Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка1/7
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”

Харків

2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”
галузь знань 0304 „Право”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”,

напрям підготовки 6.030401 „ Правознавство”

для студентів IV курсу денних факультетів

Харків

2012

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни „Господарське право” (галузь знань 0304 „Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”, напрям підготовки 6.030401 „ Правознавство”) для студентів 4 курсу денних факультетів/ уклад.:Д.В. Задихайло, О.В.Шевердіна, Р.П.Бойчук, І.А. Селіванова, К.С. Берардо. –Х.: Нац.ун-т „Юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого” , 2012.-55с.

Укладачі : Д.В.Задихайло

О.В. Шевердіна

Р.П. Бойчук

І.А. Селіванова

К.С. Берардо


^ Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою університету (протокол № від 2012р.)


© Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Самостійна науково-дослідницька діяльність надає студентам можливість поглибленого вивчення окремих питань і наукових проблем правових відносин та формує професійне мислення юриста.

Вивчення актуальних проблем курсу “Господарське право” у вигляді написання та захисту курсової роботи сприяє придбанню необхідного досвіду тлумачення, застосування чинного законодавства у сфері господарського права, кращій підготовці до іспиту з цієї дисципліни.

Згідно з навчальним планом курсову роботу з господарського права виконують студенти IV курсу денних факультетів. Тематика курсових робіт визначається кафедрою. Однак, викладач або студент може запропонувати свою тему курсової роботи, яка повинна бути актуальною і тісно пов’язаною із вирішенням теоретичних та практичних фахових завдань.

Науковим консультантом з курсової роботи є викладач кафедри господарського права, який проводить у групі практичні заняття, або лектор, який викладає курс господарського права. До викладача студент може звертатися у всіх випадках, коли у нього виникають труднощі в розумінні певних положень, розбіжностей позицій науковців тощо

Треба врахувати, що в методичних порадах міститься невичерпний список літератури. Студент має право використати іншу літературу за рекомендацією викладача або за своїм бажанням. Робота, виконана лише на базі підручника, без використання інших джерел не може бути зарахована.

^ Виконання студентом курсової роботи передбачає наступне:

 1. Вибір теми курсової роботи та написання плану роботи, який узгоджується з викладачем.

 2. Вивчення законодавства та монографічної літератури з даної проблеми.

 3. Вивчення матеріалів юридичної та судової практики, які відповідають обраній темі.

 4. Обговорення роботи з викладачем в першому читанні.

 5. Доопрацювання і завершення курсової роботи та подання її на кафедру.

 6. Захист курсової роботи.


Курсова робота включає наступні обов’язкові складові частини:

 • Вступ, в якому обґрунтовується мета та сутність роботи, постанова проблеми дослідження, надається короткий огляд літератури.

 • Основна частина, яка підрозділяється на розділи і параграфи. Кожне положення змісту, поставлені питання, висунуті тези мають бути обґрунтовані й бажано підтверджені нормативною базою або положеннями наукової літератури. Після викладення кожного розділу слід робити короткі висновки, бажано підкріплюючи їх своєю позицією.

 • Висновки, рекомендації підводять підсумок дослідження, в ньому робиться узагальнення, демонструються основні положення теми, їх значущість, авторське розуміння та бачення питань, науково-практичний інтерес.

 • Довідковий апарат, що включає титульний лист, анотацію, список використаних джерел.

 • Додаток — малюнки, таблиці, схеми, тощо.

Захист курсової роботи проводиться студентом науковому керівнику у вигляді доповіді. Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються за чотирибальною шкалою ( “відмінно”, “ добре”, “задовільно”, “незадовільно”). Якщо в процесі захисту роботи студент отримав оцінку “незадовільно”, то рішенням кафедри йому видається нове завдання на курсову роботу, яке він повинен виконати у встановлений строк
^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

При оцінюванні курсової роботи враховується не лише якість виконання роботи, її зміст, доповідь студента, але й оформлення роботи.

Робота виконується власноручно, на папері формату А4. В деяких випадках, з узгодженням з викладачем після його ознайомлення з рукописом, робота може бути виконана комп’ютерним способом. Робота повинна складатися з 30-40 сторінок друкованого тексту через 1,5 інтервали. Кількість рядків на сторінці не повинна перевищувати 29, разом з посиланням на літературу.

Відступ від краю аркуша до тексту: верхній — 25 мм, нижній — 25 мм, лівий — 30 мм, правий — 20 мм. Усі сторінки, починаючи з титульного листа, необхідно пронумерувати.

Обов’язковим і незаперечним правилом оформлення курсової роботи є застосування та відповідне оформлення науково-посильного апарату, який є важливим елементом для обґрунтування тез, надання переконливості аргументам, що висуваються в курсовій роботі. При цьому повинна бути точна відповідність між науково-посильним апаратом у вигляді первинних посилань та переліком джерел, використаних студентом при написанні курсової роботи. Список джерел і літератури розміщується в алфавітному порядку. При цьому структура використаних джерел складається з урахуванням правил складання бібліографічного показника (спочатку нормативно-правові акти, надалі монографії, статті, енциклопедичні видання та довідники).
Тема 1. Загальна характеристика суб’єктів господарювання
ПЛАН
Вступ.

   1. Поняття та види суб’єктів господарювання.

   2. Види організаційно-правових форм суб’єктів господарської діяльності. Право на вибір організаційно-правової форми.

   3. Порядок утворення та державної реєстрації суб’єктів господарювання.

   4. Припинення діяльності суб’єктів господарювання.

Висновки.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І семінарських...
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України національний...
Професійна підготовка фахівця-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія...
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет Юридична академія України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Національного університету «Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconРектору Нац іонального університету «Юридична академія України імені...
Ректору Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconУкраїни кримінільний процесуальний кодекс україни науково-практичний...
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Національна академія правових наук України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» тематика курсових робіт з навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова І стилістика"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка