З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об'єктів
Скачати 212.77 Kb.
НазваЗ 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об'єктів
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2013
Розмір212.77 Kb.
ТипКодекс
mir.zavantag.com > Экономика > Кодекс
  1   2
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об'єктів нерухомості.
Перш за все, Податковий кодекс визначив, що продажем буде рахуватися будь-який перехід від однією особи до іншої права власності на нерухомість, за винятком успадкування та дарування цієї нерухомості. Отже, якщо ви вирішили продати, або обміняти свою нерухомість — уважно ознайомтеся зі змістом Податкового кодексу України або проконсультуйтесь у фахівців щодо сплати податків. Адже, у відповідності до ст.172.5 ПКУ, сума податку визначається та сплачується самостійно:
- особою, котра продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість до нотаріального посвідчення цих договорів;
- особою, у власності якої перебувала нерухомість та яка відчужена за рішенням суду (суд змінив власника або визнав право власності на нерухомість з іншою особою).
У відповідності до п. 172.1 ст.172 ПКУ, не оподатковується дохід, отриманий від продажу об'єктів нерухомості, а саме: житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій ділянці), не частіше одного разу в межах податкового року, та якщо така нерухомість знаходиться у вашій власності не менше 3 років.
При відчуженні земельної ділянки її розмір не повинен перевищувати норму безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України, залежно від її призначення.
У разі продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, або іншого об’єкта нерухомості не зазначеного у п. 172.1 ст. 172 ПКУ то дохід отриманий від відчуження такої нерухомості підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків.
У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу об'єкта незавершеного будівництва.
Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону (172.3. ст.172 ПКУ).
Під час проведення операцій з продажу об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку.
Принагідно застерігаємо громадян від спроби мінімізувати сплату податків при укладанні договорів відчуження.
Відповідно до ч.1 ст.203 ЦК України, яка, до речі, також зазнала змін, — зміст договорів, що укладаються громадянами, не може суперечити вимогам чинного Законодавства, інтересам держави і суспільства.
Згідно з чинними нормативними актами, податок із доходів фізичних осіб є загальнодержавним податком, що поповнює державний бюджет України. Отже, умисне заниження сплати податку при укладанні Договорів відчуження майна, в тому числі і зазначення в Договорі балансової вартості нерухомості (що вказується у витязі МБТІ), дає підставу відповідним органам вимагати визнання такого Договору недійсним як правочину, який вчинений з метою, що суперечить інтересам держави.
А відповідно до нової редакції ст.228 ЦК України, у разі визнання судом правочину недійсним як такого, що вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, то, за наявності умислу в обох сторін, у дохід держави стягується все одержане ними за даним правочином.
Since January 1 of this year came into force the Tax Code of Ukraine, which changed the order of payment and rates of taxation of income received from the sale of real estate.

First of all, the tax code has determined that the sale will ignore any transition from one person to another title to property, except inheritance and donation of the property. So, if you decide to sell or exchange their property - carefully read the contents of the Tax Code of Ukraine or consult experts on taxes. Indeed, according to st.172.5 PKU, the amount of tax is determined and paid for yourself:

- Person who sells or exchanges with another individual property to notarization of contracts;

- A person has title to real estate and that was alienated by the court (the court changed the owner or admitted ownership of property from another person).

In accordance with Article 172 § 172.1 TCU, not taxable income derived from the sale of real estate, namely a house, apartment or parts thereof, rooms, garden (holiday) home (including the land on which each such facilities as well as economic and service structures and buildings located on a site), not more than once within the tax year, and if such property is located in your property for at least 3 years.

In case of alienation of land its size should not exceed the rate of free transfer referred to in Article 121 of the Land Code of Ukraine, depending on its purpose.

In the case of sales during the fiscal year by more than one real estate or other property not specified in subsection 172.1 cent. TCU 172 is income received from the sale of real estate will be taxed at a rate of 5 percent.

In the same way taxable income from the sale of uncompleted construction.

Revenue from the sale of the property is determined based on the price specified in the sales contract, but not less than the appraised value of the facility, designed by the body authorized to carry out such an assessment in accordance with the law (172.3. St.172 PKU).

During operations with sale of real estate between individuals notary certifies the treaty if the appraised value of the property and of the payment of tax to the budget party (parties) contract and submits quarterly to the state tax authority at the location of public notary offices workplace or private notary information such agreement, including information about its cost and the amount of tax paid.

In passing, we discourage people from trying to minimize taxes when contracting alienation.

According to Part 1 st.203 Civil Code of Ukraine, which, incidentally, has also undergone changes - content agreements made by citizens, not be contrary to the applicable law, the interests of the state and society.

Under current regulations, a tax at the individual income tax is a state that replenish the state budget of Ukraine. So intentionally understating tax When a contract of alienation of property, including an indication of the Treaty of the carrying value of the property (as indicated in the excerpt MBTI), gives rise to the relevant authorities require the recognition of this Agreement null and void as of the transaction, which is committed to contrary interests State.

But according to the new st.228 Civil Code of Ukraine, in the event that the court void the transaction as having committed to contrary to the interests of the state and society, then, if the intent of both parties, state revenue collected all they get for this deed.

Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну)
об'єктів нерухомого майна

172.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу
(обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року
житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового
(дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані
такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної
ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної
статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) залежно від її
призначення, та за умови перебування такого майна у власності
платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника
податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане
таким платником у спадщину. { Пункт 172.1 статті 172 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що
розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним)
будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо
не визначається.

172.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від
продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї
статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом
167.2 статті 167 цього Кодексу.

У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу
(обміну) об'єкта незавершеного будівництва.

172.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається
виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не
нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом,
уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

При обміні об'єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника
податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від
відчуження нерухомого майна, визначеного:

а) у абзаці першому пункту 172.1 цієї статті, - не
оподатковується;

б) у пункті 172.2 цієї статті, - оподатковується за ставкою,
визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

172.4. Під час проведення операцій з продажу (обміну)
об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує
відповідний договір за наявності оціночної вартості такого
нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету
стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до органу
державної податкової служби за місцем розташування державної
нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса
інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його
вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим
розділом для податкового розрахунку.

172.5. Сума податку визначається та самостійно сплачується
через банківські установи:

а) особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою
нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу, міни;

б) особою, у власності якої перебував об'єкт нерухомості,
відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права
власності на таке майно. Фізична особа зобов'язана відобразити
доход від такого відчуження у річній податковій декларації.

{ Пункт 172.5 статті 172 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 }172.6. У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення
договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості, за яким
сплачено податок, платник податку має право на повернення надміру
сплаченої суми податку на підставі податкової декларації, поданої
в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну
сплату податку.

172.7. Одночасно з дією пункту 172.4 цієї статті, якщо
стороною договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомого майна є
юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа є
податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та
сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих
платником податку від такого продажу (обміну).

172.8. Для цілей цієї статті під продажем розуміється
будь-який перехід права власності на об'єкти нерухомості, крім їх
успадкування та дарування.

172.9. Дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів
нерухомості, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами,
оподатковується згідно із цією статтею в порядку, встановленому
для резидентів, за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу.

172.10. Продаж резидентами та нерезидентами успадкованого
(отриманого в подарунок) об'єкта нерухомості підлягає
оподаткуванню згідно з положеннями цієї статті.

172.11. Порядок визначення оціночної вартості нерухомості та
об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)
( 1103-2011-п ), визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу
або обміну об'єктів рухомого майна

173.1. Дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта
рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується
за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу.

Дохід від продажу об'єкта рухомого майна визначається
виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не
нижче оціночної вартості такого об'єкта.

173.2. Як виняток з положень пункту 173.1 цієї статті, під
час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового
автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом
звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій
оподатковуються за ставкою 1 відсоток.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом
звітного податкового року другого та наступних об'єктів рухомого
майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера,
підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у пункті 167.2
статті 167 цього Кодексу.
{ Абзац третій пункту 173.2 статті 173 виключено на підставі
Закону N 3609-VI (
3609-17 ) від 07.07.2011 }
173.3. У разі якщо стороною договору купівлі-продажу об'єкта
рухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець,
така особа вважається податковим агентом платника податку та
зобов'язана виконати всі визначені цим розділом функції
податкового агента. При цьому податковий агент утримує податок за
ставками, визначеними відповідно до пунктів 173.1 або 173.2 цієї
статті з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого
майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи
в окремій заяві. { Абзац перший пункту 173.3 статті 173 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }

У разі якщо об'єкт рухомого майна продається (обмінюється) за
посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого
відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи
фізичної особи - підприємця, такий посередник виконує функції
податкового агента стосовно подання до органу державної податкової
служби інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету
податку в порядку та строки, встановлені для податкового
розрахунку, а платник податку під час укладення договору
зобов'язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від
операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна.

173.4. Під час проведення операцій з відчуження об'єктів
рухомого майна в порядку, передбаченому цією статтею:

нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної
вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку до
бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до
органу державної податкової служби за місцем розташування
державної нотаріальної контори або робочого місця приватного
нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про
його вартість та суму сплаченого податку, в порядку, встановленому
цим розділом для податкового розрахунку;

суб'єкт господарювання, який надає послуги з укладення
біржових угод або бере участь в їх укладенні за наявності
оціночної вартості такого рухомого майна та документа про сплату
податку сторонами договору, щокварталу подає до органу державної
податкової служби інформацію про такі угоди, включаючи інформацію
про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку, в порядку
та строки, встановлені для податкового розрахунку.

Для цілей цього пункту платник податку самостійно визначає
суму податку і сплачує його до бюджету через банківські установи.

У разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну
власника та перехід права власності на рухоме майно сума податку
визначається та самостійно сплачується через банківські установи
особою, у власності якої перебував об'єкт рухомого майна,
відчужений за таким рішенням, на підставі відображення ним доходу
від такого відчуження у складі загального річного оподатковуваного
доходу.
{ Пункт 173.5 статті 173 виключено на підставі Закону
N 4834-VI (
4834-17 ) від 24.05.2012 }
173.6. Дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів
рухомого майна, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами,
оподатковується згідно з цією статтею в порядку, встановленому для
резидентів, за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу.

173.7. Продаж резидентами та нерезидентами успадкованого
(отриманого в подарунок) об'єкта рухомого майна підлягає
оподаткуванню згідно з положеннями цієї статті.

173.8. Для цілей цієї статті під продажем розуміється
будь-який перехід права власності на об'єкти рухомого майна, крім
їх успадкування та дарування. Норми цієї статті не застосовуються
до операцій з валютними цінностями, які оподатковуються відповідно
до підпункту 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

{ Пункт 173.8 статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3609-VI (
3609-17 ) від 07.07.2011, N 4834-VI ( 4834-17 ) від
24.05.2012 }


Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником
податку в результаті прийняття ним
у спадщину чи дарунок коштів, майна,
майнових чи немайнових прав

174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою
оподаткування на:

а) об'єкт нерухомості;

б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса
з використанням дорогоцінних металів та/або природного
дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

в) об'єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім
депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне
право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на
цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність
або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за
страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на
пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному
рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника
накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках
спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових
установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї
спадкодавця першого ступеня споріднення;

б) вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ"
пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є
інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, та вартість власності,
зазначеної в підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються
дитиною-інвалідом;

в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в
установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що
діяли на території України, а також у державні цінні папери
(облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року,
облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року,
державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного
банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в
установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху
протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що
успадковуються будь-яким спадкоємцем;

174.2.2. за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167
цього Кодексу, вартість будь-якого об'єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця
першого ступеня споріднення;

174.2.3. за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167
цього Кодексу, для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується
спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта
спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від
спадкодавця-резидента.

174.3. Особами, відповідальними за сплату (перерахування)
податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно,
майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню,
зазначається в річній податковій декларації, крім
спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до
нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які
отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою
ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими
спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального
оформлення об'єктів спадщини. { Абзац другий пункту 174.3 статті
174 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011, N 4661-VI ( 4661-17 ) від 24.04.2012 }

174.4. Нотаріус щокварталу подає до органу державної
податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної
контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про
видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів
дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового
розрахунку.

Нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на
спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем
податку з вартості об'єкта спадщини.
174.5. { Абзац перший пункту 174.5 статті 174 виключено на
підставі Закону N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
У разі переходу права на отримання страхових виплат згідно із
статтею 1229 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) податковим
агентом є страхувальник - фінансова установа.

174.6. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як
дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від
фізичних осіб.

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт,
послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з
правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

Стаття 30. Податкові пільги

30.1. Податкова пільга - передбачене податковим та митним
законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо
нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та
збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом
30.2 цієї статті.

30.2. Підставами для надання податкових пільг є особливості,
що характеризують певну групу платників податків, вид їх
діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне
значення здійснюваних ними витрат.

30.3. Платник податків вправі використовувати податкову
пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її
застосування і протягом усього строку її дії.

30.4. Платник податків вправі відмовитися від використання
податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька
податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть
бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок
майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з
бюджету.

30.5. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання
встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про
захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

30.6. Суми податку та збору, не сплачені суб'єктом
господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг,
обліковуються таким суб'єктом - платником податків. Облік
зазначених коштів ведеться в порядку ( 1233-2010-п ), визначеному
Кабінетом Міністрів України.

30.7. Контролюючі органи складають зведену інформацію про
суми податкових пільг юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців та визначають втрати доходів бюджету внаслідок надання
податкових пільг.

30.8. Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю
надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим
використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів
використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним
поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання
пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги,
використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті,
повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

30.9. Податкова пільга надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу
оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування
податку та збору;

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору.
Article 172. The procedure of taxation of sale (exchange)

                 real estate
     172.1. Income received by the taxpayer from the sale

(Exchange) only once during the tax year

house, apartment or parts thereof, rooms, garden

(Holiday) home (including the land on which are located

such objects, as well as economic and service structures and buildings

located on such land) and land

area that does not exceed the free transfer of specified

Article 121 of the Land Code of Ukraine (2768-14) depending on its

appointment and conditions of such property owned

taxpayer for more than three years, not taxable.
     The condition concerning the stay of such property owned by the taxpayer

tax over three years does not apply to property acquired

such taxable inheritance. {Paragraph 172.1 of Article 172 is added

new paragraph pursuant to Law N 3609-VI (3609-17) from

07.07.2011}
     Income from the disposal of household structures that

located on the same site with a residential or garden (dacha)

house and sold along with it, for tax purposes separately

not determined.
     172.2. Income received by the taxpayer from the sale

during the tax year more than one of the objects

property referred to in paragraph 172.1 of this article or of

sale of the property, not referred to in paragraph 172.1 of this

Article shall be taxable at the rate indicated in paragraph

167.2 Article 167 of the Code.
     In the same way taxable income from the sale

(Exchange) facility under construction.
     172.3. Revenue from the sale of the property is determined

based on the price specified in the contract of sale, but not

below the appraised value of the facility, calculated body

authorized to carry out such an assessment in accordance with the law.
     In an exchange of property for other (s) income taxpayer

tax in the form of cash compensation received by him from

alienation of immovable property as defined:
     a) In the first paragraph of § 172.1 of this article - not

taxable;
     b) in paragraph 172.2 of this article - is taxed at a rate

defined in paragraph 167.2 of Article 167 of the Code.
     172.4. During operations selling (exchange)

real estate between individuals notary certifies

the treaty if the estimated cost of such

property and of the payment of tax to the budget

party (parties) contract and quarterly submit to the authority

State Tax Service of the location of the state

notary office or workplace of private notary

information on this agreement, including information about its

cost and amount of tax paid in the manner prescribed by this

section for tax calculation.
     172.5. The tax is determined and self-limited

through banking institutions:
     a) a person who sells or exchanges with another individual

property - to the notarization of the contract

sale, barter;
     b) a person has title to the property was,

alienated by the court of a change of ownership and transfer of

ownership of such property. An individual must show

income from such disposal in the annual tax return.

{Paragraph 172.5 of Article 172 of the Law N 3609-VI (3609-17)

on 07.07.2011}
     172.6. In case of non committing notary act on license

contract of sale, or exchange of the property, which

taxed, the taxpayer has the right to return excess

paid tax on the basis of tax returns filed

in due course, and supporting documents on the actual

payment of tax.
     172.7. Simultaneously with the action item 172.4 of this Article, if

party to the contract of sale, or exchange of real property is

legal entity or natural person - entrepreneur, that person is

tax agent of the taxpayer in respect of charges, maintenance and

payment (transfer) to the budget and tax revenues received

taxpayer from such sale (exchange).
     172.8. For the purposes of this article, the sale means

any transfer of ownership of real estate, in addition to their

inheritance and gift.
     172.9. Income from the sale (exchange) objects

properties that are performed by individuals - non-residents

taxable under this Article in the manner prescribed

for residents at the rates specified in paragraph 167.1 of Article 167

this Code.
     172.10. Sales residents heritability

(Received as a gift) of the property subject

taxable under the provisions of this article.
     172.11. Procedure for determining the appraised value of the property and

unfinished construction, sold (exchange)

(1103-2011-P), the Cabinet of Ministers of Ukraine.
     Article 173. Procedure for taxation of sales

                 or sharing objects movable property
     173.1. Revenue from the sale of the taxpayer (the exchange) of the object

personal property during the tax year is taxed

at the rate specified in paragraph 167.2 of Article 167 of the Code.
     Revenue from the sale of the movable property determined

based on the price specified in the contract of sale, but not

below the appraised value of the facility.
     173.2. As an exception to paragraph 173.1 of this article at

the sale of one of the objects of movable property in the form of passenger

car, motorcycle, scooter more than once during

tax year income from these transactions Seller

taxed at 1 percent.
     Income received by the taxpayer from the sale for

the tax year of the second and the following objects moving

property in the form of a car, motorcycle, Scooter

subject to tax at the rate specified in section 167.2

Article 167 of the Code.

 
     {Paragraph three of paragraph 173.2 of Article 173 excluded on the basis

Law N 3609-VI (3609-17) of 07.07.2011}

 
     173.3. If a party to the contract of sale of an object

movable property is a legal entity or a natural person - entrepreneur

such person is a tax agent and the taxpayer

shall perform all functions specified in this section

tax agent. This tax agent keeps tax for

rates specified under paragraphs 173.1 and 173.2 of this

Article based on information about the sequence of sale of movable

Property listed by the taxpayer in the contract of sale or

in a separate statement. {Paragraph one, paragraph 173.3 of Article 173 of the

amended by the Law N 3609-VI (3609-17) from

07.07.2011}
     If the object of movable property sold (exchanged) for

through entity (or its affiliates, divisions, other

separate unit) or a representative resident or

individual - entrepreneur, a mediator acts as

tax agent on the presentation to the state tax

service information on the amount of revenue and the amount paid to the budget

tax in the manner and terms established for tax

calculation, the taxpayer during the contract

obliged to pay to the budget tax revenue

of sale (exchange) objects of movable property.
     173.4. During operations alienation of

movable property in the manner provided in this Article:
     notary certifies the treaty if the estimated

the value of such personal property, and of the payment of tax to

Budget party (parties) contract and submits quarterly to

state tax authorities by location

public notary office or workplace private

notary information such agreement, including information about

its cost and the amount of tax paid in the manner prescribed

this section for tax calculation;
     entity that provides concluding

exchange transactions or involved in their conclusion if

estimated value of the personal property, and of the payment

tax parties to the contract shall submit quarterly to the state

Tax information such agreements, including information

the amount of income and the amount paid to the budget of the tax in order

and terms established for tax calculation.
     For purposes of this paragraph the taxpayer determines

amount of tax and pay it to the budget through the banking system.
     In case the court, tribunal decision to change

ownership and transfer of ownership of personal property tax amount

determined independently and paid through the banking system

person in the property which was the object of movable property

alienated by this decision, based on his income reflected

from such disposal in the total annual taxable

income.

 
     {Paragraph 173.5 of Article 173 excluded on the basis of the Law

N 4834-VI (4834-17) of 24.05.2012}

 
     173.6. Income from the sale (exchange) objects

movable property, committed individuals - non-residents

taxed under this section in the manner prescribed for

residents at the rates specified in paragraph 167.1 of Article 167

this Code.
     173.7. Sales residents heritability

(Received as a gift) object movable property subject

taxable under the provisions of this article.
     173.8. For the purposes of this article, the sale means

any transfer of property rights to personal property, except

their inheritance and donation. The rules shall not apply

to transactions with currency values, which are taxed in accordance

subparagraph 165.1.51 of paragraph 165.1 of Article 165 of the Code.

{Paragraph 173.8 of Article 173 as amended by Laws

N 3609-VI (3609-17) of 07.07.2011, N 4834-VI (4834-17) from

5/24/2012}

Article 174. Taxation of income received by the payer

                 tax as a result of acceptance of the

                 inheritance or gift of money, property,

                 title or interest
     174.1. Heritage Objects taxpayer divided to

Tax to:
     a) property;
     b) the object of movable property, including:
     antiques or works of art;
     natural precious stones or precious metal decoration

of precious metals and / or natural

precious stones;
     any vehicle and accessories;
     other movable property;
     c) the object of commercial property, namely securities (other than

deposit (savings), mortgage certificate), corporate

law, business property on an object as such, ie ownership

integral property complex, intellectual (industrial) property

or the right to receive income from her property and other rights;
     g) the amount of insurance (insurance payments) for

insurance contracts, as well as the amount of stored according to

pension deposit account funded pension

account, an individual retirement account testator - Member

funded pension system;
     d) cash or funds held in accounts

decedent opened in banking and non-banking financial

institutions, including deposit (savings), mortgage certificates

Certificates real estate fund.
     174.2. Heritage Objects taxed:
     174.2.1. The zero rate:
     a) the value of the property that is inherited by family members

first-degree relatives of the testator;
     b) the value of the property specified in paragraphs "a", "b", "d"

  1   2

Схожі:

З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\Закон України "Про акцизний збір" ( 1996-12 ) (Відомості
Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім: підпункту 20 15. 2 пункту 20. 1 статті 20 цього Кодексу, який
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\План Спрощена система оподаткування. Суб’єкти оподаткування Порядок...
Тема: Особлиості реєстрації та обліку діяльності суб’єктів господарювання за умови спрощеної системи оподаткування
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\Тема. Мито в системі непрямих податків: платники, об ’ єкти, ставки, пільги
Податковий кодекс України: [ел ресурс] / Прийнятий 12. 2010 року. − К.: Кондор, 2011. – 472с
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\Кодекс України від 02. 12. 2010 року №2755-vi
Податковий Кодекс України від 02. 12. 2010 року №2755-vi (остання редакція 07. 08. 2011)
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\Питання для підготовки до модуля
...
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені Законом України від 3 лютого 2005 року n 2415-iv, внесені не будуть у зв'язку з втратою чинності...
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\Закон україни
З 1 січня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi, враховуючи...
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\Закон україни
З 1 січня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi, враховуючи...
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\8. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підпримництва
Суттєві зміни порядку нарахування та сплати єдиного податку вступили в силу 1 липня 2012 року
З 1 січня цього року набрав чинності Податковий кодекс України, яким змінено порядок сплати та ставки оподаткування доходів, отриманих від продажу об\План платники податку. Об’єкт оподаткування. База оподаткування Ставки податку
Платниками податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка