Робоча програма навчальної дисципліни
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації28.10.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ
Кафедра економіко-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко
_______________ 2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМИТНЕ ПРАВО
напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

для студентів 4 курсу юридичного факультету

^ Дніпропетровськ – 2012
Робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» для курсантів (студентів, слухачів) 4 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 38 с.
РОЗРОБНИК:

Івашов М.Ф., к.е.н., с.н.с., професор кафедри економіко-правових дисциплін

Розглянуто на засіданні кафедри ________________________________________

21.08.2012, протокол №2

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

Начальник кафедри (завідуючий кафедрою)______________________________
_______________________ (І.Ю.Копєлєв)

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»___________________ 20___ року

©Івашов М.Ф., 2012 рік

©ДДУВС, 2012 рік

  1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304 «Право»

вибіркова

Напрям підготовки


Модулів – 2

Спеціальність:

6.030401 «Правознавство»

Рік підготовки

2012-2013

Змістових модулів – 2

Загальна кількість годин - 108

Семестр: 7

Лекції – 18 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 54

самостійної / індивідуальної роботи курсанта (студента, слухача) – 54

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Семінарські/практичні

заняття – 32год.

Самостійна робота – 27 год.

Індивідуальна робота – 27 год.

Форма підсумкового контролю: ПМК

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної

й індивідуальної роботи становить: 54/54
^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Митне право»
навчальна - вивчення основних положень митного законодавства України;

розвиваюча - ознайомлення з особливостями переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України та взаємодії митних органів з правоохоронними органами при переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

виховна – формування громадянської й професійної позиції законослухняності у митній сфері;

Завдання:

  • засвоєння теоретичних положень основ митного права;

  • вивчення порядку правового регулювання суспільні відносини у сфері ЗЕД;

  • опанування принципів митного права та механізмів реалізації митної політики;

  • ознайомлення з технологією митного регулювання зовнішньоекономічних відносин митною службою України;

  • набуття достатніх умінь і навичок у галузі митного права та професійного застосування цих знань при вирішенні правових проблем і колізій, що виникають при регулюванні зовнішньоекономічних відносин.


У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (студент, слухач) повинен

знати:

^ 1) на понятійному рівні: суть основних категорій та понять у галузі митного права, об'єкти, предмет і суб'єкти, процедури митного права;

2) на фундаментальному рівні: методи і принципи провадження митної справи, реалізації митної політики держави спрямованої на захист економічних інтересів України;

^ 3) на практично-творчому рівні: нормативно-правові джерела у галузі митного права щодо регулювання та контролю зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ЗЕД посадовими особами митних органів;

вміти:

^ 1) на репродуктивному рівні: здійснювати: аналіз нормативно-правових документів у галузі митного права, опис нормативного регулювання процедур митного огляду, митного контролю та митного оформлення у відповідності до чинного законодавства України; формулювати записи до документів юридичного оформлення щодо порушень положень законодавчо-нормативних документів з митного регулювання ЗЕД; складати: протоколи порушення митних правил; протоколи вилучення товарів; протоколи про адміністративне затримання;

^ 2) алгоритмічному рівні: використовувати технології реалізації правового механізму державного регулювання ЗЕД у сфері діяльності митних органів з метою підвищення ефективності митного контролю та запобігання й протидії контрабанді;

^ 3) на евристичному рівні: використовувати методи митного права у відображенні зовнішньоекономічної діяльності на засадах законності, реальності, повноти відображення її результатів у документах митного оформлення ;

4) на творчому рівні: орієнтуватися в правових, наукових і практичних джерелах з питань митного права з метою їх удосконалення; орієнтуватися у напрямах впровадження передових форм і методів реалізації митного права.
^ 3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Тема 1. Загальні положення митного права
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020303 «Філологія». Львів, 2010. 17 с
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Вища освіта України І болонський процес Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «конфліктологія» для студентів (курсантів, слухачів)
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030401, 030401, спеціальністю Міжнародні відносини
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни “ Стягнення податкової заборгованості”...
Стягнення податкової заборгованості// Робоча програма навчальної дисципліни. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. 38 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка