Аналіз матеріальних ресурсів План
Скачати 80.33 Kb.
НазваАналіз матеріальних ресурсів План
Дата конвертації12.07.2013
Розмір80.33 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
Аналіз матеріальних ресурсів

План

1. Напрямки та джерела аналізу.

2. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами.

3. Аналіз узагальнюючих показників використання у виробництві матеріальних ресурсів.

4. Аналіз дотримання норм витрати матеріальних ресурсів.

5. Аналіз впливу на обсяг продукції наявності та використання матеріальних ресурсів.

1. Напрямки та джерела аналізу

Напрямки аналізу:

І. Оцінка потреби підприємства у виробничих запасах.

2. Вивчення якості планів матеріально-технічного постачання та аналіз їх виконання.

3. Характеристика динаміки та виконання плану за показниками використання матеріальних ресурсів.

4. Визначення системи факторів, які обумовлюють відхилення фактичних показників використання матеріалів від планових або відповідних показників за попередній період.

5. Кількісне вимірювання впливу факторів на виявлення відхилення показників .

6. Оцінка внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів.

7. Оцінка впливу наявності та руху матеріальних ресурсів на випуск продукції.

Джерела аналізу:

1. ф №1-сн звітності за місяць та квартал "Звіт про залишки , надходження та розхід палива".

2. ф № 4-сн звітності за місяць та квартал "Звіт про рух комплектуючих готових виробів".

3. ф №11-сн річної звітності "Звіт про реалізацію фондів на сировину, матеріали, палива ".

4. ф №11-сн річної звітності "Звіт про виконання завдань з економії палива та електроенергії".

5. ф №12-сн річної звітності "Звіт про виконання норм та завдань по середньому зниженню норм витрати сировини та матеріалів".

6. калькуляція собівартості одиниці виробу.

7. ф №5 - с за місяць, квартал, рік "Витрати на виробництво продукції, робіт, послуг".

8. розділ II "Елементи операційних витрат" ф.№2 за квартал, півріччя, 9 місяців, рік "Звіт про фінансові результати".

2. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами

Однією з умов безперебійної, нормальної роботи підприємства є повна забезпеченість потреб у виробничих запасах. Розрізняють внутрішні та зовнішні ресурси покриття потреби. До внутрішніх відносять очікувані залишки виробничих запасів з обліком НЗВ на початок аналізуємого періоду, зворотні матеріали, які використовуються вдруге, матеріали власного виробництва, зекономлені запаси в результаті впровадження організаційно-технічних заходів. До зовнішніх - виробничі запаси, які поступають від постачальників по укладенню договіру. Реальна потреба у зовнішніх ресурсах визначається як різниця між загальною потребою у виробничих запасах та сумою знайдених власних ресурсів.

Загальна потреба у виробничих запасах визначається:

Одноденний розхід(поч. варт-ть) * Норма запасу = Погреба, де одноденний розхід = загальний розхід : кількість днів; норма запасу - це дні.

Внутрішня забезпеченість підприємства в запасах на початок періоду визначається:

^ Заб (поч. варт-ть) = Залишки В3 (вартість) : Середньоденний розхід

Аналіз виконання плану МТП здійснюється у розрізі постачальників та окремих видів запасів.

Оцінка виконання плану МТП проводиться по об'єму поставок важливіших видів ресурсів у натуральному виразі, строкам, асортименту, своєчасності, рівномірності поставок, найменуванням, розмірам, якості ресурсів.

^ 3. Аналіз узагальнюючих показників використання у виробництві матеріальних

ресурсів

1. Матеріаловіддача, яка характеризує вихід продукції з одиниці споживчих МР:2. Матеріалоємкість, яка характеризує, скільки МР витрачено на одиницю продукції виготовляємої продукції. Визначається:

А. Загальна матеріалоємкість:

На зміну вартості МР впливають фактори норм, цін. заміни:На зміну норм витрат впливають причини:

1) ступінь прогресивності технології виробництва продукції;

2) ступінь прогресивності конструкції виробу:

3) відповідність матеріалів вимогам технології виробництва продукції та обробки матеріалів;

4) технічний стан обладнання.

На зміну цін впливають:

1) застосування ціни придбання МР;

2) розмір ТЗB:

3 ) copт матеріалів.

На зміну загальної Мє впливають фактори :

1) зміна асортименту виробляємої продукції:

2) зміна норм розходу матеріальних ресурсів на виробництво окремих виробів;

3) зміна ціни одиниці матеріалу;

4) зміна оптових цін на продукцію.

Для виміру одночасного впливу факторів на загальну матеріалоємкість продукцї використовується формула:

, де п- кількість видів продукції;

m - кількість використаних матеріальних ресурсів;

qi- виробництво продукції кожного виду у натуральному виразі;

Ci - ціна матеріалу, використованого на виробництво і-го виду продукції;

Рі - оптова ціна одиниці продукції;

Ni- норма витрат матеріалів.

Розрахунок впливу факторів здійснюється методом ланцюгових підстановок.
^ Вплив першого фактору розраховується як різниця між базисною матеріалоємкістю, яка зкоректована на фактичний випуск, та базисною матеріалоємкстю при базісному випуску продукції:


^ Вплив другого фактору обчислюється різницею між фактичними та базисними показниками, які розрахували виходячи з базисних цін (тобто змінюється тільки норма розходу матеріальних ресурсів):


^ Вплив третього фактору визначається різницею між фактичною матеріалоємкістю при базисних цінах на продукцію та фактичною матеріалоємністю, яка зкоректована на базисні ціни на продукцію та матеріальні цінності (тобто змінюються тільки ціни на матеріальні ресурси):


^ Вплив четвертого фактору визначається відрахуваннями з фактичної матеріалоємкості фактичної, зкоректованної на базисні ціни на продукцію (тобто змінюються тільки ціни на продукцію):


Послідовність даних розрахунків наведена у табл. 1.


^ Таблиця 1

Факторний аналіз загальної матеріалоємкості


Показники

Дані

Розрахунок впливу факторів

1

2

3

1. Матеріальні витрати на 1 грн. продукції, коп.

а) базисні;

б) базисні, зкоректовані на фактичний випуск;

в) фактичні при базисних цінах:

г) фактичні при базисних цінах на продукцію та фактичних на матеріали;

д) фактичні.


52.847

52.825

52.161

52.136

52,151
2. Відхилення фактичних витрат від базисних (1д-1a), коп.

-0.723
3. В тому числі за рахунок:

а) зміни асортименту продукції (1б-1а);

б) фактори «норм» ( 1 в- 1 б);

в) фактори «цін»;

г) зміна цін на продукцію ( 1 д-1 г):
52.825-52,847 = - 0,049

52,161-52,825= -0,664

52.,36-52.161 =-0,025

152,151-52,136 = +0.015

Б. Приватна матеріалоємкість:В. Питома матеріалоємкість:

а) у вартісному виразі:

вартість споживчих матеріалів на одиницю продукції

оптова ціна продукції

б) у натуральному виразі:

кількість витрачених матеріальних ресурсів

кількість випущеної продукції

Г. Питома параметральна м/є визначається відношенням MB на одиницю виробничої вантажопідйомності.

3. Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції характеризує, чи є виробництво матеріальним.

4. Коефіцієнт використання матеріалів визначається шляхом поділення чистої ваги виробу на норму розходу матеріалів. Якістніше використання матеріалів характеризується значенням коефіцієнту, найбільш приблизним до одиниці. Тоді найменша їх частина іде у відходи.

4.Аналіз дотримання норм розходу матеріальних ресурсів

Джерела аналізу:

1) зведення змін норм та розрахунку фактичної умовно-річної екології по структурним підрозділам та видам продукції , які збираються на основі наказів, тимчасових вирішень, повідомлень про зміну норм:

2) зведення відхилень від норм по виробам, структурним підрозділам та підприємству в цілому, які збираються на основі первинних документів по обліку відхилення від норм (акти на заміну; акти про брак , вимоги на понадлімітну видачу матеріалу).

Норма розходу зкладасться з чистого розходу (Ч), технічних збитків та відходів (ТЗ ) та відходів та збитків по організаційно-господарчим причинам (ЗО):

^ Н = Ч+ТЗ+ЗО

Норми розходу розробляються за видами товарно-матеріальних цінностей на одиницю продукції у натуральному виразі та підрозділяються на індивідуальні, групові, подетальні, узлові.

У процесі аналізу дається оцінка якості норм та становища нормативного господарства. З цією метою необхідно:

1. Встановити ступінь охоплення матеріальних ресурсів нормуванням розходу в основному, допоміжному виробництві, на ремонтно-експлуатаційні та інші потреби.

2. Встановити ступінь деталізації норм розходу за видами продукції, порядок їх розробки, облік зміни норм та відхилень від них.

3. Встановити наявність поопераційних, подетальних, поузлових та повиробничнх норм.

4. Перевірити реальність та обґрунтованість норм розходу, завдань по їх зниженню, для чого проводиться порівняльний аналіз поточних норм за середньогалузевими та нормами на споріднених підприємствах.

^ 5. Аналіз впливу на обсяг продукції наявності та використання матеріальних

ресурсівЗбільшення випуску продукції пов'язано зі зниженням її матеріалоємкості. Відповідну суму резерву можна підрахувати за такими напрямками:

1) компенсація недоотриманих за договорами поставок матеріальних ресурсів;

2) недопуск понаднормативного браку;

3) дотримання на базисному рівні норм, цін та заміни;

4) дотримання запланованого асортименту продукції;

5) дотримання планових оптових цін на продукцію;

Доповнюючи факторні моделі Me та приклади розрахунку резервів:

Стражев, с. 325-360. Савицька, с. 259-271.

Схожі:

Аналіз матеріальних ресурсів План iconАналіз матеріальних ресурсів
Аналіз узагальнюючих показників використання у виробництві матеріальних ресурсів
Аналіз матеріальних ресурсів План iconЧастина перша практичні задачі
Визначення та аналіз видової структури матеріальних активів підприємства. Користуючись вихідними даними, наведеними в табл. 1, необхідно...
Аналіз матеріальних ресурсів План iconАналіз фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
Аналіз матеріальних ресурсів План iconПідприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні...
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної...
Аналіз матеріальних ресурсів План iconТема : аналіз ефективності використання ресурсів підприємства
Мета: закріпити та систематизувати теоретичні знання; вчитися аналізувати ефективність використання основних засобів, трудових ресурсів;...
Аналіз матеріальних ресурсів План iconСтату т
Товариство” створене на підставі чинного законодавства України шляхом об’єднання матеріальних та фінансових ресурсів Учасників з...
Аналіз матеріальних ресурсів План icon1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз матеріальних ресурсів План iconПлан Об’єкти, задачі та джерела аналізу. Аналіз динаміки витрат....
Загальна величина витрат підприємства І їх рівень за показником витрат на 1 грн продукції
Аналіз матеріальних ресурсів План iconТема: Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності використання ресурсів

Аналіз матеріальних ресурсів План iconТема 4
Міжнародний кредит — це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаний із наданням у тимчасове користування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка