Законом
Скачати 258.25 Kb.
НазваЗаконом
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2013
Розмір258.25 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Право > Закон
  1   2
Глава 42
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН,
ПОРОДУ ТВАРИН

Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин

1. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу
тварин становлять:

1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією;

2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин, засвідчені патентом;

3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту
рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
сорт рослин, породу тварин

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин є:

1) автор сорту рослин, породи тварин;

2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом.

Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідчені патентом

1. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт
рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:

1) право на використання сорту рослин, породи тварин,
придатних для поширення в Україні;

2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи
тварин;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке
використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин належать володільцю патенту, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин

1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
породу тварин, засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за
датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих
прав відповідно до закону.

2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності
майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу
тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї
статті.

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, породу тварин спливає через тридцять
років, а щодо дерев та винограду - через тридцять п'ять років, що
відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної
реєстрації цих прав.

4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності
на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з
дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє
безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно
до закону.

6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності
на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

1. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин становлять: 1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені державною реєстрацією; 2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом; 3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

 

1. Коментована стаття визначає види прав інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин, які складаються із особистих немайнових та майнових прав. До особистих немайнових прав відносяться право авторства на сорт рослин чи породу тварин, право на присвоєння назви новому сорту рослин чи породі тварин, право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності тощо. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин чи породу тварин є право на використання сорту рослин чи породу тварин, виключне право дозволяти використання сорту рослин чи породи тварин, виключне право перешкоджати неправомірному використанню права на сорт росин чи породу тварин, право на поширення сорту рослин, породи тварин тощо. 2. В чинному законодавстві України визначено поняття, суб'єкти, зміст, підстави виникнення та припинення як особистих немайнових, так і майнових прав на сорти рослин. Водночас норми коментованої статті щодо видів прав інтелектуальної власності на породи тварин не мають в даний час механізмів реалізації, оскільки відсутнє відповідне законодавство. 3. Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" сорт рослин - це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів1, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони: а) може бути визначена ступенем прояву


ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; б) може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; в) може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. Різновидами сорту, на які можуть набуватися права, є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція. 4. В чинному законодавстві визначено наступні права інтелектуальної власності на сорт рослин: 1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені державною реєстрацією. Про особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить свідоцтво про авторство на сорт рослин. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" свідоцтво про авторство на сорт - це охоронний документ, що засвідчує особисте немайнове право авторства на сорт. Форма свідоцтва про право авторства на сорт рослин та Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 травня 2003 р. N 1512; 2) майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин. Про майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить патент на сорт рослин. Форма патенту на сорт рослин та Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 р. N 3903; 3) майнове прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідчене державною реєстрацією. Поширення сорту - це комерційне розповсюдження посадкового матеріалу - матеріального носія сорту, занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Про майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин свідчить свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин. Сорт вважається придатним для поширення в Україні, якщо він відмінний, однорідний та стабільний, може бути використаний для задоволення потреб суспільства і не заборонений для поширення з підстав загрози життю і здоров'ю людей, нанесення шкоди тваринному і рослинному світу, збереженню довкілля. Критерії заборони поширення сортів в Україні, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 30 серпня 2002 р. N 2474. 5. Зазначені вище права інтелектуальної власності набуваються на сорт, який: а) відповідає критеріям, визначеним Законом "Про охорону прав на сорти рослин"; б) якому присвоєна назва згідно з вищезазначеним Законом. Сорт вважається придатним для набуття права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є: 1) новим. Сорт вважається новим, якщо до дати, на яку заявка вважається поданою, заявник (селекціонер) чи інша особа за його дозволом не продавали чи будь-яким іншим способом не передавали матеріал сорту для комерційного використання: а) на території України - за рік до цієї дати; б) на території іншої держави - щодо деревних та чагарникових культур і винограду за шість років і щодо рослин інших видів за чотири роки до цієї дати; 2) відмінним. Сорт відповідає умові відмінності, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою. Сорт, що протиставляється заявленому, вважається загальновідомим, якщо: а) він поширений на певній території в будь-якій державі; б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації; в) він представлений зразком у загальнодоступній колекції; г) йому надана правова охорона і/або він внесений до офіційного реєстру сортів в будь-якій державі, при цьому він вважається загальновідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до реєстру; 3) однорідним. Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження всі рослини цього сорту залишаються достатньо схожими (однорідними) за своїми основними ознаками, зазначеними в описі сорту; 4) стабільним. Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзначені в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, в кінці кожного такого циклу. 6. Сортові присвоюється назва, яка повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого в Україні і державах-учасниках сорту того ж чи спорідненого виду. Назва сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву. Назва сорту не повинна: а) суперечити принципам гуманності і моралі; б) складатися тільки із цифр, за винятком випадків, коли це відповідає усталеній практиці найменування сортів, чи складатися виключно із знаків чи зазначень, які вказують на вид, групу стиглості, якість, призначення, цінність, походження або технологію вирощування; в) вводити в оману або давати хибне уявлення щодо характеристик, цінності, географічного походження сорту, а також про автора сорту чи іншу заінтересовану особу; г) бути тотожною чи настільки подібною, що її можна сплутати, щодо назви сорту, права на який набуті в Україні чи іншій державі-учаснику. 7. Порядок набуття права на сорт включає в себе наступні етапи: 1) подання заявки до Державної служби з охорони прав на сорти рослин. Правила складання та подання заявки на сорт рослин, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 р. N 2875. Відомості про заявку заносяться до Державного реєстру заявок на сорти рослин після визначення дати, на яку заявка вважається поданою, в порядку, визначеному Положенням про Державний реєстр заявок на сорти рослин, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 р. N 426. Внесені до Державного реєстру заявок на сорти рослин відомості про сорт дають заявнику право на тимчасову правову охорону від дати подання заявки; 2) експертизи заявки. Експертиза заявки має статус державної науково-технічної експертизи і проводиться з метою встановлення відповідності заявки і сорту вимогам Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та підготовки обґрунтованих експертних висновків і рішень за заявкою. Вона проводиться експертними закладами, визначеними відповідно до Порядку визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин, затвердженого наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 20 червня 2003 р. N 1597, і складається з формальної експертизи (експертизи за формальними ознаками) та кваліфікаційної (технічної) експертизи. Формальна експертиза заявки спрямована на визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені Законом України "Про охорону прав на сорти рослин". Під час проведення формальної експертизи: а) визначається дата подання заявки; б) перевіряється відповідність складу документів заявки встановленим вимогам; в) заявка порівнюється з наданою заявником копією попередньої заявки, якщо така подавалася до компетентного органу держави-учасника, і встановлюється дата пріоритету; г) встановлюється факт сплати збору за подання заявки; д) перевіряється право заявника на подання заявки. У разі відповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам і одержання позитивних висновків заявнику надсилається експертний висновок про позитивні результати формальної експертизи і про початок проведення кваліфікаційної експертизи, в офіційному виданні публікуються відомості про заявку, а також інформується компетентний орган кожної держави-учасника про запропоновану заявником назву сорту. У разі невідповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам заявнику надсилається відповідний експертний висновок. Заявник зобов'язаний усунути зазначену невідповідність протягом двох місяців від дати одержання ним експертного висновку. Цей строк може бути продовжений на шість місяців за умови сплати відповідного збору. В противному разі заявнику надсилається рішення про відмову в державній реєстрації прав на сорт. Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього. Під час проведення кваліфікаційної експертизи: б) проводиться експертиза запропонованої назви сорту8; в) визначається новизна сорту; г) визначається відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності; д) проводиться експертиза на придатність для поширення; е) розглядаються можливі заперечення третіх осіб проти набуття прав на сорт. За результатами кваліфікаційної експертизи формулюється обґрунтований експертний висновок за заявкою і приймається рішення про державну реєстрацію сорту і видачу патенту або рішення про відмову в реєстрації сорту і видачі патенту; 3) державна реєстрація прав. Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати державного мита та за наявності документа про його сплату відомості, встановлені Законом України "Про охорону прав на сорти рослин", вносяться до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Державна реєстрація майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати відповідного збору та за наявності документа про його сплату відомості, встановлені Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" і Положенням про Реєстр сортів, вносяться до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні9. Державна служба з охорони прав на сорти рослин в місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт авторові (авторам) видає свідоцтво про авторство на сорт рослин, а заявникові - патент на сорт рослин і свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

^ Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин є: 1) автор сорту рослин, породи тварин; 2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи законом.

 

1. Коментована стаття визначає коло суб'єктів права інтелектуальної власності на сорт рослин та породу тварин, якими можуть бути первинні суб'єкти зазначеного права, у яких це право виникає вперше (автор сорту рослин, породи тварин) та похідні суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин чи породу тварин, до яких це право переходить на підставі договору або закону (спадкоємці та інші правонаступники, ліцензіати, володільці патентів тощо). Особливості правового становища суб'єктів права інтелектуальної власності на сорт рослин конкретизуються в Законі України "Про охорону прав на сорти рослин" та інших нормативно-правових актах. Водночас правове становище суб'єктів права інтелектуальної власності на породу тварин залишаються законодавчо не визначеними. 2. Одним із основних суб'єктів права інтелектуальної власності на сорт рослин є автор сорту. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" автор сорту (селекціонер) - це людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт. Вона набуває особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин від дати державної реєстрації прав на сорт. Не визнаються авторами сорту фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення сорту, а тільки надали автору (авторам) технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при створенні сорту і/або оформленні заявки. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не відчужуються, не передаються і діють безстроково. Автор сорту має право за своєю вимогою одержати свідоцтво про авторство на сорт рослин. Автор
сорту має право пропонувати назву створеного ним сорту і включати до назви своє ім'я. Автори сорту, який є результатом їх спільної творчої праці, мають однакові права, якщо інше не передбачено письмовим договором між ними. 3. Відповідно до норм чинного законодавства особа, визнана автором сорту, має право: а) перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати його авторство; б) вимагати не розголошувати його ім'я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях; в) вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо. Цей перелік особистих немайнових прав автора не є вичерпним. Привласнення авторства є порушенням особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і тягне за собою юридичну відповідальність. 4. Іншими особами, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин за договором чи законом можуть бути володілець патенту, власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту, ліцензіат, спадкоємець або інший правонаступник, суб'єкти, яким надається право на вільне використання сорту рослин, тощо. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" володілець патенту - це особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчені патентом майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин. Володілець патенту має право заповісти свої майнові права на сорт у спадщину. Власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту - це особа, якій належить впродовж визначеного згаданим Законом строку і засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію сорту майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин. Володілець патенту може видати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання сорту на підставі ліцензійного договору. За ліцензійним договором володілець патенту (ліцензіар) передає право на використання сорту іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені ліцензійним договором. Будь-яка особа має право розмножувати у своєму господарстві, і це не вважається порушенням майнових прав володільця патенту, для власних потреб зібраний матеріал, одержаний нею у своєму господарстві вирощуванням сорту, що охороняється, за умови належності сорту до одного з ботанічних родів і видів, визначених в Законі України "Про охорону прав на сорти рослин".
  1   2

Схожі:

Законом iconЗаконом. Случаи изменения договора
Договор найма жил помещения может быть изменен только с согласия нанимателя, членов его семьи и наймодателя, кроме случаев, установленных...
Законом iconОказания телематических услуг связи
В соответствии с Федеральным законом "О связи" и Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" Правительство Российской...
Законом iconСтатья 90 Конституции Республики Башкортостан: Полномочия Президента...

Законом iconНастоящий Договор составлен в соответствии со ст. Международной Конвенции...
Федеральным законом от 10. 2003г. №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". и Федеральным...
Законом iconЗаконом України
Молодіжне громадське об’єднання «Україна жива» (далі Об’єднання) є добровільним молодіжним громадським об’єднанням, що діє на території...
Законом iconЗакон от 17. 12. 2001 n 173-фз (ред от 02. 07. 2013) "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом "Об обязательном пенсионном...
Законом iconЗакон україни
З 1 січня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi, враховуючи...
Законом iconЗакон україни
З 1 січня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi, враховуючи...
Законом iconЗакон україни
Зміни до цього Закону, передбачені Законом України від 3 лютого 2005 року n 2415-iv, внесені не будуть у зв'язку з втратою чинності...
Законом iconНе раз було сказано, що закон повинен бути один на всіх. І в Конституції...
Конституції відмічено, що всі громадяни рівні перед законом. Незалежно від соціального статусу, рівня доходів І положення в суспільстві....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка