Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи?
Скачати 274.4 Kb.
НазваЯкi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи?
Дата конвертації18.06.2013
Розмір274.4 Kb.
ТипВопрос
mir.zavantag.com > Право > Вопрос
Управління організаціями невиробничої сфери
?

Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи?

+ дочiрнє пiдприємство

- представництво акцiонерного товариства

- вiддiлення комерцiйного банку

- фiлiал пiдприємства
?

Державна реєстрацiя суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi проводиться:

- у Лiцензiйнiй палатi

+ у мiсцевiй державнiй адмiнiстрацiї

- у Фондi державного майна

- у Адмiнiстрацiї Президента
?

Який правовий статус вiдособленого пiдроздiлу юридичної особи?

- правами юридичної особи може бути надiлене тiльки представництво пiдприємства

+ пiдприємство має право створювати вiдособленi пiдроздiли без прав юридичної особи з правом вiдкриття поточних рахункiв

- фiлiя пiдприємства може бути юридичною особою, якщо про це прийняте вiдповiдне положення самим пiдприємством

- право надавати статус юридичної особи вiдособленим пiдроздiлам належить державним органам управлiння
?

До чиєї компетенцiї належить створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв акцiонерного товариства, затвердження їх статутiв i положень ?

- правлiння акцiонерного товариства

- спостережної ради

+ загальних зборiв акцiонерного товариства

- ревiзiйної комiсiї
?

Строк вiдкритої пiдписки на акцiї не може перевищувати:

- три мiсяцi

+ шiсть мiсяцiв

- дев’ять мiсяцiв

- один рiк
?

До моменту реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кожен з засновникiв зобов’язаний внести:

+ 30% вказаного в установчих документах вкладу

- 50% вказаного в установчих документах вкладу

- 10% вказаного в установчих документах вкладу

- 60% вказаного в установчих документах вкладу
?

До статутних юридичних осiб не належить:

- закрите акцiонерне товариство

- консорцiум

- фермерське господарство

+ командитне товариство
?

Асоцiацiя – це:

- утворення, що не є господарським товариством

- тимчасове статутне об’єднання промислового капiталу для досягнення спiльної мети

+ об’єднання, створене з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi

- статутне об’єднання на основi повної фiнансової залежностi вiд одного чи групи пiдприємцiв
?

Метою дiяльностi бiржi є:

- отримання прибутку шляхом надання послуг з укладення угод купiвлi- продажу

+ органiзацiйне забезпечення торгiвлi без мети отримання прибутку

- сприяння укладення договорiв оренди

- закупiвля товару
?

Вищим органом управлiння товарної бiржi є:

- виконавча дирекцiя

- бiржовий комiтет

- контрольна комiсiя

+ збори членiв товарної бiржi
?

Закрите акцiонерне товариство - це товариство, акцiї якого:

- розповсюджуються шляхом вiдкритої пiдписки та купiвлi- продажу на бiржах

- продаються привiлейованому контингенту фiзичних осiб, якi мають великi капiтали

- розповсюджуються серед працiвникiв

+ розподiляються мiж засновниками
?

Висновок по рiчних звiтах та балансах AT складає:

- консультант сторонньої органiзацiї

- голова правлiння

- спостережна рада

+ ревiзiйна комiсiя
?

Договiрне об’єднання, створене на основi поєднання виробничих, наукових та комерцiйних iнтересiв, з делегуванням окремих повноважень централiзованого регулювання дiяльностi кожного iз учасникiв, називається:

+ корпорацiя

- асоцiацiя

- консорцiум

- концерн
?

Господарюючий суб’єкт, який володiє контрольним пакетом акцiй iнших, одного або бiльш, господарюючих суб’єктiв, називаєтеся:

- траст- компанiя

+ холдингова компанiя

- офшорна компанiя

- транснацiональна компанiя
?

Вважається, що акцiонер холдингової компанiї має контрольний пакет акцiй, якщо його частка в акцiонерному капiталi складає:

- 10%

- 30%

- 41%

+ 51% та бiльше
?

Недолiками товариства (партнерства) є:

- об’єднання капiталу партнерiв, їх здiбностей та навичок в органiзацiї бiзнесу

- спецiалiзацiя партнерiв по напрямках пiдприємницької дiяльностi

- розподiлення вiдповiдальностi мiж партнерами, безперервнiсть функцiонування товариства

+ невисока оперативнiсть у прийнятi управлiнських рiшень
?

Об’єднання ряду пiдприємств, у якому вони втрачають юридичну, виробничу, комерцiйну самостiйнiсть та пiдпорядковуються єдиному управлiнню, називається:

- картель

- синдикат

+ трест

- траст- компанiя
?

При виходi учасника з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю йому:

- нiчого не виплачується

- сплачується початкова вартiсть внеску в статутний фонд

- пере дається певна сума коштiв за рiшенням керiвника

+ сплачується вартiсть частини майна товариства пропорцiйна його частцi в статутному фондi, а також належна частка прибутку
?

До моменту реєстрацiї довiрчого товариства кожен з його засновникiв зобов’язаний внести на тимчасовий рахунок банку не менше як:

- 10% вiд вказаного в установчих документах розмiру його вкладу до статутного фонду

+ 50% вiд вказаного в установчих документах розмiру його вкладу до статутного фонду

- 70% вiд вказаного в установчих документах розмiру його вкладу до статутного фонду

- 95% вiд вказаного в установчих документах розмiру його вкладу до статутного фонду
?

Рiшення про створення (реєстрацiю) промислово- фiнансової групи приймає:

- районна державна адмiнiстрацiя

- державна податкова iнспекцiя

- мiнiстерство економiки країни

+ кабiнет Мiнiстрiв України
?

Згiдно до Закону України «Про господарськi товариства» до гомподарських товариств належать:

- акцiонернi, повнi, спiльнi товариства, товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, змiшанi товариства

+ акцiонернi, повнi, командитнi товариства, товариства з обмеженою та з додатковою вiдповiдальнiстю

- довiрчi, повнi, командитнi, колективнi товариства, товариства з обмеженою та з додатковою вiдповiдальнiстю

- об’єднання пiдприємств, акцiонернi, повнi, анонiмнi товариства
?

Засновники вiдкритого AT зобов’язаннi бути держателями акцiй на суму:

- не менше 5% статутного фонду

+ не менше 25% статутного фонду

- не менше 50% статутного фонду

- не менше 75% статутного фонду
?

До моменту реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кожен з учасникiв зобов’ язаний внести не менш як:

+ 30% вказаного в установчих документах вкладу

- 50% вказаного в установчих документах вкладу

- 70% вказаного в установчих документах вкладу

- 95% вказаного в установчих документах вкладу
?

Дiяльнiсть командитного товариства припиняється в разi вибуття:

- одного з вкладникiв

- декiлькох вкладникiв

- ддного з учасникiв з повною вiдповiдальнiстю

+ всiх учасникiв з повною вiдповiдальнiстю
?

Характерними ознаками синдикату є:

+ централiзацiя збуту продукцiї, збереження юридичної самостiйностi пiдприємств- членiв синдикату

- самостiйнiсть збуту кожним учасником

- втрата комерцiйної, виробничої, юридичної самостiйностi учасникiв

- фiнансова залежнiсть членiв вiд головного пiдприємств
?

Злиття двох пiдприємств, при якому одне пiдприємство купує iнше та зберiгає головний стан, називається:

- викуп контрольного пакету акцiй

+ поглинання

- добровiльна передача власностi пiдприємства iншiй фiрмi

- реалiзацiя частки активiв пiдприємства
?

Учасник господарського товариства не має права:

- брати участь в управлiннi справами товариства

- брати участь у розподiлi прибутку товариства, одержувати дивiденди

+ розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства

- вийти з товариства
?

Виконавчим органом акціонерного товариства (AT) є:

- ревiзiйна комiсiя

+ правлiння

- адмiнiстративна рада

- спостережна рада
?

Учасник повного товариства:

- не вiдповiдає за борги товариства

- вiдповiдає за борги, якщо вони виникли лише пiсля його вступу до товариства

+ вiдповiдає за борги товариства не залежно вiд того, виникли вони пiсля чи до його вступу до товариства

- вiдповiдає за борги товариства в межах внеску у статутний фонд
?

Пiдприємство з iноземними iнвестицiями - це пiдприємство будь- якої органiзацiйно- правової форми, створене вiдповiдно до законодавства України, iноземна iнвестицiя в статутному фондi якого, за його наявностi становить:

- не менше 5%

+ не менше 10%

- не менше 50%

- не менше 80%
?

Недолiками одноосiбного володiння є:

- обмежена вiдповiдальнiсть власника, повний контроль за дiяльнiстю

+ обмеженiсть фiнансових коштiв

- довготривалiсть «життєвого циклу» одноосiбного володiння

- складнiсть реєстрацiї пiдприємцем, широкi можливостi диверсифiкацiї та iнтеграцiї.
?

Об’єднання пiдприємств, учасники якого домовляються про розмiри виробництва, асортимент товарiв, ринки збуту, умови продажу, цiни, називається:

+ картель

- синдикат

- трест

- консорцiум
?

Установчi збори AT проводяться пiсля:

- повiдомлення про намiр створити AT

- обрання органiв управлiння

- проведення державної реєстрацiї

+ завершення пiдписки на акцiї
?

Виконавчим органом товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю є:

- загальнi збори акцiонерiв

+ директор (дирекцiя)

- збори учасникiв

- адмiнiстративна рада
?

Довiрителi можуть передавати довiрчому товариству:

- кошти

- цiннi папери

- документи, якi засвiдчують право власностi довiрителя

+ всi наведенi варiанти
?

Функцiями асоцiацiї є:

- забезпечення учасникiв необхiдною внутрiшньою та ринковою iнформацiєю

- юридичне консультування учасникiв, допомога в експортi продукцiї, в стимулюваннi збуту, навчаннi, кредитуваннi

- координацiя спiльних дослiджень та розробок

+ всi наведенi варiанти
?

Холдингова компанiя створюється у формi:

- закритого AT

+ вiдкритого AT

- товариства з додатковою вiдповiдальнiстю

- асоцiацiї
?

Територiально- вiдокремлене утворення, що не має юридичної та господарської самостiйностi називається:

- дочiрнє пiдприємство

- спiльне пiдприємство

+ фiлiя

- пул
?

Господарське товариство набуває прав юридичної особи:

+ з дня його державної реєстрацiї

- з моменту вiдкриття його банкiвського рахунку

- з дня рiшення загальних зборiв учасникiв

- з дня укладання першої комерцiйної угоди вiд iменi товариства
?

Установчi збори акцiонерного товариства вирiшують такi питання:

- реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй

+ прийняття рiшення про створення AT

- визначення порядку розподiлу одержаного прибутку за звiтний перiод

- затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї
?

До складу ревiзiйної комiсiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю обирається:

- одна особа

- двi особи

+ не менше трьох осiб

- директор або члени дирекцiї
?

Статутний фонд довiрчого товариства формується виключно за рахунок:

- бюджетних коштiв

- коштiв довiрителiв, юридичних та фiзичних осiб

+ коштiв, цiнних паперiв та учасникiв товариства

- коштiв одержаних пiд кредит, пiд заставу
?

Холдинговi компанiї мають такi особливостi:

- забезпечують технологiчну та кооперацiйну єднiсть пiдприємств- членiв холдингу

- розширюють сферу дiяльностi, сплив на пiдконтрольнi (дочiрнi) пiдприємства та ринок

- здiйснюють централiзовану iнвестицiйну дiяльнiсть

+ всi наведенi варiанти
?

Пiдприємство, засноване на особистiй власностi фiзичної особи, називається:

+ рриватне

- казенне

- нацiональне

- анонiмне
?

Характерними особливостями акцiонерного товариства є те, що акцiонери:

- не вiдповiдають по обов’язках товариства

- несуть солiдарну повну вiдповiдальнiсть усiм своїм майном

- несуть повну майнову вiдповiдальнiсть, якщо вони входять до складу органiв управлiння

+ вiдповiдають по зобов’язаннях товариства тiльки в межах належних їм акцiй
?

Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу акцiонерноо товариства (AT) здiйснює:

+ спосережна рада AT

- ревiзiйна комiсiя та дирекцiяАТ

- установчi збори акцiонерiв АТ

- дирекцiя АТ
?

Сукупний розмiр часток учасникiв- вкладникiв командного товариства не повинен перевищувати:

- 5% майна товариства, зазначено в установчому договорi

- 20%

+ 50%

- 95%
?

Договiрне об’єднання, що створене для спiльного здiйснення однорiдних функцiй та координацiї господарської дiяльностi, називається:

- корпорацiя

+ асоцiацiя

- консорцiум

- концерн
?

Промислово- фiнансова група, до складу учасникiв якої входить українськi та iноземнi особи, називається:

- нацiональна ПФГ

- змiшана ПФГ

- дочiрня ПФГ

+ транснацiональна ПФГ
?

Господарюючiй суб’єкт, контрольним пакетом акцiй якого володiє холдингова компанiя називається:

+ дочiрнi пiдприємства

- довiрче пiдприємство

- транснацiональна компанiя

- фiлiя
?

Особливiстю пула є те, що:

- це об’єднання державних пiдприємств

- прибутки учасникiв розподiляються в залежностi вiд дiлової активностi у господарськiй дiяльностi пула

- прибутки належать головному засновнику, а iншi партнери мають тiльки дивiденди

+ прибутки учасникiв надходять до „загального фонду”, а потiм розподiляються мiж ними у заздалегiдь встановленiй пропорцiї
?

Вороже поглинання - це ситуацiя, коли:

- стороннє пiдприємство купує акцiї iншого пiдприємства на фондовiй бiржi

- держава конфiскує власнiсть пiдприємства

+ одна стороння група скуповує акцiї пiдприємства у кiлькостi, якої достатньо для придбання контролю над неї, проти волi iснуючого керiвництва цього пiдприємства

- пiдприємство незаконно одержує майно iншого господарюючого суб’єкта
?

Згiдно з Господарським кодексом України на пiдставi статуту створюються i дiють:

- акцiонернi, повнi товариства, товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, змiшане товариство

- командитне товариство, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, довiрче товариство

+ акцiонерне товариство, товариство з обмеженою, з додатковою вiдповiдальнiстю

- повне, командитне товариство, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
?

Керiвництво поточною дiяльнiстю акцiонерного товариства здiйснює:

+ правлiння

- спостережна рада

- адмiнiстративна рада

- загальнi збори акцiонерiв
?

Управлiння справами командитного товариства здiйснюється:

- всiма учасниками товариства на колегiальнiй основi

- учасниками- вкладниками

+ учасниками з повною вiдповiдальнiстю

- керiвником, який є учасником- вкладником
?

Голосування на загальних зборах акцiонерного товариства проводиться за принципом:

+ одна акцiя- один голос

- один акцiонер- один голос

- одна привiлейована акцiя- один голос

- простої бiльшостi присутнiх працiвникiв
?

Довiрче товариство здiйснює такi довiрчi операцiї для довiрителiв:

- розпорядження майном, агентськi послуги

- здiйснення операцiй, пов’язаних з розмiщенням приватизацiйних паперiв

- у правлiння голосуючими акцiями, переданими довiрчому товариству шляхом участi в загальних зборах акцiонерного товариства

+ всi наведенi варiанти
?

Право дiяти вiд iменi ПФГ, здiйснювати реалiзацiю кiнцевої продукцiї цього об’єднання, має:

+ головне пiдприємство ПФГ

- два або бiльш головних пiдприємств ПФГ

- будь- який з учасникiв ПФГ

- головне пiдприємство, учасники ПФГ
?

До чиєї компетенцiї належить створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв акцiонерного товариства, затвердження їх статутiв i положень ?

- правлiння акцiонерного товариства

- спостережної ради

+ загальних зборiв акцiонерного товариства

- ревiзiйної комiсiї
?

Строк вiдкритої пiдписки на акцiї не може перевищувати:

- три мiсяцi

+ шiсть мiсяцiв

- дев’ять мiсяцiв

- один рiк
?

До моменту реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кожен з засновникiв зобов’язаний внести:

+ 30% вказаного в установчих документах вкладу

- 50% вказаного в установчих документах вкладу

- 10% вказаного в установчих документах вкладу

- 60% вказаного в установчих документах вкладу
?

Об’єднання, яке створюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України на певний строк з метою реалiзацiї державних програм розвитку прiоритетних галузей виробництва i структурної перебудови економiки України, включаючи програми згiдно з мiжнародними договорами України, а також з метою виробництва кiнцевої продукцiї – це:

- державна промислова група

+ промислово- фiнансова група

- казене пiдприємство

- державна фiнансова установа
?

Згiдно чинного законодавства промислово- фiнансова група:

- має статус державного пiдприємства

- має статус юридичної особи

+ не має статусу юридичної особи

- має статус казеного пiдприємства
?

Згiдно чинного законодавства промислово- фiнансова группа:

- постiйно дiє без вiдповiдної державної реєстрацiї

+ пiдлягає державнiй реєстрацiї як суб’єкт господарювання

- не пiдлягає державнiй реєстрацiї як суб’єкт господарювання

- дiє без вiдповiдної державної реєстрацiї впродовж одного року
?

При створеннi об’єднання пiдприємств його учасники:

- тимчасово втрачають статус юридичної особи

+ зберiгають статус юридичної

- назавжди втрачають статус юридичної особи

- проходять процес перереєстрацiї в нову органiзацiйно- правову форму
?

Договiрне об’єднання, створене з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi пiдприємств, що об’єдналися, шляхом централiзацiї однiєї або кiлькох виробничих та управлiнських функцiй, розвитку спецiалiзацiї i кооперацiї виробництва, органiзацiї спiльних виробництв на основi об’єднання учасниками фiнансових та матерiальних ресурсiв для задоволення переважно господарських потреб учасникiв об’єднання має назву:

- конгломерат

+ асоцiацiя

- концерн

- трест
?

Концерни i консорцiуми в Українi дiють вiдповiдно до:

- положення

- договору

+ статуту

- iнструкцiї
?

Згiдно чинного законодавства в Українi можуть створюватися такi види об’єднань пiдприємств:

- асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, синдикати. конгломерати

- трести, трасти, асоцiацiї, концерни, корпорацiї, спiлки

+ асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни, iншi об’єднання

- корпорацiї, консорцiуми, синдикати, конгломерати, трести
?

Визначте види товариств установчим документом яких є засновницький договiр:

- повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

- повне товариство i командитне товариство, товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

+ лише повне товариство i командитне товариство

- всi види товариств
?

Визначте види товариств установчим документом яких є статут:

- повне товариство i командитне товариство, товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

+ акцiонерне товариство, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю i товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

- всi види товариств

- акцiонерне товариство i повне товариство
?

Контроль за фiнансово- господарською дiяльнiстю правлiння акцiонерного товариства здiйснюється:

+ ревiзiйною комiсiєю

- фiнансово- господарська рада

- аудиторський комiтет

- спостережна рада
?

Ревiзiйна комiсiя акцiонерного товариства обирається з числа:

- правлiння

- учасникiв

+ акцiонерiв

- ради акцiонерiв
?

Хто представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння:

- спостережнi збори

- ревiзiйна комiсiя

+ рада акцiонерiв товариства

- арбiтражна рада
?

Загальнi збори визначаються правомiрними, якщо в них беруть участь акцiонери, якi мають вiдповiдно до статутного фонду товариства:

- 10% голосiв

- 51% голосiв

- до 75% голосiв

+ бiльше 60% голосiв
?

Виконавчим органом акцiонерного товариства є:

- збори учасникiв

+ правлiння

- рада директорiв

- загальнi збори
?

Вищим органом управлiння корпорацiї є:

- правлiння

+ рада директорiв

- збори учасникiв

- загальнi збори
?

Вищим органом управлiння холдингової компанiї є:

- рада директорiв

- збори учасникiв

+ загальнi збори акцiонерiв

- правлiння
?

Яку самостiйнiсть зберiгають учасники картелю:

+ комерцiйну, виробничу i юридичну

- лише фiнансову

- лише юридичну

- жлдної правильної вiдповiдi
?

Який документ мiстить перелiк централiзацiї функцiї, якi здiйснюються у корпорацiї:

- статут корпорацiї

- бiзнес- планi корпорацiї

+ договор

- положення про централiзацiю функцiй в корпорацiї
?

Згiдно чинного законодавства концерн очолює:

- рада директорiв

- департамент

+ голова правлiння

- арбiтражна рада
?

З якою максимальною чисельнiстю працiвникiв пiдприємства в Українi вiдносяться до категорiї малих?

- до 15 осiб

+ до 50 осiб

- до 125 осiб

- до 250 осiб
?

Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи?

+ дочiрнє пiдприємство

- представництво акцiонерного товариства

- вiддiлення комерцiйного банку

- фiлiал пiдприємства
?

Згiдно чинного законодавства банки в Українi створюються i дiють у формi:

- товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, повного товариства, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю

+ акцiонерного товариства, товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або кооперативного банку

- товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, повного товариства, командитного товариства

- повного товариства, командитного товариства, кооперативу
?

Банки в Українi мають право створювати банкiвськi об’єднання таких

типiв:

- банкiвський синдикат, банкiвський трест, банкiвська холдингова група, фiнансова холдингова група

+ банкiвська корпорацiя, банкiвська холдингова група, фiнансова холдингова група

- банкiвський картель, банкiвська фiнансова група

- всi вiдповiдi вiрнi
?

За яких вимог банки в Українi можуть бути учасниками промислово- фiнансових груп?

- при умовi володiння контрольним пакетом (50%+ 1) акцiй промислово - фiнансової групи

- за умови фiнансування всiх комерцiйних проектiв промислово- фiнансової групи

+ за умови дотриманням вимог антимонопольного законодавства України

- всi вiдповiдi вiрнi
?

Банкiвська корпорацiя – це:

- фiзична особа (СПД) або юридична особа (банк), засновниками та акцiонерами якої можуть бути виключно банки

+ юридична особа (банк), засновниками та акцiонерами якої можуть бути виключно банки

- юридична особа (банк), засновниками та акцiонерами якої можуть бути банки, парабанкiвськi установи, та iншi фiнансово- кредитнi установи

- юридична особа, яка створюється банками та фiнансово- кредитними установами з метою концентрацiї капiталiв i пiдвищення їх загальної лiквiдностi
?

Банки, що увiйшли до банкiвської корпорацiї, передають корпорацiї:

- повноваження на здiйснення всiх операцiй та забезпечують централiзацiю виконання окремих функцiй

- повноваження на здiйснення окремих операцiй та забезпечують централiзацiю виконання окремих функцiй за умови володiння корпорацiєю контрольним пакетом акцiй банку

+ повноваження на здiйснення окремих операцiй та забезпечують централiзацiю виконання окремих функцiй

- повноваження на здiйснення всiх без виключення господарських i негосподарських операцiй
?

Материнському банку банкiвської холдингової групи має належати:

- не менше 51 вiдсотка акцiонерного (пайового) капiталу або голосiв кожного з iнших учасникiв групи, якi є його дочiрнiми банками

- не менше 50 вiдсоткiв акцiонерного (пайового) капiталу

+ не менше 50 вiдсоткiв акцiонерного (пайового) капiталу або голосiв кожного з iнших учасникiв групи, якi є його дочiрнiми банками

- менше 51 вiдсотка акцiонерного (пайового) капiталу
?

Учасниками банку можуть бути:

- виключно юридичнi i фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України

+ юридичнi i фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України або уповноважених ним органiв

- особи, яким згiдно чинного законодавства не заборонено займатися пiдприємницькою дiяльнiстю

- юридичнi i фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти, а також державнi органи влади i управлiння
?

Органом контролю банку є:

+ ревiзiйна комiсiя та внутрiшнiй аудит банку

- спостережна рада

- контролююча рада та спостережний комiтет

- ревiзiйна комiсiя
?

Функцiї управлiння поточною дiяльнiстю банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи:

+ правлiння (рада директорiв) банку

- збори учасникiв

- збори акцiонерiв

- рада поточної дiяльностi
?

Довiрче товариство – це:

+ товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, яке здiйснює представницьку дiяльнiсть вiдповiдно до договору, укладеного з довiрителями майна щодо реалiзацiї їх прав власникiв

- товариство з додатковою або з обмеженою вiдповiдальнiстю, яке здiйснює представницьку дiяльнiсть вiдповiдно до договору, укладеного з довiрителями майна щодо реалiзацiї їх прав власникiв

- командитне товариство або товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, яке здiйснює представницьку дiяльнiсть вiдповiдно до договору, укладеного з довiрителями майна щодо реалiзацiї їх прав власникiв

- асоцiацiя довiрителiв України, якi об’єдналися для зайняття спiльною господарською дiяльнiстю i захисту своїх прав.
?

Учасники довiрчого товариства вiдповiдають за його зобов’язаннями своїми внесками до статутного фонду, а при недостатностi цих сум:

- додатково належним їм та їх родичам майном у п’ятикратному розмiрi до внеску кожного учасника

- додатково належним їм та їх родичам майном у п’ятдесятикратному розмiрi до внеску кожного учасника

- коштами, переданими їм згiдно договору довiри у п’ятикратному розмiрi до внеску кожного учасника

+ додатково належним їм майном у п’ятикратному розмiрi до внеску кожного учасника
?

Джерелом прибуткiв довiрчого товариства є :

+ плата, яку отримують довiренi особи за здiйснення довiрчих операцiй

- доходи отриманнi злочинним шляхом в ходi шахрайських операцiй з майном довiрителiв

- доходи вiд купiвлi- продажу майнових прав довiрителiв

- всi вiдповiдi вiрнi
?

Кредитна спiлка – це:

+ неприбуткова органiзацiя, заснована фiзичними особами, професiйними спiлками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах

- комерцiйна органiзацiя, заснована виключно юридичними особами, професiйними спiлками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах

- кредитно- депозитна неприбуткова органiзацiя

- напiвкомерцiйна органiзацiя кредитно- депозитного типу
?

Згiдно чинного законодавства кредитна спiлка є:

- кредитною установою, виключним видом дiяльностi якої є надання кредитних i депозитних послуг

- банкiвською установою з обмеженим перелiком можливих операцiй

+ фiнансовою установою, виключним видом дiяльностi якої є надання фiнансових послуг

- кредитно- депозитною установою з обмеженим перелiком можливих операцiй
?

Чисельнiсть засновникiв (членiв) кредитної спiлки не може бути менше нiж:

+ 50 осiб

- 25 осiб

- 10 осiб

- 5 осiб
?

Згiдно чинного законодавства обов’язковими органами управлiння кредитної спiлки є:

- загальнi збори учасникiв, спостережна рада, ревiзiйний комiтет, кредитний вiддiл

- рада директорiв, спостережна рада, ревiзiйно- кредитна комiсiя, правлiння

+ загальнi збори членiв кредитної спiлки, спостережна рада, ревiзiйна комiсiя, кредитний комiтет та правлiння

- правлiння, спостережна рада, ревiзiйна комiсiя
?

Вищим органом управлiння кредитної спiлки є:

+ загальнi збори членiв

- загальнi збори кредиторiв

- загальнi збори директорату

- спостережна рада i рада засновникiв
?

Голосування на загальних зборах кредитної спiлки вiдбувається за принципом:

+ один член кредитної спiлки – один голос

- одна акцiя кредитної спiлки – один голос

- одна облiгацiя кредитної спiлки – один голос

- один кредит спiлки – один голос
?

Згiдно чинного законодавства страховиками в Українi визнаються:

- фiнансово- кредитнi установи, якi створенi у формi акцiонерних, повних, довiрчих товариств або товариств з додатковою вiдповiдальнiстю

+ фiнансовi установи, якi створенi у формi акцiонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою вiдповiдальнiстю

- фiнансово- кредитнi установи, якi створенi виключно у формi акцiонерних товариств або товариств з додатковою вiдповiдальнiстю

- фiнансово- кредитнi установи, якi створенi виключно у формi акцiонерних товариств або товариств з повною вiдповiдальнiстю
?

Учасникiв страховика повинно бути не менше:

- двадцяти

- десяти

+ трьох

- двох
?

Страхова дiяльнiсть в Українi здiйснюється:

- страховиками- резидентами i нерезидентами України

- страховиками i страховими вiддiлами банкiв i iнвестицiйних фондiв

+ виключно страховиками - резидентами України

- страховиками i фiнансово- кредитними установами в порядку передбаченому чинним законодавством
?

Фондова бiржа - органiзацiйно оформлений, постiйно дiючий ринок, на якому здiйснюється торгiвля:

- основними фондами

+ цiнними паперами

- iноземною валютою

- кредитними портфелями
?

Фондова бiржа створюється i функцiонує у формi:

+ акцiонерного товариства

- командитного товариства

- довiрчого товариства

- повного товариства
?

Засновникiв фондової бiржi повинно бути не менш як:

- 25

+ 20

- 15

- 3
?

Асоцiацiя – це:

- утворення, що не є господарським товариством

- тимчасове статутне об’єднання промислового капiталу для досягнення спiльної мети

+ об’єднання, створене з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi

- статутне об’єднання на основi повної фiнансової залежностi вiд одного чи групи пiдприємцiв
?

Метою дiяльностi бiржi є:

- отримання прибутку шляхом надання послуг з укладення угод купiвлi- продажу

+ органiзацiйне забезпечення торгiвлi без мети отримання прибутку

- сприяння укладення договорiв оренди

- закупiвля товару
?

Вищим органом управлiння товарної бiржi є:

- виконавча дирекцiя

- бiржовий комiтет

- контрольна комiсiя

+ збори її членiв

Схожі:

Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? icon11. Управління організаціями невиробничої сфери Які з перелічених...
До чиєї компетенції належить створення, реорганізація І ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв акціонерного товариства,...
Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? icon11. Управління організаціями невиробничої сфери Які з перелічених...
До чиєї компетенції належить створення, реорганізація І ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв акціонерного товариства,...
Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? iconПоняття юридичної особи в цивільному праві
Неможливо собі уявити функціонування системи управління, політичної системи суспільства без діяльності юридичних осіб. Конструкція...
Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? icon1. Свідок, його процесуальний статус
Свідок, його процесуальний статус. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Особи, які мають право відмовитися давати показання...
Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? iconТема Юридичні особи
Порядок виникнення юридичних осіб. Стадії створення юридичної особи. Державна реєстрація юридичних осіб
Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? icon12. Громадяни, як суб'єкти правовідносин з соціального забезпечення...
За­гальним суб'єктом, що отримує соціальне забезпечення, вва­жається також сім'я
Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? iconЗасновницькі документи та їх підготовка
Виникнення юридичної особи неможливе без певних установчих (засновницьких) документів
Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? iconЗ дисципл
Крім того студенти мають засвоїти близько 80 сентенцій та 100 виразів юридичної фразеології
Якi з перелiчених пiдприємницьких структур мають статус юридичної особи? iconПодаткові збори
Платниками збору є лісокористувачі юридичні особи, їх філії, відділення, що не мають
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка