Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ
Скачати 211.88 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ
Дата конвертації06.07.2013
Розмір211.88 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес»
Вступ

Безпека життєдіяльності — це система базових знань з проблеми забезпечення безпечних умов існування людини у природному, соціальному та техногенному середовищах, а також організаційних і технічних заходів та засобів на рівні окремої особи (колективу, держави), спрямованих на запобігання або мінімізацію загроз її життю та здоров'ю в усіх сферах діяльності.

Актуальність сучасного стану безпеки життєдіяльності ви­значається трьома основними складовими: зростанням глобальних природних небезпек, спричинених порушенням екологічної рівноваги природного середовища; зростанням кількості техногенних небезпек (аварій і катастроф) під час взаємодії людини зі складними технічними системами; соціально-політичною напругою у суспільстві.

Дисципліна «^ Безпека життєдіяльності людин» є нормативним курсом для підготовки сучасних спеціалістів у галузі міжнародного бізнесу. Даний навчальний курс покликаний дати теоретичні та практичні знання про основні проблеми в сфері взаємозв’язків людини з природою, технікою, суспільством; виникнення різного роду небезпек для життя і діяльності людини в сучасних умовах.

Безпека життєдіяльності (БЖД) — комплексна дисципліна, спрямована на здобуття базових знань з проблеми забезпечення оптимальних умов існування людини у природному і техногенному середовищах. На опанування цієї дисципліни відводиться 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 10 годин самостійної роботи. Завершується освоєння дисципліни "Безпека життєдіяльності» заліком. Оцінюється опанування модулями за модульно-рейтинговою системою.

^ Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається із двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів у семестрі оцінюються за 100-бальною шкалою.

   ^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" є складовою циклу фундаментальних фахових дисциплін професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Міжнародний бізнес".

Форми поточного та модульного контролю з навчальної дисципліни.

Поточний котроль з дисципліни “ Безпека життєдіяльності ” містить:

 • оцінювання ступеня засвоєння програмного матеріалу;

 • оцінювання підготовки до семінарських/практичних занять (індивідуальної роботи);

 • оцінювання результатів самостійного вивчення програмного матеріалу.


Модульний контроль полягає у проведенні письмової контрольної роботи з елементами тестування для ґрунтовного оцінювання рівня знань студентів, а також у перевірці виконання комплексу самостійних завдань, запропонованих кафедрою. Модульні контрольні роботи (МКР) представлені варіантами завдань, які призначені для перевірки знань, отриманих на лекційних заняттях. Вони проводяться за пройденими темами двічі упродовж семестру, а дата їх складання повідомляється викладачем заздалегідь. Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

Максимальна оцінка за змістовий модуль становить 30 балів:

Контроль знань студента за модульно-рейтинговою системою

За перший змістовий модуль студент може отримати максимально 45 балів:

- 5 – за реферат (домашнє самостійне завдання);

- 10 – за виступи та доповнення на практичних заняттях;

- 30 - за підсумками (результатами) написання тесту, що складається з 15 питань; кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

За другий змістовий модуль студент може отримати максимально 55 балів:

- 5 – за конспект;

- 10 – за виступи та доповнення на практичних заняттях;

- 30 - за підсумками (результатами) написання тесту, що складається з 15 питань; кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали;

- 10 – за відвідування занять протягом семестру.

^ Контроль знань.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою у вигляді поточного та модульного контролю.

Оцінювання за формами поточного контролю:

- Виступ 5 балів;

- Доповнення 3 бали;

- Робота у групі 1-3 бали;

- Виступ у межах групових форм роботи 1-3 бали;

- Теоретична самостійна робота (реферат) 5 балів;

- Модульна контрольна робота (тест) 30 балів.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 - «незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 - «задовільно» («достатньо»);

65-74 - «задовільно»;

75-84 - «добре»;

85-89 - «добре» («дуже добре»);

90-100 - «відмінно».

Шкала відповідності отриманих балів оцінкам

^ За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відмінно

зараховано


85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

не зараховано

1-34


^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬлекції


Назва лекції


^ Кількість годин

Лекції

Семінари/ лаборат., практичні

^ Сам остійна

робота

Інші форми

контролю

Змістовий модуль 1

1

Вступ до курсу. Мета і основні завдання навчальної дисципліни.

2Відвідування занять, опитування, тестування, самостійні роботи

2

Поняття про сучасні глобальні небезпеки. Концепція сталого розвитку – основа науки про безпеку людини. Проблеми народонаселення.

2

4

2

3

Продовольча проблема як глобальна.

2

2

2

4

Ресурсна проблема як глобальна

2

2
Модульний контроль – тест-контроль № 1

Змістовий модуль 2

5

Енергетична проблема як глобальна

2

2
Відвідування занять, опитування, тестування, самостійні роботи

6

Екологічні глобальні проблеми

2

2

2

7

Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров`я людини.

2

2

2

8

Небезпеки глобального характеру та надзвичайні ситуації.

2
2

Модульний контроль – тест-контроль № 2
ВСЬОГО

16

16

10

-

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Вступ. Особливості предмету навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. Мета та завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

Програма та послідовність вивчення навчальної дисципліни.

^ Тема 1. Основи безпеки життєдіяльності

Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання науки про безпеку людини, історія її розвитку. Багатогранність діяльності людини, її структура та характерні ознаки. Принципи забезпечення життєдіяльності.

Основні поняття та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, уражаючі, нейтральні та необхідні фактори. Поняття небезпеки, безпеки, ризику та їх взаємозв’язки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Сучасні проблеми життєдіяльності.

^ Тема 2. Глобальні проблеми сучасності.

Причини і наслідки глобальних небезпек сучасності.

Концепція сталого розвитку – основа науки про безпеку людини.

Конференція ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Програма дій „Порядок денний на ХХІ століття” та її стратегічні завдання. Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй (2000 р.), основні її цілі. Конференція ООН Ріо+20: основні підсумки та завдання.

Основні міжнародні організації та інституції, що опікуються питаннями сталого розвитку. Проблема реалізації сталого розвитку в Україні.

^ Проблеми народонаселення: демографічний вибух в країнах, що розвиваються; загроза депопуляції або т.з. демографічна криза в економічно розвинутих країнах; неконтрольована урбанізація в країнах, що розвиваються; криза великих міст в деяких розвинутих країнах; стихійна внутрішня і особливо зовнішня міграція, яка ускладнює політичні відносини між країнами.

Демографічна ситуація в Україні.

Семінар 1. Концепція сталого розвитку та основні її пріоритетні напрямки.

1. Конференція ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.).

2. Програма дій „Порядок денний на ХХІ століття” та її стратегічні завдання.

3. Конференція ООН Ріо+20 (Ріо-де-Жанейро, 2012 р): основні підсумки та завдання.

4. Основні міжнародні організації та інституції, які опікуються питаннями сталого розвитку.

Семінар 2. Глобальні проблеми сучасності

1. Причини і наслідки глобальних проблем сучасності.

2. Демографічна ситуація в світі на початку ХХІ століття.

3. Демографічна політика в різних країнах світу.

4. Демографічна ситуація в Україні.

Тема 3. Продовольча проблема як глобальна.

Характеристика виробництва та споживання продовольства в різних регіонах світу. Голод як крайній прояв продовольчої проблеми. Причини незадовільної продовольчої ситуації в країнах, що розвиваються. Основні чинники, що впливають на глобальну продовольчу проблему (природні умови та розміщення населення; світовий транспорт і зв'язок; політична ситуація в світі; світова економіка і торгівля). Роль ФАО у вирішенні глобальної продовольчої проблеми. Всесвітні продовольчі саміти (1996 р, 2009 р.): основні завдання у галузі безпеки харчових продуктів. Шляхи вирішення продовольчої проблеми. Виробництво ГМО як один з напрямів вирішення продовольчої проблеми.

Семінар 3. Продовольча проблема як глобальна

 1. Основні чинники, що впливають на глобальну продовольчу проблему.

 2. Всесвітні продовольчі саміти (1996 р., 2009 р.): основні завдання в сфері подолання глобального голоду.

 3. Основні шляхи вирішення продовольчої проблеми.

 4. Виробництво ГМО як один з напрямків подолання продовольчої кризи.

Тема 4. Глобальна ресурсна проблема.

Природні ресурси і людина. Поняття про природні ресурси. Природні ресурси як фактор розвитку суспільного виробництва. Класифікація природних ресурсів. Реальні та потенціальні природні ресурси. Ресурси відновні та невідновні. Характеристика стану, запасів, ступеня та перспектив використання природних ресурсів світу. Основні шляхи збереження природних ресурсів. Ресурсозбереження як запорука стійкого розвитку. Ресурсозберігаючі технології.

Семінар 4. Глобальна ресурсна проблема

 1. Поняття про природні ресурси.

 2. Класифікація природних ресурсів.

3. Основні шляхи збереження природних ресурсів.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5. Енергетична проблема як глобальна

Розвиток сучасної енергетики. Причини виникнення енергетичної кризи у 70-х роках ХХ ст. Поняття про енергетичну безпеку. Альтернативні джерела енергії, їх використання в сучасних умовах. Вплив об’єктів енергетики на навколишнє природне середовище.

Семінар 5. Сучасний розвиток альтернативної енергетики

 1. Альтернативне паливо, перспективи використання.

 2. Альтернативні джерела енергії, їх використання в сучасних умовах.

 3. Вплив об’єктів енергетики на навколишнє природне середовище.

Тема 6. Глобальні екологічні проблеми сучасності.

Причини і наслідки глобальних екологічних проблем сучасності. Глобальні і регіональні екологічні проблеми. Глобальні кліматичні зміни, їх вплив на сучасну економіку. Забруднення атмосфери та Світового океану. Порушення озонового шару. Утворення кислотних опадів.

Вода як найважливіший компонент природного середовища. Розподіл водних ресурсів у різних регіонах світу. Основні проблеми якості води (забруднення органічними речовинами, важкими металами, мікроорганізмами тощо) та захворюваність населення. Міжнародне співробітництво у використанні водних ресурсів.

Опустелювання як глобальна проблема: основні причини; економічні, соціальні та екологічні наслідки.

Екологічна безпека як пріоритетний принцип розвитку суспільства. Зв'язок екологічних проблем з глобальними проблемами сучасності: демографічною, енергетичною, продовольчою, ресурсною, економічної відсталості, ліквідації небезпечних хвороб та ін.

Семінар 6. Глобальні екологічні небезпеки

 1. Глобальні кліматичні зміни: природні, економічні та соціальні наслідки.

 2. Проблема забезпечення населення світу питною водою.

 3. Опустелювання як глобальна небезпека.

4. Міжнародне співробітництво у вирішенні глобальних екологічних проблем.

Тема 7. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров`я людини.

Поняття про здоров`я. Здоров`я як ключова характеристика людини. Основні критерії здоров`я. Поняття про суспільне здоров`я.

Характеристика факторів природного середовища, що обумовлюють виникнення і поширення хвороб людини (геофізичні, геохімічні, біотичні).

Соціально-економічні фактори та їх вплив на здоров`я населення. Соціально-економічні аспекти суспільного здоров`я.

Найбільш поширені в світі захворювання людини.

Техногенні аварії та катастрофи, їх вплив на захворюваність та смертність населення. Екологічна ситуація та рівень захворюваності.

Семінар 8. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров`я людини.

1. Поняття про здоров`я. Основні критерії здоров`я.

2. Характеристика факторів природного середовища, що обумовлюють виникнення і поширення хвороб людини.

3. Соціально-економічні фактори та їх вплив на здоров`я населення.

4. Найбільш поширені хвороби людини.

Тема 8. Небезпеки глобального характеру та надзвичайні ситуації.

Природні небезпеки (тектонічні, топологічні, метеорологічні). Поняття про стихійні лиха. Тектонічні стихійні лиха: виверження вулканів, землетруси. Заходи захисту та зменшення негативного впливу вулканічної та сейсмічної діяльності. Топологічні стихійні лиха: повінь, зсуви, снігові лавини, селі. Метеорологічні стихійні лиха: урагани, смерчі, шквали, пилові бурі, посушливі явища тощо.

Техногенні небезпеки. Промислові аварії та катастрофи. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Аварії на транспорті.

Соціально-політичні небезпеки. Поняття про конфлікт, його джерела, види та форми перебігу. Війни. Тероризм. Екстремальні ситуації криміногенного характеру.

Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнопаління.

Комбіновані небезпеки: природно-техногенні („парниковий» ефект, порушення озонового шару, кислотні опади), природно-соціальні небезпеки (епідемії інфекційних захворювань, СНІД, наркоманія, венеричні захворювання тощо).

Надзвичайні ситуації, їх класифікація, регламент подання інформації про їх загрозу або виникнення. Соціально-економічні наслідки надзвичайних ситуацій.

Питання для тестового контролю (1-й модуль):

1. Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД).

2. Основні завдання науки про безпеку людини.

3. Поняття небезпеки, безпеки, ризику та їх взаємозв’язки.

4. Поняття про шкідливі та небезпечні чинники.

5. Фізичні чинники небезпеки.

6. Хімічні чинники небезпеки.

7. Біологічні чинники небезпеки.

8. Психофізіологічні чинники небезпеки.

9. Конференція ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку.

10. Програма дій „Порядок денний на ХХІ століття” та її стратегічні завдання.

11. Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй (2000 р.), основні її цілі.

12. Конференція ООН Ріо+20: основні підсумки та завдання.

13. Основні міжнародні організації та інституції, які опікуються питаннями сталого розвитку.

14. Проблема реалізації сталого розвитку в Україні.

15. Причини і наслідки глобальних проблем сучасності.

16. Демографічна ситуація в світі на початку ХХІ століття.

17. Демографічна політика в різних країнах світу.

18. Демографічна ситуація в Україні.

19. Продовольча проблема як глобальна, її вирішення в різних регіонах світу.

20. Всесвітні продовольчі саміти: основні завдання у галузі безпеки харчових продуктів.

21. Шляхи вирішення продовольчої проблеми.

22. Поняття про природні ресурси.

23. Класифікація природних ресурсів.

24. Основні шляхи збереження природних ресурсів.

Теми для самостійного опрацювання (1-й змістовий модуль)

1.Забезпечення продуктами харчування населення різних країн світу.

2. Соціально-демографічні проблеми сучасності.

3. Основні причини демографічної кризи в Україні.

Питання для тестового контролю (2-й модуль):

 1. Причини виникнення енергетичної кризи у 70-х роках ХХ ст.

 2. Поняття про енергетичну безпеку.

 3. Альтернативні джерела енергії, їх використання в сучасних умовах.

 4. Вплив об’єктів енергетики на навколишнє природне середовище.

 5. Альтернативне паливо, перспективи використання.

 6. Причини і наслідки глобальних екологічних проблем сучасності.

 7. Глобальні і регіональні екологічні проблеми.

 8. Глобальні кліматичні зміни, їх вплив на сучасну економіку.

 9. Забруднення атмосфери та Світового океану.

 10. Порушення озонового шару.

 11. Утворення кислотних опадів.

 12. Вода як найважливіший компонент природного середовища.

 13. Розподіл водних ресурсів у різних регіонах світу.

 14. Основні проблеми якості води (забруднення органічними речовинами, важкими металами, мікроорганізмами тощо) та захворюваність населення.

 15. Міжнародне співробітництво у використанні водних ресурсів.

 16. Опустелювання як глобальна проблема: основні причини; економічні, соціальні та екологічні наслідки.

 17. Екологічна безпека як пріоритетний принцип розвитку суспільства.

 18. Міжнародне співробітництво у вирішенні глобальних екологічних

проблем

 1. Поняття про здоров`я.

 2. Основні критерії здоров`я.

 3. Поняття про суспільне здоров`я.

 4. Характеристика факторів природного середовища, що обумовлюють виникнення і поширення хвороб людини (геофізичні, геохімічні, біотичні).

 5. Соціально-економічні фактори та їх вплив на здоров`я населення.

 6. Найбільш поширені в світі захворювання людини.

 7. Техногенні аварії та катастрофи, їх вплив на захворюваність та смертність населення.

 8. Екологічна ситуація та рівень захворюваності.

 9. Природні небезпеки (тектонічні, топологічні, метеорологічні).

 10. Поняття про стихійні лиха.

 11. Поняття про техногенні небезпеки.

 12. Промислові аварії та катастрофи.

 13. Аварії на транспорті.

 14. Соціально-політичні небезпеки.

 15. Соціальні небезпеки.

 16. Природно-техногенні небезпеки.

 17. Природно-соціальні небезпеки.

 18. Надзвичайні ситуації та їх соціально- економічні та екологічні наслідки.

Теми для самостійного опрацювання (2-й змістовий модуль)

1. Природно-соціальні небезпеки (епідемії інфекційних захворювань, СНІД, наркоманія, венеричні захворювання тощо).

2. Аварії на транспорті.

3. Надзвичайні ситуації, їх класифікація, регламент подання інформації про їх загрозу або виникнення.Література основна:

1. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.-К.:Кондор, 2009.- 286 с.

2. Безпека життєдіяльності: навч. посіб./ За ред. В.Г.Цапка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 397 с.

3. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности.- Симферополь, 1998.- 224 с.

4. Декларация Рио по окружающей среде и развитию.// Ойкумена.- 1992, №3.

Желібо Є.П., Зацариний В.В. Безпека життєдіяльності. Підручник.- К.: Каравела, 2009. –280 с.

5. Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. – К., 1998. – 280 с.

6. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 332 с.

7. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Суми, 1999. – 300 с.

8. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

9. Закони України.

Література додаткова:

 1. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. - М., 1994.

 2. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. - К., 1993.

 3. Дэвис Б. Энциклопедия выживания и спасения. - М., 1997.

 4. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. - М., 2000.

 5. Кудряшов Б.Г. Выживание в зоне вооруженных конфликтов. - Краснодар, 1999.

 6. Лапін В.М. Людина в екстремальних умовах.- Л., 1995.

 7. Міжнародне гуманітарне право: Підручник Затверджено МОН. – К.: Знання, 2007. – 467 с.

 8. Моляко В.А. Особенности проявления паники в условиях экологического бедствия // Психологический журнал, М., 1992. Т.13, №2.

 9. Мэйелл М. Энциклопедия первой помощи. - М.-СПб., - 1996.

 10. Ольшанский Д.В. Психология террора. – М., 2002.

 11. Основи стійкого розвитку /За ред. Л.Г.Мельника.- Суми, 2005.

 12. Палкевич Я.Е. Выживание в городе. - М., 1992.

 13. Петрик О.І. Основи здорового способу життя. - Л., 1995.

 14. Постанова Верховної Ради України „Про основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 р.

 15. Психологи о терроризме (круглый стол) // Психологический журнал. – т.16. –1995. - №4.

 16. Психология экстремальных ситуаций /сост. А.Е.Тарас, К.В.Сельченок. - Минск, 1999.

 17. Терновой Н.К., Соловьев А.Е. Все решают секунды. - К., 1989.

 18. Цвилюк Г.Е. Школа безопасности. - М., 1997.

 19. Кримінально-процесуальний кодекс України.

 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 21. Закон України “Про міліцію” (від 20 грудня 1990 року, № 565-XII).

 22. Закон України “Про попереднє ув'язнення” (від 30 червня 1993 року, № 3352-XII).

 23. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” (від 16.03.2000, №1550-ІІІ).

 24. Закон України “Про правовий режим воєнного стану” (від 06.04.2000, №1647-III).

 25. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року. Дата підписання Україною: 12 грудня 1977 р. Дата набуття чинності для України: 25 липня 1990 р. ( Протокол ратифіковано із заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7960-XI (7960-11) від 18.08.89 ).

 26. Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька конвенція) (Документ 995-222 -ВР) .

Схожі:

Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconНавчальна програма для студентів спеціальності 030206 «міжнародний бізнес»
Робоча навчальна програма з дисципліни Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес»
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» для курсантів (студентів, слухачів) 4 курсу юридичного факультету нні права та...
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconТеоретичні основи безпеки життєдіяльності
Ознайомити студентів з завданням дисципліни «Безпека життєдіяльності». Навчити визначати основні принципи безпечної життєдіяльності...
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconПитання до захисту курсової роботи з навчальної дисципліни
«Основи технології виробів» для студентів iii-го курсу денного відділення спеціальності 05160203
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconПрограма навчальної дисципліни “конституційна юрисдикція” для студентів V
Програма навчальної дисципліни “Конституційна юрисдикція” для студентів V курсу денного факультету / Уклад.: Ю. Г. Барабаш, В. П....
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconПрограма навчальної практики „вступ до фаху” (для студентів спеціальності...
Програма навчальної практики „Вступ до фаху” (для студентів спеціальності 030508 "Фінанси" освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401...
Програма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародний бізнес» Вступ iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний маркетинґ” для студентів форми навчання без відриву...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка