1. Опис навчальної дисципліни
Скачати 259.63 Kb.
Назва1. Опис навчальної дисципліни
Дата конвертації19.06.2013
Розмір259.63 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Культура > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ХІФ УДУФМТ

_______________ К.Г. Сердюков

31.08.2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Політологія»
галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

факультет фінансів

Харків

2012 рік

Робоча програма з дисципліни «Політологія» для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».

28 серпня 2012 року. – 11 с.

Розробник: Панфілов О.Ю., професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, д.філос.н, проф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Протокол від 28 серпня 2012 року № 1
Завідувач кафедри О.Ю. Панфілов


Ухвалено Методичною радою ХІФ УДУФМТ

Протокол від 31 серпня 2012 року № 1
Голова Методичної ради К.Г. Сердюков

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік
^

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Нормативна


Напрям підготовки

6.030503

«Міжнародна економіка»

Модулів –1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –1

Семестр

Загальна кількість годин – 72

4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,1

16 год.
^ Практичні, семінарські

16 год.
Лабораторні

год.^ Самостійна робота

34год.
в т.ч. Індивідуальні завдання:

10 год.

Консультації

4 год.

^ Підсумковий контроль

2 год.

Вид контролю: екзаменПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 94 %

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань про предмет і методи політичної науки взагалі та української зокрема, про сутність політики як соціального явища, про зміст та напрями політичного процесу, владу, державу, демократію, політичну свідомість та культуру; чітко визначає уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин, суб’єктів та об’єктів політики, про місце і значення політичних систем і режимів у житті держави, громадянина і громадянського суспільства в цілому; навички та уміння використовувати прикладні та наукові методи аналізу реальних політичних процесів, самовизначитись у своїй політичній участі, враховуючи внутрішньополітичні процеси українського суспільства, основні напрямки світового політичного процесу, геополітичну обстановку, місце і роль України в сучасному світі, що сприяє виховувати у студентів демократичну політичну культуру у професійній та громадській діяльності як майбутніх фахівців.
Завдання навчальної дисципліни «Політологія»:

- підготовка молодої людини до виконання ролі громадянина;

- підготовка до участі у суспільно-політичному житті (політична соціалізація студентської молоді);

- органічне поєднання політичної думки України за світовими політичним знанням;

- подолання стереотипних уявлень про політику, як виключну арену для боротьби, протистояння, конфлікту та засвоєння громадянами України норм цивілізованої поведінки, культури політичного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет і методи політичних наук взагалі та української зокрема;

 • сутність політики як соціального явища;

 • зміст та напрями політичного процесу;

 • сутність політичного життя, політичних відносин, суб’єктів та об’єктів політики, про місце і значення політичних систем і режимів у житті держави, громадянина і громадянського суспільства в цілому;

 • про владу, політичну владу, демократію, політичну свідомість та культуру, сучасні ідейно-політичні течії, етнонаціональні відносини, політичне лідерство.

вміти:

- використовувати прикладні та наукові методи аналізу реальних політичних процесів;

- самовизначатись у своїй політичній участі, враховуючи внутрішньо-політичні процеси українського суспільства, основні напрямки світового політичного процесу, геополітичну обстановку, місце і роль України в сучасному світі.


^ 3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

Тема 2. Політична діяльність і влада

Тема 3. Історія світової політичної думки

Тема 4. Сучасні ідейно-політичні течії

Тема 5. Політична система суспільства

Тема 6. Економічна і соціальна політика

Тема 7. Політика та етнонаціональні відносини

Тема 8. Особистість і політика. Політичне лідерство

Тема 9. Політична культура

Тема 10. Світовий політичний процес


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

кон.

інд

с.р.

л

п

кон.

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

6

2

22Тема 2. Політична діяльність і влада

7

2

23Тема 3. Історія світової політичної думки

7

2

23Тема 4. Сучасні ідейно-політичні течії

7

2

23Тема 5. Політична система суспільства

7

2

23Тема 6. Економічна і соціальна політика

4

1

12Тема 7. Політика та етнонаціональні відносини

4

1

12Тема 8. Особистість і політика. політичне лідерство

4

1

12Тема 9. Політична культура

4

1

12Тема 10. Світовий політичний процес

4

2


2


^

Модульна контрольна робота


2
2ІНДЗ


10


10

Консультації


44
^

Підсумковий контроль


22
^

Усього годин


72

16

16

6

10

24
^ 5. Теми та план лекцій

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

1.Політика як соціальне явище. Суб’єкти і об’єкти політики.

2. Основні концепції політики.

3. Структура і функції політики.

4. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

5. Методологія, функції та завдання політології.

2
2


Тема 2. Політична діяльність і влада

 1. Структура політичної діяльності: суб’єкти та об’єкти, мотиви і способи їх взаємовпливу.

 2. Політичне рішення. Структура політичного рішення. Типи політичних рішень.

 3. Поняття влади, її основні види, засоби і форми реалізації, ресурси.

 4. Поняття, природа, риси політичної влади.

 5. Проблеми легітимності політичної влади, ресурси, функції та тенденції її розвитку.

2
3

Тема 3. Історія світової політичної думки

 1. Просвітництво. Раціональне трактування політики у працях французьких просвітників.

 2. Політичні вчення у США в період боротьби за незалежність.

 3. Політико-правові вчення в Німеччині у XVIII – XIX ст.

 4. Політичні вчення у Західній Європі в XIX ст.

Основні напрямки західноєвропейської політичної думки XIX ст.

2

4

Тема 4. Сучасні ідейно-політичні течії

 1. Поняття політичної ідеології та класичні уявлення про неї.

 2. Функції політичної ідеології.

 3. Основні ідеї лібералізму і неолібералізму.

 4. Основні ідеї консерватизму і неоконсерватизму.

Національна ідея та ідеологія державотворення в Україні.

2

5

Тема 5. Політична система суспільства

 1. Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства.

 2. Сутність і типи сучасних політичних систем.

 3. Системоутворюючі засади та основні функції політичних систем.

 4. Характеристика структурних елементів політичної системи.

 5. Особливості функціонування та розвитку політичної системи в сучасній Україні.

2

6

Тема 6. Економічна і соціальна політика

 1. Поняття, функції і цілі економічної політики.

 2. Механізм політичного регулювання економічних відносин в сучасних умовах.

 3. Сутність і специфіка соціальних відносин, об’єкти і суб’єкти соціальних відносин та їх роль в політиці.

 4. Основні напрямки соціальної політики.

 5. Моделі соціальної політики у країнах Заходу.

1


7

Тема 7. Політика та етнонаціональні відносини

 1. Поняття етнонаціональної політики.

 2. Роль і місце націй та етнонаціональних відносин у політичному житті. Етнонаціональне самовизначення.

 3. Зміст і сутність національної політики у житті суспільства.

 4. Національна політика України. Національні меншини як суб’єкти політики.

1
8

Тема 8-9. Особистість і політика. Політичне лідерство. Політична культура

 1. Політична соціалізація.

 2. Природа і соціальна сутність політичного лідерства.

 3. Стилі і типи, соціальна роль та функції політичного лідерства.

 4. Класифікація політичного лідерства. Функції політичних лідерів.

 5. Поняття, типи, види та функції політичної культури.

2
9

Тема 10. Світовий політичний процес

 1. Світовий політичний процес: поняття, суб’єкти, закономірності та тенденції розвитку на межі XX – XXI ст.

 2. Міжнародні відносини як цілісна система.

 3. Міжнародні організації та міжнародні політичні відносини.

Україна в системі міжнародних відносин та її місце в сучасному геополітичному просторі.

2
Разом

16

^ 6. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

2
2

Тема 2. Політична діяльність і влада

2
3

Тема 3. Історія світової політичної думки

2
4

Тема 4. Сучасні ідейно-політичні течії

2
5

Тема 5. Політична система суспільства

2
6

Тема 6. Економічна і соціальна політика

1
7

Тема 7. Політика та етнонаціональні відносини

1
8

Тема 8-9. Особистість і політика. Політичне лідерство. Політична культура

2
9

Модульна контрольна робота

2
Разом

16

^ 7. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

2
2

Тема 2. Політична діяльність і влада

3
3

Тема 3. Історія світової політичної думки

3
4

Тема 4. Сучасні ідейно-політичні течії

3
5

Тема 5. Політична система суспільства

3
6

Тема 6. Економічна і соціальна політика

2
7

Тема 7. Політика та етнонаціональні відносини

2
8

Тема 8. Особистість і політика. Політичне лідерство.

2
9

Тема 9. Політична культура

2
10

Тема 10. Світовий політичний процес

2
11

Індивідуальне завдання

10
Разом

34

8. Індивідуальні завдання


 1. Історія визначення поняття та категорії «політика», її сутнісних ознак.

 2. Концепція влади в сучасній політології.

 3. Концепція влади М. Вебера.

 4. Н. Макіавеллі – засновник світової політичної думки.

 5. Концепція трансформації посткомуністичних суспільств З. Бжезінського.

 6. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні.

 7. І. Кант про правову державу, етичні основи політики.

 8. Г. Гегель про співвідношення громадянського суспільства, держави і права.

 9. Ідейно-політичні концепції і доктрини сучасності.

 10. Консерватизм і лібералізм як основні ідеологічні і політичні доктрини сучасності.

 11. Політична система, її компоненти та структура. Типи сучасних політичних систем.

 12. Держава як базовий інститут у політичній системі суспільства.

 13. Витоки та історичні форми демократії.

 14. Демократизація як чинник оновлення сучасного світу.

 15. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні.

 16. Роль політичної системи суспільства в розвитку економічної сфери. Специфіка взаємодії економічної і політичної систем.

 17. Основні напрямки економічної політики в Україні.

 18. Глобалізація соціальної політики і соціалізація глобальної політики.

 19. Шляхи забезпечення ефективності соціальної політики.

 20. Проблеми становлення й розвитку української нації.

 21. Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання.

 22. Політична соціалізація особи.

 23. Соціальні вимоги до політичного лідера.

 24. Політичні лідери сучасної України.

 25. Політична культура як чинник модернізації суспільства.

 26. Матеріальні та ідеологічні компоненти політичної культури.

 27. Україна в системі сучасних міжнародних відносин.

 28. Пріоритетні напрямки зовнішньополітичної діяльності України.

 29. Політичні аспекти глобальних проблем людства.

 30. Роль ООН у вирішенні проблем світового співробітництва.


^ 9. Методи навчання
Для ефективного засвоєння матеріалу дисципліни «Політологія» у викладанні використовуються наступні методи навчання:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- частково-пошуковий;

- дослідницький;

- навчання у співробітництві.
^ 10. Методи контролю
Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання, вони забезпечують визначення рівня досягнення завдань навчання.

^ Поточний контроль проводиться викладачем на всіх видах занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або оцінки виконання завдань на семінарських заняттях.

Результати поточного контролю враховуються викладачем при виставленні підсумкової оцінки з даної дисципліни.

^ Модульний контроль – це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи.

^ Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення дисципліни студентами. Підсумковий контроль є семестровим контролем. Підсумковий контроль з дисципліни «Політологія» проводиться у формі екзамену.

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами ефективності власної навчальної роботи з конкретної дисципліни.

^ 11. Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1 Поточний контроль (мах - 50 балів)

Модуль ІІ Індивідуальне навчально-дослідне завдання (мах - 10 балів)

^ Модуль ІІІ Підсумковий контроль (екзамен) (мах - 40 балів)

Підсумкова рейтингова оцінка (мах - 100 балів)

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Навчальний модуль І (модульна контрольна робота) (мах - 30 балів)

Підсумок поточного контролю (мах - 20 балів)

1

2

3

4

5

6

7

30

20

10

40

90-100

5 (відмінно)

A

25

18

8

30

82-89

4 (добре)

B

"

"

"

"

74-81

4 (добре)

C

19

15

6

20

64-73

3 (задовільно)

D

"

"

"

"

60-63

3 (задовільно)

E

0

0

0

0

35-59

2

(незадовільно) (з можливістю повторного складання)

FX

"

"

"

"

1-34

3 (незадовільно) (з можливістю повторного складання)

F


^ 12. Методичне забезпечення


 1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Політологія».

 2. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять

 3. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи

 4. Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання з дисципліни

 5. Програма підготовки до екзамену


^ 13. Рекомендована література
Базова

  1. Конституція України / Закон України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996. – 1996 р. – № 30. – Стаття 141.

  2. Декларація про державний суверенітет України // Декларація вiд 16.07.1990 № 55-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 31.07.1990 – 1990 р. – № 31. – Стор. 429.

  3. Про національні меншини в Україні / Закон України вiд 25.06.1992 № 2494-XII // Відомості ВРУ вiд 08.09.1992 – 1992 р. – № 36. – Стаття 529.

  4. Бабкіна О.В. Політологія: Посібник для студентів вузів / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко – К.: ВЦ «Академія», 1998. – 354 с.

  5. Кирилюк Ф.М. Основи політології: Навчальний посібник / Ф.М. Кирилюк, В.Г. Антоненко, Г.І. Безверха. – К.: Либідь, 1995. – 336 с.

  6. Піча В.М. Політологія: Підручник / В.М. Піча, Н.М. Хома. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 304 с.

  7. Холод В.В. Лекції з політології: Навчальний посібник / В.В. Холод. – Суми: ВТД Університетська книга», 2003. – 408 с.

  8. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник / М.Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2004. – 416 с.


Допоміжна

 1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / Міжнародний документ ООН вiд 16.12.1966 //

 2. Хартія основних прав Європейського Союзу / Міжнародний документ Європейського Союзу вiд 07.12.2000 // portal.rada.gov.ua.

 3. Піча В.М. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці: Навчальний довідник для студентів / В.М. Піча, Н.М. Хома. – К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2001. – 320 с.

 4. Піча В.М. Політологія: типові питання та відповіді з лекційного курсу: Навчальний посібник для студентів / В.М. Піча, К.М. Левківський, Н.М. Хома. – К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 176 с.


14. Інформаційні ресурси


 1. Сайт Верховної ради України - portal.rada.gov.ua.


Схожі:

1. Опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Спеціальності: 070401 «Мікробіологія І вірусологія»; 070404, «Біофізика»; 070406 «Ботаніка»; 070405 «Зоологія»; 070407 «Генетика»;...
1. Опис навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни iconЗагальний опис навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни iconІ. В. Кущенко опис навчальної дисципліни (спецкурсу)
Основи психології та педагогіки // Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни Основи психології та педагогіки. – Навчально-науковий...
1. Опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Україна: дипломатія, соціально-економічні та політичні процеси (Історія української дипломатії)
1. Опис навчальної дисципліни icon1. опис предмета навчальної дисципліни
...
1. Опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни «інформційне забезпечення юридичної діяльності»
Кафедра інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності овс
1. Опис навчальної дисципліни icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
1. Опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Метою курсу «Міжнародне екологічне право» є ознайомити студентів з міжнародно-правовими матеріалами та нормами в сфері охорони навколишнього...
1. Опис навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни
Нотаріат в Україні це система органів І посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка