Робоча програма навчальної дисципліни
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка1/13
Дата конвертації18.07.2013
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ
Кафедра кримінально-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко
_______________ 2012


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


КРИМІНАЛІСТИКА
напрям підготовки 6030401 – «Правознавство»

для студентів 3–4 курсу юридичного факультету

^ Дніпропетровськ – 2012

Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 6.030401 – «Правознавство» / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 94 с.
РОЗРОБНИКИ:

Лускатов О.В., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін

17.08. 2012, протокол № 1

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.2012, протокол №__

Завідуючий кафедрою кримінально-правових дисциплін

доктор юридичних наук, професор (В.М. Тертишник)

«_____»___________________ 2012 року

©____________________, 2012 рік

©____________________, 2012 рік

^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна

форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0304 «Право»

Нормативна

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

Модулів – 4

Спеціальність:

_______________


Рік підготовки – 3–4

Змістових модулів – 4

Загальна кількість годин – 216

Семестр – 6–7

Лекції – 36 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 108

самостійної / індивідуальної роботи курсанта (студента, слухача) – 108

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

Семінарські/практичні

заняття – 32/32 год.

Самостійна робота – 108 год.

Індивідуальна

робота – год.

Форма (-и) підсумкового контролю: залік, іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:1/1


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна “Криміналістика” є складовою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» і належить до циклу нормативних навчальних дисциплін, професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін, які складають основу формування знань і навичок професійної діяльності спеціалістів–юристів, чия діяльність пов’язана з розкриттям, розслідуванням і попередженням злочинів.

Метою вивчення дисципліни «Криміналістика» в юридичному навчальному закладі є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з таким рівнем знань, вмінь і навичок в сфері кримінально-процесуальної діяльності, які б забезпечували досягнення таких цілей:

а) навчальної:

– поглиблене вивчення студентами теоретичних положень дисципліни “Криміналістика”, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів; опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самоудосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування при встановленні об’єктивної істини у кримінальних справах;

б) розвиваючої:

– підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння позитивним досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань;

в) виховної:

– формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою та людиною.
Завдання: вивчення студентами дисципліни “Криміналістика” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, при якому вони повинні:

знати:

1) на понятійному рівні:

– основні концептуальні положення загальної теорії криміналістики;

– систему окремих криміналістичних теорій і вчень;

– криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;

^ 2) на фундаментальному рівні:

– положення та рекомендації науки щодо застосування техніко-криміналістичних засобів;

– положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів;

– криміналістичні характеристики та особливості розслідування перелічених в програмі видів злочинів;

^ 3) на практично-творчому рівні:

– рекомендації науки щодо прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншою доказовою інформацією щодо обставин його вчинення;

– рекомендації криміналістики щодо тактичних прийомів провадження слідчих дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, підприємствами, громадськістю та засобами масової інформації;

– наукові рекомендації щодо методики розкриття, розслідування та попередження перелічених в програмі видів злочинів;

вміти:

1) на репродуктивному рівні:

– застосовувати техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину й злочинця, а також здійснювати їх попереднє дослідження;

– аналізувати первісну інформацію про злочин, правильно оцінювати слідчу ситуацію та визначати напрямки розслідування конкретного злочину шляхом висунення й перевірки версій;

^ 2) на алгоритмічному рівні:

– використовувати техніко-криміналістичні засоби у певній послідовності залежно від особливостей різновиду виявлених слідів, конкретних об’єктів дослідження;

– фіксувати у певній послідовності ознаки та якості різних видів об’єктів;

– планувати процес розслідування різних видів злочинів, висуваючи слідчі версії та визначаючи алгоритм процесуальних дій та розшукових заходів, спрямованих на їх перевірку;

^ 3) на евристичному рівні:

– організовувати розкриття та розслідування окремих видів злочинів, проводити тактичні прийоми в межах слідчої дії та поєднувати їх з оперативно-розшуковими заходами, в тому числі у межах тактичних операцій;

– формувати під час підготовки до проведення слідчих дій моделі власної поведінки на противагу прогнозованій поведінці окремих учасників цих дій відповідно до різних слідчих ситуацій;

^ 4) на творчому рівні:

– аналізувати та об’єктивно оцінювати отриману під час дослідження матеріальних та ідеальних джерел відображувану в них інформацію та найбільш раціонально використовувати її в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;

– об’єктивно оцінювати відомості, що надходять за результатами провадження вербальних та невербальних процесуальних дій та на цій базі планувати процеси розслідування конкретних злочинів окремого виду.
Цю робочу навчальну програму складено на підставі навчальної програми з дисципліни «Криміналістика», діючих освітньо-професійних програм підготовки фахівців і навчальних планів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство».

Побудова робочої навчальної програми заснована на досвідові викладання криміналістики у вищих юридичних навчальних закладах, а також специфіці правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України та особливостях процесу розслідування злочинів, віднесених до їх компетенції, що створює умови організації навчального процесу на більш якісному рівні.

З урахуванням наведеного вище, робоча навчальна програма з криміналістики визначає нормативний зміст навчання з цієї дисципліни, встановлює обсяг і рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи студентів. При цьому зміст і структура програми ґрунтуються на традиційній концепції побудови як самої науки криміналістики, так і її навчального курсу, тобто навчальний матеріал розподілено і подається чотирма розділами («Вступ у криміналістику», «Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика», і «Криміналістична методика»). Навчальний матеріал розподілено на 4 модулі, об’єднані 34 темами, послідовне вивчення котрих забезпечує взаємозв’язок навчального матеріалу та його ефективне засвоєння студентами.

Робочу навчальну програму може бути використано при:

– коригуванні навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю 7.060101 – «Правознавство»;

– розрахунках навчального навантаження викладачів кафедри;

– складанні структурно-логічної схеми навчального процесу;

– визначенні доцільної технології навчання;

– формуванні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації в галузі правознавства;

– визначенні засобів і змісту системи діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця.
^ 3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1

ТЕМА 1. Предмет, система і завдання криміналістики

Роль і значення теми для діяльності юристів полягає у тому, що вони володітимуть загальними знаннями щодо предмету, системи, завдань криміналістики, основних понять та категорій науки.

^ Ключові слова:

Поняття криміналістики. Предмет криміналістики. Принципи криміналістики. Система криміналістики. Криміналістична техніка. Криміналістична тактика. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів. Джерела криміналістики. Загальне і спеціальні завдання науки криміналістики на сучасному етапі. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів.

^ Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми – володітиме знаннями щодо:

– поняття, предмету криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020303 «Філологія». Львів, 2010. 17 с
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Вища освіта України І болонський процес Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «конфліктологія» для студентів (курсантів, слухачів)
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» для курсантів (студентів, слухачів) 4 курсу юридичного факультету нні права та...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030401, 030401, спеціальністю Міжнародні відносини
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни “ Стягнення податкової заборгованості”...
Стягнення податкової заборгованості// Робоча програма навчальної дисципліни. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. 38 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка