Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні
Скачати 152.65 Kb.
НазваПідприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні
Дата конвертації16.06.2013
Розмір152.65 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми – нематеріальні активи.

Нематеріальний актив - це немонетарний актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) і утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.[1]*

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведуть щодо кожного об'єкта за такими групами:

 • права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

 • права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

 • права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

 • права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

 • авторські й суміжні з ними права (право на літературні й музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо)

 • гудвіл;

 • інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо);

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:

 • намір, технічну можливість і ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;

 • можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

 • інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

 • витрати на дослідження;

 • витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;

 • витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

 • витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;

 • витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховують на баланс підприємства за первинною вартістю.

Первинна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням.

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первинної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку.

Первинна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує  його  справедливу  вартість,  то  первинною  вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Первинна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первинною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання.

Первинною вартістю нематеріальних активів що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюють за їх справедливою вартістю.

Первинна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об'єктів.

Первинна   вартість   нематеріального   активу,   створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

Первинна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первинно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первинно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу треба переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первинна вартість і знос об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первинної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість.

Амортизація нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

При  визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

 • строки корисного використання подібних активів;

 • моральний знос, що передбачається;

 • правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Метод   амортизації   нематеріального   активу   обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Під час розрахунку вартості, що амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

 • коли існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;

 • коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому нематеріальний актив став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу і метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного року із збільшенням у балансі суми зносу нематеріальних активів, а з об'єктів, відображених в обліку за переоціненою вартістю, — із зменшенням переоціненої вартості об'єкта нематеріальних активів.

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю.

Нематеріальні активи - відносини, які виникають внаслідок володіння правами на об'єкти інтелектуальної власності та їх вико-ристання у виробничо-господарській діяль-ності підприємства для отримання доходу.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердже-ний Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242 і зареєстрований в Міністерстві   юстиції   України   02.11.1999 р.

№750/4043, зі змінами і доповненнями, визначає нематеріальний актив як немо-нетарний актив, який не має матеріальної форми, але може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) у виробництві, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам. Іншими словами, нематеріальні активи - активи, що не мають матеріально-речової фор-ми або матеріально-речова форма яких не має істотного значення для їх викорис-тання в господарській діяльності. Вони мають вигляд інтелектуальної власності, дов-гострокових майнових прав, гудвілу (ціни підприємства, зумовленої діловими зв'яз-ками) і забезпечують його власнику (власникам) певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду (понад один рік).

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється щодо кожного об'єкта за такими групами:

-          права користування природними ресурсами (права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

-          права користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);

-          права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торговельні марки, фірмові назви тощо);

-          права на об'єкти промислової власності (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

-          авторські та суміжні з ними права (права на літературні та музичні твори, про-грами для електронно-обчислювальних машин, бази даних тощо);

-          незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи, які представляють собою капітальні інвестиції в їх придбання, створення і модернізацію, використання яких за призначенням на дату складення балансу не відбулося;

-          інші нематеріальні активи (права на запровадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

В бухгалтерському обліку нематеріальні активи обліковуються на рахунку 12, який містить такі субрахунки:

121      – «Права користування природними ресурсами»;

122      – «Права користування майном»;

123      – «Права на знаки для товарів і послуг»;

124      – «Права на об'єкти промислової власності»;

125      – «Авторські і суміжні з ними права»;

126      – «Гудвіл»;

127      – «Інші нематеріальні активи». Між іншим, потребує більш детального роз'яснення термін «гудвіл». Відповідно

до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.05.2002 р. №349-IV, гудвіл визнається нематеріальним активом, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання найкращих управлінських прийомів, методів, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не амортизується і не враховується у визна-ченні валових витрат платника податків.

№750/4043, зі змінами і доповненнями, визначає нематеріальний актив як немонетарний актив, який не має матеріальної форми, але може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) у виробництві, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам. Іншими словами, нематеріальні активи – активи, що не мають матеріально-речової форми або матеріально-речова форма яких не має істотного значення для їх використання в господарській діяльності. Вони мають вигляд інтелектуальної власності, довгострокових майнових прав, гудвілу (ціни підприємства, зумовленої діловими зв'язками) і забезпечують його власнику (власникам) певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду (понад один рік). 

266 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється щодо кожного об'єкта за такими групами: - права користування природними ресурсами (права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); - права користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо); - права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торговельні марки, фірмові назви тощо); - права на об'єкти промислової власності (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); - авторські та суміжні з ними права (права на літературні та музичні твори, програми для електронно-обчислювальних машин, бази даних тощо); - незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи, які представляють собою капітальні інвестиції в їх придбання, створення і модернізацію, використання яких за призначенням на дату складення балансу не відбулося; - інші нематеріальні активи (права на запровадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). В бухгалтерському обліку нематеріальні активи обліковуються на рахунку 12, який містить такі субрахунки: 121 – «Права користування природними ресурсами»; 122 – «Права користування майном»; 123 – «Права на знаки для товарів і послуг»; 124 – «Права на об'єкти промислової власності»; 125 – «Авторські і суміжні з ними права»; 126 – «Гудвіл»; 127 – «Інші нематеріальні активи». Між іншим, потребує більш детального роз'яснення термін «гудвіл». Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.05.2002 р. №349-IV, гудвіл визнається нематеріальним активом, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання найкращих управлінських прийомів, методів, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не амортизується і не враховується у визначенні валових витрат платника податків. Придбаний підприємством нематеріальний актив відображається в його балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його викори7.3. Оцінка нематестанням, та його вартість може бути достовіріальних активів рно визначена. підприємства Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки (застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, систем, приладів, процесів, продуктів або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання), слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має: 
267 

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану придатності для реалізації або використання; - можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу; - інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: - витрати на дослідження; - витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; - витрати на рекламу та просування продукції на ринку; - витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини; - витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торговельних марок (товарних знаків). Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу (ФП(НА)П) складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок) (ЦНА), мита (М), непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню (НП), та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням (ВІН), тобто визначається за формулою (7.1). Витрати на сплату відсотків за кредит (ВК) не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних повністю або частково за рахунок кредиту банку. 
ФП ( НА )П  ЦНА  М  НП  ВІН  ВК . 

(7.1) 

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість з включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду. Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання, з урахуванням витрат, які виникають внаслідок його придбання (див. формулу (7.1)). Первісною вартістю нематеріальних активів, внесених до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість, з урахуванням витрат, які виникають внаслідок його придбання (див. формулу (7.1)). Первісна вартість створеного підприємством нематеріального активу (ФП(НА)С), включає прямі витрати на оплату праці (ВОП), прямі матеріальні витрати (ВПМ), інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо) (ВІН), тобто визначається за формулою (7.2). Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з їх удосконаленням, розширенням їх можливос268 

тей та продовженням терміну використання (ВУД), що сприяє збільшенню очікуваних майбутніх економічних вигод. 

ФП ( НА )С  ВОП  ВПМ  ВІН  ВУД . 

(7.2) 

Витрати на підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання включаються до складу витрат звітного періоду. 
ПРИКЛАД 7.1. Підприємство здійснює свою діяльність, орієнтуючись на провідні здобутки техніки і технології, постійно модифікуючи асортимент виготовлюваної продукції щодо її дизайну та привабливості. Воно використовує в своїй діяльності як вже запатентоване програмне забезпечення для розробки нових макетів упакування, маркування та брендів продукції, так і власні розробки. Придбання спеціалізованого програмного забезпечення згідно з договором коштує підприємству 14400 грн, в тому числі податок на додану вартість. Крім того, підприємство користується послугами незалежного спеціаліста консалтингової фірми щодо встановлення програмного забезпечення, які оплачує за договором в розмірі 720 грн, включаючи податок на додану вартість. Конструкторське бюро підприємства склало на дослідження і розроблення власного промислового зразка кошторис витрат. Для дослідження: прямі матеріальні витрати – 14000 грн, прямі витрати на оплату праці дослідників – 88000 грн, інші витрати – 53000 грн. Сума витрат на розробку: прямі матеріальні витрати – 33000 грн, прямі витрати на оплату праці дизайнерів – 125000 грн, інші витрати – 60000 грн. У результаті розроблення виготовлено промисловий зразок, який відповідає критеріям, визначеним П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Підприємство також планує зареєструвати й отримати патент на розроблення промислового зразка, витрати на що складуть суму в 2000 грн. Необхідно визначити первісну вартість придбаного та створеного підприємством нематеріальних активів. РІШЕННЯ. Обчислимо первісну вартість придбаного програмного забезпечення за формулою (7.1) пам'ятаючи, що податок на додану вартість підлягає відшкодуванню: ФП(НА)П = (ЦНА – ПДВ) + (ВПОСЛУГ – ПДВ) = (14400 –2400) + (720 – 120) = 12600 грн. Отже, програмне забезпечення візьмуть на баланс підприємства за первісною вартістю 12600 грн. При обчисленні первісної вартості створеного підприємством нематеріального активу слід згадати, що сума витрат на дослідження не буде включена до вартості промислового зразка, її включать до витрат звітного періоду. Вартість промислового зразка, обчислена за формулою (7.2) складе: ФПС(НА)С = ВОП + ВПМ + ВІН + ВРЕЄСТР = 33000 + 125000 + 60000 + 2000 = 220000 грн. Загальна первісна вартість нематеріальних активів складе 232600 грн (12600 + 220000). Зважаючи на наведені показники, слід визначити, що існуюче на ринку комп'ютерних технологій програмне забезпечення більш, ніж в 17 разів, дешевше за власноруч розроблений підприємством промисловий зразок. Тому на даному етапі підприємству доцільніше буде користуватися вже запатентованими розробками, по-перше, через те, що вони значно дешевші, по-друге, через те, що комп'ютерні технології характеризуються високим ступенем морального та фізичного старіння. 

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок (тобто предмети, що продаються і купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час на них можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною). У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку). Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці. Переоцінена первісна вартість нематеріального активу (ФПО(НА)) визначається як добуток відповідно первісної вартості (ФП(НА)) та індексу переоцінки (ІПО) за формулою (7.3): 
ФПО ( НА )  ФП ( НА )  ІПО . 
269 

(7.3)

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Поняття нематеріальних активів та особливості їх обліку» з дисципліни «Економіка підприємства» 

Схожі:

Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні icon3. Фонди підприємства, їх кругооборот та оборот
У процесі виробництва І перенесення своєї вартості на готовий продукт, основні виробничі фонди зазнають зношування. Розрізняють фізичне...
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні iconРоботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання»
Тема роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання»
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні iconПлан Основні фонди підприємства, їх загальна характеристика Показники...
Головними ознаками основних фондів є термін їх експлуатації (більше одного календарного року), вартість І спосіб її перенесення....
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні iconПлан 2 Вступ 3 1 Теоретичні основи підвищення використання виробничих...
Чинники підвищення ефективності використання виробничих та трудових ресурсів підприємства 13
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні icon5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів...
Під загрозою розкриття розумітимемо такий стан, коли отриманий несанкціонований доступ до ресурсів системи, при чому йдеться як про...
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні iconЛекція Час: 2 години (90 хв.) Місце
Природні ресурси — це найважливіші компоненти навколишнього при­родного середовища, які використовують для задоволення матеріальних...
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні iconЛабораторна робота №5 Виробничі функції
На промисловому підприємстві «Юг-Маш» на виробництво продукції y (млн грн.) витрачається два види ресурсів: основні виробничі фонди...
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні icon3. Трудові ресурси І трудовий потенціал суспільства
Людські ресурси – специфічний І найважливі­ший з усіх видів економічних ресурсів. Під людськими ресурсами розуміють працівників,...
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні iconТема Основні І оборотні фонди аграрних підприємств
Мета роботи: Визначити І проаналізувати основні показники забезпеченості І економічної ефективності використання основних фондів....
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної форми нематеріальні iconАналіз матеріальних ресурсів План
Аналіз узагальнюючих показників використання у виробництві матеріальних ресурсів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка