Методичні поради для підготовки до семінарських занять
Скачати 392.79 Kb.
НазваМетодичні поради для підготовки до семінарських занять
Сторінка1/5
Дата конвертації23.06.2013
Розмір392.79 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Философия > Документы
  1   2   3   4   5


МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра філософії та соціальних дисциплін
Плани семінарських занять

навчальної дисципліни
ФІЛОСОФІЯ
для студентів навчально-наукового інституту

фінансово-економічної безпеки і права, денна форма навчання


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Галузь знань 0304 «Право»

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»


Завдання обговорені та схвалені

на засіданні кафедри філософії

та соціальних дисциплін

« 29 » серпня 2011 року

Протокол № 1

Одеса – 2011

^

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Семінарські заняття - активна форма підведення підсумків самостійної роботи студентів з оволодіння курсу. Значення семінарського заняття полягає в тому, аби помогти студентам глибоко розібратися в ключових питаннях курсу "Філософія", навчити їх самостійно працювати з рекомендованою літературою, ясно і стисло викладати свої думки, переконливо та логічно обґрунтовувати їх, творчо аналізувати і узагальнювати факти, сформувати уявлення про існуючі точки зору на ті чи інші питання, робити узагальнення та висновки з різних аспектах даної науки.

На семінарські заняття виносяться найважливіші теми курсу. Підготовку до занять треба починати з ознайомлення з планом занять та рекомендованою літературою (зазначеною після кожної теми семінарського заняття). Після цього слід уважно прочитати конспект лекції, відповідні розділи підручника. В них викладені основні питання теми, вказані напрямки роботи над курсом. Після цього настає найбільш важливий і складний етап підготовки до семінару - вивчення та конспектування рекомендованої літератури. Вміння вірно скласти конспект, який допоможе в оволодінні курсом, - це вміння виділити головне.

Поряд з традиційною формою роботи на семінарі - розгляді питань теми у вигляді відповідей студентів на поставлені питання, існують й інші форми. Однією з них є заслуховування і обговорення студентських рефератів та коротких повідомлень з того чи іншого читання передбаченого планом. При цьому важливо, аби студент не тільки вмів написати реферат, але й вдало виступити з ним перед сокурсниками: переконувати слухачів, викладати думки літературною мовою, чітко й аргументовано, а також укладатися у відведений викладачем час. Для цього потрібно не тільки уважно прочитати конспект лекцій, вивчити рекомендовану літературу, але й скористатися тими порадами та рекомендаціями щодо оволодіння програмним матеріалом, які дає студентам викладач на групових та індивідуальних консультаціях.

Слід мати на увазі, що однією з дійових форм роботи на семінарі є дискусія, яка дозволяє розвинути уміння використовувати в ході колективних пошуків істини всю гамму принципів наукового пізнання взагалі і в той же час на практиці сформувати такі важливі якості, як наукова об'єктивність, критичність і повага до чужої думки, здатність доводити своє бачення передумов, суті тих чи інших релігій тощо.
^

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ.

Написання рефератів з проблем Філософії є однією з найважливіших форм самостійної роботи.

Підготовка до написання реферату передусім має на меті розширити, поглибити теоретичні знання студентів. Підготовка реферату вимагає від студента значних витрат часу, ретельності, наполегливості у пошуках матеріалу, продуманого його узагальнення, акуратного оформлення та вмілого відстоювання своїх спостережень, висновків при захисті реферату на семінарі.

Обсяг реферату у рукописному варіанті – 12-15 стандартних аркушів (або розгорнутих аркушів учнівського зошита), у машинописному – 10-12 стандартних сторінок (текст друкується через два, а посилення – через півтора інтервали). Свідомо збільшувати обсяг роботи не слід. Цінність визначається не кількістю сторінок, а змістом, самостійністю обґрунтованих суджень. Аркуші потрібно пронумерувати. На титульній сторінці вказують назву вузу, факультет, курс, групу, прізвище та ініціали студента, тему роботи, прізвище і ініціали викладача, під керівництвом якого виконана робота.

Реферат повинен включати в себе такі структурні елементи:

 1. Зміст, в якому послідовно наводяться всі пункти плану.

 2. Вступ, в якому передусім уточнюється, з якою значною проблемою пов’язана тема, дається коротко преамбула (постановка питання).

 3. Текст роботи – розгляд подій основної теми реферату.

 4. Висновки теми реферату.

 5. Список використаної літератури.

Приступаючи до написання реферату автор повинен визначити головну мету твору, а потім перейти до характеристики літератури, на підставі якої він збирається досягти поставлених цілей.

Далі студент переходить до викладання матеріалу за планом. Успіх реферату значною мірою залежить від добре обміркованого, продуманого плану.

В основу розбивки реферату на пункти плану можуть бути покладені різні критерії. По-перше, можна розділити матеріал на розділи за хронологічною ознакою. По-друге можна розглянути матеріал у проблемному плані. По-третє, не виключається комбінований (проблемно-хронологічний) підхід до розподілення матеріалу.

На наступному етапі роботи – у Висновках – необхідно зробити узагальнення, сформулювати найважливіші положення, що є результатом вивчення обраної теми. Вони мають органічно випливати з розглянутого конкретного матеріалу та відповідати йому.

Включена у Список література повинна бути пронумерована від першого до останнього арабськими цифрами.

Завершується робота над рефератом його стилістичним редагуванням.

ТЕМА 1.

^ ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ ТА ФУНКЦІЇ.
Мета заняття – розкрити специфіку філософського знання, аналіз філософії як різновиду світогляду, виявлення особливостей його функціонування.

^ Основна проблема – філософія як теоретична основа світогляду.

Основні поняття та категорії – світогляд, міфологія, релігія, філософія, загальна картина світу, метод, методологія, функції філософії, ідеалізм, матеріалізм, дуалізм.
Питання для організації дискусії на семінарі.


 1. Філософія як світоглядне знання.

 2. Історичні типи світогляду та їх особливості.

 3. Специфіка філософського знання.

 4. Предмет та функції філософії.


Теми рефератів та повідомлень.


 1. Філософія в системі науки.

 2. Світогляд і філософія як форми людського самовизначення в світі.

 3. Особливості історичного зародження філософії.

 4. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини.

 5. Соціальна функція філософії.


Рекомендована література.


 1. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 2001.

 2. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук. – Мюнхен-Львів, 1995.

 3. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.

 4. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1998.

 5. Радугин А.А. Хрестоматия по философии: Учебное пособие. – М., 1998.

 6. Світогляд і духовна культура. – К., 1993.

 7. Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М., 1989.

 8. Філософія: Курс лекцій. – К., 1994.


Питання для самостійної підготовки.


 1. В чому полягає сутність картини світу?

 2. Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення?

 3. Які фактори впливають на формування та розвиток світогляду людини?

 4. Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософського мислення.

 5. Визначить предмет філософії та обґрунтуйте його розуміння.

 6. Які ви знаєте загальнофілософські методи, в чому полягає їх відмінність?

 7. Розкрийте зміст основних функцій філософії.

 8. Яку роль відіграє філософія у розвитку конкретних наук, зокрема юридичної?


ТЕМА 2.

^ ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні поради для підготовки до семінарських занять
Плани семінарських занять обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін
Методичні поради для підготовки до семінарських занять icon«екологічне право» методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять
Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство / Попадинець Г....
Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні поради для підготовки до семінарських занять
В них викладені основні питання теми, вказані напрямки роботи над курсом. Після цього настає найбільш важливий І складний етап підготовки...
Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні рекомендації до підготовки до семінарських занять та написання...
Міжнародне право: Методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять та написання контрольних робіт (для студентів заочної...
Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні рекомендації для семінарських занять І самостійної підготовки...
Методичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «юридична психологія» для студентів...
Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни
Методичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до семінарських занять
Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки Правова статистика
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять Навчальна...
Плани семінарських занять «Реалізація І гарантія прав на землю» для студентів вечірньої форми навчання епф ну «оюа» у м. Сімферополі...
Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні рекомендації для семінарських занять з дисципліни “
Методичні рекомендації для семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»...
Методичні поради для підготовки до семінарських занять iconМетодичні рекомендації з підготови до семінарських занять з дисципліни...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка