І. Структура контрольної роботи
Скачати 64.85 Kb.
НазваІ. Структура контрольної роботи
Дата конвертації17.06.2013
Розмір64.85 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
І. Структура контрольної роботи

Контрольна робота включає 3 теоретичні питання. Варіант роботи обирається відповідно до таблиці за першою літерою прізвища студента (на українській мові).

Завдання до контрольної роботи

Варіант відповідно до першої літери прізвища

Питання для контрольної роботи

1 (А)

 1. Сучасні теорії регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

 2. Міське і сільське населення України.

 3. Основні проблеми та перспективи розвитку металургійного комплексу України.

2 (Б)

 1. Актуальні проблеми і завдання регіональної економіки та розміщення продуктивних сил України

 2. Національний склад населення та його територіальні особливості.

 3. Роль машинобудівного комплексу України в народному господарстві, його структура.

3 (В)

 1. Економічні закони суспільного виробництва та їх вплив на розміщення продуктивних сил.

 2. Трудові ресурси України та їх структура.

 3. Розміщення галузей машинобудівного комплексу.

4 (Г)

 1. Класичні і сучасні закономірності розміщення продуктивних сил.

 2. Ринок праці України і сучасні проблеми його регулювання.

 3. Проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України.

5 (Д)

 1. Глобалізація та регіоналізація – новітні закономірності розміщення продуктивних сил.

 2. Сутність міжгалузевих комплексів.

 3. Структура АПК, його роль у розвитку народного господарства

6 (Е)

 1. Принципи і фактори розміщення продуктивних сил.

 2. Міжгалузеві комплекси України, їх структура, особливості формування та розвитку.

 3. Територіальні форми агропромислового виробництва.

7 (Є)

 1. Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у розміщенні виробництва.

 2. Проблеми реструктуризації міжгалузевих комплексів України

 3. Загальна характеристика аграрного сектору економіки.

8 (І, Ї)

 1. Основні напрями подальшого розвитку та вдосконалення розміщення продуктивних сил України.

 2. Сутність народногосподарського комплексу та особливості структури економіки України.

 3. Особливості розміщення галузей сільськогосподарського виробництва.

9 (К)

 1. Сутність економічного району та економічного районування

 2. Промисловість України і форми її територіальної організації.

 3. Структура переробної ланки АПК та принципи її розміщення.

10 (Л)

 1. Принципи економічного районування. Районний господарський комплекс та його галузева структура.

 2. Основні проблеми розвитку та розміщення народного господарства України та напрями структурної трансформації.

 3. Основні проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузей агропромислового комплексу.
11 (М)

 1. Типи економічних районів.

 2. Роль паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві та його структура.

 3. Сутність державної регіональної економічної політики, її значення, мета та завдання.

12 (Н)

 1. Сучасне мезорайонування України.

 2. Паливно-енергетичний баланс України та його структура.

 3. Обсяги і напрями іноземного інвестування економіки України.

13 (О)

 1. Територіальна структура народного господарства та основні напрями її вдосконалення.

 2. Розвиток і розміщення галузей паливної промисловості України.

 3. Механізм реалізації регіональної економічної політики та його складові.

14 (П)

 1. Сутність природно-ресурсного потенціалу та його структура.

 2. Наукові принципи розміщення об’єктів електроенергетики та структура виробництва і споживання електроенергії.

 3. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил. Особливості розміщення продуктивних сил за умов ринкової економіки.

15 (Р, С)

 1. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів.

 2. Сучасний розвиток і розміщення електроенергетики України.

 3. Управління регіональним розвитком.

16 (Т, У)

 1. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів.

 2. Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики.

 3. Перспективи розвитку регіонів України.

17 (Ф, Х)

 1. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу.

 2. Місце металургійного комплексу в економіці України та його структура.

 3. Сутність міжнародного поділу праці та його значення для розвитку продуктивних сил

18 (Ц)

 1. Народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства.

 2. Сировинна база чорної металургії України.

 3. Основні форми зовнішньоекономічних зв'язків

19 (Ш, Щ)

 1. Демографічна ситуація в Україні.

 2. Сучасний стан та особливості розміщення чорної металургії.

 3. Конкурентні переваги України у світовій господарській системі

20 (Ю, Я)

 1. Особливості розміщення населення України.

 2. Сучасний стан та особливості розміщення кольорової металургії.

 3. Експортно-імпортний потенціал України та її регіонів


IІ. Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота може виконуватись:

 1. на стандартних аркушах паперу А4, які мають бути зшиті або зкріплені;

 2. в учнівському зошиті.

Контрольна робота повинна в обов’язковому порядку містити:

 1. титульну сторінку, де мають бути зазначені назва навчального закладу, дисципліна, прізвище, ім’я та по батькові студента, факультет, курс, група, а також посада, прізвище та ініціали викладача, а також № ВАРІАНТУ;

 2. план, в якому мають бути перелічені всі складові роботи;

 3. список використаної літератури (не менше трьох джерел).


ІІІ. Вимоги до обсягів контрольної роботи

Якщо робота здійснюється на стандартних аркушах паперу А4, то тоді мінімальний обсяг контрольної роботи – 17 друкованих аркушів (розмір шрифту – 14, вид шрифту – Times New Roman, міжстрочний інтервал – 1,5.

Якщо робота виконується в учнівському зошиті, то її мінімальний обсяг – від 20 сторінок.
ІV. Випадки, за яких контрольна робота до захисту
^ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ:


 1. не виконується будь-яка з вищеперерахованих вимог;

 2. студент приніс контрольну роботу у день заліку (іспиту), в результаті чого викладач не мав змоги її перевірити;

 3. студент виконав роботу не за своїми варіантами.


Якщо робота не зроблена або недопущена до захисту, студент
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАЛІКУ (іспиту).^ Список рекомендованої літератури

Для підготовки до заліку (іспиту) – конспект лекцій «Розміщення продуктивних сил» О. І. Відоменко (№7095 в бібліотеці НУХТ)
Основна:

 1. Розміщення продуктивних сил / За заг. ред. Н. П. Ващенка. – К.: КНТЕУ, 2001. – 260 с.

 2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіки: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк. В. Ф. Семенова. – К.: “Знання”, 2006. – 350 с.

 3. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / ред. Є П. Качан. – К.: ВД “Юридична школа”, 2001. – 552 с.

 4. Стеценко Т. О. Аналіз регіональної економіки: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2002. – 116 с.

 5. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2001. – 307 с.

 6. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Пастушенко П. П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. –344 с.

Додаткова


 1. Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Горська О. В., Фащевський М. І. та ін. Продуктивні сили економічних районів України: - К.: ЗАТ «Нічлава», 2000. –520 с.

 2. Дорогунцов О. І., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: Навч. посібн. – К.:
  Стафед-2, 2001. – 144 с.

 3. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2001. – 608 с.

 4. Региональная экономика: Учебник / Под ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. – М.: Инфра-М, 2002. –698 с.

Схожі:

І. Структура контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький електрометалургійний...
Розв’язання завдань контрольної роботи є перевіркою ступеня засвоєння студентом теоретичного курсу. Перед виконанням контрольної...
І. Структура контрольної роботи icon1. вимоги до виконання контрольної роботи
Під час оформлення контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» необхідно дотримуватися наступних вимог
І. Структура контрольної роботи iconПорядок виконання контрольної роботи з предмету
Слід уважно прочитати пояснювальну записку, ознайомитись з таблицею варіантів, визначити питання своєї контрольної роботи
І. Структура контрольної роботи iconРекомендації до виконання контрольної роботи. Написання контрольної...
Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань із курсу...
І. Структура контрольної роботи iconЗавдання для контрольної роботи
Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчан­ня виконують контрольну роботу, яка складається з двох теоретич­них...
І. Структура контрольної роботи iconАнотація до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці»
Завдання контрольної роботи мають на меті визначення рівня підготовки професійної компетенції з охорони праці, які вказані вище
І. Структура контрольної роботи iconНаціональний університет цивільного захисту україни методичні вказівки...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка пожежної безпеки". Укладачі: Григоренко Н. В., Харків:...
І. Структура контрольної роботи iconПолітична економія методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
Політична економія: Метод вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ економ спеціальностей заочної...
І. Структура контрольної роботи iconЗатверджено
Виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Підприємницьке право” студентами заочної форми навчання є складовою частиною...
І. Структура контрольної роботи iconМодульної контрольної роботи з курсу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка