Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби”
Скачати 194.29 Kb.
НазваДокладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби”
Дата конвертації16.06.2013
Розмір194.29 Kb.
ТипДоклад
mir.zavantag.com > Право > Доклад
АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

За ПБО 8, усі без виключення нематеріальні активи підлягають амортизації. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання.

 

Строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів встановлюється підприємством самостійно при визнанні цього об’єкта активом. При цьому загальний строк корисного використання нематеріального активу не повинен перевищувати        20 років і при його визначенні слід ураховувати:

-       строк корисного використання подібних активів;

-       моральний знос, що передбачається;

-       правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод підприємство самостійно обирає метод амортизації нематеріальних активів. Поширено застосування прямолінійного методу нарахування амортизації. Цей метод застосовується також у випадку, коли умови отримання майбутніх економічних вигод визначити неможливо.

Крім прямолінійного методу нарахування амортизації підприємство може обрати інший метод амортизації, який краще враховує форму надходження економічних вигод від використання нематеріального активу. Можливі методи нарахування амортизації визначені у ПБО 7:

 

1)        прямолінійний;

2)        зменшення залишкової вартості;

3)        прискореного зменшення залишкової вартості;

4)        кумулятивний;

5)        виробничий.

Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби”.

 

При розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

 

-           якщо існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

-           якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання.

 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

 

^ Бухгалтерські записи з нарахування амортизації є такими:

а) віднесення витрат на амортизацію до певної статті витрат відповідно до сфери використання нематеріального активу (у разі застосування тільки рахунків класу 9):

Дебет 23 “Виробництво”

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93 “Витрати на збут”

Дебет 94 “Інші витрати операційної діяльності”

Дебет 97 “Інші витрати”

Дебет 99 “Надзвичайні витрати”

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

б) включення витрат на амортизацію до вартості певного необоротного активу.

 

 Наприклад, нарахування амортизації на нематеріальний актив, який використовується у ході виконання робіт, пов’язаних з капітальними інвестиціями:

 

Дебет 15 “Капітальні інвестиції”

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

При застосуванні рахунків класу 8 запис з нарахування амортизації матиме вигляд:

 

Дебет 833 “Амортизація нематеріальних активів”

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

 

Дебет 23 “Виробництво”

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93 “Витрати на збут”

Дебет 94 “Інші витрати операційної діяльності”

Дебет 97 “Інші витрати”

Дебет 99 “Надзвичайні витрати”

Кредит 833 “Амортизація нематеріальних активів”

 

Особливістю відображення амортизації в бухгалтерському обліку є нарахування амортизації на:

 

-           безоплатно одержані нематеріальні активи (приклад 2) та

-           нематеріальні активи, придбані (створені) за рахунок цільового фінансування (приклад 3).

При нарахуванні амортизації на безоплатно одержані нематеріальні активи одночасно визнається дохід від безоплатно одержаних активів (операція 3).

При нарахуванні амортизації на нематеріальні активи придбані (створені) за рахунок цільового фінансування одночасно частина доходів майбутнього періоду визнається як інші доходи від звичайної діяльності і відображається у Звіті про фінансові результати за звітний період.

Термін експлуатації та метод амортизації нематеріального активу оцінюються на кожну дату балансу на предмет відповідності новим умовам використання активу. Якщо у наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод, то в кінці звітного періоду переглядаються термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації. Нарахування амортизації, виходячи з нового строку корисного використання та нового методу, починається з місяця, наступного за місяцем змін.

Б.3.7.4. Амортизація нематеріальних активів та їх облік

Відповідно до П(с)Бо 8 нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, але не більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік.

Підприємство при визначенні терміну корисного використання нематеріального активу має враховувати:

Строки корисного використання цього активу підприємством;

науково-технічний прогрес і зміну попиту на продукцію, товари, роботи, послуги, які виробляються з допомогою цього активу (моральний знос);

юридичні чи інші обмеження на його використання;

інші чинники.

Метод нарахування амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з особливостей його форми отримання очікуваних економічних вигод.

Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод амортизації підлягає перегляду в кінці звітного періоду, якщо в наступному періоді очікуються суттєві зміни цього терміну порівняно із його початковою оцінкою.

Зміна методу нарахування амортизації нематеріального активу відображається як зміна облікової політики відповідно до національного стандарту бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Нарахування амортизації відображається в дебеті рахунків витрат виробничої або комерційної діяльності та кредиту рахунка субрахунка «Знос (амортизація) нематеріальних активів».

Б.3.7.5. Облік вибуття нематеріальних активів

Вибуття нематеріального активу може бути пов’язано з:

  1. неможливістю отримання надалі економічних вигод від його використання;

  2. безоплатної передачі;

  3. продажу.

У разі вибуття нематеріальних активів у зв’язку з неможливістю їх вигідного використання роблять такі записи:

  1. На суму нарахованої амортизації на день вибуття:

     Дебет рахунка «Знос нематеріальних активів»

     Кредит рахунка «Нематеріальні активи».

  1. На залишкову вартість нематеріальних активів:

     ^ Дебет рахунка «Списання необоротних активів»

     Кредит рахунка «Нематеріальні активи».

Затрати та доходи, пов’язані з вибуттям, відображаються аналогічно процесу вибуття основних засобів при ліквідації (див. ч. Б.3.6).

При продажу (реалізації) нематеріальних активів робиться спочатку запис у дебет субрахунка «^ Амортизація нематеріальних активів» (на суму нарахованої амортизації), потім в кредит рахунка «Нематеріальні активи» (на суму вартості об’єкта) та в дебет рахунка «Списання необоротних активів».

Далі записи здійснюються згідно з обліком процесу продажу, реалізації та визначається результат від продажу, що списується на рахунок.

Амортизація нематеріальних активів (ресурсів)

Нематеріальні активи за характером функціонування і дією на кінцеві результати виробництва ідентичні основним виробничим засобам. Вони споживаються і використовуються тривалий час з метою одержання додаткового доходу в перспективі. Сказане і є економічною підставою для нарахування на них амортизації. В іншому разі, коли не здійснювати таке нарахування, буде порушений принцип відповідності між доходами і витратами на їх одержання. Доходи при цьому завищуватимуться, а витрати занижуватимуться. І це зрозуміло, адже підприємство одержуватиме за однакових інших умов більший прибуток завдяки позитивній дії нематеріального ресурсу, але витрати на його придбання при цьому не будуть враховані. Слід зазначити, що в окремих 
випадках нарахування амортизації на нематеріальні активи пород­жує, на думку окремих економістів, повторний рахунок витрат, оскільки водночас з нарахуванням спрацювання підприємство несе поточні витрати на підтримку активної дії цих нематеріальних ресурсів. У даному випадку, очевидно, доцільно навести аналогію з основними виробничими фондами, коли для підтримки їх функціонування здійснюється ремонт, але це зовсім не означає, що відпадає необхідність у нарахуванні на них амортизації.

Амортизація нематеріальних активів нараховується протягом строку їх корисного використання, але не більше 20 років . Кожне підприємство самостійно визначає цей строк, враховуючи при цьому моральний знос нематеріальних активів, правові обмеження щодо тривалості використання, а також можуть братися до уваги строки корисного використання подібних нематеріальних активів. В окремих країнах установлена верхня межа строку нарахування спрацювання: в США і Канаді — 40 років, в Австралії — 20, в Швеції і Голландії — 10, в Японії — 5 років. Законодавством США, Канади та Японії забороняється негайне списання вартості ділової репутації (ціни) фірми.

Особливістю визначення вартості нематеріального активу, яка амортизується, є те, що ліквідаційна вартість, як правило, не передбачається[1]. Отже, вартість, що амортизується по даному ресурсу, дорівнює первісній або переоціненій вартості. Підприємства, згідно з П(С) БО 8, самостійно вибирають метод нарахування амортизації на нематеріальні активи, враховуючи при цьому динаміку одержання економічної вигоди по роках строку їх корисного використання. В разі, коли неможливо передбачити таку динаміку, використовується прямолінійний метод.

В кінці кожного звітного року підприємства можуть переглядати термін корисного використання нематеріального активу, а також метод нарахування амортизаційних відрахувань, але така дія можлива в тому разі, коли передбачається зміна вказаного терміну або зміна обставин отримання майбутньої економічної вигоди. Умови, за яких починається і припиняється нарахування амортизацій на нематеріальні ресурси, ідентичні тим, що притаманні для основних засобів. Важливо також пам’ятати, що в процесі використання нематеріального активу можливе зменшення його корисності. В цьому випадку втрати від такого зменшення включаються до складу витрат звітного року з одночасним збіль­шенням у балансі суми зносу такого нематеріального активу.

Згідно з вимогами закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (1997 р.) податкова амортизація на нематеріальні активи нараховується лінійним методом протягом строку їх корисного використання, але не більше 10 років безперервної екс­плуатації або терміну діяльності підприємства.

Наведемо наступний приклад нарахування амортизації на нематеріальний ресурс прямолінійним методом. Підприємство прид­бало патент на виготовлення певного харчового продукту від-
повідно до результатів оцінки його корисності. Підприємство вирішило використовувати цей патент 6 років, після чого планує перейти на виробництво інших видів харчових продуктів. Використовуючи ці дані, визначаємо річну норму амортизації:

100% : 6 = 16,7 %, звідки місячна норма зношеності становитиме 16,7 : 12 = 1,39 %. За умови, що вартість придбання патенту становить 11200 грн, річна сума амортизації дорівнюватиме 1867 грн, а місячна — 156 грн.

У практиці господарської діяльності не виключені випадки, коли нематеріальний ресурс перестає приносити користь підприємству ще до повного погашення його балансової вартості. В такому разі одноразово донараховують амортизацію до рівня первісної вартості певного нематеріального ресурсу і цю донараховану суму відносять на валові витрати підприємства.

^ Облік амортизації нематеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів здійснюється на систематичній основні протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод.

Розрахунок амортизації здійснюється згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби». Як правило, методом амортизації нематеріальних активів є метод прямолінійного списання. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів в розрахунку звичайно прирівнюється до нуля, крім випадків:

— коли існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

— коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об’єкта.

Термін корисного використання визначається з урахуванням:

очікуваного терміну використання активу підприємством;

науково-технічного прогресу та змін на ринку товарів, робіт, послуг, що виробляються з допомогою цього активу;

морального зносу;

юридичних та інших обмежень щодо термінів його використання.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняється, починаючи з місяця наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Особливістю нарахування амортизації на нематеріальні активи є те, що за чинним українським законодавством на нематеріальні активи, вартість яких не зменшується в процесі їх використання, амортизація не нараховується. До таких нематеріальних активів відносять: гудвіл, «ноу-хау», товарний знак тощо.

Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» не існує жодних обмежень відносно амортизації нематеріальних активів. Отже, амортизувати можна ділову репутацію («гудвіл»), «ноу-хау», торговельну марку, торговий знак та інші нематеріальні активи протягом терміну, коли вони визнаються як активи у балансі.

Планом рахунків для узагальнення інформації про нараховану амортизацію нематеріальних активів, що підлягають амортизації, призначено рахунок 13 «Знос необоротних активів» за субрахунком 133 «Знос нематеріальних активів».

За кредитом рахунка 133 відображається сума нарахованого зносу нематеріальних активів, за дебетом — зменшення суми зносу.

Аналітичний облік зносу ведеться відповідно за видами нематеріальних активів.

Бухгалтерські записи з обліку амортизації нематеріальних активів (для підприємств, що не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами») мають вигляд:

Д-т 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» — в разі нарахування амортизації нематеріальних активів виробничого призначення;

Д-т 92 «Адміністративні витрати» — в разі нарахування амортизації нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

Д-т 93 «Витрати на збут» — в разі нарахування амортизації нематеріальних активів, що забезпечують збут, тощо і

К-т 133 «Знос нематеріальних активів».

Нарахування амортизації нематеріальних активів підприємствами, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами» має вигляд:

Д-т 83 «Амортизація»;

К-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

з наступним списанням:

Д-т 23 «Виробництво» чи 79 «Фінансові результати»;

К-т 83 «Амортизація».

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

ІОднак у податковому обліку, відповідно до пп.8.3.9 ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін в

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.05.2002 p. №349-IV. термін корисного використання нематеріальних активів не може перевищувати 10 років.

При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

- строки корисного використання подібних активів;

- передбачуваний моральний знос;

- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання.

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигад. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Під час розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

- коли існує безвідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;

- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий рийок існуватиме наприкінці строку корисного використання об'єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

У бухгалтерському обліку з 01 01.2000 р. амортизації підлягають усі нематеріальні активи, що перебувають на балансі підприємства А учіодатковому обпіку витрати, пов'язані з науково-технічним, навчально-методичним забезпеченням господарської діяльності, витрати на проведення дослідних робіт, на виготовлення моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю підприємства, виплати роялті і витрати на придбання нематеріальних активів (які не підлягають амортизації), згідно з пп.5.4.2 ст 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05 1997 р №283/97-BP зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.05 2002 р N9349-IV. не амортизуються, але включаються до складу валових витрат Не підлягає амортизації у податковому обпіку вартість безкоштовно (безоплатно) отриманих нематеріальних активів (п.8.1 ст.8 цього ж Закону), а також гудвіл (п.1.7 ст.1 цього ж Закону), які до валових витрат підприємства не включаються.

ПРИКЛАД 7.3. Підприємство безоплатно отримує нематеріальні активи у вигляді програм-ного забезпечення від доброчинного фонду для розвитку і підтримки бізнесу е сумі 9200 грн. Оскть-і ки спеціалісти підприємства не мають змоги власноруч встановити програмне забезпечення, залучають спеціалістів сторонньої організації з повною оплатою наданих послуг з встановлення програмного забезпечення в сумі 900 грн. враховуючи податок на додану вартість Термін корисного використання отриманого програмного забезпечення складає 1.5 роки. Необхідно обчислити розмір зносу за місяць і визначити напрямок віднесення зносу.

РІШЕННЯ. В нашому випадку умови отримання майбутніх економічних вигод визначити неможливо, відтак будемо застосовувати прямолінійний метод нарахування амортизації, згідно з яким розмір щомісячних амортизаційних відрахувань розраховуватиметься як первісна вартість нематеріального об'єкта (без урахування податку на додану вартість), віднесена до кіпькості місяців його корисної експлуатації, тобто АВ = (ЦНА + Bвст - ПДВ) / ТСЛ = (9200 грн + 900 грн - 150 грн) /18 місяців = 552,78 грн. Нараховану суму зносу буде віднесено на адміністративні витрати.

^ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 22.06.2011 р. N 11585/6/15-0315

Про розгляд листа

Державна податкова адміністрація України розглянула лист Міжнародної комерційної телерадіокомпанії <...> від 16.06.2011 N 719 щодо нарахування амортизації і повідомляє.

Згідно пп. 14.1.120 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.

З метою амортизації нематеріальні активи розподілено на 6 груп.

До нематеріальних активів групи 5 віднесено авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті (пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Кодексу).

Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться із застосуванням 6 методів, включаючи прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику, з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання (пп. 145.1.9 п. 145.1 ст. 145 Кодексу).

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (права користування), який встановлюється відповідно до правовстановлюючого документу, але не меншим як 2 роки (пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Кодексу).

Оскільки поняття "правовстановлюючий документ" відсутнє в Кодексі, то відповідно п. 5.3 ст. 5 Кодексу інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Відповідно до статті 422 Цивільного кодексу право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Тобто, право інтелектуальної власності на результат творчої діяльності виникає внаслідок його створення, якщо такий об'єкт відповідає вимогам закону, а саме він має бути новим, втіленим в матеріальний об'єкт, придатним для використання, та відповідати іншим вимогам встановленим законодавством.

Разом з цим, слід зазначити, що пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Кодексу встановлено, що нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Виходячи з викладеного вище та з урахуванням характеристик нематеріального активу, нарахування амортизації організацією мовлення здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству, але зазначений термін повинен бути не меншим як 2 роки.

:Облік амортизації нематеріальних активів

Вартість нематеріальних активів погашається шляхом щомісячного нарахування амортизації. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством у разі визнання такого об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.
При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів ураховують:
 строки корисного використання подібних активів;
 передбачуваний моральний знос;
 правові та інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.
Метод нарахування амортизації нематеріального активу вибирається підприємством самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням лінійного методу,
Розрахунок амортизації у разі використання різних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
При розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:
— коли існує безумовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта після закінчення строку його корисного використання;
— якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок буде існувати до кінця строку корисного використання цього об'єкта.
Так, якщо підприємство придбало нематеріальний актив за 9000 гри., строк корисного використання якого З роки (36 місяців), і Існує безумовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта після закінчення строку його використання за 1800 грн., то щомісячна сума амортизації активу становитиме 200 грн. [(9000 — 1800) : 36], а щоквартальна — 600 грн. (200 - 3).
Згідно з Положенням (стандартом) 8 під активнім ринком розуміють ринок, якому властиві такі умови:
— предмети, які продаються і купуються на цьому ринку, є однорідними;
— у будь-який час можна знайти заінтересованих продавців і покупців;
— інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання (зарахований на баланс), і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу. Строк корисного використання нематеріального активу і метод його амортизації переглядаються наприкінці року, якщо в наступному період передбачаються зміни строку корисного використання активу або зміни одержання майбутніх економічних вигод.
У бухгалтерському обліку на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах, роблять запис по кредиту рахунка 133 «Знос нематеріальних активів» і дебет) відповідних рахунків:
23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах. що використовуються у виробництві);
92. «Адміністративні витрати» (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах загальногосподарського значення);
93 «Витрати на збут» (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах, які використовуються для забезпечення збутової діяльності) та ін.

Схожі:

Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconНарахування амортизації на підприємстві
Мсбо 16 «Основні засоби». Він був виданий в 1982 р та двічі переглядався потім. Перший перегляд було здійснено в 1993 р. Він був...
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconДопоміжні засоби та методи
Спочатку наведено форми збору даних, оскільки вони застосовні для обох типів даних. Далі наведено засоби оброблення нечислових даних,...
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconТема Податок на додану вартість
Податок на додану вартість  непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V податкового кодексу...
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconЗакони сучасної загальної риторики
Більша увага буде приділена тому, як ці закони працюють при безпосередній взаємодії з тим (або з тими), кому ця мова адресована,...
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconБухгалтерський облік основних засобів
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття...
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconКмр управління пр-проектами
Менеджмент паблік рилейшнз: чотири основні етапи (формула race) – дайте стислу хар-ку І докладно опишіть один з етапів
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconПоняття про методи навчання. Методи, засоби, прийоми навчання. Класифікація методів навчання
У методів навчання як дидактичної категорії тривала історія розвитку. Це зумовлено підпорядкованістю методів цілям І змісту навчання:...
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconТема: Нарахування заробітної плати
Мета: визначити порядок нарахування заробітної праці у програмі «1С: Бухгалтерія 0»; виховувати почуття відповідальності, любові...
Докладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби” iconПлан лекції: І. Противірусні засоби. ІІ. Протипротозойні засоби....
Це зумовлено труднощами у створенні противірусних засобів. Основним є те, що репродукція вірусів тісно пов'язана з процесами синтезу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка