Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles))
Скачати 420.56 Kb.
НазваНематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles))
Сторінка1/4
Дата конвертації16.06.2013
Розмір420.56 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) — Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Нематеріальний актив відображають у балансі, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначено.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат звітного періоду, в якому їх здійснено:

витрати на дослідження, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, витрати на рекламу і просування продукції на ринку, витрати на створення, реорганізацію та переміщенння підприємства або його частини, витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (товарних знаків).

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, придатного для використання.

Первісну вартість нематеріальних активів збільшують на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їхніх можливостей і терміну використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

^ Облік нематеріальних активів ведеться за групами:

 • Право користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища).

 • Право користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею).

 • Право на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки).

 • Право на об'єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу–хау).

 • Авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ).

 • Гудвіл.

 • Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи.

 • Інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв).

У балансі суму нематеріальних активів відображають у складі необоротних активів за залишковою вартістю, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації.

^ Нематеріа́льний акти́в — об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.

Зміст

  [сховати

 • 1 Оцінка нематеріального активу (майнових прав інтелектуальної власності)

  • 1.1 Витратній підхід

  • 1.2 Дохідній підхід

  • 1.3 Порівняльний підхід

 • 2 Див. також

[ред.]Оцінка нематеріального активу (майнових прав інтелектуальної власності)

Згідно з Національним стандартом № 4 оцінка майнових прав інтелектуальної власності в Україні здійснюється за допомогою наступних підходів:

[ред.]^ Витратній підхід

Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об'єкта оцінки.

Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини зносу.

Вартість відтворення майнових прав інтелектуальної власності визначається шляхом застосування методу прямого відтворення, а вартість заміщення - методу заміщення.

[ред.]^ Дохідній підхід

Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки.

Дохідний підхід застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх використання.

Основними методами дохідного підходу, що застосовуються для оцінки майнових прав інтелектуальної власності, є метод непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та метод прямої капіталізації доходу.

[ред.]^ Порівняльний підхід

Порівняльний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовується у разі наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку подібних об'єктів та умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об'єкти.

У разі застосування порівняльного підходу до оцінки майнових прав інтелектуальної власності подібність об'єктів визначається з урахуванням їх виду, галузі (сфери) застосування, економічних, функціональних та інших характеристик.

Сукупність елементів порівняння формується з факторів, які впливають на вартість майнових прав інтелектуальної власності. До таких факторів, зокрема, належать наявність правової охорони майнових прав інтелектуальної власності; умови фінансування договорів, предметом яких є майнові права інтелектуальної власності; галузь або сфера, в якій може використовуватись об'єкт права інтелектуальної власності, майнові права на який оцінюються; функціональні, споживчі, економічні та інші характеристики такого об'єкта; рівень його новизни; залишковий строк корисного використання; придатність до промислового (комерційного) використання.

[ред.]Див. також

^ Нематеріальні активи

Якщо є бажання створити конкурентноздатний продукт або продукт поза всякою конкуренцією, то обов’язково виникає необхідність регулярного здійснення досліджень і розробок. Тому що відомо, що тільки достатня підготовленість може призвести до результатів, які комусь можуть здатися випадковими.

^ Витрати на дослідження і розробку

Багато підприємств витрачають значні кошти на створення нових видів продукції, поліпшення існуючих видів продукції або одержання нових знань, що можуть мати досить високу вартість у майбутньому. Витрати на дослідження і розробку не є самі по собі нематеріальними активами, однак про них мова йде саме в П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", тому що в результаті досліджень і розробок часто виходять патентовані об’єкти або об’єкти, що захищаються авторськими правами: нові продукти, процеси, формули і т.д. Всі витрати на дослідження і розробки списуються в тому звітному періоді, в якому вони понесені. Навіть якщо витрати на дослідження і розробки приносять економічну вигоду в майбутньому, вони списуються на витрати за будь-яких обставин через те, що вважається, що єдиний підхід у цьому питанні усуває можливість маніпулювати прибутком і робить звітність більш достовірною.

Дослідженнями називають заплановані підприємством дослідження, що проводяться ним уперше з метою одержання і розуміння нових наукових і технічних знань.

Бухгалтеру підприємства необхідно звернути увагу на наступне:

1) проведені дослідження повинні бути запланованими. Це значить, що, принаймні, варто видати наказ по підприємству, в якому зазначити, з якою метою проводяться дослідження, склад дослідницької групи і т.д.;

2) дослідження повинні проводитися вперше. Якщо підприємство вже проводило подібні дослідження, що з якихось причин перервалися, то такі витрати не відносяться до досліджень;

3) метою досліджень є одержання нових наукових і технічних знань, чи розуміння таких знань на більш високому рівні. Отримані нові знання оформляються в науковий результат. Відповідно до ст. 1 Закону про науку науковий результат - це нове знання, отримане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень і зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.

Розробкою називається застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових чи значно удосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.

В процесі розробки здійснюється формулювання концепції, створення моделі і тестування альтернативних продуктів, створення досвідчених зразків і приведення в дію дослідних установок. Етап розробки не включає звичайні або періодичні переробки існуючих товарів (продукції), потокових ліній, виробничих процесів та інших поточних операцій. Також витрати етапу розробки не включають вивчення кон’юнктури, можливостей ринку чи ринкові іспити товару. Підсумком етапу розробки є науково-прикладний результат - нове конструктивне або технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка введена чи може бути введена в громадську практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо (ст. 1 Закону про науку). Науково-прикладний результат може послужити основою для створення нематеріального активу, і саме починаючи з цього моменту бухгалтер може почати формувати первісну вартість нематеріального активу, будь-то право на винахід або ноу-хау.

^ Характеристика етапів досліджень і розробки

Таблиця 1

Дослідження

Розробки

Заплановані дослідження, спрямовані на виявлення нових знань

Перетворення отриманих даних та інших знань до плану або моделі нового продукту, технологічного процесу, значне поліпшення існуючого продукту

Результат

Науковий результат

(нові знання, розуміння таких знань на більш високому рівні)

1. Науково-прикладний результат.

2. Створення нематеріального активу

Приклади

1. Лабораторні дослідження, спрямовані на одержання нових знань.

2. Пошук застосування отриманих даних (добутих відомостей)

1. Формулювання концепції та проектування альтернатив для створення можливого продукту або технологічного процесу.

2. Створення дослідного зразка й випробування на дослідній установці

Вартість матеріалів, обладнання та нематеріальних активів, придбаних спеціально для проведення досліджень, відображаються в звітності таким чином:

1. Якщо матеріали, обладнання та нематеріальні активи будуть використовуватися в майбутньому (в інших дослідженнях і розробках), то вони продовжують амортизуватися (з віднесенням амортизації на витрати по інших дослідженнях).

2. Якщо ж надалі такі матеріали, обладнання та нематеріальні активи не використовуються, то їхня вартість списується на витрати по дослідженнях і розробках.

Приклад 1

^ Підприємство витратило на дослідницький проект 21500,00 грн., у тому числі:

Матеріали - 5000,00 грн.

Зарплата персоналу, що примає участь у дослідженнях, - 9000,00 грн.

^ Розподілені загальні й адміністративні витрати (з нарахуваннями) - 2000,00 грн.

Амортизація приміщення, в якому проводилися дослідження, - 2500,00 грн.

Обладнання, що придбано для даного дослідницького проекту і не має альтернативного використання в майбутньому, - 3000,00 грн.

В бухгалтерському обліку витрати на дослідження відображаються таким чином (див. таблицю 2).

Таблиця 2

з/п

Зміст запису

^ Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Списання матеріалів, обладнання, загальних і адміністративних витрат на дослідження

941

631,201

10000,00

 

 

2

Списання зарплати персоналу, що приймає участь у дослідженнях і розробках

941

661,65

9000,00

 

 

3

Нараховано амортизацію приміщення, в якому проводилися дослідження

941

131

2500,00

 

 

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, варто відображати в балансі тільки в тому випадку, якщо підприємство має:

- намір, технічну можливість і ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації чи використання;

- можливість одержання майбутніх економічних вигод від реалізації чи використання нематеріального активу;

- інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального активу.

В примітках до фінансової звітності варто навести інформацію про загальну суму витрат на дослідження і розробки, включену до складу витрат звітного періоду. Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього нематеріального активу і доведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).
  1   2   3   4

Схожі:

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) icon13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 16 «Довгострокові біологічні активи»; 19 «Гудвіл»
«Основні засоби»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) iconВизначення та класифікація нематеріальних активів Нематеріальні активи
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи №242 від 18. 10. 99 р визначає методологію обліку нематеріальних...
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) icon3 Вибуття нематеріальних активів Нематеріальні активи можуть вибути...
Нематеріальні активи можуть вибути внаслідок списання за непридатністю, реалізації (продажу), безоплатної передачі, внесення до статутного...
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) iconЛекція 3 Облік нематеріальних активів в лекції розглядаються
Загальна характеристика рахунків 12 "Нематеріальні активи", 19 "Гудвіл при придбанні"
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) iconДокладно ці методи нарахування амортизації розглянуті у розділі “Основні засоби”
За пбо 8, усі без виключення нематеріальні активи підлягають амортизації. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється...
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) iconОблік переоцінки нематеріальних активів
У разі переоцінки одного нематеріального активу слід переоцінити І всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством...
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) iconПідприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні...
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної...
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) iconПлан Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи...
Питання змісту, оцінки, амортизації та обліку довгострокових активів регулюють Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку «Основні...
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) iconИнструкция по бесконечным деньгам на примере Global Outbreak. Открываем...
Открываем файл assets/bin/Data/Managed/Assembly-csharp dll в программе. Net reflector или ida pro. Первое покажет практически исходный...
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) iconUnit 12. The Balance Sheet (2): Assets

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка