Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт
Скачати 391.58 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання самостійних робіт
Сторінка1/3
Дата конвертації21.06.2013
Розмір391.58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > Туризм > Методичні рекомендації
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання самостійних робіт

з дисципліни «Готельна індустрія України»

для студентів зі спеціальності 5.14010101

Готельне обслуговування ”

Одеса-2012

Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно - технічних дисциплін та готельної справи

Голова комісії _____________________Кожедубова Л.П.

Протокол № __ від «_____» _______________20___р.

Укладач Тімановська Т.М.

Вступ

Готельне господарство України є важливою складовою частиною туристичної сфери з розвитою функціональною системою, завданням якої є забезпечення високого рівня комфорту і якості обслуговування туристів за одночасного досягнення високоприбуткової діяльності.

Курс «Готельна індустрія України» викладається з метою формування теоретичних професійних знань і практичних навичок організації діяльності підприємств готельного господарства.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу дають можливість вирішити наступні завдання:

 • вивчити особливості міжнародних готельних ланцюгів та готельних ланцюгів України ;

 • визначити основні фактори, що впливають на розвиток готельної індустрії гостинності в Україні;

 • створити ефективну систему накопичення теоретичних знань із курсу та використання їх на практиці;

 • визначити сучасний стан готельного господарства України та вміти аналізувати проблеми сучасної готельної індустрії України та регіону.

Згідно з навчальним планом курсу «Готельна індустрія України», на самостійну роботу студентів передбачено 26 годин.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів розроблено відповідно до програми і робочої програми курсу і призначено для студентів спеціалізації 5.14010101 «Готельне обслуговування» денної форми навчання. Вивчення курсу передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, комп’ютерному класі та домашніх умовах.

Студенти вивчають курс самостійно, користуючись конспектами лекцій, підручниками, навчальним посібниками, навчально-методичними виданнями та іншою додатковою літературою.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок для подальшої ефективної роботи на підприємствах туристичної індустрії, що забезпечить надання послуг високого рівня якості відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів із метою задоволення потреб вітчизняних та іноземних туристів, забезпечення їх безпеки, життя, здоров’я, майна і захисту навколишнього середовища.

Метою методичних рекомендацій є надання допомоги студентам у вивченні наукових основ стандартизації та сертифікації послуг, в ознайомленні з основами управління якістю туристичних послуг, вітчизняним та зарубіжним досвідом розвитку стандартизації і сертифікації, механізмом та процесом управління якістю на підприємствах туристичної індустрії, організацією контрою якості туристичних послуг, державною системою сертифікації та стандартизації, механізмом сертифікації та ліцензування підприємств галузі.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів включають: загальні методичні рекомендації до вивчення курсу, тематичний план курсу, методичні рекомендації до вивчення конкретних тем, питання для контролю знань, список рекомендованої літератури.

Форма контролю самостійної роботи студентів передбачає співбесіду з питань, які розроблені викладачами з кожною темою, або тестування, а також захисту реферату.

Виконання завдань із самостійної роботи є обов’язковим для кожного студента. З’явившись на семінар і практичну роботу, студент повинен подати конспект про роботу, виконану ним самостійно. Студент допускається до семінару чи практичної роботи, якщо звіти відповідають установленим вимогам. Студент, який не здав матеріали тем самостійного вивчення, не допускається до заліку з курсу.

^ Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Становлення та розвиток готельної справи

2

2

Виникнення в Україні перших туристських організацій

2

3
2

4

Історія заснування мережі готелів Хілтон, Кемпінські та Хаят

2

5

Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства

2

6
2

7

Характеристика основних засобів розміщенння

2

8

Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку

2

9

Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства

2

10

Сучасний підхід до класифікації готельного господарства

2

11

Міжнародна класифікація готельних номерів

2

12

Нормативно-правове регулювання готельної індустрії

2

13

Сучасні тенденції розвитку світової індустрії гостинності

 2
Разом:

26


1.Загальні методичні рекомендації

Самостійна робота з курсу «Готельна індустрія України » включає такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних та семінарських занять;

 • виконання індивідуальних самостійних занять;

 • написання рефератів.

Опрацювання лекційного матеріалу. В системі різних форм навчально-виховної роботи особливе місце належить лекції, під час якої викладач подає студентові основну інформацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати ключові знання, спрямовує його самостійну роботу.

Зв'язок лекцій та самостійної роботи студента розглядається у таких напрямах:

 • лекція, як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента ;

 • методичні прийоми викладання лекцій активізовують самостійну роботу студента;

 • самостійна робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи студента починається зі слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що вивчається. Складання та вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми та розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та семінарських занять, заліку, вказує напрямок і обсяг подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції за допомогою підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виноситься на самостійне опрацювання.

^ Підготовка до практичних та семінарських занять. Підготовка до практичних та семінарських занять починається з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання.

Практичні та семінарські заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом дисципліни, що забезпечує надання послуг високого рівня якості відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів у підприємствах галузі майбутньої діяльності з метою задоволення потреб вітчизняних та іноземних туристів, забезпечення їх безпеки, життя, здоров’я, майна і захисту навколишнього середовища висококваліфіковану розробку документів у галузі та подальшу наукову обґрунтованість напрямів розвитку галузі.

Самостійна робота студентів під час підготовки до практичних і семінарських занять є обов’язковою частиною начальної роботи , без якої успішне та якісне засвоєння навчального матеріалу є неможливим. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів із боку викладача завдяки цілеспрямованим організаційним контрольним заходам.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні або семінарські заняття. Щороку викладачі уточнюють їх тематичний план та ознайомлюють із ним студентів на першому занятті. Готуючись до практичних і семінарських занять із тієї чи іншої теми курсу, для успішного закріплення знань студент повинен самостійно вивчити питання, які подані в робочій програмі у визначеній послідовності згідно з логікою навчального матеріалу.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи з цього року. У методичних рекомендаціях до кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися у будь-якому питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком консультацій викладача). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібне русло, зробити її раціональною та ефективною.

^ Написання рефератів. Для написання та підготовки реферату (доповіді) викладач визначає студенту тему та надає конкретних питань.

ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

Розділ 1. Історія розвитку готельної індустрії

Тема 1. Становлення та розвиток готельної справи.

Основні терміни: готель, таверна, заїжджий двір, караван-сарай, ямб, яма, корчма, трактир.

Студентам належить усвідомити, що ринковий готельний бізнес є неможливим без ґрунтових знань еволюції готельної індустрії, яка бере початок ще з часів античності. Для цього слід приділити увагу вивченню історичних періодів: давній період (ІV тис до н.е. – 476р. н.е.); період середньовіччя (V – XV ст.); новий час (XVI ст. – XXст.); сучасний розвиток індустрії гостинності.

Доцільно вивчити історичні особливості, традиції в різних країнах світу та навчитися аргументовано оцінювати нинішню ситуацію в індустрії гостинності, головними ознаками якої є:

 • поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції;

 • утворення міжнародних готельних та ресторанних ланцюгів;

 • розвиток мережі малих підприємств і впровадження в індустрію гостинності нових комп’ютерних технологій.

Слід вміти, що загальною концепцією розвитку готельної індустрії є підвищення якості послуг, модернізація технологічних процесів, вивчення потреб клієнта (гостя).

Студентам потрібно ознайомитися з історичною літературою відповідних періодів, діяльністю міжнародних організацій, які сприяють інтенсифікації готельного господарства, світових готельних ланцюгів та глобальних процесів.

Вивчення теми слід продовжити з ознайомлення зі становленням готельного господарства в Стародавній Русі з урахуванням ментальних, регіональних особливостей населення.

При цьому слід розглянути:

 • розвиток торгівлі;

 • напрями транспортних шляхів;

 • зростання кількості подорож.

Студент повинен дослідити основну історичну термінологію галузі.

Доцільно розглянути сутність, основні причини поштовху в розвитку готельного господарства в Україні та особливості організації перших засобів розміщення.

Під час вивчення цієї теми особливу увагу слід звернути на становлення та еволюцію готельного господарства в столиці Україні – місті Києві у такі періоди:

 • кінець IX ст. – початок XX ст.;

 • радянські часи;

 • пострадянський період.

Література: 3,4,5,7,8,9,11,12,14,22

Питання до самоконтролю:

 1. Які існують основні складові індустрії гостинності?

 2. Якими фактами характеризується найдавніша історія розвитку готельного господарства?

 3. Дайте характеристику розвитку готельного господарства в середині століття.

 4. Які особливості розвитку готельного господарства а Європі Ви можете охарактеризувати?

 5. Розкрийте значення науково-технічного прогресу для розвитку готельного господарства.

 6. Дайте характеристику розвитку сучасного готельного господарства у світі.

 7. Дайте характеристику визначенням прототипів майбутніх підприємств готельного господарства в Стародавній Русі.

 8. Характеристику яких особливостей розвитку готельного господарства Ви можете виділити в період XII-XV століть?

 9. Опишіть перші підприємства-прототипи підприємств готельного господарства у стародавній Русі.

 10. Чим характеризувався розвиток готельного господарства в Україні у період XVI-XIX століть?

 11. Дайте характеристику розвитку готельного господарства в місті Києві в період XVI-XIX століть.

 12. Дайте характеристику стану та розвитку готельного господарства у місті Києві в радянські часи.

 13. Чим характеризується розвиток готельного господарства в місті Києві у XX ст. та на межі XX-XXI ст.?

 14. Проаналізуйте тенденції розвитку готельного господарства України у XXI ст.

Тема 2. Виникнення в Україні перших туристських організацій.

Основні терміни: індустріальне суспільство, організований туризм, «туризм», «турист», екскурсійна діяльність.

Студентам слід усвідомити, що зумовило подальше зростання мобільності населення і що, в свою чергу, сприяло пізнанню людством навколишнього світу.

Слід зазначити, які умови сприяли для перетворення стихійного мандрівництва на організований туризм і завдяки чому подорожі ставали доступнішими.

Вивчення теми слід продовжити з ознайомлення слова «туризм», «турист», коли вони з’явились і що означали.

Прийнято вважати, що початок розвитку сучасного туризму датуєть­ся 1841 р., коли Томас Кук організував першу туристську поїздку для 570 членів товариства тверезості з Лейстера до Лафборо.

Т. Кук активно використовував можливості, пов'язані з появою за­лізниць, зростанням «рухливості» населення. У 1851 р. він організував поїздку 165 тис. чоловік на Першу міжнародну промислову виставку до Лондона.

Уже в 1854 р. у Великій Британії вийшов у світ перший довідник, що містив відомості про 8 тисяч готелів. У 1855 р. Т. Кук організував першу закордонну поїздку туристів на Всесвітню виставку в Парижі, а з наступного року - до інших європейських держав, 3 1866 р. він почав відправляти на круїзних суднах групи англійських туристів до США, а в 1882 р. відбулася перша навколосвітня подорож Т. Кука. Ім'я цієї людини золотими літерами вписане в історію світового туриз­му. Слід зазначити, що очолювана Т. Куком туристська організація приділяла турпоїздкам значну увагу. її діяльність не обмежувалася тільки укладанням договорів із залізничними й пароплавними компанія­ми, готелями та ресторанами. Вона уважно вивчала попит, складала маршрути поїздок і програми перебування туристів, тобто, висловлюючись сучасною мовою, займалася маркетингом і менеджментом туризму.

Слідом за Куком туристичні фірми й агентства почали з'являтися у Франції, Італії, Швейцарії та інших європейських країнах.

Виникнення перших туристських організацій в Україні також при­пало на цей період.

Наприкінці XIX - на початку XX ст. українські землі залишалися розподіленими поміж двома імперськими державами - Російською та Австро-Угорською. Тому історичні процеси формування туристської галузі в Україні нерозривно пов'язані з історією Росії і Австро-Угор­щини. Визначальними на території Східної (Російської) України, що зазнала в ті часи значного індустріального піднесення, були активізація туристського руху та здійснення перших кроків до його організації.

У 1885 р. в Петербурзі організовується перше в Росії «Підприємство для громадських подорожей в усі країни світу» Леопольда Ліпсона. Воно поклало початок бурхливому розвитку екскурсійної діяльності. Виникло Товариство аматорів природознавства з філіями в Петербурзі, Москві, Казані та інших містах імперії. Значної популярності набув гірський туризм. У 1890 р. в Одесі було створено Кримський гірський клуб з філіями в Ялті та Севастополі.

З'явилися перші спеціалізовані журнали «Екскурсійний вісник», «Шкільні екскурсії і шкільний музей», «Російський екскурсант», які можна було придбати в Києві, Одесі, Харкові та інших містах України. Виходили вони, природно, російською мовою, оскільки видавалися в столиці Російської імперії.

У 1895 р. в Петербурзі організовується Російський туринг-клуб (то­вариство велосипедистів-туристів), який у 1901 р. був перетворений на Російське товариство туристів (РТТ), що мало свої відділення і на тери­торії України - у Києві, Харкові, Полтаві, Катеринославі, Кам'янці-Подільському, Одесі та деяких інших містах. У перші ж роки своєї діяльності РТТ вступило до Міжнародної ліги туристських товариств.

Того ж 1901 р. у Росії створюється Російське гірське товариство. Воно мало свої відділення в Петербурзі, Москві, Владикавказі, П'яти­горську, Сочі, Алма-Аті. Засновниками товариства були всесвітньо відомі вчені Д. І. Анучин, В. І. Вернадський, І. В. Мушкетов, П. П. Семенов-Тян-Шанський, Б. Ш. Федченко. У роботі товариства брав активну участь письменник В. О. Гіляровський, географи Ю. М. Шокальський, В. Є. Щуровський та інші вчені-ентузіасти. Товариство ставило перед собою мету - розвиток туризму в Росії, пробудження інтересу до її пізнання як у Росії, так і за кордоном.

Проте Російське товариство туристів і Російське гірське товариство не стали масовими туристськими організаціями. Російське гірське товариство, що об'єднувало у 1901 р. 50 фундаторів, змогло довести число своїх членів лише до 132 чоловік.

За статутом Російського товариства туристів його членами не могли бути учні й нижні чини. Як і туристські поїздки, товариство було не­доступне простому люду. РТТ організовувало поїздки по країні і за кордон. До 1914 р. РТТ налічувало близько 50 тис. членів, переважно представників заможних класів. Незважаючи на це, в 1916 р. поліція закрила його на тій підставі, що воно нібито завдавало шкоди підвали­нам царської монархії.

Література: 3,4,5,7,8,9,11,12,14,22

Питання до самоконтролю:

 1. Що зумовило подальше зростання мобільності населення?

 2. Що сприяло пізнанню людством навколишнього світу?

 3. Які умови сприяли для перетворення стихійного мандрівництва на організований туризм?

 4. Завдяки чому подорожі ставали доступнішими?

 5. Коли почав розвиватись сучасний туризм?

 6. Чому перша туристська організація виникла саме у Великій Британії?

 7. Назвіть перші туристські організації в Російській імперії.

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconТа методичні рекомендації до їх виконання
Облік І звітність в оподаткуванні // Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв,...
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації покликані надати практичну та методичну допомогу...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з ммф для студентів фармацевтичного факультету. / Склали: А. Р. Грицик, І. В. Гадяк,...
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами окр бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни
Дисципліна „Підприємницька діяльність ” відповідно до навчального плану спеціальності 03050702 „Комерційна діяльність” відноситься...
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації до виконання творчих робіт з професії “Кухар 4 розряду”. Київ-2013
Дані методичні рекомендації до виконання творчих робіт розроблені для учнів за фахом (з професії) “Кухар”
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни „економіко-математичне
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право»
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Екологічне право» для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни "Маркетинг"...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Маркетинг” для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з міжнародного приватного права для студентів юридичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка