#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ
Скачати 104.05 Kb.
Назва#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ
Дата конвертації18.06.2013
Розмір104.05 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Астрономия > Документы
#Аркуш паперу з вiдображенням постiйних реквiзитiв це

+ Бланк

#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи i справ

+ Пасивнi підлеглі

#Безпосередня підготовка зустрічі або бесіди може включяти

+Всі відповіді вірні

#Встановлення єдиних норм i вимог до документiв, незалежно вiд

+ Стандартизацiя

#В чому полягає делегування повноважень?

+ У передачi керiвником окремим своїм пiдлеглим

#Визнчають категорію менеджерів.

+Менеджери вищого,нижчого та середнього рівнів.

#Визначають категорiї менеджерiв

+ Менеджери вищого, нижчого та середнього рівнів

#Документ що фіксує обговорення питань і прийняття рішень

+Протокол

#До якої групи належить перелiк документiв: наказ, розпорядження,

+ Органiзацiйно-розпорядчi документи

#До якого типу відноситься щомісячна нарада

+Регулярна,планова,з постійним складом учасників.

#Епiзодична кооперацiя працi виникає у разi

+ Виробничої необхiдностi або на пiдставi спецiального розпорядження

#З погляду сприйняття iнформацiї, яка надходить вiд керiвнi подiляють

+ Активнi, пасивнi, резистентнi

#За цілями ділові наради поділяються на

+Навчяльні,роз’яснювальні,проблемні,координаційні та інформаційні

#За Мінцбергом розрізняють такі інформаційні ролі.

+Приймачь інформації,розповсюджувач інформації,представник.

#За Мінцбергом розрізняють такі між особистісні ролі ролі.

+Головний керівник,лідер,зеднувальна ланка.

#За формою документи бувають:

+ Iндивiдуальнi, типовi, трафаретнi

#За скiлькома етапами здiйснюється процес розробки плану особистої

+ 7 етапiв

#За способом проведення ділові наради поділяються на.

+Диктаторські,автократичні,сегрегативні,дискусійні,та довільні.

#За способом вiддачi розпорядження можуть бути:

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#За якими напрямками здійснюеться наукова організація праці.

+Оплата і стимулювання праці,розподіл і кооперація праці.

#За якими напрямками може здiйснюватися удосконалення

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#За роллю в процесi управлiння управлiнських працiвникiв подiляють

+ Керiвникiв, фахiвцiв, службовців

#За предметом діяльності справи класифікуються.

+робота з перспективною та поточною інформаціею.

#За перiодичнiстю повторення справи подiляються на:

+ Регулярнi та нерегулярнi

#За перiодом, що його охоплює управлiнська дiяльнiсть, розрiзняють с

+ Перспективнi та поточнi,

#За класифiкацiйними ознаками складання бiзнес-плану - це

+ Комплексна поточна робота менеджера на переговорах.

#Змiст управлiнської працi характеризується:

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#Органiзацiя дiлової наради включає:

+ Пiдготовка, проведення, пiдведення пiдсумкiв

#Офiцiйний документ, який складено групою службових осiб для:

+ Акт

#Оберiть правильне визначення документа?

+ Матерiальний об'єкт, що мiстить iнформацiю в зафiксованому виглядi

#Наказ набуває чинностi з моменту його:

+ Пiдписання

#Назвiть вiдомi органiзацiйнi форми дiловодства

+ Централiзована, децентралiзована, змiшана

#Назвiть основнi напрямки удосконалення дiловодства i

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#Назвiть вимоги до цiлей менеджера:

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#Назвiть етапи процесу встановлення цiлей:

+ Визначення цiлей, аналiз можливостей досягнення встановлених цiлей,

#Назвiть принципи оплати i стимулювання працi

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#Назвiть завдання наукової органiзацiї працi

+ Економiчнi, соцiальнi, психофiзiологiчнi

#Назвiть принципи наукової органiзацiї працi

+ Комплекснiсть, системнiсть, спецiалiзацiя, регламентацiя, стабiльнiсть,

#Про яку нараду можна сказати: "дає змогу її учасникам, не

+ Телеконференцiя

#Проведення підсумків ділової наради включяе.

+Прийняття рішення,підписання протоколу.

#Процедура проведення ділових переговорів

+Підготовка переговорів,проведення переговорів,рішення проблеми,аналіз підсумків ділових переговорів.

#Переговори складаються з:

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#Паралельна кооперацiя працi застосовується

+ За одночасного виконання двох або бiльше видiв робiт, завершення

#Послiдовна кооперацiя працi передбачає

+ Початок наступного виду робiт лише пiсля завершення попереднього

#Постiйну кооперацiю працi використовують з метою

+обеднання сумiжних (взаємозалежних) вiддiлiв та виконавцiв

#Текст наказу складається з таких частин:

+ Констатуюча i розпорядча

#У чому полягае підведення підсумків телефонної розмови

+Запис розмови-хоча б їїреестрація.

#У чому полягае зміст підготовки до ділової бесіди.

+Визначення теми,та терміну зустрічі

#У чому суть операторської функції управлінської праці.

+У виконанні стереотипних операцій,необхідних для

#У чому суть евристичної функції

+У постановціпроблемита пошук шляхів її розв’язання.

#У чому суть адміністративної функції

+У цілеспрямованому впливі керівника на підлеглих.

#У якiй послiдовностi вiдбувається проведення наради?

+ Вiдкриття наради, оголошення доповiдi, вiдповiдi на питання, обговорення доповiдi

#Хто є автором особистих документiв?

+ Автором документiв особистого характеру є сам укладач

#Чинять опiр дiї, часто i без пiдстав сперечаються з керiвником,

+ Резистентнi підлеглі

#Що оформляеться наказами по особовому складі

+Прийом,переміщення,переведення,звільнення і надання відпустки.

#Що прямо пропорцiйно залежить вiд органiзацiї робочого мiсця?

+ Продуктивнiсть праці

#Що називаеться документаціею по особовому складу

+Сукупність документів по обліку персоналу підприємству.

#Що є основою кооперацiї працi у менеджментi?

+ Чiтко продумана технологiя процесу управлiння - послiдовнiсть

#Що є завданням нормування працi?

+ Визначення трудомiсткостi робiт i необхiдної для їхнього виконання

#Що є першою складовою планування?

+ Збiльшення масштабу задач, їх комплексності

#Що таке управлінський документ

+документ,який містить відомості організаційного або розпорядчого

#Що таке робоче місце.

+Просторова зона оснащена необхідними матеріальними засобами.

#Що таке робочя зона.

+Частина простору робочого місця,обмеженого крайніми точками.

#Що таке розпорядження?

+ Повiдомлення, передане керiвником пiдлеглим, що стосується змiсту i

#Що таке цiльове планування роботи менеджера?

+ Планування особистої працi менеджера залежно вiд встановлених цiлей, якi визначають кiнцевий результат дiяльностi

#Що таке методи нормування працi?

+ Сукупнiсть прийомiв вивчення i аналiзу процесiв працi, вимiру витрат

#Що таке документацiйне забезпечення?

+ Комплекс документiв, якi необхiднi для нормування функцiонування

#^ Що таке органiзацiя робочого мiсця?

+ Сукупнiсть заходiв щодо оснащення робочого мiсця засобами i

#Що таке нормування працi?

+ Встановлення мiри витрат працi на виконання визначеного обсягу робiт

#Що таке наукова органiзацiя працi?

+ Органiзацiя, яка базується на досягненнях науки та передовому досвiдi

#Як класифікуються документи залежно від використаного

+На паперовій основі,на фото-кіноплівці,магнітній стрічці.

#Як класифiкуються плани зав перiодом охоплення цiлей7

+ Перспективнi плани, середньостроковi плани, оперативнi плани

#Як класифiкуються документи за мiсцем складання?

+ Внутрiшнi i зовнiшнi

#Як характеризуються лiнiйнi повноваження в управлiнськiй дiяльностi?

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#Як характеризується розпорядчий вплив?

+ Пряма адмiнiстративна вказiвка, яка має обов'язковий характер, i

#Як характеризуються функцiональнi повноваження в управлiнськiй дiяльностi?

+ Делегуються менеджером вищого рiвня управлiння , який керує

#Як характеризується функцiональний розподiл управлiнської працi?

+ Видiлення функцiй, об'єктивно необхiдних для ефективного управлiння

#Як характеризується iєрархiчний розподiл управлiнської працi?

+ Розподiл комплексiв робiт по реалiзацiї функцiй мiж рiвнями iєрархiї

#Як характеризується технологiчний розподiл управлiнської працi?

+ Диференцiацiя процесу управлiння на операцiї по збиранню,

#Як характеризується професiйний розподiл управлiнської працi?

+ Диференцiацiя управлiнських працiвникiв у вiдповiдностi до їх

#Як характеризується квалiфiкацiйний розподiл управлiнської працi?

+ Закрiплення робiт за управлiнськими працiвниками у вiдповiдностi до

#Як характеризується посадовий розподiл управлiнської працi?

+ Розподiл управлiнських працiвникiв в системi управлiння у

#Яка нарада проводиться за такою схемою: керiвник формулює у

+ Нарада без наради

#Які методи можуть застосовуватись при проведенні ділових перего

+Варіаційний метод,метод інтеграції,метод зрівноваження.компромісний метод

#Які операції виконує операторська функція управлінської праці.

+Документування,первинно-облікові,комунікаційно технічні.

#^ Які операції виконує адміністративна функція.

+Розпорядчі,координаційні,контрольні,службово-комунікативні.

#Якi умови делегування на тривалий строк?

+ Факт повинен бути зафiксованим у посадовiй iнструкцiї як обов`язок

#Якi умови тимчасового делегування?

+ Можна обмежитися разовим дорученням

#Якi приклади вiдповiдають категорiї "спецiалiст"?

+ Економiст, юрист, iнженер, ревiзор, бухгалтер

#Якi з перелiчених документiв є внутрiшнiми?

+ Доповiдна записка, наказ про надання вiдпустки, договiр матерiальної

#Якi функцiї лежать в основi механiзму розподiлу по працi?

+ Всi вiдповiдi вiрнi

#Які існують копії документів.

+Відбиток,дублікат,витяг.

#Якi iснують види повноважень в управлiнськiй дiяльностi?

+ Лiнiйнi та функцiональнi

#Якi iснують види розподiлу управлiнської працi?

+ Функцiональний, iєрархiчний, технологiчний, професiйний,

#Якi iснують види норм працi?

+ Норми часу, виробiтку, обслуговування, керованостi, чисельностi, часу

#Якi iснують методи нормування працi?

+ Мiкроелементарного нормування, аналiтичного нормування,

#Якi iснують управлiнськi ролi менеджера?

+ Мiжособистiснi, iнформацiйнi, стосовно рішень

#Якi документи вiдносяться до категорiї розпорядчих?

+ Накази, розпорядження, вказівка

#Які документи відносяться до документаціїз особового складу

+Трудові контракти,книжкі,особові картки.

#Якi документи вiдносяться до органiзацiйних?

+ Положення, статут, iнструкцiя, правило

#Якi видiляють способи звернення керiвникiв до працiвникiв?

+ Спонукання, переконання, умовляння, вказiвка, примушення

#Якi види кооперацiї працi застосовуються у менеджментi:

+ Паралельна, послiдовна, постiйна, епiзодична

#Якi внутрiшнi форми розподiлу працi iснують у пiдприємствi?

+ Горизонтальний та вертикальний

#Якi Ви знаєте способи оповiщення учасникiв наради?

+ Доведення до вiдому працiвникiв графiку нарад, об'ява, повiдомлення

#Які використовують форми уніфікації тексту документу.

+анкета трафарет,таблиця

#Яке визначення бланку є найбiльш вичерпним?

+ Це стандартний аркуш паперу з вiдтвореною на ньому постiйною

#Яке визначення зборів е вірним.

+Спільна присутність у певному місці людей.

#Яке визначення наради є вiрним?

+ Форма управлiнської дiяльностi, змiстом якої є спiльна робота певної

#Яке з визначень розкриває сутнiсть управлiнської працi найбiльш повно?

+ Творча розумова праця, предметом якої є iнформацiя, засобами- iнтелект, органiзацiйна технiка та ЕОМ, результатом - управлiнський

#Яке з визначень розкриває сутнiсть кооперацiї працi найбiльш повно?

+ Об'єднання, взаємодiя групи працiвникiв в процесi спiльного

#Яким чином повинен поводитися менеджер у випадку неможливості задовольнити прохання відвідувачя

+Необхідно пояснити причини відмов.

#Яким е рекомендований регламент проведення традиційних нарад

+Доповідь 25-30 хв,виступи у дебатах 3-5 хв

#Яким є правильне визначення реквiзиту документу?

+ Це сукупнiсть обов'язкових даних у документi, без яких вiн не може

#Якими є функцiональнi рiзновиди управлiнської працi?

+ Евристична, адмiнiстративна, операторська

#Який перелiк документiв за мiсцем виникнення є зовнiшнiм?

+ Лист вiд постачальника, урядова постанова, телеграма

#Який метод базується на розподiлi робiт за сукупнiстю рухiв людини i

+ Метод мiкроелементарного нормування

#Який метод полягае у формуванні нормативів трудомісткості

+Метод експертного нормування.

#Який метод полягає у класифiкацiї видiв робiт, фотохронометражних + Метод аналiтичного нормування

#Який метод передбачає моделювання залежностi трудомiсткостi

+ Метод статистичного нормування

#Який вид документу не мiстить реквiзиту - "назва документу"?

+ Лист та його рiзновиди

#Який показник характеризує продуктивнiсть наради?

+ Кiлькiсть вхiдної iнформацiї подiлена на кiлькiсть вихiдної

Схожі:

#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconАркуш: бланк; Байдуже

#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconАркуш: бланк; Байдуже

#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconМагістерської роботи
Управлінські рішення щодо зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ
#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconЗатверджую
Перший проректор Національної академії внутрішніх справ з навчально-методичної та наукової роботи
#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconЛекція тема 2
Обмін інформацією можливий лише за умови, що суб'єкти розуміють один одного, тобто однаково сприймають значення слів, що промовляються....
#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconРобоча програма
Т. в о першого проректора з навчально-методичної та наукової роботи Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconРобоча програма
Т. в о першого проректора з навчально-методичної та наукової роботи Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ iconНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
#Байдуже сприймають вказiвки, байдужi до змiсту роботи I справ icon2. програма навчальної дисципліни “практикум зі складання процесуальних...
Програма навчальної дисципліни “Практикум із складання процесуальних документів із цивільних справ” передбачає проведення практичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка