІмем. Історія України. Рекомендована література
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. К., 1996
Рекомендована література iconРекомендована література Базова
Депутат О. П. Цивільна оборона : [навчальний посібник] / Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. – Львів : Афіша, 2001. – 124...
Рекомендована література iconРекомендована література
Мозаїчність етносу. Консорція. Конвіксія. Субетнос. Етнос. Суперетнос. Етнічний стереотип поведінки. Пасіонарність. Субпасіонарії....
Рекомендована література iconПереднє слово
Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході підготовки до практичних занять з Особливої частини кримінального права України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка