Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи
Скачати 146.83 Kb.
НазваВизначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи
Дата конвертації16.06.2013
Розмір146.83 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Визначення та класифікація нематеріальних активів

Нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік У для виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи № 242 від 18.10.99 р. визначає методологію обліку нематеріальних активів, придбаних чи створених підприємством, яка включає:

– порядок їх визначення та оцінки;

– нарахування їх амортизації;

– списання з балансу;

– розкриття інформації.

Положення цього стандарту застосовуються підприємства­ми, організаціями, установами та іншими юридичними особами всіх форм власності.

Витрати, пов’язані із створенням чи придбанням нематеріаль­ного активу, які були відображені як витрати звітного періоду, не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як актив.

Не визнаються як актив, а завжди відображаються у складі витрат звітного періоду:

– витрати на рекламу;

– витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;

– витрати на створення підприємства та підготовку його основної діяльності (організаційні витрати);

– витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

Нематеріальний актив визнається як актив, якщо:

– існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підприємством внаслідок його використання;

– його оцінка може бути достовірно визначена. Надходження і оприбуткування будь-якого об’єкта немате­ріальних активів на підприємстві мають підтверджуватися відповідними первинними документами, в яких наводяться детальна характеристика об’єкта, його первісна вартість. термін корисного використання, норми зносу (амортизації). місце, де буде використовуватися об’єкт. До нематеріальних активів належать:

Об’єкти права інтелектуальної власності:

1. Право власності на винахід. Документ, що підтверджує право власності. Патент.

2. Право власності на промисловий зразок. Патент.

3. Право власності на корисну модель. Патент.

4. Право власності на сорт рослин. Патент.

5. Право власності на товари і послуги. Свідоцтво.

6. Право власності на програми для ЕОМ. Це право на публікацію, відтворення, розповсюдження та інші дії по введенню до господарського обігу сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп’ютерних устаткувань, з метою одержання визначених результатів.

7. Право власності на науково-технічну інформацію, тобто результати науково-технічних, виробничих робіт та іншої науково-технічної діяльності, яка забезпечує їх відтворення, використання й розповсюдження.

8. Право власності на фірмову назву. Чинним законодавством визначаються права й обов’язки суб’єктів господарської діяль­ності, пов’язані з використанням фірмових назв, виробничих марок і товарних знаків, що належать до нематеріальних активів.

9. Право власності на базу даних. Право на публікацію, відтворення, розповсюдження та інші дії з введення до господарського обігу сукупності даних (статей, розрахунків тощо), систематизованих для пошуку та обробки за допомогою ЕОМ, тощо.

Об’єкти права користування природними ресурсами:

1. Право користування надрами землі, а також розробка корисних копалин.

2. Право користування земельною ділянкою, а також право оренди земельної ділянки.

3. Право на користування геологічною та іншою інформа­цією про природне середовище.

4. Право на користування водними, біологічними та іншими ресурсами, які впливають на рівень екологічної безпеки підприємств, населених пунктів, регіонів тощо.

Об’єкти права користування економічними, орга­нізаційними та іншими вигодами, такими, як право на використання економічних та інших привілеїв, монопольні позиції на ринку виробництва товарів і надання послуг, гудвіл тощо. Права підтверджуються відповідними документами.

Гудвіл (ділова репутація) – це комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відпо­відного збільшення активних операцій, включаючи викорис­тання кращих управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо.

Вартість гудвілу визначається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповідних активів.

Аналітичний облік ведеться за видами окремих об’єктів нематеріальних активів.

Нематеріальні ресурси - це складова частина потенціалу підприємства, що приносить економічну вигоду впродовж відносно тривалого періоду. Для нематеріальних ресурсів характерна відсутність матеріальної основи отримання прибутків та невизначеність розмірів прибутку, що буде отриманий.

^ Склад нематеріальних ресурсів та активів підприємства

Нематеріальні ресурси

Охоронні документи

1. Об'єкти промислової власності

· Винаходи - пристрій, спосіб, речовина, а також застосування відомої раніше речовини, пристрою по новому призначенню.

Патент на винаходи надає володарю патенту виключне право на використання винаходу. Ліцензія надає право на використання винаходу.

· Промисловий зразок - художньо-конструктивне рішення, що визначає його зовнішній вигляд.

Патент на промисловий зразок, ліцензія.

· Товарний знак (знак обслуговування) - це позначення здатне відрізнити товари та послуги одних юридичних осіб від інших.

Свідоцтво на товарний знак надає володарю виключне право на його використання.

· Ноу-хау - технологічна, комерційна інформація, що є секретом виробництва. Інформація підлягає захисту від незаконного використання іншими особами при умові, що: вона має дійсну чи потенційну цінність в силу невідомості її третім особам, до неї нема вільного доступу на законній підставі; володар її приймає необхідні заходи до охорони її конфіденційності .

Сукупність документів, що визначають сутність та режим розробки ноу-хау на підприємстві.

2. Об'єкти інтелектуальної власності

· Літературні, наукові, учбові твори, переклади та інші об'єкти.

Виключне право на авторське видання; авторський, видавничий договори, що дозволяють публічне відтворення чи інше використання творів.

· Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин (ЕОМ)

Виключне право або видавничий договор.

· Банки та бази даних - об'єктивна форма представлення та організації сукупності даних (статей, розрахунків і т.п.) систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені на ЕОМ

Виключне право або авторський договор.

3. Інші нематеріальні ресурси

· Раціоналізаторські пропозиції · Гудвіл (імідж, репутація, постійна клієнтура та інше.

Види ліцензій

1. В залежності від об'єму прав на використання ліцензії розрізняють:

· Проста ліцензія надає ліцензіару право самостійно використовувати технічне рішення та можливість заключати аналогічні ліцензійні угоди з іншими ліцензіатами.

· Виключна ліцензія передає ліцензіату право виключного використання об'єкта ліцензії, але ліцензіар залишає за собою право використовувати технічне рішення.

· Повна ліцензія передбачає перехід до ліцензіата усіх прав передбачених патентом.

2. В залежності від умов, за якими надається дозвіл використовувати об'єкт ліцензії розрізняють:

· Добровільна ліцензія.

· Примусова ліцензія.

3. В залежності від характеру об'єкта, що передається за ліцензійною угодою розрізняють:

· Патентна ліцензія.

· Безпатентна ліцензія.

Розрізняють три способи обліку нематеріальних ресурсів підприємства:

1 Даний спосіб полягає у списані усієї суми витрат за рахунок прибутку у поточному році. Цей підхід консервативний але він не відповідає принципу нарахування: об'єм реалізованої продукції порівнюється з витратами.

2. Другий спосіб полягає у тому, щоб взагалі не враховувати витрати на наукові дослідження при розрахунку прибутку поточного року, а відкласти їх на майбутні періоди з метою включення в собівартість реалізованої продукції у наступні роки. У цьому випадку витрати, що відкладені, є нематеріальним активом і будуть включені у баланс, як частина вартості підприємства.

4. Третій спосіб полягає у тому щоб списати деяку частину витрат на наукові дослідження у поточному році, а залишок відкласти на майбутні періоди.

Розрізняють два підходи до оцінки нематеріальних активів підприємства:

Перший підхід до оцінки нематеріальних активів підприємства - витратний: передбачає облік усіх витрат на розробку, правову охорону, маркетинг та інші витрати.

Другий підхід до оцінки нематеріальних активів підприємства - ринковий : передбачає розрахунок прибутку, що можна отримати від реалізації продукції, отриманої від використання певної розробки. Для реалізації ринкового підходу необхідно враховувати конкурентоспроможність продукції, отриманої на основі використання розробки на конкретному ринку, а також можливість отримання прибутку. Перелік показників конкурентоспроможності продукції , отриманої в результаті проведених наукових досліджень:

^ Отже, нематеріальні активи — це активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

До нематеріальних засобів (активів) належать: придбане місце на товарній, фондовій біржах, авторські права, права на інтелектуальну власність і використання земельних ділянок, програмне забезпечення, майнові права, вартість одержаних патентів, ліцензій та інших активів, які не мають матеріальної форми, але дають можливість підприємству отримувати прибутокІнтелектуальна власність. Узагальнене поняття «інтелектуальної власності» включає «права, пов'язані з літературним, художнім і науковим творам , виконавської діяльності, винаходам, науковим відкриттям, промисловим зразкам, товарним знакам, знакам обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення, до захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, пов'язані з інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях » (п. VIII ст. 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Інтелектуальна власність в практиці підприємства може бути використана в господарській діяльності підприємства як «нематеріальних активів».

Зародження Російського законодавства в галузі промислової власності можна віднести до XVII ст, коли 22.04.1667 р. був прийнятий «Новоторговий Статут» Росії. До цього часу відносяться відоме клеймо пробірного майстра Михайла Мокеева (1721 р.) і клеймо фабрики братів Афанасія і Степана Попових у Великому Устюге (1761-1776 рр.)..

До об'єктів інтелектуальної власності відносяться такі права, як виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисна модель, селекційні досягнення; виключне авторське право на програми для ЕОМ, бази даних; майнове право автора іншого правовласника на топології інтегральних мікросхем; виключне право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів.

^ Винаходи та корисні моделі розглядаються як технічне рішення задачі.

Під промисловим зразком розуміється відповідне встановленим вимогам художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд.

^ Програма для ЕОМ - це об'єктивна форма подання сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату.

^ База даних є об'єктивною формою представлення і організації сукупності даних, систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ.

^ Топологія інтегральних мікросхем являє собою зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними.

^ Товарні знаки, знаки обслуговування, найменування місць походження товарів - це позначення або назви, служать для відмінності товарів або послуг іншого виробника, для відмінності товарів, що володіють особливими властивостями.

^ Товарний знак і знак обслуговування (товарний знак) являє собою елемент, що сприяє відмінності товарів і послуг одних юридичних осіб або громадян від однорідних товарів і послуг від інших юридичних осіб або громадян. товарними знаками можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації в будь-якому кольорі або колірному сполученні. Товарні знаки вказують, хто несе відповідальність за якість пропонованих населенню товарів.

Всі чудово знають знак обслуговування «Супутник» (зображення земної кулі з підписами «супутник» на двох мовах). Цей знак є комбінованим - він являє собою поєднання словесних і зображувальних елементів.

За оцінками фахівців, в умовах розвиненої економічної системи майно підприємства на 30-60% складається з нематеріальних активів, а товарний знак в їх складі може займати близько 80% .

Найбільш дорогі бренди в 2000 році *

Компанія

Країна

Вартість бренду, 
млрд доларів (2000)

Вартість бренду, 
млрд доларів (1999)

1.Coca Cola

США

72,5

83,8

2. Microsoft

США

70,2

56,7

3. IBM

США

53,2

43,8

4. Intel

США

39,0

30,0

5. Nokia

Фінляндія

38,5

20,7

6. General Electric

США

38,1

33,6

7. Ford

США

36,4

33,2

8. Disney

США

33,6

32,8

9. McDonald's

США

27,9

26,2

10. AT & T

США

25,5

24,2

* Журнал "Експерт" № 10 (70) від 12 березня 2001 року

^ Найменування місця походження товару або послуги - це завжди географічна назва країни, населеного пункту, місцевості, де зроблений продукт або послуга.

Згідно з правилами вітчизняного обліку, до складу нематеріальних активів включаються організаційні витрати. К організаційним видатками відносяться гонорари юристам за складання установчих документів, послуги за реєстрацію фірми і так далі, що здійснюються в момент створення. Витрати по переоформленню установчих документів, виготовлення нових печаток і штампів складу нематеріальних активів не включаються.

Такий вид нематеріальних активів, як ділова репутація (гудвіл). з'являється у підприємства тільки в тому випадку, якщо їм була зроблена покупка іншого підприємства. Ділова репутація може визначатися у вигляді різниці між купівельною ціною придбаного підприємства та вартістю з бухгалтерського балансу всіх його активів і зобов'язань.

Нематеріальні активи неоднорідні за своїм складом, · за характером використання в процесі виробництва, за ступенем впливу на фінансовий стан і результати господарської діяльності підприємства. Тому необхідна класифікація, яка може бути проведена за рядом ознак.

За ознакою використання у виробництві нематеріальні активи можна розділити на функціонуючі (працюють) об'єкти, прімененіекоторих приносить підприємству дохід у справжній період; нефункціонуючі (непрацюючі) об'єкти, які не використовуються з яких-небудь причин, але можуть застосовуватися в майбутньому.

За ступенем впливу на фінансові результати підприємства виділяються об'єкти нематеріальних активів, здатні приносити дохід прямо, за рахунок впровадження їх в експлуатацію та об'єкти, опосередковано впливають на фінансові результати.

У залежності ступеня правової захищеності одна частина нематеріальних активів належить до захищаються охоронними документами (авторськими правами), інша - до розряду не захищених охоронними документами (авторськими правами).

 

145.1.1. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у підпункті 145.1.5 пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу, протягом таких строків:

Групи 

Строк дії права користування 

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище); 

відповідно до правовстановлюючого документа 

група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); 

відповідно до правовстановлюючого документа 

група 3 - права на комерційні позначення (права наторговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

відповідно до правовстановлюючого документа 

група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделіпромислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії)інтегральних мікросхемкомерційні таємниці, в тому числі ноу-хаузахист від недобросовісної конкуренціїтощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років 

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки 

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) 

відповідно до правовстановлюючого документа 

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.

Схожі:

Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи iconЛекція 3 Облік нематеріальних активів в лекції розглядаються
Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи iconОблік переоцінки нематеріальних активів
У разі переоцінки одного нематеріального активу слід переоцінити І всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством...
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи icon13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 16 «Довгострокові біологічні активи»; 19 «Гудвіл»
«Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи icon3 Вибуття нематеріальних активів Нематеріальні активи можуть вибути...
Нематеріальні активи можуть вибути внаслідок списання за непридатністю, реалізації (продажу), безоплатної передачі, внесення до статутного...
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи icon5: облін нематеріальних необоротніх активів
Визначення,визнання,класифікація та оцінка 03. с Облік какпітальних інвестицій
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи iconДокладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби”
За пбо 8, усі без виключення нематеріальні активи підлягають амортизації. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється...
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Визначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи iconНематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles))
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) — Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка