Облік переоцінки нематеріальних активів
Скачати 429.49 Kb.
НазваОблік переоцінки нематеріальних активів
Сторінка1/4
Дата конвертації16.06.2013
Розмір429.49 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4
Облік переоцінки нематеріальних активів

Кожне підприємство має право здійснювати переоцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки одного нематеріального активу слід переоцінити і всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством проведена переоцінка нематері- альних активів певної групи, то в подальшому таку переоцінку необхідно здійснювати щорічно.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу записами:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 423 «Дооцінка активів» — на суму дооцінки балансової вартості нематеріальних активів;

Д-т 423 «Дооцінка активів»;

К-т 133 «Знос нематеріальних активів» — на суму дооцінки зносу нематеріальних активів.

Сума уцінки відображається у складі витрат звітного періоду записами:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

На суму різниці між балансовою та уціненою вартістю:

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

Якщо при використанні нематеріальних активів виникають витрати від зменшення їхньої корисності, то вони включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу нематеріальних активів, записом:

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

К-т 133 «Знос нематеріальних активів».

^ Переоцінка нематеріальних активів

 

 

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів щодо яких існує активний ринок.

Активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови:

  

  

  предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

  

  

  у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;

  

  

  інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

На даний момент для переважної більшості нематеріальних активів в Україні такий ринок відсутній.

Основні правила переоцінки:

у разі переоцінки окремого об’єкта нематеріальних активів слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить даний об’єкт (за виключенням тих щодо яких не існує активного ринку);

якщо проведена переоцінка об’єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають переоцінці з періодичністю, яка залежить від того наскільки суттєво відрізняється залишкова вартість активу від його справедливої вартості.

Інформація про зміни первісної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Схема відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку аналогічна схемі переоцінки основних засобів (рис. 2).

Для здійснення переоцінки визначається індекс переоцінки (Іп) за формулою:

Рисунок 3.2.  Схема відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку за П(С)БО 8

У випадку, якщо залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то:

переоцінена залишкова вартість об’єкта дорівнює його справедливій вартості,

переоцінена первісна вартість визначається додаванням справедливої вартості активу до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу.

Після первісного визнання об'єкта основних засобів як активу його подальший облік має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:

а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності;

б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Переоцінку потрібно здійснювати, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу.

Порядок переоцінки банк визначає самостійно з урахуванням вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку. Під час переоцінки основних засобів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки за одним з таких методів.

Перший метод. Накопичена амортизація перераховується пропорційно до зміни балансової вартості об'єкта основних засобів так, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості. Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням первісної вартості та суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Такий метод не потребує перегляду норми амортизації.

Другий метод. Накопичена амортизація вираховується з первісної (переоціненої) вартості об'єкта основних засобів, а отримана на нетто-основі балансова вартість переоцінюється до його справедливої вартості. За цим методом переоцінена вартість об'єкта дорівнює його справедливій вартості, а накопичена амортизація дорівнює нулю. Норми амортизації потребують перегляду. Цей метод, як правило, використовується для будівель та споруд.

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки – до складу витрат. Якщо балансова вартість об'єкта основних засобів збільшується в результаті переоцінки (дооцінки), то збільшення має відображатись як зростання додаткового капіталу.

Уцінка основних засобів здійснюється за рахунок дооцінки за цими об'єктами, а в разі недостатності суми дооцінки – за рахунок витрат банку.

Бухгалтерські проводки

1. Дооцінка основних засобів:

• якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т 4400,4500

К-т 5100

• одночасно:

Д-т 5100

К-т 4409,4509

• якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т 4409,4509

К-т 4400,4500

• одночасно:

Д-т 4400,4500 К-т 5100

2. Уцінка основних засобів:

• якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т 5100, 7499 (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100)

К-т 4400, 4500

• одночасно:

Д-т 4409, 4509

К-т 5100

• якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т 4409, 4509

К-т 4400, 4500

• одночасно:

Д-т 5100, 7499 (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100)

К-т 4400,4500

Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:

а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності;

б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Банки оцінюють нематеріальні активи за справедливою вартістю, якщо для таких активів є активний ринок. Під час переоцінки нематеріальних активів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки одним з двох методів відображення накопиченої амортизації.

Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається в складі додаткового капіталу, а сума уцінки – у складі витрат звітного періоду.

Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а в разі недостатності суми дооцінки – за рахунок витрат банку.

Бухгалтерські проводки

1. Дооцінка нематеріальних активів:

• якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т 4300

Кт5101

• одночасно:

Д-т5101

К-т 4309

• якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т 4309

К-т 4300

• одночасно:

Д-т 4300

К-т 5101

2. Уцінка нематеріальних активів:

• якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т 5101,7499

К-т 4300

• одночасно:

Д-т 4309

K-T5101

• якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:

Д-т4309

К-т 4300

• одночасно:

Д-т 5101,7499

К-т 4300

 

Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:

а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності;

б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Банки здійснюють оцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, якщо для таких активів є активний ринок. У разі переоцінки окремого об’єкта нематеріальних активів слід переоцінювати всі інші активи тієї групи, до якої належить цей об’єкт (крім тих, щодо яких немає активного ринку).

Якщо банк здійснив переоцінку об’єктів відповідної групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Під час проведення переоцінки нематеріальних активів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки одним з двох методів. аналогічно до порядку, визначеного для переоцінки основних засобів.

Якщо залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об’єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів відображається в складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду, крім випадків, що наведені в пункті 2.6 цієї глави.

Дооцінка нематеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

а) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:

Дебет рахунку 4300;

Кредит рахунку 5101;

одночасно:

Дебет рахунку 5101;

Кредит рахунку 4309;

б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:

Дебет рахунку 4309;

Кредит рахунку 4300;

одночасно:

Дебет рахунку 4300;

Кредит рахунку 5101.

Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об’єктом, а в разі недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку (рахунок 7499). У бухгалтерському обліку уцінка відображається такими проводками:

а) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:

Дебет рахунків 5101, 7499;

Кредит рахунку 4300;

одночасно:

Дебет рахунку 4309;

Кредит рахунку 5101;

б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:

Дебет рахунку 4309;

Кредит рахунку 4300;

одночасно:

Дебет рахунків 5101, 7499;

Кредит рахунку 4300.

Сума попередніх уцінок об’єкта нематеріальних активів і втрат від зменшення його корисності, що перевищує суму попередніх дооцінок залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів і відновлення його корисності, під час проведення чергової дооцінки вартості цього об’єкта нематеріальних активів включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 6499) у сумі, не більшій, ніж сума зазначеного перевищення. Різниця між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів і сумою перевищення відображається в складі додаткового капіталу (рахунок 5101).

Сума попередніх дооцінок об’єкта нематеріальних активів і відновлення його корисності, що перевищує суму попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта і втрат від зменшення його корисності, під час чергової уцінки залишкової вартості цього активу спрямовується на зменшення додаткового капіталу (рахунок 5101). Різниця між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів і сумою перевищення включається до витрат звітного періоду (рахунок 7499).

Під час вибуття об’єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, різниця (перевищення) між сумою попередніх дооцінок і сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу та здійсненням такої проводки:

Дебет рахунку 5101;

Кредит рахунку 5030.

Нематеріальні активи: визнання і порядок переоцінки.
У статті розглядається  порядок  визнання  та переоцінки нематеріальних активів, відповідний бухгалтерський та податковий облік. Увагу приділено порядку документального оформлення та процедурам визнання та переоцінки нематеріальних активів.

нематеріальні активи, визнання, переоцінка, облік, документальне оформлення

В зв’язку з поширенням застосування суб’єктами господарської діяльності прав інтелектуальної власності, законодавчим врегулюванням порядку переходу прав інтелектуальної власності, актуальними для багатьох підприємств є питання обліку та документального оформлення визнання та переоцінки нематеріальних активів. Цій проблематиці приділено значну увагу в періодичних виданнях, зокрема: Журнал «Справочник экономиста», 2005, 04, №04, стаття «Коммерческое использование торговых марок»; Журнал «Вісник податкової служби України», 2004, 06 №24, стаття «Облік основних засобів і нематеріальних активів банками України»; журнал «Налоги и бухгалтерский учет», № 56(718) від 12.07.2004, стор. 58, стаття «Если нематериальный актив создается самостоятельно»; журнал «Адвокат бухгалтера», № 9(63), стр. 13, стаття «Основные средства (фонды): Малоценные необоротные материальные активы и нематериальные активы».

Розглянемо зазначені питання за етапами.

1 етап. Облік створення нематеріального активу (НМА).

1.1.  Документальне забезпечення .

Роботи зі створення НМА, згідно МСБО №38, необхідно в обліку розділити на два етапи:

1. Дослідження;

2. Розробка.

Роботи з розробки нематеріального активу (НМА) необхідно оформити Наказом керівника підприємства про початок робіт зі створення нематеріального активу. В цьому документі бажано вказати наступне:

1. Строки виконання наказу;

2. Вказати бажані властивості НМА;

3. Відділ, або особу відповідальну за створення НМА;

4. Порядок матеріально-технічного забезпечення процесу створення НМА;

5. Етапи створення НМА.

Відповідальному відділу або особі бажано оформлювати проміжний звіт за результатами створення НМА.

1.2. Бухгалтерський облік.

Відповідно до п. 9 ПСБО №8, витрати на дослідження відносяться до витрат звітного періоду і не можуть визнаватись активом, тому ці витрати відображаються на 941 рахунку. Після завершення досліджень розпочинається розробка НМА. Майбутня вартість НМА акумулюється на 154 субрахунку „Придбання (створення) нематеріальних активів”. Проведення зі створення НМА відображені в таблиці 1:

Таблиця 1 - Бухгалтерський облік операцій зі створення НМАЗміст операції

Д-т

К-т

1

Витрати на дослідження

941

20, 22, 63, 65, 66

2

Вартість запасів, використаних для створення НМА

154

20, 22, 26, 28

3

Вартість виконаних робіт, послуг сторонньою організацією

154

63

4

Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим створенням нематеріального активу

154

661

5

Нараховані збори і внески на ФОП робітників, зайнятих створенням нематеріального активу

154

65

2 етап. Облік визнання і експлуатація НМА.

Відображення нематеріального активу на балансі відповідно до п. 6 ПСБО №8 “Нематеріальні активи” (далі ПСБО №8) здійснюється за наступних умов:

- підприємство має намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

- підприємство має можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

- підприємство має інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

2.1. Документальне забезпечення.

2.1.1. Документальне забезпечення на підприємстві.

У зв’язку з введенням в дію нематеріального активу на підприємстві створюється комісія. Її створення необхідно оформити відповідним Наказом керівника підприємства.

Введення в дію НМА здійснюється на основі акту прийому-передачі (типова форма ОЗ-1, затверджена Наказом Міністерства статистики України №352 від 29.12.1995). В акті вказується основна інформація про нематеріальний актив, зокрема:

1.Коротка характеристика об’єкта;

2.Дата введення в експлуатацію;

3.Норми амортизаційних відрахувань;

4.Перелік технічної документації;

5.Первісна вартість. Відповідно до п. 17 ПСБО №8 Первісна  вартість  нематеріального активу,  створеного підприємством,  включає прямі витрати на  оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані  із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану   придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

На підставі акту прийому-передачі відкривається інвентаризаційна картка, в якій ведеться аналітичний облік основних засобів і нематеріальних активів.

                       Документальне забезпечення реєстрації нематеріальних активів.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України №247 від 27 червня 1995 року “Про затвердження правил застосування Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства” (далі Постанова ВРУ №247) є наступні види НМА:

1.Винаходи;

2.Корисні моделі;

3.Промислові зразки;

4.Знаки для товарів і послуг;

5.Торгові марки;

6.Об’єкти авторських прав;

7.Програмне забезпечення обчислювальної техніки;

8.Гудвіл;

9.Ноу-хау.

  1   2   3   4

Схожі:

Облік переоцінки нематеріальних активів icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
Облік переоцінки нематеріальних активів icon10. Облік нематеріальних активів >10 Економічна сутність та класифікація...
По дебету відображається придбання нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, сума дооцінки. По кредиту – вибуття...
Облік переоцінки нематеріальних активів iconПлан Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Облік переоцінки нематеріальних активів icon9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів І нематеріальних активів
Облік переоцінки нематеріальних активів icon5: облін нематеріальних необоротніх активів
Визначення,визнання,класифікація та оцінка 03. с Облік какпітальних інвестицій
Облік переоцінки нематеріальних активів iconВизначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи №242 від 18. 10. 99 р визначає методологію обліку нематеріальних...
Облік переоцінки нематеріальних активів iconЛекція 3 Облік нематеріальних активів в лекції розглядаються
Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"
Облік переоцінки нематеріальних активів iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", для підтвердження правильності та
Облік переоцінки нематеріальних активів iconОблік необоротних активів
Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості активів,...
Облік переоцінки нематеріальних активів iconПлан Облік І контроль касових операцій І грошей у касі. Облік створення...
Грошові кошти є найліквіднішою частиною активів підприємств, що використовується для сплати боргів, на закупівлю нових активів. До...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка