«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук
Назва«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук
Сторінка1/6
Дата конвертації18.06.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
Львівський державний університет внутрішніх справ

Навчально-методична література

Серія: МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ. Випуск:

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної

та методичної роботи

доктор юридичних наук,

професор _______ В.К.Грищук

«___» ________________2012 р.

^ ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(Програма навчальної дисципліни,

завдання для семінарських занять,

завдання для самостійної роботи,

індивідуальні навчально-дослідні завдання)

^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Спеціальність: 6.030402 «Правознавство»

Львів – 2012

ББК

УДК

Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол №___ від __________ 2012 р.).

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол №___ від__ 2012 р.).

Рецензенти:

Апопій Інна Вікторівна, доцент кафедри цивільного права і процесу Львівської комерційної академії, кандидат юридичних наук, доцент.

Ільків Наталя Володимирівна, професор кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.
^ Федик С.Є.

Виконавче провадження: Навчально методичний комплекс. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012.
Для студентів
ББК
© Федик С.Є., 2012

© Львівський державний

університет внутрішніх справ
І. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Виконавче провадження» є одним із спецкурсів згідно з навчальним планом юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ.

Предметом вивчення спецкурсу є норми права, що регулюють діяльність суду, інших учасників процесу, органів виконавчої служби та учасників виконавчого провадження з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави у суді та при здійсненні виконання судових рішень.

Мета вивчення спецкурсу полягає у засвоєнні студентами норм та комплексному аналізі цивільної процесуальної форми при розгляді справ у суді, а також при виконанні судових рішень.

Завданням вивчення спецкурсу є: ознайомити студентів з необхідними джерелами права, сприяти глибокому засвоєнні нормативних актів, навчити застосовувати теоретичні положення на практиці, складати необхідні процесуальні документи.

Під час вивчення курсу “Виконавче провадження” студенти повинні засвоїти загальновизначені принципи, завдання, функції діяльності державної виконавчої служби, набути навичок практичного застосування здобутих знань.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • теоритичні основи виконавчого провадження;

 • зміст інститутів виконавчого провадження;

 • прогалини правового регулювання виконавчого провадження;

Уміти:

 • знаходити правові колізії, які є у нормативно-правових актах, що регулюють виконавче провадження, та розробляти пропозиції щодо усунення цих колізій;

 • складати процесуальні документи.

Програма складена з урахуванням останніх змін у законодавстві, та складається з наступних розділів: тематичний план дисципліни, анотація, розподіл матеріалу навчальної дисципліни на змістовні модулі, структури залікового кредиту курсу, теми практичних занять, завдань для самостійної роботи, індивідуальних навчально-дослідних завдань, тем рефератів, критеріїв оцінювання різноманітних видів навчальної роботи, шкали оцінювання академічних успіхів студента з ECTS та інформаційного і методичного забезпечення.

Місце дисципліни в навчальному процесі:

Предмет вивчається на основі знань, які студенти та слухачі отримали з інших навчальних дисциплін («Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Цивільне право», «Цивільний процес»), має структурно-логічні зв’язки з предметами «Господарський процес», «Адміністративний процес», , «Сімейне право», «Кримінально-процесуальне право» та ін. Його вивчення є важливою умовою не тільки юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки студентів та слухачів, формування та збагачення їх світоглядних уявлень.
^ 3. РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

Програма дисципліни складається з двох змістовних модулів:

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Передумови виникнення права на звернення до державної виконавчої служби задля виконання судового рішення.

 1. Суб'єкт та об’єкт та зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Стадії цивільного процесу.

 3. Поняття юрисдикції та підсудності у цивільному судочинстві.

 4. Судові витрати у цивільному судочинстві.

Тема 2. Поняття про позов.

 1. Поняття позовного провадження.

 2. Право на пред’явлення позову. Форма та зміст позовної заяви.

 3. Процедура прийняття позовної заяви та підстави для її повернення та відмови у прийнятті позовної заяви.

 4. Порядок забезпечення позову та забезпечення доказів.

 5. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття провадження у справі.

Тема 3. Особливості судового розгляду.

 1. Процедура розгляду справи у суді першої інстанції.

 2. Порядок розгляду справи у суді апеляційної інстанції та його повноваження.

 3. Порядок розгляду справи у суді касаційної інстанції та його повноваження.

 4. Поняття судового рішення. Вимоги, які пред’являються до рішення суду.

 5. Умови набрання законної сили судовим рішенням та його правові наслідки. Виправлення недоліків у судовому рішенні.

 6. Негайне виконання рішення суду, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання рішення. Звернення рішення суду до виконання.

Тема 4. Поняття та підстави виконання. Виконавчі документи.


 1. Підстави виконання судових рішень та ухвал.

 2. Форма та зміст виконавчого документа. Види виконавчих документів.

 3. Строки для пред'явлення виконавчого документа до виконання.

 4. Місце для пред’явлення виконавчого документа.

 5. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 5. Учасники виконавчого провадження.


 1. Класифікація суб'єктів виконавчих правовідносин.

 2. Права та обов’язки державного виконавця.

 3. Сторони виконавчого провадження. Їх права та обов’язки.

 4. Інші особи, які беруть участь у виконавчому провадженні.

Тема 6. Етапи виконавчого провадження

 1. Відкриття виконавчого провадження та підстави для відмови у його відкритті.

 2. Добровільне виконання судових рішень та підстави для примусового виконання рішень.

 3. Закінчення виконавчого провадження.

 4. Відновлення виконавчого провадження.

 5. Поворот виконання.

Тема 7. Порядок звернення стягнення на майно боржника.

 1. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника.

 2. Час провадження виконавчих дій та строки здійснення виконавчого провадження.

 3. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень.

 4. Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчих дій.

 5. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження.

 6. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження.

Тема 8. Процедура виплати стягнутих грошових сум.

 1. Розподіл виплати стягнутих грошових сум.

 2. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів.

 3. Винагорода державному виконавцю.

 4. Повернення виконавчого документа стягувану.

 5. Наслідки завершення виконавчого провадження.^ III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СЛУХАЧІВ)

Успішність навчання студентів оцінюється за чотирьохбальною шкалою:

«Відмінно» – студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, тісно ув’язує цивільно-процесуальну теорію з правозастосовною практикою, завданнями і діяльністю органів судової влади при вирішенні цивільно-правових справ, правильно обґрунтовує прийняття рішення, уміє самостійно узагальнити і викласти суть розглянутої проблеми, не відчуває труднощів з відповідями при зміні завдань, з можливих варіантів вибирає найкращу відповідь.

Адекватно вміє дати узагальнену характеристику доктринальним підходам та основним напрямкам правозастосування. Знає загальні принципи цивільного судочинства та може їх застосовувати щодо різних видів цивільного судочинства та різних процесуально-правових інститутів. Грамотно аналізує цивільні-процесуальні правовідносини. Вміє переносити теоретичні знання у площину практики. Вміє робити правильні висновки.

Із загального обсягу студент правильно виконує 91-100% завдань.

«Добре» студент твердо знає весь програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих неточностей при виборі відповіді, тобто вибирає правильну, але не найкращу відповідь; правильно застосовує теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання, але для визначення дійсного ступеня знань студента викладач змушений задавати додаткові запитання і уточнити окремі відповіді.

Вміє розв’язувати ситуаційні завдання середньої важкості. Добре розрізняє різні цивільно-процесуальні інститути, вміє їх пов’язати між собою, добре орієнтується у Цивільному процесуальному кодексі України, а також здатний на середньому і вище середнього рівнях аналізувати зміст процесуальної теорії і практики, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між різними процесуальними конструкціями. Виявляє чинники розвитку науки цивільного процесуального права.

Із загального обсягу студент правильно виконує 72-90% завдань.

«Задовільно» студент знає тільки основний матеріал, передбачений програмою, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, обирає недостатньо чіткі формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, проявляється невпевненість у вирішенні завдань практичного характеру.

Студент спроможний розв’язати прості завдання.

Із загального обсягу студент правильно виконав 53-71% завдань.

«Незадовільно»студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень курсу, з великими труднощами використовує теоретичні відомості при виконанні завдань.

Він не вміє встановити причинно-наслідкові зв’язки у виникненні й розвиткові цивільно-процесуальних правовідносин, або взагалі неготовий до заняття.

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53% завдань.

Необхідно відзначити, що перераховані вище критерії мають достатньо загальний і орієнтовний характер, тому викладач оцінює ступінь знань студента, враховуючи його поточну успішність та результати поточного контролю.

^ Формами та засобами контролю є:

 • письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення завдань, вправ тощо);

 • тестування знань студентів, слухачів із певного модуля лекційного курсу;

 • усне опитування;

 • виступ на семінарських заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо);

 • захист індивідуального завдання;

 • виконання домашнього завдання;

 • захист курсової роботи;

 • ділова гра;

 • модульний контроль.


^ ІV. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основні джерела до всіх тем:
Нормативно-правові акти:

  1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // ВВ&.– 1996. – № 30. – Ст. 141.

  2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням спільного підприємства "Мукачівський плодоовочевий консервний завод" про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (справа про виконання рішень третейських судів) від 24.02.2004 р. // ОВУ. –2004. – № 9. – Ст. 536.

  3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності конституції України (конституційності) Закону України "Про введення мораторію на примусову, реалізацію майна" (справа про мораторій на примусову реалізацію майна) від 10.06.2003 р. // ОВУ. – 2003. – №25. – Ст. 1217.

 1. Господарський процесуальний кодекс від 8 липня 2011 р., Голос України № 24 від 15 липня 2011р.

 2. Кримінальний кодекс України, прийнятий 05.04.2001 р. // ВВР. – 2001.– №25-26. – Ст. 131.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України, прийнятий 11.07.2003 р. // ВВР. – 2004. – № 3-4. – Ст. 21.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий 28.12.1960 р. (із наступними змінами та доповненнями).

 5. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України № 35-36 Ст. 1358.

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.11.1984 р. (із наступними змінами та доповненнями).

 7. Сімейний кодекс України, прийнятий 10.01.2002 р. // ВВР. – 2002– № 21-22. – Ст. 135.

 8. Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р. // ОВУ. – 2003– № 11. –Ст. 461.

 9. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 18.03.2004р. // ОВУ. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

 10. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 200. – № 5-6. – Ст. 30.

 11. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 р. // ВВР. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

 12. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон України від 29.11.2001 р. // ВВР. – 2002. – № 10. – Ст. 76.

 13. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 24. – Ст. 207 (із наступними змінами та доповненнями).

 14. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.2002 р. у редакції Закону України від 30.06.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

 15. Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки: Закон України від 24.06.2004 р. // ОВУ. – 2004. –№30. – Ст. 1982.

 16. Про державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27.11.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 49. – Ст. 2552.

 17. Про державну виконавчу службу України: Закон України від 24.03.1998 р. // ВВР. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243 (із наступними змінами та доповненнями).

 18. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. //ВВР. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 19. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно таїх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. // ОВУ. – 2004. –№ 30. – Ст. 1993.

 20. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень:Закон України від 18.11.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 52. –Ст. 2734.

 21. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 33. – Ст. 1770.

 22. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. // ВВР. – 1992. –№ 47. – Ст. 642.

 23. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // ВВР. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

 24. Про захист економічної конкуренції: Закон України від11.01.2001 р. //ВВР.– 2001. – № 12. – Ст.64

 25. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. //ВВР. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 26. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. // ВВР. – 2003. –№38. – Ст. 313.

 27. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р.// ВВР. – 2004. – № 1. – Ст. 1.

 28. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 р. // ВВР. – 1994. – № 25. – Ст. 198

 29. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР. –1993. – № 39. – Ст. 383.

 30. Про оплату праці: Закон України від 23.05.1995 р. // ВВР. –1995. – № 17. – Ст. 121.

 31. Про оцінку майна, майнових Прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // ВВР. – 2001. –№ 47. – Ст. 251.

 32. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.2002 р. // ВВР. – 1992. – № 29. –Ст. 399.

 33. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. //ВВР. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

 34. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свободлюдини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. // ВВР. – 1997. –№ 40. – Ст. 263.

 35. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від23.04.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 36. Про судовий збір: Закон України від від 8 липня 2011 року // Голос України № 24 від 15 липня 2011р.

 37. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529.

 38. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. //ВВР. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

 39. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. // ОВУ. –2004. – № 23. – Ст. 1540.

 40. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 46. – Ст. 621.

 41. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та ви плати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затверджена постановою КМУ від 01.07.1996 р. № 710 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 5.

 42. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою КМУ від 29.07.1999 р. № 112 // ОВУ. –1999. – № 26.– Ст. 69

 43. Питання стипендіального забезпечення: постанова КМУ від 12.07.2004 р. // ОВУ. – 2004. – № 28. – Ст. 1871.

 44. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затверджене постановою КМУ від 22.12.1997 р. № 1448 // ОВУ. – 1998. – № 2. – Ст. 50.

 45. Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження, затверджене постановою КМУ від 26.07.1999 р. № 1351 // ОВУ. –1999. – № 30. – Ст. 1538. #**

 46. Порядок накладення арешту на цінні папери, затвердженийпостановою КМУ від 22.09.1999 р. № 1744 // ОВУ. – 1999. – №38. – Ст. 1912.

 47. Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 31.01.1986 р. № 31 //ЛІГА: Еліт 7.5.1. – 1АЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

 48. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна: постанова КМУ від 05.07.2004 р. № 830 //ОВУ. – 2004. – № 27. – Ст. 1770.

 49. Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження та виконавчого збору, стягнутого з боржника: постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 554 // ОВУ. – 2004. – № 17. – Ст. 1184.

 50. Про затвердження порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби: Постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 985 // ОВУ. – 2002. – №29. – Ст. 1371.

 51. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби: постанова КМУ від 29.07.2002 р. № 1087 // ОВУ. – 2002. – № 31. – Ст. 1479.

 52. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: постанова КМУ від 26.02.1993 р. № 146 в редакції постанови КМУ від 01.07.2002 р. № 869 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 8. – Ст. 161; ОВУ. – 2002. – № 27. – Ст. 1254.

 53. Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри: постанова КМУ від 25.06.2001 р. № 702 // ОВУ. – 2001.–№26.–Ст. 1178.

 54. Про створення спеціалізованого державного підприємства Укр- спецюст: постанова КМУ від 14.07.1999 р. № 1270 // ОВУ. – 1999. – №29.– Ст. 1477.

 55. Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань, пов'язаних з виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб): постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 986 // ОВУ. – 2002. – №29. – Ст. 1372.

 56. Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об'єднаннями, підприємствами, організаціями і установа ми, затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30.12.1975 р. № 121 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. – ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003. *

 57. Інструкція з діловодства в органах державної виконавчої служби, затверджена наказом Мінюсту від 05.07.1999 р. № 470/7 із змінами, внесеними наказом Мінюсту від 16.06.2004 р. № 729/7 // ЛІГА:Еліт 7.5.1 ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

 58. Інструкція про виконавче провадження, затверджена наказом Міністра юстиції СРСР від 15.11.1985 р. № 22 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. –ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

 59. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затверджена наказом МВС. Мінюсту від 25.06.2002 р. № 607/56/5, зареєстрова но в Мінюсті 27.06.2002 р. за № 541/6829 // ОВУ. – 2002. – №27. – Ст. 1298.

 60. Інструкція про порядок формування, ведення обліку надходжень та видатків, звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого провадження, затверджена наказом Мінюсту від 11.10.1999 р. № 65/5, із змінами, внесеними наказом від 17.08.2001 р. № 48/5 // ОВУ. – 1999. – № 41. – Ст. 2062.

 61. Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затверджена наказом Мінфіну від 06.04.1998 р. № 84, зареєстрована в Мінюсті за № 271/2711 // ОВУ. – 1998. – № 18. – Ст. 657.

 62. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого при йому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затверджена наказом Мінюсту від 18.03.2004 р. № 26/5, зареєстрована в Мінюсті від 18.03.2004 р. за № 342/8941 // ОВУ. – 2004. – № 12. – Части на 1. – Ст. 777.

 63. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Мінюсту від 15.12.1999 р. № 74/5, зареєстрована в Мінюсті за № 865/4158 // ОВУ. – 1999. – № 51. – Ст. 2563.

 64. Класифікатор галузей законодавства України, затверджений наказом Мінюсту від 02.06.2004 р. № 43/5 // Юридичний вісник України. – 2004. – 28 липня.

 65. Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затверджене постановою Правління НБУ від 04.10.1999 р. № 489, зареєстроване в Мінюсті29.10.1999 р. за № 740/4033 // ОВУ. – 1999. – № 44. – Ст. 2194.

 66. Положення про районний, міський (міст обласного значення), районний у містах відділ державної виконавчої служби, затверджене наказом Мінюсту 16.07.1999 р. № 43/5 // ОВУ. – 1999. – № 30. – Ст. 1577.

 67. Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затверджене наказом Мінюсту від 11.11.2003 р. № 136/5 // ОВУ. 2003. – № 46. – Ст. 2414.

 68. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби, затверджений наказом Мінюсту, Державної податкової адміністрації України від 03.07.2002 р. № 60/5; зареєстрований в Мінюсті 04.07.2002 р. за № 555/6843 // ОВУ. – 2002. – № 28. – Ст. 1340.

 69. Порядок здійснення державною виконавчою службою України виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, затверджений наказом Мінюсту від 23.03.2000 р. № 10/5а, зареєстрований в Мінюсті 15.05.2000 р. за № 278/4499 // ОВУ. – 2000. – № 20. – Ст. 844.

 70. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений наказом Мінюсту від 15.07.1999 р. № 42/5, зареєстрований в Мінюсті 19.07.1999 р. за № 480/3773 // ОВУ. – 1999. – № 29. – Ст. 1511.

 71. Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого: наказ Мінюсту від 17.05.2004 р., зареєстрований у Мінюсті 17.05.2004 р. за № 625/9224 // ОВУ. – 2004. – № 20. – Ст. 1389.

 72. Про затвердження Порядку передачі митними органами май на, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби: наказ Мінюсту, Державної митної служби України від 17.08.2001 р. № 46/5/571, зареєстровано в Мінюсту 17.08.2001 р. за № 720/591 МІ ОВУ. – 2001. – № 34. – Ст. 1619 та ін.

 73. Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби: наказ Мінюсту від 17.05.2004 р. № 37/5, зареєстрований у Мінюсті 17.05.2004 р. за № 624/922 // ОВУ. – 2004. – № 20. – Ст. 1388.

 74. Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затверджене наказом Мінюсті від 27.10.1999 р. № 68/5, зареєстроване в Мінюсті 02.11.1999 р. за № 745/4038 // ОВУ. – 1999. – № 44.

 75. Лист Верховного Суду України від 26.05.2001 р. "Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право)" // ЛІГА: Еліт 7.5.1. – ІАІД "Ліга", ЛІГАБізнссінформ, 2003.

 76. Про виконання рішень третейських судів: роз'яснення Вищого арбітражного (господарського) суду України від 17.02.1997 р. № 02-5/57, затверджене постановою Вищого арбітражного суду України від 28.02.1997 р. № 3 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. – № 2.

 77. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: роз'яснення Президії Вищого господарського суду України від 28,03.2002 р. № 04-5/565 // Збірник по точного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2002. – 17 квітня.

 78. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1985 р. № 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 11.


Судова практика:

1. Про виконання рішень третейських судів: роз’яснення Вищого арбітражного (господарського) суду України від 17.02.1997 р. № 02-5/57, затверджене постановою Вищого арбітражного суду України від 28.02.1997 р. № 3 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. – № 2.

2. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28,03.2002 р. № 04-5/565 // Збірник по точного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2002. – 17 квітня.

3. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1985 р. № 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 11.

4. Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Законів України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження»: лист Вищого арбітражного суду України від 11.12.2000 р. № 01-8/739 // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 1.

5. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду від 01.11.1996 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. –№ 5.

6. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 13 // Право України. – 2000. – № 6. – С. 128-134.

7. Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражі і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 1.
Література:

1. Лаврннович О. Судове рішення і його виконання // Урядовий кур'єр. – 2002. – 30 серпня.

2. Леванчук О.М. Роль суду у виконавчому провадженні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 31–37.

3. Лобанцев С. Виконання рішень – головний критерій дієвості влади. // Право України. – 2002. – № 12. – С. 90–94.

4. Лукасевич Я. Об аресте имущества при исполнительном производстве без внесения в государственній реєстр обременений движимого имущества // Юридическая практика. – 2008. – № 43 (565).

5. Матюхин В. Кто и когда должен выдать приказ? // Юридическая практика. – 2005. – № 10 (376).

6. Мещерякова М. Бути боржником вигідніше, ніж кредитором // Юридичний вісник України. – 2005. – № 9 (505).

7. Михеева Е. Проблемы правового регулирования исполнительного производства // Юридическая практика. – 2002. – № 13 (223).

8. Місяць А.П. Особливості виконання рішень судів та інших органів стосовно трудових спорів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 40–44.

9. Мороз А. О некоторых аспектах признания и исполнения иностранных арбитражных решений на Украине // Юридическая практика. – 2008. – № 43 (565).

10. Наконечний І.М. Особливості виконання судових рішень по житлових справах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 37–40.

11. Обидина И. Признание и исполнение решений судов Украины за рубежом // Юридическая практика. – 2003 – № 36 (298).

12. Олевська Є. Виконання судового рішення // Юридичний вісник України. – 2008 – № 35 (687).

13. Покрещук О., Фурса С. Питання імплементації міжнародно-правових норм у законодавство України про виконавче провадження. // Право України. – 2000. – № 3. – С. 84–87.

14. Покрещук О., Фурса С. Процесуальне становище перекладача в нотаріальному та інших юридично значущих процесах: проблемні питання // Право України. – 2000. – № 10. – С. 87.

15. Попов Ю. Правовая природа полномочий государственного исполнителя // Юридическая практика. – 2003. – № 17 (279).

16. Попов Ю. Исполнительное производство по мировому соглашению // Юридическая практика. – 2003. – № 17 (279).

17. Практика вирішення судами справ за позовами про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 16–25.

18. Руденко М., Говоруха М. Місце і роль прокуратури у виконавчому провадженні // Юридичний вісник України. – 2006. – № 37 (585).

19. Северин В. Коментар до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1270 "Про створення спеціалізованого державного підприємства "Укрспецюст" // Урядовий кур'єр. – 1999. – 11 серпня.

20. Седов А. Пути усовершенствования исполнения // Юридичиская практика. – 2007. – № 5 (475).

21. Сердюк В. Застосування законодавства про виконавче провадження // Юридичний вісник України. – 2006. – № 31 (579).

22. Сердюк В. Застосування процесуальних норм // Юридичний вісник України. – 2006. – № 33 (581).

23. Тертышников В.И., Тертышников Р.В. Закон Украины об исполнительиом производстве: Научно-практический коммептарий. – Харьков: Консум, 2000. – 128 с.

24. Тертышников В.И., Тертышников Р.В. Формы защиты и осуществления субьективных прав граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц. – Харьков: Консум, 1999. – 176 с.

25. Тимощук І. Виконання рішення третейського суду // Юридичний вісник України. – 2007. – № 17 (617).

26. Тісногуз В. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби // Право України. – 2005. – № 5. – С. 68–69.

27. Тітов М. Про деякі питання виконавчого провадження // Право України. – 1999. – № 11. – С. 64–68.

28. Франків Л., Бачук Б. Идеальная схема для взыскателя // Юридическая практика. – 2007. – № 43 (513).

29. Фурса С.Я. Судове рішення та його реалізація в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Ерліховський збірник. – Чернівці, 1994. – Вип. 1. – С. 154–159.

30. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.

31. Фурса С., Щербак С. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби. // Предпринимательство, хозяйство й право. – 2001. – № 8. – С. 81–85.

Джерела до окремих тем.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук icon0 2 1 «затверджую» Перший проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук
Ситар І. М. – кандидат юридичних наук (Львівський державний університет внутрішніх справ)
«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук iconУкраїнська державність в роки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр
Рецензенти: Головко О. М., доктор юридичних наук, перший проректор хнувс з навчальної та методичної роботи
«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук iconІ гл. З (§5); Новохатська Я. В
Рецензенти: Дзера О. В. — доктор юридичних наук, професор; Харитонов Є. О. — доктор юридичних наук, професор; Кройтор В. А. — кандидат...
«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук iconЗатверджую” Проректор з навчально-методичної роботи

«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук iconЗатверджую
Перший проректор Національної академії внутрішніх справ з навчально-методичної та наукової роботи
«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук icon«затверджую» Розклад державних екзаменів
Проректор з навчально-методичної роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук icon«затверджую» Розклад державних екзаменів
Проректор з навчально-методичної роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук icon«затверджую» Розклад державних екзаменів
Проректор з навчально-методичної роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук icon«затверджую» Розклад державних екзаменів
Проректор з навчально-методичної роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
«затверджую» Проректор з навчальної та методичної роботи доктор юридичних наук icon«затверджую» Розклад державних екзаменів
Проректор з навчально-методичної роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка