Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим?
Скачати 259.59 Kb.
НазваЯке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим?
Дата конвертації05.07.2013
Розмір259.59 Kb.
ТипВопрос
mir.zavantag.com > География > Вопрос
Тестові завдання з основ економічної теорії

1.Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим?

а) це наука, що вивчає, як люди здійснюють організацію виробництва і споживання

б) це наука, що вивчає, як люди роблять вибір, щоб використати рідкісні ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу

в) це наука, що вивчає багатство

г) це наука про економічні системи

д) це наука, що вивчає народне господарство, а також деякі умови та елементи виробництва
2.У якій з відповідей найповніше і найглибше розкрито предмет економічної теорії?

а)це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил

б)це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ

в)це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем

г)це наука, що вивчає економічні явища і процеси, які існують в суспільстві

д)це наука про економічні закони, які відображають суттєві зв'язки і властивості певного способу виробництва
^ 3.Яке з положень є визначенням товарного виробництва?

а)це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів

б)це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб'єкти виробляють необхідні суспільству продукти й послуги

в)це організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу

г)це організація суспільного господарства матеріальною основою якої є товарні відносини у виробництві

д)це специфічна форма організації суспільного господарства, яка є основою ринкової економіки, що призначена для підвищення ефективності праці
^ 4.Яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії?

а)це річ або послуга, створена працею людини

б)це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб

в)це продукт праці, створений виробником для продажу

г)це певна річ або послуга, яка завдяки своїм корисним властивостям задовольняє різноманітні людські потреби

д)це продукт праці, що задовольняє певну потребу людини

^ 5.Яке з визначень розкриває сутність споживчої вартості товару?

а)це сукупність споживчих властивостей виробу

б)це здатність виробу задовольняти певну потребу виробника

в)це здатність виробу задовольняти певну потребу інших людей, покупців

г)це здатність виробу задовольняти потреби окремої соціальної групи

д)це здатність виробу задовольняти певну потребу конкретного споживачам
^ 6.Що не впливає на величину вартості виробництва товару?

а)продуктивність праці

б)інтенсивність праці

в)однорідність праці

г)складність праці

д)кваліфікованість праці
^ 7.Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії?

а)гроші - це грошові білети і розмінна монета, що перебуває в обігу

б)гроші - це загальний еквівалент обміну товарів

в)гроші - це золоті і срібні монети

г)гроші - це конкретна грошова форма, яка полегшує процес продажу товарів

д)гроші - це спосіб вираження вартості товару
^ 8.Яку функцію виконують гроші, надаючи вартості товару форми ціни?

а)міри вартості

б)засоби обігу

в)засоби платежу

г)засіб нагромадження скарбів

д)засіб світових грошей
^ 9.Що виконує функцію світових грошей у наш час?

а)золото

б)національна валюта кожної країни

в)валюти економічно найрозвинутіших країн світу

г)срібло

д)валюти європейських країн
^ 10.Що таке інфляція?

а)це різке підвищення цін

б)це підвищення цін на всі види товарів і послуг

в)це знецінення грошей внаслідок перевищення кількістю грошових знаків, що перебувають в обігу, суми цін, товарів

г)це багатогранний процес, який відображає основні проблеми у суперечностях економіки

д)це постійне зростання цін, що охоплює усі сфери господарського життя людини
^ 11.Який вид інфляції існував в Україні у першій половині 90-х років?

а)інфляція попиту

б)інфляція пропозиції

в)інфляція попиту і пропозиції

г)інфляція товарів

д)інфляція виробництва
^ 12.Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку як економічної категорії?

а)ринок - це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва

б)ринок - це інститут (або механізм), який зводить покупців і продавців певних товарів і послуг

в)ринок - це певна сукупність відносин власності між покупцями і продавцями з приводу купівлі - продажу товарів і послуг та механізм забезпечення цього процесу згідно із законами товарного виробництва

г)ринок - це будь-який район, на якому відбуваються взаємовідносини покупців і продавців

д)ринок - це набір взаємозв'язків, який покращує процес реалізації товару між покупцем і продавцем
^ 13.Яке з положень характеризує практичну мету впровадження ринку в Україні?

а)формування інституту приватної власності

б)підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни

в)майнове розшарування суспільства

г)наявність і доступність всебічної інформації про ринок

д)досконале антимонопольне законодавство
^ 14.В якому з положень дається правильне визначення поняття „структура ринку"?

а)це сукупність установ, що забезпечують функціонування ринку

б)це склад товарів і послуг, що обертаються на ринку

в)це сукупність взаємопов'язаних різних видів ринку

г)це сукупність різноманітних елементів купівлі продажу на ринку

д)це сукупність установ та інститутів, що забезпечують реалізацію об'єктів власності на ринку
^ 15.Що лежить в основі поділу ринку на окремі види?

а)форма власності суб'єктів, що функціонують на ринку

б)спосіб, у який здійснюють розрахунки господарюючі об'єкти

в)склад речей, послуг, що є об'єктом купівлі - продажу

г)спосіб забезпечення процесу суспільного відтворення

д)конкурентна боротьба між різними суб'єктами підприємницької діяльності
^ 16.Яке з визначень сутності підприємства правильне?

а)підприємство - це певна сукупність продуктивних сил і відносин власності

б)підприємство - це ланка, в межах якої відбувається одиничний поділ праці

в)підприємство - це основна ланка народного господарства, яка забезпечує виробництво переважної маси товарів і послуг, здійснює наукову - дослідницьку і комерційну діяльність з метою привласнення прибутку

г)підприємство - це форма підприємницької діяльності, в якій суб'єктом є одна фізична особа, яка управляє всіма стадіями виробничого процесу

д)підприємство - це основна ланка народного господарства, яка забезпечує процес виробництва
^ 17/Які з положень неправильно характеризують поділ підприємств з погляду права?

а)товариства з обмеженою відповідальністю

б)товариства командитні

в)народні підприємства

г)акціонерні підприємства

д)договірні підприємства
^ 18.У чому сутність управління?

а)управління - це особливий вид діяльності, що перетворює неефективну працю певної групи людей на високоефективну й продуктивну

б)управління - це група людей, яка керує діяльністю організації

в)управління - це процес планування, організації, мотивації та контролю необхідний для досягнення мети організації

г)управління - це цілеспрямований вплив різних суб'єктів управління на процес виробництва

д)управління - це процес організації і керівництва підприємством
^ 19.Які посади обіймають вищі менеджери?

а)президента

б)керівників підрозділів

в)керівників відділів

г)керівників служб

д)керівників відомств
^ 20.Яке з положень розкриває сутність сучасного поняття „маркетинг"?

а)маркетинг - це робота на ринку, вивчення й задоволення всіх потреб споживача

б)маркетинг - це наука про поведінку споживача

в)маркетинг - це система організації й управління діяльністю фірми щодо розробки нових видів товарів, їх виробництва і збуту на основі всебічного вивчення ринку й потреб споживачів для отримання прибутку

г)маркетинг - це цілеспрямований процес, який орієнтований на потребу споживачів

д)маркетинг - це наука про поведінку і діяльність працівників на підприємствах в умовах товарного виробництва
^ 21.На яку верству населення насамперед повинні орієнтуватися підприємства України у маркетинговій діяльності?

а)на людей з високими доходами

б)на людей з середніми доходами

в)на людей, які перебувають на межі виживання

г)на людей, які перебувають на державному забезпеченню

д)на людей, з низькими доходами
^ 22.Яке з положень найґрунтовніше розкриває зміст категорії «фінанси»?

а)фінанси - це гроші

б)фінанси - це вся сукупність грошових доходів населення

в)фінанси - це сукупність відносин власності між державою, підприємствами і населенням з приводу формування і використання грошових фондів

г)фінанси - це система грошових фондів, які знаходяться в розпорядженні держави

д)фінанси - це грошові фонди, які утворюються в процесі обміну і розподілу на підприємствах
^ 23.Яке визначення кризи правильне?

а)криза - це процес скорочення виробництва

б)криза - це зростання безробіття і зниження реальної зарплати

в)криза означає застій в економіці

г)криза - це процес перевиробництва з наступним падінням обміну виробництва

д) криза - це процес знецінення товарів

^ 24.Яке з положень неправильно пояснює сутність циклічності виробництва?

а)економічний цикл - це рух виробництва від початку попереднього до початку наступного спаду

б)економічний цикл - це послідовність у зміні всіх чотирьох фаз циклу

в)економічний цикл - це скорочення виробництва та його наступне зростання

г)економічний цикл - це рух виробництва від кризи до пожвавлення

д)економічний цикл - це рух по колу від депресії до піднесення
^ 25.Яке з положень не розкриває історичного характеру взаємодії економічної рівноваги й економічних криз?

а)дії держави спрямовані проти факторів, що породжують економічну кризу

б)економічна рівновага утримувалася в капіталістичному виробництві до 1825 р. і була домінуючою стороною цієї суперечності

в)економічні кризи є домінуючою стороною економічної рівноваги на сучасному етапі

г)загальні грошові кризи, які виникають в економіці, що пов'язані з процесом виробництва

д)економічна криза, яка характеризується порушенням макроекономічної рівноваги у виробництві

^ 26.Яка головна причина безробіття в Україні?

а)надто низька заробітна плата

б)безробіття в Україні - наслідок глибокої кризи в економіці

в)структурна перебудова в виробництві

г)міграція робочої сили

д)низька кваліфікованість працівників
^ 27.Який елемент не є складовою економічного суверенітету?

а)незалежність у розвитку продуктивних сил

б)незалежність у розвитку соціальних відносин

в)незалежність у розвитку техніко-економічних відносин

г)незалежність у розвитку фінансово-економічних відносин д) незалежність у розвитку трудових відносин
^ 28.Які з названих аспектів характеризують економічну власність?

а)соціальний

б)політичний

в)кількісний і якісний

г)державних

д) суспільний
^ 29.До якого типу законів належить основний економічний закон?

а)до всезагальних

б)до специфічних

в)до стадійних

г)до суспільних

д)до загальних

^ 30.Підприємство розглядається як метод:

а. господарювання;

б. виробництва;

в. споживання;

г. обміну;

д. продажу.
31.У якому випадку вказані змінні витрати підприємства:

а. позики;

б. орендна плата;

в. заробітня плата;

г. податки;

д. відсотки.
^ 32.Суб'єктом підприємства є:

а. продавці;

б. покупці;

в. підприємці;

г. менеджери;

д. податковці.
33.Бізнес означає підприємницьку діяльність, спямовану на одержання:

а. кредиту;

б. інвестицій;

в. прибутку;

г. цінних паперів;

д. власності.
^ 34. До малих у промисловості й будівництві за числом працюючих відносять чоловік до:

а. 200;

б. 300;

в. 400;

г. 500;

д. 600.
35. Майно індивідуального підприємства формується з майна:

а. суспільства;

б. організації;

в. спільноти;

г. громадянина;

д. групи.
^ 36. Об'єднання декількох громадян для спільної господарської діяльності на основі договору між ними це:

а. корпорація;

б. асоціація ;

в. товариство;

г. кооператив.
^ 37.Державна реєстрація підприємств здійснюється не більше , ніж за яку кількість днів:

а. 15 ;

б. 20;

в. 25;

г. 30;

д.35 ;
38.Діяльність по збуту товарів і послуг це:

а. бізнес ;

б. менеджмент;

в. маркетинг ;

г. комерція ;

д. підприємництво.
^ 39.Уся сума доходів фірми утворює дохід:

а. девідендний ;

б. національний ;

в. капітальний ;

г. граничний ;

д. валовий .
40.Витрати підприємства бувають:

а. індивідуальні , загальні ;

б. приватні, державні ;

в. постійні, змінні ;

г. легальні ,тіньові ;

д. планові, позабюджетні

^ 41.Приватні фірми можуть існувати в скількох формах :

а.1;

б.2;

в. З ;

г.4 ;

д. 5.

42.Уся сума доходів фірми утворює дохід:

а. девідендний ;

б. національний ;

в. капітальний ;

г. граничний ;

д. валовий .
^ 43.У якому випадку вказані змінні витрати підприємства:

а. позики;

б. орендна плата;

в. заробітня плата;

г. податки;

д. відсотки.
44.До об'єктивних умов існування і функціонування ринку відносять:

а. корисність товару ;

б. натуральне виробництво;

в. економічну конкуренцію;

г. національне багатство;

д. державну власність.
^ 45.До основних функцій ринку належить:

а. регулююча;

б. гуманістична;

в. світоглядна;

г. інноваційна;

д. технологічна.
46.Ринкова економіка функціонує на основі господарства:

а. натурального;

б. товарного;

в. індивідуального;

г. суспільного.
^ 47.Визначити найважливіший атрибут ринкової системи господарювання:

а. ціна;

б. ринок;

в. товар ;

г. праця;

д. гроші .

48.Згідно класифікації видів ринку з маркетингу ринки бувають:

а. місцеві, регіональні;

б. національні, світові;

в. офіційні, тіньові;

г. продавця і покупця;

д. виробників і споживачів.
^ 49.Скільки виділяють інфраструктур ринку:

а. 1 ;

б. 2;

в. З ;

г. 4;

д.5.
50.Залежно від режиму конкурентної боротьби розрізняють конкуренцію:

а. лінійну;

б. циклічну;

в. приховану;

г. досконалу;

д. фрикційну.
^ 51.Ринок інновацій включає в себе:

а. природні ресурси;

б. засоби праці;

в. засоби виробництва;

г. науково- технічні розробки;

д. мононолітичні ринки.
^ 52.Які типи ринкових структур існують у сучасній ринковій економіці

а. усі названі нижче;

б. ринки вільної конкуренції;

в. ринки мононолітичної конкуренції;

г. олігоністичні ринки;

д. мононолітичні ринки.
^ 53. Коли цінова еластичність буде найменшою:

а. у всіх випадках вона однакова;

б. тривалому періоді;

в. короткому;

г. найкоротшому;

д. усі згадані періоди не впливають на еластичність пропозиції.
^ 54. Коли цінова еластичність буде найменшою:

а. у всіх випадках вона однакова;

б. тривалому періоді;

в. короткому;

г. най коротшому;

д. усі згадані періоди не впливають на еластичність пропозиції.
^ 55.Залежно від режиму конкурентної боротьби розрізняють конкуренцію:

а. лінійну;

б. циклічну;

в. приховану;

г. досконалу;

д. фрикційну.
^ 56.Які типи ринкових структур існують у сучасній ринковій економіці:

а. усі названі нижче;

б. ринки вільної конкуренції;

в. ринки мононолітичної конкуренції;

г. олігоністичні ринки;

д. мононолітичні ринки.
^ 57.Ринок який контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів це:

а. вільний ринок;

б. монополізований;

в. регульований;

г. легальний;

д. тіньовий.
^ 58.Згідно класифікації видів ринку з маркетингу ринки бувають:

а. місцеві, регіональні;

б. національні, світові;

в. офіційні, тіньові;

г. продавця і покупця;

д. виробників і споживачів.
^ 59.Ринкова економіка функціонує на основі господарства:

а. натурального;

б. товарного;

в. індивідуального;

г. суспільного.
60.Ринок інновацій включає в себе:

а. природні ресурси;

б. засоби праці;

в. засоби виробництва;

г. науково- технічні розробки;

д. мононолітичні ринки.
^ 61. Згідно класифікації видів ринку з маркетингу ринки бувають:

а. місцеві, регіональні;

б. національні, світові;

в. офіційні, тіньові;

г. продавця і покупця;

д. виробників і споживачів.
^ 62. Залежно від режиму конкурентної боротьби розрізняють конкуренцію:

а. лінійну;

б. циклічну;

в. приховану;

г. досконалу;

д. фрикційну.


 1. Предметом економічних досліджень до ХVІ — ХVІІ ст. було:

а. державне управління

б. домогосподарство

в. ремісниче виробництвом

г. торгівля, лихварство, купецтво


 1. На думку фізіократів, головним джерелом багатства держави є:

а. сфера обігу, торгівлі

б. домашнє господарство

в. сільське господарство

г. матеріальне виробництво.


 1. ^ На думку меркантилістів, головним джерелом багатства держави є:

а. сфера обігу, торгівлі

б. домашнє господарство

в. сільське господарство

г. матеріальне виробництво.


 1. ^ На думку представників класичної школи політичної економії, джерелом багатства держави є:

а. сфера обігу, торгівлі

б. домашнє господарство

в. земля

г. праця людини


 1. ^ Визначення “об'єктивні, постійні, стійкі причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами або процесами” характеризує :

а. економічну категорію

б. економічний закон

в. продуктивні сили суспільства

г. економічний прогрес
^ 68. Які з запропонованих формулювань не є предметом вивчення економічної теорії:

а. економічні відносини між людьми, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ

б. закони та закономірності економічного розвитку

в. оптимальне задоволення зростаючих індивідуальних та суспільних потреб в умовах обмежених ресурсів

г. удосконалення економіки транспорту.

^ 69. В економічній теорії широко застосовуються:

а. системний метод

б. аналіз та синтез

в. метод наукової абстракції

г. усі запропоновані методи.
^ 70. Фактори виробництва — це:

а. сукупність корисних копалин

б. національне багатство країни

в. сукупність ресурсів, залучених у виробничий процес

г. устаткування і споруди в промисловості.
^ 71. До факторів виробництва належать:

а. праця

б. земля

в. капітал

г. усі відповіді правильні.

72. Крива виробничих можливостей показує:

а. ефект виробу товарів, які слід виробляти з урахуванням обмежених ресурсів

б. взаємозв'зок між ростом виробництва та цінами товарів

в. взаємозв'язок між ростом виробництва та ростом потреб людей

г. залежність між ростом матеріального виробництва та сферою послуг.
^ 73. Що із запропонованого нижче не є процесом суспільного виробництва:

а. видобування вугілля

б. кардіохірургічна операція

в. пошуки клініки, яка надає унікальні діагностичні послуги

г. літакобудування.


 1. ^ Альтернативні витрати будівництва лікарні — це :

а. усі витрати, пов'язані з будівництвом

б. потенційні витрати на товари й послуги, від яких відмовилися заради будівництва лікарні

в. ціна медичних послуг, які надаватимуться лікарнею у майбутньому

г. ціна оренди приміщень лікарні під аптечні кіоски.


 1. ^ Які з названих видів потреб не є матеріальними:

а. у житлі

б. у ремонті автомобіля

в. у спілкуванні з друзями

г. у видаленні доброякісної пухлини
^ 76. Що з нижчепереліченого протягом багатьох століть найкраще виконувало роль грошей?

А) Сіль.

Б) Кава.

В) Золото.

Г) Діаманти.

77. До готівкових грошей відносяться:

А) Банкноти.

Б) Монети.

В) Гроші на банківському рахунку.

Г) Вірно А і Б.
^ 78.Чим не можуть служити гроші?

А) Засобом обміну.

Б) Засобом нагромадження.

В) Мірою маси.

Г) Немає вірної відповіді.
79. В первісному суспільстві роль грошей виконували:

А) Будь які товари.

Б) Шкури.

В) Золоті монети.

Г) Паперові гроші.
^ 80. В твердженні “Гроші повинні робити гроші” передбачається, що люди не повинні:

А) Колекціонувати монети.

Б) Зберігати гроші в сейфі.

В) Класти гроші на банківський рахунок.

Г) Вкладати гроші у виробництво.
^ 81. Яке положення розкриває сутність грошей?

А) Гроші – це грошові білети і розмінні монети, що перебувають в обігу.

Б) Гроші – це загальний еквівалент обміну товарів.

В) Гроші – це золоті і срібні монети.

Г) Гроші – це паперові банкноти і металеві монети.
^ 82. В ринковій економіці гроші служать:

А) Засобом обігу.

Б) Мірою вартості.

В) Засобом нагромадження.

Г) Усім переліченим вище.


 1. ^ Приватна власність — це форма юридичного закріплення за громадянином прав:

а. володіння та застосування певного майна

б. користування і розпорядження певним майном

в. застосування та розпорядження певним майном

г. привласнення, володіння, користування та розпорядження майном.


 1. ^ До суб’єктів власності належить :

а. земля під виноградником;

б. будівля медичного університету

в. нова медична технологія

г. приватна страхова компанія*


 1. До суб’єктів власності на ринку медичних послуг належить:

А. медичне устаткування

Б. приватна офтальмологічна клініка *

В. нова технологія

Г. медична послуга


 1. яка з названих характеристик не належить до ринкової економіки:

а. конкуренція

б. централізоване планування*

в. приватна власність

г. свобода підприємницького вибору


 1. ^ Що з нижченаведеного належить до товарних грошей:

А. вексель

Б. хутро*

В. золото

Г. паперові гроші


 1. Яку функцію грошей виконує кредитна картка:

А. засобу обігу

Б. засобу накопичення і утворення скарбів

В. засобу платежу*

Г. міри вартості


 1. до передумов виникнення ринкової системи належить:

а. зростання продуктивних сил у рабовласницькому суспільстві

б. поява та розвиток міст у середньовіччі

в. зародження світового ринку

г. поява суспільного поділу праці у первісному суспільстві*


 1. головною причиною виникнення товарного виробництва слід вважати:

а. зростання продуктивних сил у рабовласницькому суспільстві

б. поява та розвиток міст у середньовіччі

в. зародження світового ринку

г. економічне відокремлення виробників та поява приватної власності на засоби виробництва*


 1. просте товарне виробництво відрізняється від розвинутого :

а. перетворення робочої сили на товар

б. державним регулюванням економіки

домінуванням приватних власників – виробників продукції

г. поєднанням в одній особі власника та виробника*


 1. товарне виробництво відрізняється від натурального:

а. перетворенням робочої сили на товар

б. виробництвом продуктів не для власного споживання, а на продаж*

в. переважанням ручної праці

г. відсутністю економічних криз


 1. що таке товар:

а. це будь-який продукт праці

б. це продукт праці, виготовлений для власного споживання

в. це матеріальні благ та послуги, створені у результаті праці

г. це продукт праці, який задовольняє суспільні потреби, вироблений для обміну*


 1. що таке гроші:

а. цінні папери

б. паперові знаки, емітовані державним банком

в. це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента при обміні інших товарів*


 1. які особливості мають медичні послуги:

а. призначені виключно для продажу

б. передбачають якісні зміни стану самого споживача*

в. завжди є можливість виправити помилку лікаря

г. їх виробництво та споживання не збігаються у часі


 1. які з цих функцій виконує ринок:

а. охороняє власність підприємств

б. встановлює зв’язки та пропозиції між виробниками та споживачами *

в. захищає працівників від свавілля роботодавців

г. змушує сплачувати податки


 1. до інфраструктури ринку належать:

а. інвестиційні фонди

б. повітряний транспорт

в. фондові біржі

г. «тіньовий» ринок*


 1. який термін відображає здатність, готовність та бажання людей платити за медичну послугу:

а. потреба

б. попит*

в. необхідність

г. бажання


 1. сутність закону попиту полягає у тому, що :

а. за інших рівних умов ціни на товар веде до зворотної зміни попиту на цей товар*

б. у разі збільшення обсягу товару, який виробляється, обсяг попиту на нього збільшиться незалежно від рівня ціни

в. за інших рівних умов зміна ціни на товар веде до прямої зміни попиту на цей товар

г. за інших рівних умов зростання ціни на товар веде до пропорційного збільшення попиту на цей товар
100. ринок товарів і послуг перебуває у рівноважному стані, якщо:

А. попит дорівнює пропозиції*

Б. ціна дорівнює витратам плюс прибуток

В. рівень технології змінюється поступово

Г. попит перевищує пропозицію

101. що вивчає макроекономіка:

А. виробництво в масштабі всієї економіки

Б. кількість зайнятих у національній економіці.

В. загальний рівень цін

Г. виробництво цукру і динаміку його ціни
102. які потреби є в основі піраміди Маслоу:

А. у самореалізації

Б. фізіологічні

В. намагання уникнути ризику.

Г. жодні
103. у ринковій економіці проблему “для кого виробляти” вирішують:

А. відповідно до потреб споживачів.

Б. на засадах конкуреції, яка утримує ціни благ на рівні, доступного для

споживачів

В. за цінами на товари, які хочуть купити споживачі

Г. усі відповіді неправильні
104. що є постійним дефіцитом у ринковій економіці:

А. ресурси

Б. товари щоденного вжитку.

В. гроші

Г. послуги
105. Що є постійним дефіцитом у командній економіці:

А. природні ресурси

Б. гроші

В. товари і послуги.

Г. трудові ресурси
106. яке твердження неправильне:

А. в умовах аграрної цивілізації панівним об’єктом власності була земля

Б. одночасно з привласненням блага відбувається його відчуження.

В. упродовж усього радянського періоду в Україні переважала

колгоспно-кооперативна власність

Г. приватна власність функціонує і реалізує себе через різні організаційні форми
107. Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його:

А. розпорядником

Б. володарем

В. користувачем.

Г. правильні відповіді – а і в
108. що не може бути нині об’єктом власності у ринковій економіці:

А. земля

Б. устаткування

В. людина.

Г. футболіст
109. Що не належить до об’єктів інтелектуальної власності:

А. промислові зразки.

Б. ліцензії

В. винаходи

Г. ноу-хау
110. що не є умовою конкуренції:

А. свобода входження на ринок

Б. диверсифікація виробництва

В. свобода виходу з ринку

Г. велика кількість продавців
111. Олігопія – це така структура ринку, в якій:

А. є один великий виробник і продавець продукту

Б. існує велика кількість фірм-конкурентів, що виготовляють однордний продукт.

В. є лише один покупець

Г. велика кількість фірм-конкурентів виготовляють диференційований продукт
112. Який товарний ринок найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:

А. сталі

Б. послуг

В. тракторів

Г. цінних паперів.
113. Природна монополія є результатом:

А. наявності патентів.

Б. контролю над природними ресурсами

В. наявності авторських прав

Г. усі відповіді неправильні
114. яка ознака характеризує тільки досконалу конкуренцію:

А. фірма максимізує прибуток

Б. фірма привласнює економічний прибуток

В. фірма не може впливати на ціну.

Г. усі відповіді неправильні
115. еластичність попиту на певний товар не залежить від:

А. кількість замінників цього товару

Б. період часу

В. мобільності факторів виробництва, за допомогою яких виробляють цей товар

Г. того, є цей товар предметом розкоші чи предметом першого вжитку.
116. до непрямих податків не належи(а)ть:

А. мито

Б.фіскальні монополії

В. акцизи

Г. податок на спадщину.
117. за непрямого податку об’єктом оподаткування є:

А. дохід

Б. майно.

В. товар або послуга.

Г. земля
118. В Україні універсальний акциз офіційно називають:

А. податком на додану вартість

Б. акцизним збором.

В. прибутковим податком

Г. податком з обороту
119. Відомі класифікації податків не виділяють такі їхні види:

А. прогресивні, регресивні та пропорційні

Б. прямі і непрямі

В. справедливі та несправедливі.

Г. загальнодержавні й місцеві
120. що не є благом громадського вжитку:

А. маяки

Б. контроль за повенями.

В. оборона країни

Г. електроенергія
121. функції податків полягають в тому:

А. перерозподіляти доходи між різними групами населення

Б. збільшувати обсяги коштів, спрямованих на інвестування у національну

економіку.

В. регулювати грошовий обіг у країні

Г. усі твердження неправильні
122. громадські блага відрізняються від індивідуальних тим, що:

А. вони подільні

Б. до них можна застосувати принцип виключення

В. вони не подільні і не перебувають в індивідуальному користуванні.

Г. їх легко продати індивідуальним покупцям
123. до прямих податків не належать:

А. податок на спадщину.

Б. прибутковий податок

В. податок із прибутку

Г. земельний податок
124. що не належить до податкової системи

А. ввізне мито

Б. акцизний збір

В. місцеві збори

Г. обов’язкові платежі у державні цільві фонди
125. крива Лафера відображає залежність між:

А. податковим надходженням та інфляцією

Б. податковими ставками і податковими надходженнями.

В. податковими надходженнями і державними видатками

Г. усі відповіді не правильні
126. Що не є методом збалансування дефіцитного державного бюджету:

А. додаткова емісія грошей.

Б. операція на відкритому ринку

В. підвищення податків

Г. жодного винятку не має
127. який із перелічених законів України безпосередньо не стосується не прямого оподаткування:

А. ”Про податок на додану вартість”.

Б. ” Про оподаткування прибутку підприємств”

В. ”Про акцизний збір”

Г. ”Про єдиний митний тариф”
128. державні субсидії – це:

А. усі видатки з державного бюджету

Б. кошти, які держава надає у позику виробникам певних товарів і послуг.

В. кошти, спрямовані на імпорт найважливіших для країни товарів і послуг

Г. усі відповіді неправильні
129. Що не є важливою економічною функцією держави у ринковій системі:

А. створення правової бази економіки та надання соціальних послуг

Б. захист конкуренції.

В. перерозподіл ресурсів і доходів

Г. стабілізація національної економіки
130. хто ухвалює рішення про банкрутство підприємства:

А. власник підприємства

Б. суд

В. кредитори

Г. орган влади, який зареєстрував підприємство.
131. постійні витрати фірми – це:

А. явні витрати

Б. неявні витрати

В. витрати, які несе фірма навіть у тому разі, якщо не виробляє продукцію.

Г. усі відповіді неправильні
132. що не належить до оборотних виробничих засобів підприємства:

А. сировина

Б. основні і допоміжні матеріали.

В. незавершена продукція

Г. паливо та енергія
133. до основних факторних доходів належать:

А. заробітня плата, трансферні платежі, процент, рента

Б. заробітня плата, процент, рента, прибуток.

В. пенсії, процент, рента, заробітня плата

Г. усі відповіді неправильні
134. бюджет сім’ї – це:

А. загальна сума доходів сім’ї.

Б. сума усіх видатків сім’ї за певний проміжок часу

В. загальна сума грошових доходів і споживчої заборгованості сім’ї

Г. усі відповіді не правильні

Схожі:

Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? iconПредмет та функції економічної теорії
Поясніть різницю між буденним економічним мисленням І науковим. Визначите завдання економічної теорії як науки І навчальної дисципліни....
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? iconПитання для підсумкового контролю
Становлення І основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи І течії економічної теорії
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? icon1. предмет І метод економічної теорії
Усе це, поряд з глибокими кризовими явищами в економіці, викликало неминучі зміни у розвитку більшості суспільних та економічних...
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? iconТеми І зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
У чому полягає різниця між предметом економіксу, політекономії та економічної теорії? Поясніть на прикладах
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? iconТема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі І проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? icon1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Розділ І. Вступ до економічної теорії тема Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? iconКонспект лекцій 2006 міністерство освіти та науки україни івано-франківський...
Л.Є. Сімків, Р. Б. Данилейчук, С. Я. Кісь, І.І. Проданова, О. С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ,...
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? iconТема Вступ. Предмет І метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? iconПравила Дебатного турніру Ужну дебати на кубок ректора (правила розроблені...
«Ця Палата (ЦП) вважає (заборонить/дозволить/введе/і т п.)», а далі йде опис певної дії, необхідність вчинення якої треба довести,...
Яке зі своїх визначень предмета економічної теорії П. Самуельсон вважає найдосконалішим? iconТеми І зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Об’єкт, предмет, методи І функції економічної науки. Специфіка економічних явищ І процесів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка