Затверджую погоджено
Скачати 247.13 Kb.
НазваЗатверджую погоджено
Дата конвертації19.06.2013
Розмір247.13 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Туризм > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Проректор з НМВР Зав. відділу МСПН

_________Захарчин Р.М. __________Чупик Г.Р.

«______»__________2012р. «_____»_________2012р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів V курсу

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво"

напрям підготовки 7.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво"
спеціальність 7.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність"

(спеціалізація "Управління товарними системами та мерчандайзинг")

факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності

Львів 2012

Робоча програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 7.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво", спеціальністю 7.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність", спеціалізації "Управління товарними системами та мерчандайзинг"

Розробники: к.т.н., доц.. Озимок Г.В., ст.викл. Микитів Н.С.,к.т.н., доц . Луців Н.В., к.т.н., доц.. Павлишин М.Л, .к.е.н. Захарчин Р.М., ст. викл. Сеник Л.Я., ст. викл. Жолинська Г.М.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри товарознавства та експертизи товарів

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри товарознавства та експертизи товарів

Протокол №^ 2 від «07» вересня 2012 р.

зав. кафедри____________ д.т.н., проф. Жук Ю.Т.

«____» _________ 2012 р.


Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною радою Львівського інституту економіки і туризму

"^ 10" вересня 2012 року, протокол№1

Голова _____________Захарчин Р. М.

©ЛІЕТ , 2012 рік

©Львів, 2012 рік

ВСТУП
Переддипломна практика є складовою частиною навчально-виховного процесу підготовки професіонала та базується на необхідності закріплення теоретичних знань, одержаних під час вивчення комплексу дисциплін за спеціальністю, набуття необхідних практичних умінь і навичок.

Відповідно до навчального плану переддипломну практику проходять студенти V курсу спеціальності 7.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність” та спеціалізації «Управління товарними системами та мерчандайзинг» в десятому семестрі протягом 2 тижнів.

Об'єкт дослідження при проходженні переддипломної практик має відповідати об’єкту дослідження за темою дипломної роботи. Це дозволить студентам зосередити увагу на ґрунтовному вивченні досвіду підприємства, раціонально використати час, відведений для виконання програмних завдань практики, застосувати зібрані матеріали для написання дипломної роботи. Практика забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів на принципах системності, безперервності та послідовності навчання.

Робоча програма складається із наступних складових частин: загальні положення щодо організації переддипломної практики студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», зміст, вимоги до оформлення звіту з практики та порядок його захисту.

Виробничу та переддипломну практики студенти проходять на підприємствах оптової, роздрібної торгівлі, виробничих підприємствах, які здійснюють товарознавчу та комерційну діяльність.

Підприємства та об'єднання повинні надавати всебічну допо­могу студентам для набуття і закріплення професійних та ділових навичок.

Розподіл студентів на місця проходження практики у виробничих підприємствах здійснюється згідно з наказом ректора.

Керівництво переддипломною практикою покладається на викладачів - наукових керівників дипломних робіт.
^ Основні обов'язки студентів:

 • до початку практичної підготовки одержати від керівника практики документи та консультації щодо їх оформлення, а також інструктаж з техніки безпеки;

 • своєчасно прибути на базу практичної підготовки;

 • пройти на базі практики інструктаж з охорони праці та техніки безпеки;

 • суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, правил внутрішнього розпорядку та поведінки на підприємстві-базі практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, у т.ч. індивідуальне, передбачені програмою практик;

 • акуратно вести щоденник практики згідно встановлених вимог;

 • відвідувати консультації та подати у встановлений термін на кафедру звіт про виконання програмних та індивідуального завдань практик;

 • публічно захистити звіти з виробничої та переддипломної практик.

Обов’язки керівників практики
від навчального закладу:

 • здійснювати безпосереднє керівництво практикою;

 • співпрацювати з керівниками підприємств-баз практики щодо їх готовності до прибуття студентів та відпрацювання програмних завдань;

 • провести всі організаційні заходи перед виходом студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики, з техніки безпеки), надати студентам всіх необхідних документів (скерування, робочої програми, щоденника, завдання на переддипломну практику, методичних рекомендацій);

 • інформувати студентів про систему звітності практичної підготовки (подання письмового звіту і його захист);

 • контролювати створення відповідних умов праці студентів і провести з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • сумісно з керівником практики від підприємства забезпечувати високу якість її проходження відповідно до завдань програми.


від підприємства-бази практики:

 • провести інструктаж з охорони праці та техніки безпеки;

 • ознайомитися з робочою програмою практики студента, сприяти організації робочого місця студента-практиканта;

 • на початку практики ознайомити студента з правилами внутрішнього розпорядку, організаційною структурою і функціями окремих підрозділів, організацією роботи;

 • надавати консультації, створювати належні умови щодо виконання програми практики та отримання всіх необхідних матеріалів для написання звіту;

 • надавати можливість студентам брати безпосередню участь у виконанні робіт, пов'язаних з функціональними обов'язками товарознавця-комерсанта, товарознавця-експерта, виконавчого мерчандайзера, супервайзера, менеджера, адміністратора тощо;

 • у щоденнику студента зазначати степінь виконання програмних завдань;

 • по закінченню терміну практичної підготовки перевірити звіт, надати відгук на звіт і характеристику на студента-практиканта.

^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою переддипломної практики студентів є: формування економічного мислення і підприємництва, глибокого комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою та комерційною діяльністю підприємства, уміння вирішувати практичні ситуації, прищеплення навичок управлінської діяльності, вдосконалення практичних навичок студентів з обраної спеціальності, опрацювання прийомів і методів виконання організаційних, розпорядчих і аналітичних функцій (робіт) у структурних підрозділах, посади яких заміщаються фахівцями даної спеціальності, збір та опрацювання фактичних і цифрових даних для виконання дипломної роботи, завершення досліджень, пов’язаних з темою дипломної роботи.
Завданнями переддипломної практики є:

 • закріплення на переддипломній практиці теоретичних знань, отриманих під час вивчення спеціальних дисциплін;

 • вивчення напрямків діяльності підприємства, організації, установи, їх завдань та функцій;

 • вивчення структури керівництва підприємством;

 • вивчення основних економічних показників підприємства;

 • відпрацювання на посадах, що заміщаються фахівцями відповідно до їх спеціальності, технології виконання основних і найбільш масових видів управлінських робіт, виробничих процесів;

 • вктивізація творчих здібностей студентів-практикантів у виявленні резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • набуття навичок науково-дослідної роботи;

 • збір необхідних матеріалів, їх аналіз та систематизація для виконання дипломної роботи.


Після проходження практики студенти повинні:

Знати:

 • сучасні методи управління підприємством;

 • характеристику асортименту товарів та його структуру, основні джерела товаропостачання;

 • організацію основних технологічних процесів виробництва та їхній вплив на якість готових товарів;

 • вимоги основних нормативних документів до технічного рівня та якості певних товарів;

 • лабораторні методи визначення функціональних ха­рактеристик (параметрів) виробів і перелік споживних властивостей, які визначають їх якість;

 • основні компоненти процесу обслуговування споживачів;

 • сучасні комп’ютерні технології;

 • ділову кореспонденцію;

 • функції працівників торгівлі, їх права, обов’язки та відповідальність.

Вміти:

 • формувати асортимент товарів та оцінювати конкурентоспроможність товарів;

 • укладати угоди постачання товарів та контролювати їх виконання;

 • розробляти пропозиції щодо партнерів при укладанні угод, контрактів;

 • визначити стратегію і тактику діяльності підприємства;

 • аналізувати і прогнозувати стан товарного ринку;

 • проводити всебічний аналіз і контроль якості товарів;

 • формувати канали збуту товарів, використовувати форми і методи стимулювання просування товарів на ринок;

 • аналізувати діяльність конкурентів;

 • розробляти бізнес-план діяльності підприємства.


3.1. Мета практики :

- використання теоретичних знань для аналізу та оцінки діяльності провідних фірм, які займаються виробництвом, постачанням,мерчандайзингом, реалізацією товарів;

 • реалізація навичок товарознавчої роботи та вивчення передових методів організації праці, які використовуються за місцем проходження практики;

 • пошук шляхів, удосконалення асортименту і якості товарів;

 • освоєння функціональних обов'язків посадових осіб за напрямами майбутньої професійної діяльності;

 • набуття досвіду організаційної та виховної роботи у трудовому колективі;

- збирання та опрацювання необхідних матеріалів для виконання дипломної роботи;

- використання в аналітичній частині дипломної роботи надійних джерел інформації.

Студенту під час проходження практики необхідно:

- проаналізувати показники господарської діяльності підприємства;

- відпрацювати вибрані для виконання експериментальної частини дипломної роботи методи досліджень;

- оцінити асортиментну політику підприємства;

- проаналізувати та оцінити якість товарів, проектів, послуг та їх конкурентоспроможність;

-запропонувати власні рекомендації, щодо вдосконалення роботи підприємства.
^ П. ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

2.1. Тематичний план переддипломної практикиз/п

Вид роботи

Кількість

днів

балів

1.

Загальна характеристика господарської діяльності підприємства – бази практики.

1

5

2.

Вивчення структури та споживних властивостей товарів, що виробляються (реалізуються) підприємством

2

20

3.

Дослідження якості товарів, що виробляються (реалізуються) підприємством (за темою дипломної роботи)

3

25

4.

Збір, опрацювання й узагальнення практичного матеріалу для виконання індивідуального завдання за темою дипломної роботи (дод. А).

3

25
Написання та оформлення звіту з переддипломної практики.
10^

Захист звіту


1

15РАЗОМ


10

100

^ 2.2. Зміст завдань переддипломної практики

1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства – бази практики.

Ознайомитись із статутом підприємства, його метою, предметом діяльності. Описати організаційну структуру підприємства. Зобразити схематично побудову апарату управління підприємством, ознайомитись з функціями окремих підрозділів.

Знайомитись з чинним законодавством та нормативними актами, які використовуються даною установою в організації роботи. Ознайомитись з правилами техніки безпеки, пожежної безпеки, правилами внутрішнього розпорядку.
^ 2. Вивчення структури асортименту та споживних властивостей товарів, що виробляються (реалізуються) підприємством.

Використовуючи статистичні дані, дані товаросупровідних документів, а також власний досвід, отриманий під час проходження виробничої та переддипломної практики, проаналізувати асортимент товарів підприємства, що є об’єктом дослідження дипломної роботи:

- навести і проаналізувати структуру асортименту товарів за різними класифікаційними ознаками (тип, сировина, технологія виготовлення, призначення, торгова марка, модель, розмір, ціновий сегмент, рецептура тощо залежно від виду товару) (зразок наведено в табл. 1);

- навести детальну характеристику споживних властивостей, технічних характеристик, рецептур тощо окремих видів, підвидів, моделей марок товарів, що виробляються (реалізуються) підприємством;

- проаналізувати, які види товарів, що виробляються (реалізуються) підприємством мають найбільший попит;

- визначити, як часто оновлюється асортимент товарів на підприємстві;

- визначити основні тенденції формування асортименту товарів на підприємстві та сформулювати конкретні пропозиції щодо вдосконалення асортименту.

Таблиця 1

^ Структура асортименту холодильників різних торгових марок в ТзОВ «Крез» в 2011-2012рр.

№ з/п

Торгова

марка

2011 р.

2012 р.

Співвідношення 2012р./201р.,%

кількість, шт.

%

кількість, шт.

%

1.

Electrolux

7

20,0

5

16,2

71,4

2.

LG

8

22,8

7

22,5

87,5

3.

Indesit

3

8,6

2

6,5

66,6

4.

Атлант

7

20,0

9

29,0

128,5

5.

Норд

10

28,6

8

25,8

80,0
Всього

35

100

31

100

88,5


^ 3. Дослідження якості товарів, що виробляються (реалізуються) підприємством (за темою дипломної роботи)

Опрацювати нормативно-технічні документи, які регламентують вимоги до якості, маркування, пакування, зберігання, методи та порядок відбору проб для дослідження показників якості товарів, що виробляються (реалізуються) підприємством і є об’єктом дослідження дипломної роботи.

Які документи підтверджують якість товарів, що виробляються (реалізуються) підприємством і є об’єктом дослідження дипломної роботи? Проаналізувати сертифікати відповідності та висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи (за наявності), якими супроводжуються товари, що поступають в продаж.

Перевірити правильність маркування, пакування та дотримання умов зберігання товарів на підприємстві. Описати, чи відповідає вимогам діючої нормативної документації маркування перевірених товарів.

Здійснити дослідження якості кількох зразків виробів, що є в асортименті підприємства та навести їх результати, описати хід проведення досліджень. За результатами проведених досліджень зробити висновки та обґрунтувати їх.

^ 4. Збір, опрацювання й узагальнення практичного матеріалу для виконання індивідуального завдання за темою дипломної роботи (дод. А).

Індивідуальне завдання виконується студентами, виходячи з мети та завдань дипломної роботи і видається кожному студенту окремо керівником дипломної роботи.

^ 2.3. Заняття та екскурсії під час практики

Викладачі-керівники переддипломної практики проводять індивідуальні консультації, щодо відпрацювання програмних та індивідуального завдань на базах практики та в інституті.
^ 2.4. Навчальні посібники

 1. Про захист прав споживачів. Закон України в редакції від 01.12.2005р. №3161-IV – В.Р. зі змінами.

 2. Господарський кодекс України ,(ВВР), 2003, N 18, N 19-20 N 21-22, ст.144), в редакції від 08.07.2010.

 3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 12.06.97р. зі змінами та доповненнями.

 4. Про підтвердження відповідності. Закон України від 17.05.2001 р. №2406-ІІІ зі змінами.

 5. Про безпечність та якість харчових продуктів. Закон України від 06.09.2005 р. №2809- IV – В.Р., зі змінами

 6. Постанова Кабінету Міністрів України Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення" від 15.06.2006р. №833

 7. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами" від 11.07.2003р. №628/7949.

 8. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами" від 29.08.2005р. №259.

 9. Апопій В.В. Організація торгівлі: Підручник / Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.

 10. Апопій В.В. Комерційна діяльність: Підручник / За ред. проф. Апопія В.В. – К.: Знання, 2008. – 558 с

 11. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства: Навч. посіб. / Виноградська А.М. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 278 с

 12. Войнаш Л.Г. та ін. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч.І. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2004.

 13. Войнаш Л.Г. та ін. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч.ІІ. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2004.

 14. Галик І.С., Семак Б.Д. Товарознавство трикотажних товарів. К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2001.

 15. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підручник / Голошубова Н.О. – К.: Книга, 2004. – 560 с.

 16. Дерябина Л.И., Шманева Р.Н. Товароведение текстильных товаров и одежды. – М.: Экономика, 1984.

 17. Полікарпов І.С., Шийко І.І. Товарознавство електропобутових машин. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 18. Пономарьов П.Х.,. Товарознавство тропічних і субтропічних фруктів [Текст]: Навчальний посібник./ Пономарьов П.Х Донцова І.В., Гірняк Л.І – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 184с.

 19. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів [Текст]: підр. [для студ. ВНЗ] / І.В., Сирохман, І.М Задорожний., Пономарьов П.Х. – К.: Лібра, 2007. – 600 с. (4 вид., переробл. і доп.).

 20. Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення [Текст]: Навч. пос.[для студентів вищих навчальних закладів]/І.В.Сирохман, В.М.Загородня. – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 544с.

 21. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.К. Кисляк, M.K. Кушнір, Н.Ю. Орлова, М.А. Салашинський. - К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2000. - 336 с.

 22. Теорія та практика торговельного обслуговування: Навч. посіб. // Апопій В.В., Міщук І.П., Рудницький С.І., Хом’як Ю.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

 23. ДСТУ ISO 9001:2009 Система управління якістю.. Вимоги. - К.: Держспоживстандарт, 2009.

 24. ДСТУ ISO 9004:2009 Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності - К.: Держспоживстандарт, 2009.

 25. Статут підприємства.

 26. Установчий договір.

 27. Посадові інструкції.

 28. Трудовий договір.

^ 2.5. Методичні рекомендації

Для оволодіння навичками роботи професіонала, студенту необхідно ознайомитись із статутом підприємства, посадовими інструкціями (при відсутності посадових інструкцій ознайомитись з розподілом функціональних обов’язків між працівниками), організаційною структурою управління.

Ознайомитись з постачальниками підприємства користуючись договорами, угодами, контрактами. Детально розглянути умови договорів, які регулюють взаємовідносини між контрагентами щодо умов та періодичності постачання, транспортування товарів, відповідальності сторін за невиконання зобов’язань.

Проаналізувати матеріальне та нормативне забезпечення підприємства щодо стандартизації і сертифікації сировини та матеріалів, контролю за якістю продукції, вивчити фактори, що впливають на збереження якості продукції: маркування, пакування, транспортування, зберігання, як складових системи управління якістю.

^ Ш. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Перед скеруванням студентів на переддипломну практику для них організовуються консультації, які проводяться з метою повідомлення місця та часу проходження практики, цілей та завдань практики, порядку та послідовності відпрацювання програмних завдань, режиму та порядку роботи, підведення підсумків.

Керівники практики від інституту конкретизують програмні та індивідуальне завдання відповідно до теми, мети та визначених завдань дипломної роботи.

Після виконання програми практики звіт перевіряє, оцінює роботу студента і характеризує його керівник практики від підприємства. Підпис у щоденнику (характеристика, дата прибуття і вибуття з бази практики, відгук на звіт) завіряється печаткою підприємства.

У такому вигляді звіт про проходження практики і щоденник практики здаються на перевірку та рецензію керівнику практики від інституту. Захист звіту з практики відбувається при комісії, призначеній випусковою кафедрою.
^
ІV. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Підсумковим документом, що узагальнює всю роботу студента по виконанню завдань переддипломної практик є звіт.

Звіт складається відповідно до програми практики, затвердженої у встановленому порядку. У звіті повинно бути коротко і конкретно описана робота, яка особисто виконана студентом.

Структура звіту наступна:

 1. Вступ

 2. Основна частина

 3. Висновки і рекомендації

 4. Список використаних інформаційно-нормативних джерел

У вступі обґрунтовуються основні цілі і завдання практики, коротка характеристика об’єкту досліджень ( орієнтований обсяг – 1 сторінка)

^ Основна частина містить конкретні відповіді на програмні завдання практики (орієнтований обсяг – 10 – 15 сторінок)

Висновки і рекомендації формулюються коротко і конкретно за матеріалами викладеними у звіті на підставі виконаної роботи. (орієнтований обсяг – 1 -2 сторінки)

^ Додатки і використані джерела включають рекомендовану літературу; дані бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності; нормативно-законодавчі акти в галузі діяльності підприємства - бази практики.

Вимоги до оформлення звіту повинні відповідати певним стандартам (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»). Студенти оформляють звіти на комп’ютері.

Звіт про практику необхідно оформити за такими вимогами:

1) Обсяг звіту –18- 20 сторінок друкованого тексту аркуша формату А4.

2) Текст звіту має бути надрукований на комп’ютері з одного боку аркуша паперу формату А4 (через 1,5 інтервалу, шрифт Times New Roman, розмір 14, формули Times New Roman Symbol, рисунки Microcoft Exel та Microcoft Graft – згруповані та розташовані у тексті). Сторінки звіту нумеруються у правому верхньому куті;

3) сторінка тексту обмежується полями: ліве - 25 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20мм, нижнє - 20мм. Відстань між заголовком і текстом -1,5 інтервали;

4) текст кожного структурного елементу звіту починається з нової сторінки;

5) розділи та підрозділи звіту з практики нумеруються арабськими цифрами послідовно по всьому тексту;

6) заголовки розділів друкуються великими літерами симетрично до тексту звіту;

7) заголовки підрозділів друкуються з абзацного відступу, з великої літери, без крапки в кінці, без підкреслювання.

Звіт і щоденник практики повинні бути завірені печаткою та підписом керівника практики від підприємства, організації, установи.

До звіту прикладаються необхідні таблиці, схеми, різні документи. Документи оформляються на бланках або чистих аркушах за всіма правилами діловодства.

Звіт практики представляється в інститут із відгуком керівника практики від підприємства в терміни, встановлені навчальним графіком інституту.

^ V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Підсумки проходження практики фіксуються у звіті, який захищає студент перед комісією, яка призначається навчальною частиною інституту.

Оцінка з переддипломної практики враховується разом з іншими оцінками, які характеризують рівень успішності студента.

За результатами проходження практики та захисту звіту студенту виставляється кількість балів ECTS та оцінка за українською шкалою.

Результат оформляється у відомостях, складаних у відповідності КМСОНП.

Студенти, які не виконали програму практики, до захисту дипломної роботи не допускаються.
^ Шкала оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системоюСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни^

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ


 1. Титульний аркуш (Дод. А)

 2. Завдання на переддипломну практику (Дод. Б)

 3. Щоденник практики

 4. Зміст виконання завдань згідно програми практики (вступ, основна частина, всновки і рекомендації, список використаних інформаційно-нормативних джерел)

 5. Додатки

Додаток А
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Кафедра товарознавства та експертизи товарівЗВІТ


з переддипломної практики
студента(ки) V курсу групи __________________________________________

________________________________________________________________
період практики з ___________________ до ____________________
база практики________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
^

Керівники практики


від підприємства _________________________

від інституту ___________________________Звіт з переддипломної практики


захищений з оцінкою_____________

Підписи членів комісії ____________

____________

____________

Львів 201_^

Додаток Б

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Львівський інститут економіки і туризму
Факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності

^ Кафедра товарознавства та експертизи товарів
Затверджую”

Завідувач кафедрою

__________д.т.н., проф. Жук Ю.Т.

«_____»____________201_ р.


Завдання на переддипломну практику
Студентові(ці)________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

1. База проходження практики_____________________________________________

(назва організації, підприємства)

______________________________________________________________________

Тема дипломної роботи __________________________________________________

_______________________________________________________________________
2.Зміст завдань практики (згідно затвердженої теми дипломної роботи)__________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання видав керівник практики__________________

«____»_________201_ р.

Завдання одержав студент__________________________

«____»______201_ р.Схожі:

Затверджую погоджено iconЗатверджую погоджено
Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу за напрямом підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»,...
Затверджую погоджено iconЗатверджую погоджено
Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу за напрямом підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»,...
Затверджую погоджено iconЗатверджую погоджено
Робоча програма технологічної (фахової) практики для студентів ІV курсу денної форми навчання напрям підготовки 030510 “Товарознавство...
Затверджую погоджено iconПогоджено міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту Положення
Змагання проводяться 10 листопада 2012 року у м. Запоріжжі, Спортивний Комплекс зну
Затверджую погоджено iconПогоджено
Робочу програму з дисципліни "Основи гідроекології" укладено відповідно до навчального плану спеціальності 070800 Екологія та охорона...
Затверджую погоджено iconПогоджено: Затверджено
Перша команда – Перший Уряд (прем’єр-міністр Першого Уряду та член Першого Уряду)
Затверджую погоджено iconБуло погоджено попередній план заходів на зиму-літо 2013 року Дата проведення
Будь ласка, попитайте про непотрібне піаніно в своїх знайомих чи родичів. У кого з’явиться якась інформація про піаніно телефонуйте...
Затверджую погоджено iconЗатверджено” „погоджено” Начальник управління у Президент Дніпропетровської...
Втф в Дніпропетровської області як олімпійського виду спорту та широкого залучення молоді до занять спортом
Затверджую погоджено iconЗатверджую

Затверджую погоджено iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка