2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Назва2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Сторінка1/10
Дата конвертації13.07.2013
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра комерційного права

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ПРАКТИКУМ

Київ 2007

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладачі: С.П. Коломацька, канд. юрид. наук, доц.,

С.І. Юшина, канд. юрид. наук, ст. викл.

Практикум обговорено та схвалено на засіданні кафедри комерційного права від 01.10.2007 р., протокол № 3 та на засіданні Методичної комісії факультету економіки, менеджменту і права від 10.10.2007 р., протокол № 2.


Рецензент О.О. Бакалінська, канд. юрид. наук, доц.

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАКТИКУМ

Укладачі: КОЛОМАЦЬКА Світлана Прокопівна,

ЮШИНА Світлана Іванівна

Зміст

Вступ….……………………………………………….......………..4
Тема 1. Державне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності……………………....5
Тема 2. Умови здійснення

зовнішньоекономічної діяльності………………….…12
Тема 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та

право, що до них застосовується……………………..19
Тема 4. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів….......27
Тема 5. Правове регулювання

транспортних операцій у ЗЕД………………………...34
Тема 6. Окремі види договорів (контрактів)

у зовнішньоекономічних зв’язках……………………..41
Тема 7. Відповідальність у ЗЕД………………………………..46
Тема 8. Захист прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД……53

Питання для підсумкового контролю знань ………….……..61
Список рекомендованої літератури…………………………...64


Вступ
Розвиток світових інтеграційних процесів, ускладнення міжнародних господарських зв’язків потребують постійного удосконалення правової регламентації зовнішньоекономічних відносин відповідно до міжнародних вимог і стандартів та з їх урахуванням.

Сучасні економічні перетворення в Україні охоплюють і сферу зовнішньоекономічної діяльності, стан і рівень розвитку якої в значній мірі залежить від стабільності та ефективності її нормативно-правової бази, що поєднує і забезпечує як інтереси держави, так і безпосередніх учасників цієї діяльності.

Особливе місце у професійній підготовці студентів-правників посідає навчальна дисципліна “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”, що має на меті формування спеціальних правових знань у зовнішньоекономічній сфері.

Комплексний характер правовідносин вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання ускладнює навчальний процес і потребує особливої уваги не тільки до засвоєння значного обсягу міжнародно-правових та національних джерел, але й до набуття навичок та умінь при їх застосуванні в практичних ситуаціях, зокрема при укладенні зовнішньоекономічних контрактів, використанні засобів правового захисту у випадках неналежного їх виконання.

Основна мета практичних занять – сформувати у студентів здатність самостійно аналізувати і правильно тлумачити зміст відповідних нормативно-правових актів, що є необхідною умовою набуття вміння і досвіду належного застосування правових знань для обґрунтованої оцінки практичних ситуацій, вирішення конкретних питань у професійній діяльності.

Практикум з дисципліни “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” буде сприяти досягненню зазначеної мети і допоможе студентам у засвоєнні складного і об’ємного матеріалу цієї навчальної дисципліни.

Виконання практичних і тестових завдань, вирішення взятих з практики міжнародних комерційних арбітражних судів спірних ситуаційних завдань сформує і активізує у студентів юридичне мислення, виробить практичні навички та прагнення постійно поглиблювати й оновлювати правові знання, удосконалювати свій професійний рівень.

Використання конкретних справ, вирішених міжнародними комерційними арбітражними судами, створить у студентів реальне уявлення про сферу їх майбутньої практичної діяльності, її цікавість і складність та необхідність мати знання і вміння їх застосовувати. Серед багатьох питань, що потребують вирішення, пріоритетними є визначення права відповідної держави, що буде застосовуватись до відносин сторін у зовнішньоекономічній діяльності, кваліфікування конкретних контрактів, тлумачення їх умов, понять і термінів, а також застосування норм іноземного права.

Зміст тем практикуму відповідає тематичному плану робочої програми з дисципліни “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, напряму підготовки “Право”, спеціальності “Правознавство”.

Практикум буде використовуватись для практичних занять та самостійної роботи студентів за спеціалізаціями “Комерційне право”, “Фінансове право”, “Правове забезпечення підприємницької діяльності”, буде корисним для студентів при підготовці до складання державних іспитів, а також може застосовуватися у навчальному процесі при підготовці фахівців інших спеціальностей і спеціалізацій відповідного напряму.

^
ТЕМА 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Практичні завдання
Завдання 1

Визначити, який нормативно-правовий акт містить форму заявки на одержання ліцензії на експорт товару. Написати лист - звернення щодо оформлення ліцензії на експорт товару. Інструкція Мінекономіки
Завдання 2

На підставі чинного законодавства (з посиланням на нього) визначити випадки необхідності здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічного договору (контракту). Постанови КМУ, в яких визначається перелік товарів на певний календарний рік за поданням Мінекономіки та з повідомленням відповідного відділу СОТ. Наказ Мінекономіки від 29.06.2000
Завдання 3

Скласти перелік нормативно-правових документів Світової організації торгівлі, відповідно до яких вносилися зміни до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
Завдання 4

Використовуючи Указ Президента України від 30 квітня 1994 року №200/94 “Про торговельно-економічну місію у складі закордонної дипломатичної установи України” та затверджене зазначеним Указом Положення визначити повноваження та місце торговельно-економічних місій у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.
Тестові завдання
Оберіть вірну відповідь:

1. Затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики належить до компетенції:

а) Міністерства економіки України;

б) Кабінету Міністрів України;

в) Верховної Ради України;

г) ПрезидентаУкраїни.
2. Який орган відповідно до Господарського кодексу України може встановлювати перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності ліцензії:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство економіки України;

г) Секретаріат Президента України.
^ 3. Які правові режими застосовуються до вітчизняних суб’єктів ЗЕД за чинним законодавством України:

а) спеціальний режим;

б) режим найбільшого сприяння;

в) національний режим;

г) режим сприяння.
^ 4. Які правові режими запроваджуються для товарів, що імпортуються з держав – членів СОТ, згідно з Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”:

а) спеціальний режим;

б) режим найбільшого сприяння;

в) національний режим;

г) режим додаткових пільг.
^ 5. Як здійснюється облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за чинним законодавством України:

а) шляхом реєстрації їх у Міністерстві економіки України та уповноважених ним органах;

б) поданням відповідної інформації до Державної податкової адміністрації;

в) візуванням контракту уповноваженою особою;

г) поданням певної інформації до органів Державної митної служби.
^ 6. Які правові наслідки невиконання вимог щодо обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів):

а) відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій;

б) позбавлення права на застосування режиму сприяння ЗЕД;

в) застосування фінансових санкцій стосовно окремих видів контрактів за певних умов;

г) застосування індивідуального режиму ліцензування ЗЕД.
^ 7. Які правові наслідки здійснення суб’єктами ЗЕД зовнішньоекономічних операцій без відповідних ліцензій:

а) відмова у митному оформленні товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій;

б) позбавлення права на застосування режиму сприяння ЗЕД;

в) застосування штрафу згідно зі статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

г) застосування індивідуального режиму ліцензування ЗЕД.
^ 8. Який орган приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідних заходів:

а) Міністерство економіки України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі;

г) господарський суд.
^ 9. Що є спеціальними заходами щодо імпорту в Україну:

а) штраф, запровадження додаткового мита;

б) обмеження строку дії дозволів на імпорт, встановлення квот відносно імпорту в Україну;

в) тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, сплата додаткового мита.
^ 10. Недобросовісною конкуренцією при здійсненні ЗЕД є:

а) здійснення демпінгового імпорту;

б) здійснення субсидованого імпорту;

в) здійснення інших дій, що законами України визнаються недобросовісною конкуренцією;

г) зростаючий імпорт.
Посилаючись на чинне законодавство України дайте визначення наступних понять:

1. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій - …

2. Митний тариф України - …

3. Індикативні ціни - …

4. Сертифікація - …

5. Державний експортний контроль - ...

6. Міжнародні передачі товарів - …
Ситуаційні завдання
Завдання 1

Товариство з обмеженою відповідальністю “Карс” зареєстроване як юридична особа, в статутних документах якої закріплено право здійснювати всі види зовнішньоекономічних операцій. Обласне управління статистики в своєму листі до ТОВ “Карс” висунуло вимогу, що підприємство має здійснювати експортно-імпортні операції лише з харчовими продуктами.

ТОВ “Карс” звернулося до суду з вимогою визнання такої вимоги незаконною та скасування листа як такого, що порушує право ТОВ “Карс” вільно обирати види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені законом.
Запитання:

 1. Чи порушуються в даній ситуації основні засади державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності? Якщо так, то які? Ст.5 ЗЕД

 2. В яких випадках можливе обмеження зовнішньоекономічної діяльності? Ст..17, 37 ЗЕД

 3. Чи правомірні дії обласного управління статистики?

 4. Яке рішення має винести суд?


Завдання 2

Відомо, що на зовнішньоторговельні операції між Україною і Литвою поширюється режим вільної торгівлі. Українське підприємство з Литви імпортувало продукцію морського риболовного промислу для подальшої реалізації на території України.
Запитання:

1. Що означає “режим вільної торгівлі”? ГАТТ, Закони

2. Чи буде ця продукція обкладатися ввізним митом, ПДВ, акцизним збором? ГАТТ

3. Якщо так, то як буде визначатися розмір зазначених платежів?
Завдання 3

Фізична особа, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності, за контрактом купівлі-продажу, укладеним з російським постачальником – виробником, імпортує товари з Російської Федерації для подальшої їх реалізації. Посилаючись на укладену між Україною і Російською Федерацією угоду, підприємець вважає, що товари, походженням з Росії, не обкладаються ПДВ та ввізним митом. На вироблені товари є сертифікат походження за встановленою формою.
Запитання:

1. За якою угодою, укладеною Україною і Росією, товари, що походять з РФ та підлягають реалізації на митній території України, не обкладаються ввізним митом та податком на додану вартість? Ст..8 МК, Міжнародні договори України, Угода про вільну торгівлю

2. Назвіть умови, які необхідні для отримання зазначених пільг при імпорті товарів з РФ. Ст..1 Угоди

3. Дайте визначення понять “пряме відвантаження”, “безпосередня закупівля”.

4. Чи поширюється пільгове оподаткування на діяльність приватного підприємця при ввезенні товарів походженням з РФ?
Завдання 4

Ви – юрист одного з господарських товариств, яке зареєстроване як юридична особа, в статутних документах якої закріплено право на здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності. Вашому керівництву стало відомо, що підприємствам – резидентам України для здійснення зовнішньоекономічної діяльності може бути наданий режим сприяння. Вам поставили завдання отримати цей режим для свого товариства.
Запитання:

 1. В чому полягає режим сприяння?

 2. Якими будуть Ваші дії для виконання завдання керівництва (отримання режиму сприяння)?

 3. Чи розповсюджується режим сприяння на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – нерезидентів? Якщо так, то за яких умов?


Завдання 5

Товариство з обмеженою відповідальністю “Стікс” в процесі своєї діяльності, окрім іншого, здійснює імпорт цукру. Імпорт зазначеного товару здійснюється в режимі вільної торгівлі. За заявою одного з підприємств відносно ТОВ “Стікс” було розпочато спеціальне розслідування щодо здійснення ним демпінгу при імпорті цукру в Україну. За рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі відповідно до наказу Міністерства економіки України до ТОВ “Стікс” було застосовано антидемпінгові заходи.
Запитання:

1. Чи буде під час дії антидемпінгових заходів при здійсненні імпорту цукру в Україну стягуватися ввізне мито?

2. Які антидемпінгові заходи Ви знаєте?

3. Назвіть інші відомі Вам заходи, спрямовані на захист національного товаровиробника.
Завдання 6

Приватний підприємець, який працює на загальній системі оподаткування, уклав договір з нерезидентом (Німеччина) на виробництво швейних виробів та відправку їх за кордон. Але перший аванс від нерезидента надійшов не на його валютний рахунок, а через систему “Вестерн Юніон”, оскільки валютний рахунок ще не був відкритий. Підприємця турбує, чи не порушено в даному випадку чинне законодавство і як попередити можливі негативні наслідки.


Запитання:

 1. Проаналізуйте дану ситуацію з точки зору відповідності чинному законодавству України з питань валютного регулювання.

 2. Які санкції можуть бути застосовані у цьому випадку?


Завдання 7

Закрите акціонерне товариство “Стимул” звернулося до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення державної податкової інспекції (ДПІ) в частині нарахування пені за несвоєчасне повернення валютної виручки.

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що оскільки припинення зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами зарахуванням зустрічних однорідних вимог відповідає чинному законодавству, рішення ДПІ є неправомірним.

ДПІ проти позову заперечувала, посилаючись на те, що ненадходження в установлені строки на рахунок ЗАТ “Стимул” виручки в іноземній валюті за недавні експортні послуги є порушенням статті 1 Закону України від 23.09.1994 р. № 185/94 – ВР “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, а зарахування зустрічних однорідних вимог у сфері зовнішньоекономічної діяльності суперечить валютному законодавству.

Рішенням господарського суду позов було задоволено і визнано недійсним рішення ДПІ в частині до нарахування пені за несвоєчасне повернення валютної виручки.

Постановою апеляційного господарського суду рішення господарського суду було скасовано.

У позові відмовлено з тих підстав, що Законом України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” встановлено обов’язковість здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями шляхом зарахування виручки резидентів в іноземній валюті на їх валютні рахунки.

Постановою Вищого господарського суду України постанову апеляційної інстанції залишено без змін.

Не погодившись з постановою ВГСУ, Товариство звернулося із касаційною скаргою до Верховного Суду України.

На обґрунтування касаційної скарги зроблено посилання на ст.14 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Згідно з якою усі суб’єкти ЗЕД мають право самостійно визначати форму розрахунків за зовнішньоекономічними операціями з-поміж тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам.

Крім того, Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” не передбачає неприпустимість припинення зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами шляхом зарахування зустрічної однорідної вимоги. Це не суперечить положенням чинного в момент виникнення спору Цивільного кодексу України, як і нового ЦКУ. Тому скаржник вважає, що твердження суду про незаконність зарахування зустрічної однорідної вимоги є необґрунтованим.
Запитання:

1. Проаналізуйте цивільне і спеціальне законодавство України з питань валютного регулювання з точки зору правомірності припинення зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами зарахуванням зустрічної однорідної вимоги.

2. Чи є підстави для задоволення касаційної скарги Товариства?
Рекомендована література: 1, 7, 8, 11, 15-17, 20, 22-27, 29, 31, 32, 35,

38, 42, 46, 47, 51, 52, 63, 73, 80, 81, 84, 89.

^
ТЕМА 2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності


Практичні завдання
Завдання 1

Визначити спільне та відмінне між представництвом іноземного суб’єкта господарської діяльності і постійним представництвом нерезидента за законодавством України.
Завдання 2

Скласти перелік вимог, що пред’являються до суб’єктів міжнародних передач товарів відповідно до законодавства України.
Завдання 3

Скласти схему “Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності”.
Завдання 4

Проаналізувати способи здійснення легалізації іноземних офіційних документів. Назвати 5 держав, документи з яких не потребують консульської легалізації на території України.

Завдання 5

Визначити, за яких умов здійснення експортно – імпортних операцій юридичною особою буде вважатися таким, що не суперечить чинному законодавству.
Тестові завдання
Оберіть вірну відповідь:

^ 1. З якого моменту виникає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за чинним законодавством України:

а) у фізичних осіб – з моменту набуття ними цивільної дієздатності і реєстрації їх як підприємців;

б) у юридичних осіб – відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи;

в) реєстрації суб’єктів ЗЕД у митних органах;

г) з моменту набуття статусу суб’єкта ЗЕД внаслідок реєстрації в Міністерстві економіки України.
^ 2. Як чинне законодавство визначає правовий статус іноземних юридичних осіб:

а) за правом держави місцезнаходження юридичної особи, тобто держави, у якій ця особа зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом цієї держави;

б) за правом держави, у якій знаходиться виконавчий орган управління юридичної особи;

в) за правом держави, у якій здійснюється основна діяльність юридичної особи;

г) правовий статус визначається за домовленістю між учасниками юридичної особи шляхом обрання права певної країни.
^ 3. Цивільна дієздатність іноземців і осіб без громадянства в Україні визначається:

а) законом їх громадянства;

б) законом країни, де вони мають місце проживання;

в) законом країни, де вони займаються основною діяльністю;

г) законом місця перебування.
^ 4. Який термін за чинним законодавством України, повинна прожити в певному місці особа, щоб воно визначалось, як місце проживання:

а) не менше 2 місяців;

б) не менше 3 місяців;

в) не менше 6 місяців;

г) не менше 1 року.
^ 5. Який правовий режим застосовується при визначенні правового статусу іноземців, які займаються комерційною діяльністю в Україні:

а) національний режим;

б) режим найбільшого сприяння;

в) спеціальний режим;

г) режим додаткових пільг.
^ 6. Який правовий режим застосовується до підприємства з іноземними інвестиціями в Україні:

а) режим найбільшого сприяння;

б) національний режим;

в) спеціальний режим;

г) режим додаткових пільг.
^ 7. З якого моменту згідно з чинним законодавством України, підприємство має право отримати пільги та гарантії, передбачені для підприємства з іноземними інвестиціями:

а) з дня реєстрації іноземних інвестицій після фактичного їх внесення;

б) з дня зарахування іноземних інвестицій на баланс підприємства;

в) з дня підписання установчого договіру між сторонами, що приймають участь у створені підприємства з іноземними інвестиціями.
^ 8. У який строк здійснюється державна реєстрація іноземної інвестиції за чинним законодавством України:

а) протягом 3 робочих днів;

б) протягом 5 робочих днів;

в) протягом 10 робочих днів;

г) строк не встановлюється.

^ 9. За чинним законодавством України представництво іноземного суб”єкта господарської діяльності це:

а) установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження;

б) юридична особа, що має право займатися комерційною діяльністю та діє від імені та за дорученням іноземного суб”єкта, якого вона представляє;

в) особа, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності та здійснює комерційну діяльність нерезидента на території України і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження.
^ 10. Чи передбачає чинне законодавство України державну реєстрацію постійних представництв нерезидентів:

а) у зв’язку з введенням обов’язкової реєстрації постійних представництв нерезидентів як платників податків державна реєстрація їх не застосовується;

б) так;

в) ні;

г) державна реєстрація постійних представництв нерезидентів, які не займаються господарською діяльністю, здійснюється у Міністерстві економіки України.
Посилаючись на чинне законодавство України дайте визначення наступних понять:

1. Підприємство з іноземними інвестиціями - …

2. Постійне представництво нерезидента в Україні - …

3. Іноземний суб’єкт господарської діяльності - ...

4. Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів - …

5. Легалізація іноземних офіційних документів - …

6. Апостиль - …
Ситуаційні завдання
Завдання 1

В процесі розгляду спору між австрійською фірмою і українським господарським товариством в суді виникло питання про визначення статусу іноземної особи. Позивач (австрійська фірма) вважав, що за відсутності угоди сторін суд має застосувати до договору право країни позивача. Однак позивач не надав суду свідоцтво про свій правовий статус. Відповідач (українське господарське товариство) стверджував, що позивач не зареєстрований в Австрії як юридична особа і у зв’язку з цим, його посилання на австрійське законодавство недоречне.
Запитання:

 1. Якими документами і відповідно до законодавства якої країни може бути підтверджена національність іноземної особи?

 2. Який нормативно-правовий акт України закріплює положення щодо цього питання?


Завдання 2

До господарського суду звернулась швейцарська компанія з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Господарський суд відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що надані швейцарською фірмою документи про реєстрацію фірми і довіреність на подання позову підписані неналежним чином і не пройшли процедуру легалізації.

Швейцарська фірма оскаржила до апеляційного суду постанову про відмову в прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що надані нею документи не вимагають легалізації і оформлені в порядку, визначеному міжнародним договором.
Запитання:

 1. Якими нормативно-правовими актами регулюється процедура легалізації іноземних офіційних документів?

 2. За яких умов офіційні документи іноземної держави не потребують легалізації на території України?

 3. Яким має бути рішення апеляційного суду? Обґрунтуйте свою позицію.


Завдання 3

Українське підприємство звернулося до господарського суду з позовом до обласного відділу юстиції про визнання недійсною відмови у проставленні апостиля на нотаріальному написі.

В позовній заяві підприємство оспорювало неправомірність відмови обласного відділу юстиції проставити апостиль на копії цивільно-правової довіреності, перекладеної на англійську мову і завіреної належним чином нотаріусом. Копія довіреності на англійській мові мала була бути наданою до суду Великобританії.

Запитання:

 1. Які органи в Україні уповноважені на проставлення апостиля і з яких питань?

 2. Яким має бути рішення суду? Обґрунтуйте.


Завдання 4

Постійне представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності – фірми “Кант” уклало з українським підприємством – ТОВ “Онікс” контракт на виконання робіт, за яким ТОВ “Онікс” зобов’язувалося виконати ремонтні роботи у приміщенні представництва, а представництво зобов’язувалося оплатити виконані роботи відповідно до узгодженого сторонами кошторису після підписання акту виконаних робіт. ТОВ “Онікс” роботи виконало, сторони підписали акт виконаних робіт, однак розрахунок за виконані роботи не був проведений. ТОВ “Онікс” звернулося до господарського суду про стягнення заборгованості за контрактом. Відповідач – фірма “Кант” у судовому засіданні зазначив, що представництво не мало повноважень укладати контракти такого роду і тому такий контракт є недійсним.
Запитання:

 1. Обґрунтуйте, чому відповідачем у суді виступає не представництво, а іноземний суб’єкт господарської діяльності – фірма “Кант”?

 2. Чи мало представництво повноваження на укладання контракту з ТОВ “Онікс”? Які документи та норми нормативно-правових актів можуть підтвердити Вашу позицію?

 3. Яким має бути, на Вашу думку, рішення суду? Обґрунтуйте.


Завдання 5

ТОВ “Фант” є підприємством з іноземними інвестиціями (з часткою інвестора – 67%) здійснює свою діяльність в спеціальній економічній зоні “Донецьк” та користується податковими, митними та іншими пільгами, що передбачені законодавством для цієї вільної економічної зони.

29 січня 2002 року Радою з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області видано ТОВ “Фант” свідоцтво про схвалення інвестиційного проекту, зі змісту якого за ТОВ визнається право ввозити з-за кордону на пільгових умовах протягом п’яти років устаткування, сировину, матеріали, предмети для здійснення проекту. Зазначене свідоцтво стало правовою основою для укладання контракту між ТОВ “Фант” і органом виконавчої влади - виконкомом міської ради, який було підписано 9 квітня 2002 року. Пунктом 1.2. контракту передбачалося, що під час реалізації інвестиційного проекту інвестору надаються пільги у випадку ввезення товарів, сировини, устаткування по звільненню від сплати мита, ПДВ, а у випадку вивезення – від сплати мита, акцизного збору, а ПДВ стягується за нульовою ставкою.

В межах реалізації інвестиційного проекту 1 березня 2004 року між ТОВ “Фант” і Компанією “Week” було укладено зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу сировини, на виконання якого ТОВ “Фант” в травні 2005 року отримало товар. За отриманий товар під час його митного оформлення позивач на розрахунковий рахунок Донбаської регіональної митниці заплатив ввізне мито і ПДВ.

ТОВ “Фант” в червні 2006 року звернулося до суду з позовними вимогами до Донбаської регіональної митниці про захист порушеного права і зобов’язання здійснити певні дії, а саме: повернути сплачене ввізне мито і ПДВ.
Запитання:

 1. Що розуміється під поняттями “спеціальна (вільна) економічна зона” та “спеціальна митна зона”?

 2. Які гарантії передбачає чинне законодавство України для іноземних інвесторів?

 3. Чи правомірні дії митниці щодо стягнення ввізного мита і ПДВ? Обґрунтуйте.

 4. Як суд вирішить спір? Складіть його мотивувальну частину.


Завдання 6

Українське підприємство уклало угоду з нерезидентом про спільну інвестиційну діяльність. Для здійснення внеску в спільну діяльність нерезидент отримав кредит. При цьому в кредитній угоді не зазначалося, що кредит отримано з метою здійснення внеску в спільну діяльність. На черговій зустрічі сторін нерезидент заявив, що плата за користування кредитом, отриманим ним, буде його внеском у спільну інвестиційну діяльність і, таким чином, є підставою для збільшення розміру його внеску. Укладеним належним чином договором про спільну інвестиційну діяльність заявлені нерезидентом умови не передбачено. Українське підприємство звернулося до юрисконсульта з проханням дати юридичну оцінку заявленим вимогам нерезидента.
Запитання:

 1. Який порядок укладання договорів про спільну інвестиційну діяльність передбачено чинним законодавством України?

 2. Складіть письмовий висновок юрисконсульта.


Рекомендована література: 1, 8, 11, 13, 14, 21, 26, 30, 40, 41, 44, 45,

53-55, 60, 67, 73, 81, 89.

ТЕМА 3. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що до них застосовуєтьсяПрактичні завдання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconПерелік питань до дек з дисципліни
Значення зовнішньоекономічної діяльності для суспільного розвитку держави та міжнародної співпраці. Суб’єкти, об’єкти та принципи...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», професійного спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції», професійного...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Н. О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Н. О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconНетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Закон України від 16. 04. 1991р. №959-хіі «Про зовнішньоекономічну діяльність». Цей Закон визначає основні правові та організаційні...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconМетодичні рекомендації містять інформацію про мету, завдання навчальної...
Дисципліна “Торгове право зарубіжних країн” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як господарське право, правове регулювання зовнішньоекономічної...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconОрганізаційні форми діяльності адвокатури
Правові засади організації І діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначає Конституція України та...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconЗакон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності iconПерелік контрольних запитань для модуля 1
Законодавчі та нормативні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму,...
2. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності icon1. Перелік індивідуальних завдань
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, „Менеджмент антимонопольної діяльності”, „Логістика” усіх форм навчання. Розроблені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка