Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
Сторінка1/11
Дата конвертації13.07.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
mir.zavantag.com > География > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра товарознавства і експертизи продовольчих товарів


І.В. Дітріх, О.С. Чікалова
ТОВАРОЗНАВСТВО

(розділ «ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ»)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ
для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

спеціальності 6.050108 «Маркетинг» ОКР «Бакалавр»

денної та заочної форм навчання
Затверджено на засіданні кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів

Протокол № 34 від 1 червня 2010 р.
Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол №_____ від ___________ р.

Донецьк – 2010
ББК 30.609я73

Д 49

УДК 620.2:339.166.8 (0765)

Рецензенти:
кандидат біологічних наук, доцент Кудінова О.В.

кандидат економічних наук, доцент Луговська І.А.


Дітріх, І. В., Чікалова О.С.

Д49 Товарознавство (розділ «Продовольчі товари») [Текст] : Метод. рек. до самост. роботи з вивч. розділу для студ. спец. 6.050108 „Маркетинг” ОКР «Бакалавр» ден. та заоч. форм навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознавства і експертизи прод. товарів ; І.В. Дітріх, О.С. Чікалова. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 99с.

Методичні рекомендації розроблено згідно робочої програми розділу «Товарознавство» (розділ «Продовольчі товари») з метою надання допомоги студентам при самостійному вивченні цієї дисципліни. Методичні рекомендації побудовані згідно вимог кредитно-модульної системи. Вони містять список рекомендованої літератури, структуру програми та тематичний план розділу, три модулі, питання для самоконтролю та тести для перевірки ступені засвоєння матеріалу, програмні питання для заліку.
ББК 30.609я73
© Дітріх І.В., Чікалова О.С.

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського, 2010

ПЕРЕДМОВА

Кредитно-модульна система організації навчального процесу в вищій школі передбачає зростання ролі самостійної роботи студентів. Тому самостійну роботу студентів доцільно організовувати таким чином, щоб вона помогла закріпити та поглибити отримані теоретичні знання на лекціях.

Дисципліну «Товарознавство» (розділ «Продовольчі товари») студенти 4 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 6.050108 «Маркетинг» ОКР «Бакалавр» вивчають відповідно робочої навчальної програми.

Метою курсу є формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань щодо споживних властивостей, класифікації та асортименту продовольчих товарів, контролю їх якості при зберіганні та використанні; оволодіння навичками органолептичного та вимірювальних методів контролю якості продуктів харчування.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу «Товарознавство» (розділ «Продовольчі товари») повинні спрямовувати студентів до глибокого опрацювання різних джерел, не обмежуючись лише стислими конспектами з прослуханих лекцій.

У методичних рекомендаціях наведено список рекомендованої літератури (основної та додаткової), структуру програми та тематичний план розділу, методичні рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу за темами, питання для самоконтролю та тести для перевірки ступені засвоєння матеріалу, програмні питання до заліку.

Теоретичний матеріал розділу «Товарознавство» (розділ «Продовольчі товари») поділено за смисловим навантаженням на три змістових модуля. Кожен модуль містить чотири теми.

Керуючись тематичним планом, програмою дисципліни та цими рекомендаціями, студент по кожній темі, яка виноситься для самостійного вивчення, складає конспект, якість якого перевіряється викладачем під час співбесіди.

Наведені в методичних рекомендаціях тести, питання та завдання для самоконтролю можуть використовуватися для поточного контролю знань студентів, а також бути основою завдань, що використовуються для перевірки знань студентів під час складання заліку.

 1. ^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література


 1. Базарова В.И., Боровикова Л.А., Дорофеев А.Л. и др. Исследование продовольственных товаров – М.: Экономика, 1986. – 295с.

 2. Коник Н.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие/ Н.В. Коник.- М.: Альфа – М: ИНФРА –М, 2009.-416с.

 3. Сирохман І.В., Задорожний І. М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів.- К.: Лібра, 1998., 2002.-368с.

 4. Товароведение продовольственных товаров/ Боровикова Л.А., Герасимова В.А. и др. – М.: Экономика, 1988. -382 с.

 5. Товарознавство. Продовольчі товари/ Бровко О.Г., Булгакова О.В., Гордієнко Г.С. та ін. – К.:Кондор, 2010.-730с.

 6. Товарознавство продовольчих товарів: Збірник тестів для студ. ФМТМС всіх форм навчання / ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського.- Каф. товароз. і експерт. прод. товар.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 135с.

 7. Нормативна документація (стандарти, довідники) на продовольчі товари


Додаткова література


 1. Вольф Отто. Что мы едим? М.: Просвет. Фонд «Эвидентис», 2002.-167с.

 2. Габриэльянц М.А., Козлов А.П. Товароведение мясних и рыбных товаров.- М.: Экономика, 1981.-352с.

 3. Дитрих И.В. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: Учебное пособие .- Донецк: ДонГУЭТ, 2006. – 126с.

 4. Джафаров А.Ф. Товароведение плодов и овощей.- М.: Экономика.-1985.-380с.

 5. Коробкина З.В., Страхова С.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. – М.: Колос, 2003.-352с.

 6. Салун И.П., Смирнова Н.А. и др. Товароведение зерномучных и кондитерських товаров.- М.: Экономика, 1987.-320с.

 7. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Агропромиздат, 1991.-288с.


^ 2. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТА ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЮ) «ТОВАРОЗНАВСТВО» (РОЗДІЛ «ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ»)

(за вимогами ECTS)
Таблиця 1 - Структура програми навчальної дисципліни (модулю) «Товарознавство» (розділ «Продовольчі товари») за вимогами ECTS


Курс


Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 1,5
Модулів: 1
Змістових модулів: 3
Загальна кількість

годин: 54
Тижневих годин: 2,5


0501
«Економіка і підприємництво»
бакалавр


Нормативна

7 семестр

Лекції (теоретична підготовка):

^ 8 годин

Практичні:

18 годин

:

Самостійна робота:
28 годин

Індивідуальна робота: -
Вид підсумкового контролю:

залік
Таблиця 2 - Тематичній план з навчальної дисципліни (модулю) «Товарознавство» (Розділ «Продовольчі товари»)


Назва теми

Усього

годин

У тому числі

Форми

контролю

лек-

ції

прак-тичні

роботи

СРС

1

2

3

4

5

6

^ Змістовий модуль І. Предмет і завдання товарознавства. Хімічний склад продовольчих товарів. Якість продовольчих товарів та основи зберігання їх якості

1.Предмет і завдання товарознавства

22


Тестування

2.Хімічний склад харчових продуктів

22


Тестування


Продовження таблиці 2


3. Якість – міра споживної цінності продовольчих товарів

22


Тестування

4.Основи зберігання та консервування харчових продуктів

22

Тестування


^ Змістовий модуль ІІ. Товарознавство харчових продуктів рослинного походження

5.Зерноборошняні та хлібобулочні вироби

5
2

3

Тестування6.Овочі і плоди та продукти їх переробки

6

2

2

2


Тестування

7.Смакові товари

4
2

2

Тестування

8.Кондитерські товари

6

2

2

2

Тестування

^ Змістовий модуль ІІІ. Товарознавство харчових продуктів тваринного походження

9. Харчові жири

5
2

3

Тестування

10. Молоко і молочні товари

5
2

3

Тестування

11.М’ясо і м’ясопродукти. Яйця та яєчні товари

8

2

4

2

Тестування


12.Риба і рибні товари

6

2

2

2

Тестування

Разом

54

8

18

28

^ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ТЕМАМИ
3.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ТОВАРОЗНАВСТВА. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. ЯКІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА ОСНОВИ ЗБЕРІГАННЯ ЇХ ЯКОСТІ ”Тема 1. Предмет і завдання товарознавства
^ Питання теми. Предмет товарознавства. Об’єкт товарознавства. Метод товарознавства. Завдання товарознавства. Зв’язок товарознавства з іншими науками. Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають. Історія розвитку товарознавства.
Запам’ятайте!

Товарознавство – наукова дисципліна, яка системно вивчає товари на всіх етапах життєвого циклу, методи пізнання їхньої споживної вартості (цінності), закономірності формування асортименту та вимог до якості для забезпечення ефективності їх виробництва., обігу та споживання (ДСТУ 3993-2000).

Товарознавство як наукова дисципліна складається з теоретичних основ та товарознавства конкретних груп продовольчих товарів.

^ Об’єкт товарознавства – товари як продукти праці для задоволення потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання (ДСТУ 3993-2000).

Предмет товарознавства – споживна вартість (цінність) товарів, закономірності її прояву і збереження (ДСТУ 3993-2000).

^ Метод товарознавства – системний підхід до пізнання споживної вартості (цінності) товарів і вивчення закономірностей її прояву і збереження(ДСТУ 3993-2000).

^ Основні завдання товарознавства – дослідження споживних властивостей товару в процесі його життєвого циклу (від виробництва до споживання), установлення оптимальних способів і умов транспортування, реалізації та споживання з метою максимального збереження якості та зниження втрат товарів та ін.

В основі навчальної класифікації харчових продуктів лежить спільність походження, хімічного складу або особливості виробництва та призначення. Відповідно до цієї класифікації харчові продукти об'єднані в дев'ять груп: зерно і зерноборошняні товари; овочі, плоди та продукти їх переробки; цукор, крохмаль і кондитерські вироби; смакові товари; харчові жири; молоко і молочні товари; м'ясо і м'ясні товари; риба і рибні товари; яйця та продукти їх переробки.

У торговельній мережі харчові продукти підрозділяють на бакалійні і гастрономічні. Продукти, що вимагають перед вживанням додаткової кулінарної обробки, - борошно, крупи, макаронні вироби, дріжджі, сушені овочі і фрукти, чай, кава, прянощі, цукор, харчові концентрати та ін. - відносять до бакалійних. До гастрономічних товарів відносять продукти з підвищеними смаковими властивостями і товари, що готові до вживання без кулінарної теплової обробки: сири, масло, ковбасні вироби і копченості, консерви.

З’ясуйте!

 • різницю між сутністю понять „споживна властивість” і „споживна цінність” товару як предмета товарознавства;

 • сутність понять „енергетична цінність”, „біологічна цінність”;

 • сутність понять „безпечність”, „засвоюваність” харчових продуктів.


Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Що є предметом товарознавства?

 2. Що є об’єктом товарознавства?

 3. В чому полягає сутність системного підходу до вивчення товару?

 4. Що таке споживна вартість і споживні властивості харчових продуктів?

 5. Чим обумовлюються споживні властивості харчових продуктів?

 6. Дайте характеристику чинників, які обумовлюють харчову цінність продовольчих товарів.


^ Завдання для самостійної роботи:

Вивчити класифікацію споживних властивостей товарів і показники, що їх визначають; історія розвитку товарознавства. Скласти конспект!!!
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму...
Обіход С. В., Коровчук Л.І. Управління трудовим потенціалом: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни...
...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації з написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Рекомендації затверджені на засіданні науково-методичної ради інституту економіки та бізнесу пдаа напряму підготовки 0305 «Економіка...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconТа методичні рекомендації до її виконання
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента з...
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів...
Економіка праці І соціально-трудові відносини: методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів галузі знань...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до вивчення розділу для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка