Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 245.98 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Дата конвертації30.10.2013
Розмір245.98 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів
Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. заступник директора

з навчально-методичної роботи
__________________А.О.Семенець

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНе підприємництво»
напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

галузь знань ^ 0305 «Економіка та підприємництво»

факультет фінансів

Харків

2013 рік

Робоча програма «Міжнародне підприємництво» для студентів з напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», галузі знань   0305 «Економіка та підприємництво».

„___” ________, 20__ року- 16 с.

Розробники: викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ХІФ УДУФМТ Діденко Н.В., викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ХІФ УДУФМТ Черняєва А.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної теорії та міжнародної економіки
Протокол від “28” серпня 2013 року № 1


Завідувач кафедри __________________________ (Писін В.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Ухвалено Методичною радою ХІФ УДУФМТ

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
Голова Методичної ради_______________________ (К.Г.Сердюков_)

(підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”________________20__ року

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

^ 1. Опис навчальної дисципліни
для напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Нормативна


Напрям підготовки

6.030503 «Міжнародна економіка»

Модулів - 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

^ Рік підготовки:

Змістових модулів 1

3-й

-год

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 1


Семестр

Загальна кількість годин - 144

V-й

- год

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента -6

36 год.

- год

Практичні

36 год.

- год

Лабораторні

- год.

- год.

^ Самостійна робота

64 год.,

- год.

В т.ч. Індивідуальне завдання

Консультації 8год.

Вид контролю: ПМК


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 55%

для заочної форми навчання – 8%


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліниМета курсу «Міжнародне підприємництво» - формування системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі міжнародної підприємницької діяльності.

Завдання вивчення дисципліни – вивчення сутності й характерних особливостей форм міжнародного підприємництва, методів дослідження економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища підприємницької діяльності; засвоєння методичних засад проведення міжнародних досліджень, сегментації світового ринку та вибору цільових ринків, обґрунтування моделей виходу фірм на закордонні ринки, формування ефективного міжнародного підприємницького комплексу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні терміни, визначення, поняття і категорії ;

 • основні принципи і форми міжнародної підприємницької діяльності в сучасних умовах;

 • найважливіші етапи розвитку міжнародного підприємництва;

 • основний зміст сучасних напрямків міжнародного підприємництва;

 • сутність основоположних законів підприємництва, особливості їх прояву в практичній діяльності при виході фірми на міжнародний ринок.


уміти:

 • комплексно оцінювати ринкову ситуацію при виході на зовнішній ринок;

 • грамотно використовувати ці навички в умовах українського ринку;

 • виявляти специфіку методів, засобів та інструментів міжнародного підприємництва;

 • застосовувати теоретичні знання та отримані практичні навички в умовах жорсткої конкуренції на ринку;

 • розбиратися в основних рішеннях, які передбачає міжнародна підприємницька діяльність.


^ 3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Зміст міжнародної підприємницької діяльності

Тема 2. Види міжнародного підприємництва

Тема 3. Зовнішнє середовище міжнародної підприємницької діяльності

Тема 4. Організаційні форми міжнародного підприємництва

Тема 5. Спільні підприємства з іноземними країнами

Тема 6. Бізнес-планування міжнародного підприємництва

Тема 7. Підприємницькі ризики та їх оцінки

Тема 8. Регулювання міжнародного підприємництва в Україні та за кордоном
^ 4. Структура навчальної дисципліни
для напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

конс

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовний модуль 1

Тема 1. Зміст міжнародної підприємницької діяльності

16

4

48Тема 2. Види міжнародного підприємництва

18

4

4

2

2

6
Тема 3. Зовнішнє середовище міжнародної підприємницької діяльності

16

4

48
Тема 4. Організаційні форми міжнародного підприємництва

18

4

4

2

2

6Тема 5. Спільні підприємства з іноземними країнами

16

4

48
Тема 6. Бізнес-планування міжнародного підприємництва

18

4

4

2

2

6
Тема 7. Підприємницькі ризики та їх оцінки

18

6

48Тема 8. Регулювання міжнародного підприємництва в Україні та за кордоном

22

6

6

2
8Модульна контрольна робота 1

2
2
Разом за змістовим модулем 1

130

ІНДЗ


6

Консультації


8

^

Усього годин


144

36

36

8

6

58
^ 5. Теми та план лекцій
з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

Кількість

годин

зфн

Змістовний модуль 1

1

Тема 1. Зміст міжнародної підприємницької діяльності

1. Поняття міжнародної підприємницької діяльності.

2. Історія розвитку міжнародного підприємництва.

3. Тенденції розвитку міжнародної підприємницької діяльності.

4
2

Тема 2. Види міжнародного підприємництва

1. Класифікація міжнародного підприємництва.

2. Види міжнародного підприємництва.

4
3

Тема 3. Зовнішнє середовище міжнародної підприємницької діяльності

1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств.

2. Макросередовище функціонування та його основні чинники.

3. Ринкове середовище господарювання підприємства.

4
4

Тема 4. Організаційні форми міжнародного підприємництва

1. Організаційні форми підприємницької діяльності.

2. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах.

3. Особливості організації підприємницької діяльності в США.

4. Особливості організації підприємницької діяльності в Японії.

5. Сучасні форми підприємницької діяльності в Росії.

4
5

Тема 5. Спільні підприємства з іноземними країнами

1. Соціально-економічні передумови та порядок створення спільних підприємств.

2. Механізм управління спільним підприємством.

3. Фінансові ресурси спільних підприємств.

4. Особливості створення та діяльності СП в Україні.

4
6

Тема 6. Бізнес-планування міжнародного підприємництва

1. Призначення, цілі й завдання бізнес-планування.

2. Зміст і структура бізнес-планування.

4
7

Тема 7. Підприємницькі ризики та їх оцінки

1. Сутність і класифікація ризиків у міжнародному підприємництві.

2. Фактори підприємницького ризику.

3. Система управління підприємницькими ризиками.

6
8

Тема 8. Регулювання міжнародного підприємництва в Україні та за кордоном

1. Розвиток та регулювання підприємницької діяльності в Україні.

2. Інформаційні матеріали щодо розвитку підприємницької діяльності в Україні.

3. Правовий статус юридичних осіб України за кордоном.

6
Разом за змістовним модулем 1

36


^ 6. Теми та план практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

Кількість

годин

зфн

1

Тема 1. Зміст міжнародної підприємницької діяльності

1. Поняття міжнародної підприємницької діяльності.

2. Історія розвитку міжнародного підприємництва.

3. Тенденції розвитку міжнародної підприємницької діяльності.

4
2

Тема 2. Види міжнародного підприємництва

1. Класифікація міжнародного підприємництва.

2. Види міжнародного підприємництва.

4
3

Тема 3. Зовнішнє середовище міжнародної підприємницької діяльності

1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств.

2. Макросередовище функціонування та його основні чинники.

3. Ринкове середовище господарювання підприємства.

4
4

Тема 4. Організаційні форми міжнародного підприємництва

1. Організаційні форми підприємницької діяльності.

2. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах.

3. Особливості організації підприємницької діяльності в США.

4. Особливості організації підприємницької діяльності в Японії.

5. Сучасні форми підприємницької діяльності в Росії.

4
5

Тема 5. Спільні підприємства з іноземними країнами

1. Соціально-економічні передумови та порядок створення спільних підприємств.

2. Механізм управління спільним підприємством.

3. Фінансові ресурси спільних підприємств.

4. Особливості створення та діяльності СП в Україні.

4
6

Тема 6. Бізнес-планування міжнародного підприємництва

1. Призначення, цілі й завдання бізнес-планування.

2. Зміст і структура бізнес-планування.

4
7

Тема 7. Підприємницькі ризики та їх оцінки

1. Сутність і класифікація ризиків у міжнародному підприємництві.

2. Фактори підприємницького ризику.

3. Система управління підприємницькими ризиками.

4
8

Тема 8. Регулювання міжнародного підприємництва в Україні та за кордоном

1. Розвиток та регулювання підприємницької діяльності в Україні.

2. Інформаційні матеріали щодо розвитку підприємницької діяльності в Україні.

3. Правовий статус юридичних осіб України за кордоном.

6
9

Модульна контрольна робота 1

2
10

Разом за змістовним модулем 1

36


^ 7. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Зміст міжнародної підприємницької діяльності

1. Поняття міжнародної підприємницької діяльності.

8

2

Тема 2. Види міжнародного підприємництва

1. Класифікація міжнародного підприємництва.

6

3

Тема 3. Зовнішнє середовище міжнародної підприємницької діяльності

1. Ринкове середовище господарювання підприємства.

8

4

Тема 4. Організаційні форми міжнародного підприємництва

1. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах.

6

5

Тема 5. Спільні підприємства з іноземними країнами

1. Особливості створення та діяльності СП в Україні.

8

6

Тема 6. Бізнес-планування міжнародного підприємництва

1. Зміст і структура бізнес-планування.

6

7

Тема 7. Підприємницькі ризики та їх оцінки

1. Система управління підприємницькими ризиками.

8

8

Тема 8. Регулювання міжнародного підприємництва в Україні та за кордоном

1. Інформаційні матеріали щодо розвитку підприємницької діяльності в Україні.

8
в т.ч. ІНДЗ

6
Разом

64


8. Індивідуальні завдання
^ ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


 1. Організаційні форми міжнародної підприємницької діяльності в Україні.

 2. Основні тенденції розвитку ТНК та їх вплив на економіку України.

 3. Міжнародна економічна інтеграція: сутність, форми, вплив на розвиток країн-учасниць інтеграційних угруповань.

 4. Зовнішня торгівля та торговельна політика України за умов ринкової трансформації.

 5. Особливості розвитку іноземного інвестування в економіку України.

 6. Національний феномен як чинник впливу на стиль поведінки фірми на зовнішніх ринках.

 7. Політичні ризики на зовнішніх ринках: поняття, методи визначення, механізми щодо мінімізації.

 8. Світовий ринок автомобілів: адаптивні стратегії лідерів.

 9. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва.

 10. Спільне підприємництво: суть,види,динаміка господарських процесів.

 11. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні.

 12. Види міжнародного підприємництва.

 13. Посередники на зарубіжних ринках та особливості роботи з ними.

 14. Регулювання міжнародного бізнесу в Україні.

 15. Бізнес-планування міжнародного підприємництва.

 16. Порівняльний аналіз платіжних балансів зарубіжних країн (на прикладі 3-х країн).

 17. Міжнародні організації зі стимулювання світової економічної і валютної стабільності: склад, форми діяльності.

 18. Порівняльна характеристика прямого та непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок.

 19. Сучасні проблеми та тенденції розвитку міжнародного підприємництва.

 20. Міжнародний факторинг:проблеми та перспективи розвитку в Україні.

 21. Цілі організації ярмарків і виставок, як інструментів міжнародного підприємництва.

 22. Фактори підприємницького ризику.

 23. Інформаційні матеріали щодо розвитку підприємницької діяльності в Україні .

 24. Міжнародне підприємництво в сфері освітніх послуг.

 25. Рівні та форми інтернаціоналізації міжнародного бізнесу.^ 9. Методи навчання
Для ефективного засвоєння матеріалу дисципліни «Міжнародне підприємництво» у викладанні використовуються наступні методи навчання:

- пояснювально – ілюстративний;

-репродуктивний;

-частково-пошуковий;

-дослідницький;

-навчання у співробітництві.
^ 10. Методи контролю
Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання, вони забезпечують визначення рівня досягнення завдань навчання.

^ Поточний контроль проводиться викладачем на всіх видах занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або оцінки виконання завдань на практичних заняттях.

Результати поточного контролю враховуються викладачем при виставленні підсумкової оцінки з даної дисципліни.

^ Модульний контроль - це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи.

^ Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення дисципліни студентами. Підсумковий контроль є семестровим контролем.

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами ефективності власної навчальної роботи з конкретної дисципліни.

^ 11. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1 Поточний контроль (мах - 50 балів)

Модуль ІІ Індивідуальне навчально-дослідне завдання (мах- 10 балів)

^ Модуль ІІІ Підсумковий контроль (екзамен) (мах -40 балів)

Підсумкова рейтингова оцінка (мах - 100 балів)

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Навчальний модуль І (модульна контрольна робота) (мах -15 балів)

Навчальний модуль 2 (модульна контрольна робота) (мах -15 балів)

Підсумок поточного контролю (мах - 20 балів)

1

2

3

4

5

6

7

8

15

15

20

10

40

90-100

5 (відмінно)

A

12

12

18

8

30

82-89

4 (добре)

B

"

"

"

"

"

74-81

4 (добре)

C

10

10

15

6

20

64-73

3 (задовільно)

D

"

"

"

"

"

60-63

3 (задовільно)

Е

0

0

0

0

0

35-59

2 (незадовільно) (з можливістю повторного складання)

FX

"

"

"

"

"

1-34

2 (незадовільно) (з додатковим вивченням дисципліни)

F^ 12. Методичне забезпечення
1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародне підприємництво».

2. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять.

3. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи.

4. Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання з дисципліни.
^ 13. Рекомендована література
Базова


 1. Горшкова Л.А. Анализ организации управления. Аналитический инструментарий. – М.: Финансы и статистика, 2003 – 208с.

 2. Гордиенко Л.Ю. Стратегическое управление бизнес-процессами на предприятиях. Материалы семинара для менеджеров высшего и среднего звена. Харьков, 2004 – 80 с.

 3. Ерохин В.Л. Международное предпринимательство: учеб. пособие / В.Л. Ерохин. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. – 392 с.


Допоміжна


 1. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 213 с.

 2. Кратко И.Г. Международное предпринимательство: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 272 с.

 3. Красовский Ю. Д. Сценарии организационного консультирования. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2000. – 366 с.

 4. Литвак Б. Практические занятия по управлению. Мастер – класс: Уч. пособие. - М.: Издательство «Экономика», 2002, - 355 с.

 5. Лубнев Ю.П., Кравцова Н.И., Лозовой А.М. Краткий энциклопедический словарь по экономической теории и практике: Справочное пособие. Ростов н/Д, 1997. – С. 352.

 6. Международное предпринимательство: анализ зарубежного опыта / П.И. Хвойник, Ю.В. Аджубей, И.Е. Артемьев и др. – М.: Наука, 2002. – 159 с.

 7. Мишкевич М.В., Василевский Л.И., Ермаков В.Н. Словарь-справочник по современной экономике. – Минск, 2003. – 154 с.

 8. Олександренко І. Спільні підприємства як форма залучення іноземного капіталу // Економічний аналіз. - 2008.- №2(18).- С.168-172.

 9. Романів К.М. Іноземні інвестиції - ресурс економічного зростання регіон та Україна в цілому // Держава та регіони. - 2007.-№1.-С.402-405.

 10. Савченко В.Е. Современное предпринимательство: (экономические и организационные основы; проблемы формирования и регулирования). — М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 2002. – 205 с.

 11. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. – Х.: ООО „Одиссей”, 2004. – 1056с.

 12. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ./ ред. Завадського Й.С. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752 с.Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020303 «Філологія». Львів, 2010. 17 с
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Вища освіта України І болонський процес Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «конфліктологія» для студентів (курсантів, слухачів)
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» для курсантів (студентів, слухачів) 4 курсу юридичного факультету нні права та...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030401, 030401, спеціальністю Міжнародні відносини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка